สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกมล  ฉุนกลิ่น
 
1. นางสาวนภรรฐษรก์  ธารารูป
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา  ทีฆะชาติ
 
1. นางชินานันท์  พัทธ์ไพสิฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลิสา  ศิริทรัพย์
 
1. นายสมศักดิ์  เพิ่มเติม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัตพร  เครือเมฆ
2. เด็กหญิงนันทิชา  สิงคะเวหน
3. เด็กหญิงมุจจลินทร์  ถิระพีรวัฒน์
4. เด็กหญิงสบงกช  มามาก
5. เด็กหญิงอลิสสา  วารีรัตน์
 
1. นายบุญเลิศ  ชัยเดช
2. นางสุวรีย์  เราประจงดังไพศาล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  รัตนพิภพ
2. นางสาวกันยา  บุญรัตน์
3. นางสาวณัชนินทร์  พงษ์เสรีวัฒน์
4. นางสาวณัฐฐิกาญจน์  ใจเกลี้ยง
5. นางสาวหทัยเนตร  พุ่มโพธิ์
 
1. นายบุญเลิศ  ชัยเดช
2. นางสุวรีย์  เราประจงดังไพศาล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรพร  ไชยราช
2. นางสาวศุภกานต์  ศรีปัตเนตร
 
1. นายสนอง  คูณมี
2. นางสาวสุดารัตน์  วาเรศ
 
7 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามบุตร
2. เด็กหญิงสุธาสินี  จู
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุทธชัน
 
1. นายธีรพงศ์  อุปทุม
2. นางสาวอรวรรณ  ตาตระกรุด
 
8 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  บันจบพุดซา
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
 
9 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์เจริญ
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
 
10 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาตยา  รักชาติ
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
 
11 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  บรรจบพุดซา
2. เด็กหญิงนภาพร  สายเล็ก
3. นางสาวนาตยา  รักชาติ
4. เด็กหญิงนิตติยา  อนุมอญ
5. เด็กหญิงปรีดีญา  ประจำค่าย
6. นางสาวพรรณปพร  จำเนียรหล้า
7. นางสาวภัทรวดี  ศิลาขาว
8. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์เจริญ
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  เล็กคำ
10. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อุทัยเลิศอรุณ
11. นางสาวสุชา  วงนาค
12. นางสาวสุดารัตน์  สวัสดี
13. เด็กหญิงอรญา  บัวใหญ่
14. นางสาวอัจจิมา  ลีมานันท์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  จินดาราม
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
2. นางณัฐิดา  บุญรอด
3. นายประดับ  บุษบา
4. นางมณีรัตน์  ปิ่นวิเศษ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติญา  มาตรหมาย
2. เด็กหญิงญาณิศา  สายตานันท์
3. เด็กหญิงณัฐกุล  วอนอก
4. เด็กหญิงธนัชชา  ไชยวัฒนะ
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  หิรัญจารุพงษ์
6. เด็กหญิงนนทการ  อุ่นชัย
 
1. นางสาวอรทัย  ชัยวัง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมลพรรณ  สีหะวงษ์
2. นางสาวมณีจันทร์  สุขมาก
3. นางสาววรัญญา  ซึง
 
1. นางสมจิตต์  เมฆาสุวรรณรัตน์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คาดสนิท
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ดวง
3. เด็กหญิงอันธิกา  สัตตะนันท์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ์  คุณชะโก
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภาพร  โสวรรณ
2. นางสาววราพร  หอมหวล
3. นางสาวสุกัญญา  หอมหวล
 
1. นางปราณี  เจิดสวัสดิ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา  ไชยริน
2. นางสาวณัฐภรณ์  รุธันว์
3. นางสาววนิดา  แก่นเผือก
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวปิยาณี  สุขจำเริญ
2. นางสาวปุณยวีร์  อภิสิทธิ์ภิญโญ
 
1. นางสาวมาลี  เยาวศาสตร์
2. นางอุทัย  คงดี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.67 ทอง 8 1. นางสาวเปรมยุดา  อินปริงกานันท์
 
1. นางกัญชภัส  ชาวปลายนา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นาคประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิชญา  จงกลดี
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตีรณา  อารียะ
 
1. นางปิยะพรรณ  พูนทรัพย์