สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรรณนภ  เล็กเขียน
 
1. นางนวรัตน์  วงษ์ชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.56 เงิน 10 1. นางสาวเอมิกา  แปงนุจา
 
1. นางเพียงเพ็ญ  เหล่าประไพพรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญนัช  มั่นคง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เหล่าสีคำ
 
1. นางสาววรรษมน  แตงเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  แสนอุบล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริณาห์  อับดุลเลาะ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ธาราภิบาล
3. เด็กหญิงอารียา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางนงนุช  แก้วจงประสิทธิ์
2. นางสาวอนงค์นาฎ  ชูนันท์ธนศักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษิดิศ  ริ้วสกุล
2. นางสาวบาหลี  นิจโชต
3. นายปราโมทย์  โชติประเสรฺิฐ
4. นายศิลา  สันธิศิริ
5. นายอนุชา  วชิรานุพงศ์
 
1. นางปพัชญา  ฤทธิชัย
2. นายเอกพล  อินทรพิชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  สิงห์ป้อง
2. เด็กหญิงมัสฌิมา  ศรีบุรมย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บรรจบ
2. นายรัชพล  ลานตวน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เพชรศรี
2. นายอภิสิทธิ์  ปัญญานุศาสตร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บรรจบ
2. นายรัชพล  ลานตวน
 
8 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
9 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศราวุธ  ทบทอบ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
10 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานัช   เสาวลักษณ์
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์   คำตา
3. เด็กชายนันทวัฒน์   ไสยสะอาด
4. เด็กชายนุกูล   แก้วคำ
5. เด็กชายปลวัชร   สุขรุ่งเรือง
6. เด็กชายพรวนัช   ราชสีหา
7. เด็กหญิงวริศรา   นิตย์กระโทก
8. เด็กชายอัยการ   รุณเกตุ
9. เด็กหญิงอินทุอร   เชิดชนม์
10. เด็กหญิงเอมมิกา   ทองหุล
 
1. นางสาวกฤษณา  เพชรซ้อน
2. นางสาววราภร  ขุนพรหม
3. นางสรวงสุดา  สิทธิจำรูญ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร   ยีโหว๊ะ
2. นายสิรวิชญ์   สำราญพันธ์
 
1. นายศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสินจัย   คำงาม
2. นางสาวสุธาสินี   แก้วมณี
 
1. นายศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ผิวเหลืองสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนเมษา  โชติเมษ