สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญปลอด
 
1. นางนวรัตน์  วงษ์ชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรรณนภ  เล็กเขียน
 
1. นางนวรัตน์  วงษ์ชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนัทลียา  กองเปง
 
1. นางวิภา  ดาราเพ็ญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐพร  โกศลวัฒนชัย
 
1. นางวิภา  ดาราเพ็ญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายวรเมธ  วงศ์ฝั้น
 
1. นางสาวประภัสรสร  ทับทิมดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.56 เงิน 10 1. นางสาวเอมิกา  แปงนุจา
 
1. นางเพียงเพ็ญ  เหล่าประไพพรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินสรา  ถัวทอง
 
1. นางลัดดา  ไพลดำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรสุริยุ  วงศ์ใหญ่
 
1. นางลัดดา  ไพลดำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญนัช  มั่นคง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เหล่าสีคำ
 
1. นางสาววรรษมน  แตงเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  แสนอุบล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายมัศดา  หิรัญสิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41.25 เข้าร่วม 11 1. นายธนัทชัย  แสงสุระธรรม
 
1. นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 9 1. นายวริทธิ์ธร  สัมพันธ์กิจ
2. นายเดชา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  บุญพ่วง
2. นายธเนศร์  แดนขนาน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรัชชานนท์  พฤกษาแก้ว
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  บุญพ่วง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 1. นายทรงเกียรติ  แก้วเมืองเพชร
 
1. นายธเนศร์  แดนขนาน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  หัตถเฟื่องฟู
2. เด็กหญิงฐิตา  พัชรบูรณ์
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ช่วยเดชะ
 
1. นางสาวทิพย์ทิวา  แก้วกัญหา
2. นางสาวภาวิณี   โกสินทร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐนรี  วัฒนากูล
2. นางสาวเพชรศิรินทร์  วินิจกุล
3. นางสาวเมทินี  ศรีกงพาน
 
1. นางอรุณี  ชูทัย
2. นางสาวเกตุกาญจน   บัวนาค
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริณาห์  อับดุลเลาะ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ธาราภิบาล
3. เด็กหญิงอารียา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางนงนุช  แก้วจงประสิทธิ์
2. นางสาวอนงค์นาฎ  ชูนันท์ธนศักดิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญาวีร์  สดับจิตร
2. นางสาวนันท์ธยาน์  เพิ่มทรัพย์
3. นางสาวสุจิตรา  ศรีนาค
 
1. นางนงนุช  แก้วจงประสิทธิ์
2. นางสาวรัตฏิยากร  การวิบูลย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรพร  ภูครองจิตร
2. เด็กหญิงจิตตินันท์  หัตถเฟื่องฟู
3. เด็กหญิงอณุภา  ยิ่งยืนยง
 
1. นางนงนุช  แก้วจงประสิทธิ์
2. นางสาวอุลัย  งามล้วน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพชรพร  อริยะเมตตา
2. เด็กหญิงวิศวีร์  ค้าสม
3. เด็กหญิงเรณุกา  สองเมือง
 
1. นางนงนุช   แก้วจงประสิทธิ์
2. นางสาวอนงค์นาฏ  ชูนันท์ธนศักดิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพร  พุ่มไม้
2. นางสาวธนาภา  ขาวเครือ
3. นายธนโชค  ปี่กระโทก
 
1. นางสาวรัตฏิญากร  การวิบูลย์
2. นางสาววิลาวัลย์  เหล่าจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 24.12 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีรทัต  ถึงเลียบญวน
2. เด็กชายปราการ  ลิเซ็น
 
1. นายวศกร  เพ็ชรช่วย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพงษ์  มนต์ขลัง
2. เด็กชายธนโชติ  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวโสภนา  ทองขาว
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษิดิศ  ริ้วสกุล
2. นางสาวบาหลี  นิจโชต
3. นายปราโมทย์  โชติประเสรฺิฐ
4. นายศิลา  สันธิศิริ
5. นายอนุชา  วชิรานุพงศ์
 
1. นางปพัชญา  ฤทธิชัย
2. นายเอกพล  อินทรพิชัย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  สิงห์ป้อง
2. เด็กหญิงมัสฌิมา  ศรีบุรมย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บรรจบ
2. นายรัชพล  ลานตวน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เพชรศรี
2. นายอภิสิทธิ์  ปัญญานุศาสตร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บรรจบ
2. นายรัชพล  ลานตวน
 
27 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ธัญเกษมพงศ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
28 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันลภัสร์  อังศรีสุรพร
 
1. นางสาววิวัน  พาลีบัต
 
29 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมารีนา  เลพยัพ
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
30 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวทรงพร  ปรีชามาตย์
 
1. นางสาววิวัน  พาลีบัตร
 
31 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวญาณิศา  ทับเจริญ
 
1. นางสาววิวัน  พาลีบัตร
 
32 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวิชยา  ประกอบเขาหยิ่ง
2. เด็กหญิงสานิตย์  แจ่มใส
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
33 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
34 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 6 1. นางสาวบัณฑิตา  ไทรทอง
 
1. นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์
 
35 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นายณัฐชัย   นิวรณ์
2. นายปิยะวัฒน์   สินชุวราวัฒน์
3. นายพีระติ   ปลอดโปร่ง
 
1. นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์
2. นางสาววิวัน  พาลีบัตร
 
36 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
37 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภีมาวุธ  เกตจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
38 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภีมาวุธ  เกตจันทร์
 
 
39 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมนรดา  เข็มเพชร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
40 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศราวุธ  ทบทอบ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
41 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปฏิพัทธิ  รัตนสุวงษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
42 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐนิจ  สุขมาก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
43 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  นิตย์กระโทก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
44 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปรียาภา  นุ่มไทย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
45 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานัช   เสาวลักษณ์
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์   คำตา
3. เด็กชายนันทวัฒน์   ไสยสะอาด
4. เด็กชายนุกูล   แก้วคำ
5. เด็กชายปลวัชร   สุขรุ่งเรือง
6. เด็กชายพรวนัช   ราชสีหา
7. เด็กหญิงวริศรา   นิตย์กระโทก
8. เด็กชายอัยการ   รุณเกตุ
9. เด็กหญิงอินทุอร   เชิดชนม์
10. เด็กหญิงเอมมิกา   ทองหุล
 
1. นางสาวกฤษณา  เพชรซ้อน
2. นางสาววราภร  ขุนพรหม
3. นางสรวงสุดา  สิทธิจำรูญ
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายสุวิจักขณ์   รุ่งศรีทอง
2. นางสาวอุษณีย์  แทนจะโป๊ะ
 
1. นายศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร   ยีโหว๊ะ
2. นายสิรวิชญ์   สำราญพันธ์
 
1. นายศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฉัตรดาว   เฉิดสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญปลอด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บรรจบ
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสินจัย   คำงาม
2. นางสาวสุธาสินี   แก้วมณี
 
1. นายศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.88 ทองแดง 15 1. นายปราโมทย์   โชติประเสริฐ
2. นายอธิปรัชญ์   ทองเมธา
 
1. นายณัฏฐนนท์  เติมดี
2. นายศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ผิวเหลืองสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนเมษา  โชติเมษ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 43.66 เข้าร่วม 17 1. นายสหรัถ  พงษ์วร
 
1. นางสาวชนเมษา  โชติเมษ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ผิวเหลืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วิริยะกุล
3. เด็กชายธนกร  กระโจมทอง
4. เด็กชายศิวกร  เหล่าพัทรเกษม
5. เด็กชายอิสสระ  นุ้ยฉิม
 
1. นางสาวชนเมษา  โชติเมษ
2. นางสาวดรุณี  กองอ้น
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวชนมน  ต้นงาม
2. นายติณณภพ  เปล่งศรีสกุล
3. นางสาวปณิตา  ปัญญาใส
4. นายสหรัถ  พงษ์วร
5. นางสาวอารยา  เย็นสกุลวศิน
 
1. นางสาวชนเมษา  โชติเมษ
2. นางสาวดรุณี  กองอ้น
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 -    
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพนา  สมใจ
2. เด็กชายเฉลิมชัย  อาภาธร
 
1. นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์
2. นางสาวธัญญารัตน์  บุญพ่วง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นายธนัทชัย  แสงสุระธรรม
 
1. นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิญญดา  หนูเทศ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  บุญพ่วง
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47.02 เข้าร่วม 14 1. นายทินกฤต  ดีโสภณ
 
1. นายธเนศร์  แดนขนาน