สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวรัญญา  นวลจันทร์
 
1. นางสาวเกวารี  ดรุณเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกชกร  ปราโมทย์
 
1. นางสาวเกวารี  ดรุณเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสสร  มะลา
2. นายสุธาวี  สุขสิน
 
1. นางสาววนิชา  ภาสดา
2. นางสาวเกวารี  ดรุณเพ็ชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36.25 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสุภกิณห์  ภัทรมั่นคงสกุล
 
1. นายกิตติพงษ์  น้อยอ่อน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36.25 เข้าร่วม 13 1. นายชงฮูอ  ค้วน
 
1. นายภาณุพงศ์  มูลพรมมี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคมเคียว  แจ่มศรี
2. เด็กชายเบญจมินทร์  นิวาศนันทน์
 
1. นายเปรมประพัทธ  นิ่มน้อย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพอฤทัย  ปรือปรัก
2. นางสาวรวีวรรณ  ประวาสุข
 
1. นายเปรมประพัทธ  นิ่มน้อย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุภกิณห์  ภัทรมั่นคงสกุล
 
1. นางสายทอง  ดวงแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุทธิดา  มุงคุณคำชาว
 
1. นางสายทอง  ดวงแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพงศกร  พลายงาม
 
1. นายสายัณห์  เหล่าลือชา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 10 1. นายปริญญา  เพ็ชรมา
2. นางสาวอโรชา  ไชยลังกา
 
1. นายจเรณ์  สุขรัตน์
2. นายทวีวัฒน์  ศรีจันทร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสิทธิราช  บุญรอด
 
1. นางสาวชนิดา  ประมูลผล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายทิม  วูดหวุด
 
1. นางสาววณัชฌาณ์  วาสิงหน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 13 1. นายสิทธิราช  บุญรอด
 
1. นางสาววณัชฌาณ์  วาสิงหน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรุตม์  วันขวัญ
 
1. นางสาวนิภาพร  กลิ่นหอม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 17 1. นายอรรณพ  ศันสนะสิริ
 
1. นางสาวนิภาพร  กลิ่นหอม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58.62 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  นาเมืองรักษ์
 
1. นายศราวุธ  แดนดงเมือง