สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 63.34 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จำปาเทศ
2. เด็กชายศตพรรษ  มหากนก
 
1. นางสาววนิชา  ภาสดา
2. นางสาวเกวารี  ดรุณเพ็ชร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่เติน
2. เด็กหญิงสุกานดา  สุธรรม
 
1. นายจเรณ์  สุขรัตน์
2. นายทวีวัฒน์  ศรีจันทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายชัยพร  ลิมวรนุสรณ์
2. นางสาวนภัสสร  สุวรรณชื่น
 
1. นายวีระชัย  อัฐนาค
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 18 1. นายนิติภูมิ  หน่อคำ
2. นายวรายุทธ์  โพธิ์ประดิษฐ
 
1. นายมนต์เทพ  สุดใจ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทัศนัย  ชอบเสียง
2. นายบวรพงศ์   พืชเหมาะ
3. นายพงศธร  ไพศาลพยัคฆ์
 
1. นายอิทธิพล   เสาร์แดน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 13 1. นายกิตติ  วิวัฒน์สัตยา
2. นายจาตุรงณ์  เลขสันเทียะ
3. นางสาวธนัญญา  ภูศรี
4. นายสิทธิไชย  พูลกลั่น
5. นางสาวอริสา  รักอริยพงศ์
 
1. นางรตาภรณ์  มานพพงศ์
2. นายศิวดล  พลวัน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62.81 ทองแดง 9 1. นายอนิรุต  คำแก้ว
 
1. นางจารุพันธ์  วิไลจารุวรรณ