สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุนทรวิภาค
 
1. นางสาวทิตย์ติยา  ชื่นเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 10 1. นางสาวพิชญานิน  ริ้วบำรุง
 
1. นางสาวทิตย์ติยา  ชื่นเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอภิสรา  สุนทราลักษณ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่พ่าน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายฐานทัพ  ชุ่มจันทร์
 
1. นางสาวทิตย์ติยา  ชื่นเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติคุณ  สุวรรณ์
 
1. นางสาวทิตย์ติยา  ชื่นเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีระวรรณ
 
1. นายสิทธิเดช  กนกแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายนวมินทร์  สาดอนบก
 
1. นายสิทธิเดช  กนกแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงดารณี  ธนศักดิ์ดำรง
2. เด็กหญิงภัทรพร  พลโลก
 
1. นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ
2. นางสาวทิตย์ติยา  ชื่นเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญิบราน  ปัตตานี
2. นายพิชิตชัย  ประสงค์
 
1. นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ
2. นางสาวทิตย์ติยา  ชื่นเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองสมบูรณ์
 
1. นางสาวเสาวภา  เบญจพันธุ์ทวี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28.75 เข้าร่วม 15 1. นางสาวรุ่งทิวา  บัวเรียน
 
1. นายชะยันต์  เรือนทองดี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติภพ  จั่นเพ็ชร
2. นางสาวนภัสสร  ตุลาวัฒนากูล
3. นายอาทิตย์  พลนาก
 
1. นางสาวประเสริฐ  แนบเนียม
2. นายเลอศักดิ์  ณะศรีธะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐนิช   พันธ์แสนทอง
2. นางสาววรางคณา  ศรีสังเวช
 
1. นางสาวประเสริฐ  แนบเนียม
2. นายเลอศักดิ์  ณะศรีธะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเอกภพ   กอนโด
 
1. นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรเดช  วิชาโคตร
 
1. นางสาวประเสริฐ  แนบเนียม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองสมบูรณ์
2. เด็กชายสุเมธ  อบเชย
3. เด็กหญิงอารียา  แดนวงดร
 
1. นายยุทธนา  อาดำ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิตา  บอนสิทธิ์
2. นายณัฐพร  พรภูมิ
3. นางสาวนภัสสร  ตุลาวัฒนากูล
 
1. นายยุทธนา  อาดำ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชมพูนุช  แสนสุด
2. นางสาวน้ำทิพย์  ทองดีนอก
3. เด็กหญิงสัณห์สุดา  ชุมพลวงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษนัย  มลิซ้อน
2. นายมาร์ค  เกษมพันธุ์
3. นางสาวอรวรรณ  อ่อนยิ้ม
 
1. นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐนิตชา  แสงศรี
2. เด็กหญิงภัทราพร  พลโลก
3. เด็กหญิงวิริยะพรรณ  พรรษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยศาสตร์  คเชนทร์สุวรรณ
2. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกมลชนก  บีดิลและ
2. นางสาวกรองแก้ว  ทาป้อง
3. นางสาวสุรัตยา  ขจีฟ้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยศาสตร์  คเชนทร์สุวรรณ
2. นางสาวเบญญพร  พัฒน์เจริญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ยิ่งรุ่งเรือง
2. เด็กชายธรรมรัตน์  รักษาชาติ
 
1. นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นายมาร์ค  เกษมพันธุ์
2. นางสาวอรวรรณ  อ่อนยิ้ม
 
1. นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ยิ่งรุ่งเรือง
2. เด็กชายเอกภพ  กอนโด
 
1. นายวัชระชัย  ไถ้เงิน
2. นายวิทยา  คลับคล้าย
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ช้างแรงการ
2. เด็กหญิงพิชญานิน  ริ้วบำรุง
 
1. นายวัชระชัย  ไถ้เงิน
2. นายวิทยา  คลับคล้าย
 
27 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนิสรา  สังเกตกิจ
 
1. นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง
 
28 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เมฆฉาย
 
1. นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง
 
29 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธัชธีระพงค์  เลิศวัฒนาสมบัติ
2. เด็กหญิงัณัฐรัตน์  พจมา
 
1. นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง
 
30 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิริสรา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง
 
31 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 13 1. นายเจษฎา  เลี้ยงบำรุง
 
1. นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง
 
32 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวิภาริณี  อติชาติวิศิษฏ์
 
1. นางพิชญฑิวา  ทันประสงค์
 
33 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภูวเมศฐ์  พรรัชต์วรภัทร์
 
1. นางสาวชิดชนก  คงสวัสดิ์
 
34 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทรรศนพรรณ  ขัฏขันธกิจ
2. เด็กหญิงศศินาฏ  ศศืนมาณพ
3. เด็กหญิงสรีวรรณ  จีนากำเนิด
 
1. นายทิฆัมพร  งามพงค์
2. นางสาวนรีเนตร  เพ็งพิน
 
35 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 4 1. นางสาวกมลชนก  ปีดิลและ
2. นางสาวขวัญสุดา  แซ่โค้ว
3. นางสาวปริยฉัตร  สุทธิประภา
4. นางสาวยลดา  แซ่เงี้ยม
5. นางสาวสุภารัตน์  พันธ์ภักดี
 
1. นายทิฆัมพร  งามพงค์
2. นางสาวนรีเนตร  เพ็งพิน
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฐนิตชา  แสงศรี
2. เด็กหญิงวิริยะพรรณ  พรรณษา
 
1. นางฉันทนา  วุฒิศิริพรรณ
2. นางวิไล  สุขเกื้อ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนพร  แทนขำ
2. เด็กชายพีระพล  กมลานนท์
 
1. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
2. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายชรินทร  ทัศนิยม
2. นายธนกร  บรรดาลทรง
 
1. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
2. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายธรรมรัตน์  รักษาชาติ
2. เด็กชายสิทธิชัย  สมร้าง
 
1. นางฉันทนา  วุฒิศิริพรรณ
2. นางวิไล  สุขเกื้อ
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.75 เข้าร่วม 4 1. นายจิรเดช  วิชาโคตร
2. นายสิขเรศ  แซ่ห่าน
 
1. นางฉันทนา  วุฒิศิริพรรณ
2. นางวิไล  สุขเกื้อ
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนริศรา  และยา
2. เด็กหญิงอารียา  แดนวงดร
 
1. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
2. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิติสุดา  อุศุภกาวี
2. เด็กหญิงเสวนา  แสวง
 
1. นางสาวปรียานุช  ชัยสิทธิ์
2. นายอัญชัน  สุคาร
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวประภาสิริ  กลัวผิด
2. นางสาวสุธิดา  ยะภักดี
 
1. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์
2. นายอัญชัน  สุคาร
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวพัณณิตา  สนนุกิจ
2. นายศุภวิชญ์  ปัญญาแฝง
 
1. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์
2. นายอัญชัน  สุคาร
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.67 เข้าร่วม 6 1. นายภูดิส  พัฒนเธียร
2. นายอุดมทรัพย์  หน่ายคอน
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายอัญชัน  สุคาร
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารัตน์  พึ่งโพธิ์สภ
2. นางสาวธัญญารัตน์  แท่นหิน
3. นางสาวศุภรัตน์  ราชเกิด
 
1. นางฉันทนา  วุฒิศิริพรรณ
2. นางวิไล  สุขเกื้อ
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.88 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  อารคร
2. นายศรัณย์  มูฮำหมัดสลาม
 
1. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์
2. นายอัญชัน  สุคาร
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐานวัีฒน์  โชติกรวัชวิทย์
2. นายศักดินนท์  คุ้มครอง
3. เด็กชายแสนพัน  จำปาวงษ์
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายอัญชัน  สุคาร
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษติน  สืบวงษ์
2. นายราชันย์  สุวันนา
3. นายลัสกร  อุศุภการี
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายอัญชัน  สุคาร
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาธิป  แซ่แพ
2. นายณฐกร  ขจีฟ้า
3. นายพงศกร  พยอมหอม
4. นายพงศพัศ  ทรัพย์จีระกุล
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายอัญชัน  สุคาร
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  กาวิละพันธ์
2. เด็กชายประวีร์  ตำราเรียง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  อนันตนิกร
4. เด็กชายภูริชกรณ์  อันประเสริฐ
5. เด็กชายวรัญญู  มะขามทอง
6. เด็กชายสราวุฒิ  แดงชาติ
7. เด็กชายสหัตชัย  พินเลน
8. เด็กชายโสภณ  กลางอินทร์
 
1. นายณัฐสิทธิ์  เลาะภูมี
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นางสาวโสภา  รัตนาบดี
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนันตญา  ทองนำ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ภู่สำลี
 
1. นางสาวนิติกานต์  แก้วประดิษฐ์
2. นางสาวสุพรรณี  ภิรมย์ภักดี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลัมพล  โพธิ์เหลือง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ภิรมย์ภักดี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62.07 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนุจรี  เฉิดกุล
 
1. นางมยุรี  อ่วมน้อย
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55.8 เข้าร่วม 13 1. นางสาวโสรยา  กรอบแป้น
 
1. นางฤทัย  ประสิทธิ์นอก
 
56 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกฎา  พันธ์ช้าง
2. เด็กชายภัควัต  ธงไพร
 
1. นางวรวรรณ  วรกุล
2. นางสาวศิริพร   แหงมงาม
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวกลรัตน์  ศิริ
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินัน  ขำบริสุทธิ์
 
1. นางสาวศิริพร  แหงมงาม