สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวสุวัจนี  ทองพูล
 
1. นางอรวรรณ  ไทยสวัสดิ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  ดีสุด
2. เด็กชายวุฒิชัย  ราชสีมา
3. เด็กหญิงสุนีนาท  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนิรบล  บัวประเสริฐ
2. นายสิริพรรณพร  แก่นเพ็ชร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกรชนก  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวธนกร  สุโพธิ์
3. นางสาวนัดดา  อาเก็ม
 
1. นางนิรบล  บัวประเสริฐ
2. นางสิริพรรณพร  แก่นเพ็ชร์