สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดุสิตา  ฉุนกระโทก
 
1. นางจันทนา  พฤฒานุกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายสุริยเดช  คำพงค์
 
1. นางจันทนา  พฤฒานุกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.56 เงิน 6 1. นางสาวณัทวิภา  เพลินจิต
 
1. นางจันทนา  พฤฒานุกิจ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภคพร  ประวาลวิมุติ
2. เด็กหญิงวริศรา  รัศมีฉาย
 
1. นางอาวรณ์  สายฉลาด
 
5 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิริยา  พรหมภักดี
 
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  สินธพพันธุ์
2. เด็กชายเธียรพงศ์  เตชะสมบูรณ์
 
1. นายนิพรร  สาลี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วกอง
2. เด็กชายพิชญา  จึงถาวรกิจ
3. เด็กชายพุทธิพงศ์  สินธพพันธุ์
4. เด็กหญิงภคพร  ประวาลวิมุติ
5. เด็กชายวรภัทร  เพลงสันเทียะ
 
1. MissJune  Nguyen
2. นางสาววิไลพรรณ  น้อยอร่าม