สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  รักเสมอวงศ์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ญาติปลื้ม
 
1. นางวรรณดี  จิตต์จนะ
2. นายอาทิตย์  อ่อนพุทธา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมัทฌิมา  สุทธิสุข
2. นายเอกภพ  สุขอ้วน
 
1. นางวรรณดี  จิตต์จนะ
2. นายอาทิตย์  อ่อนพุทธา
 
3 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอัครเดช  เรืองประโคน
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
4 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายณัฐดนัย  แก้วโนนงิ้ว
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาวิน  เด่นดวง
2. เด็กชายภัทรดนัย  เนียมยิ้ม
 
1. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์
2. นางสาวลินดา  มณฑาทิพย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สัญญาใย
2. เด็กชายเกียรติไพศาล  จันทรา
 
1. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์
2. นางสาวลินดา  มณฑาทิพย์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายจิณณวัตร  นาคเสน
2. นายเพชระ  สุขพิบูรณ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์
2. นางสาวพรรณี  สิมอุด