สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณิฐา  โกวิทยากร
 
1. นางวิลาวรรณ  เพลาวรรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.7 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร  บุญประคอง
2. นางสาวนพวรรณ  อุดล
3. นางสาวปพิชญา  ภิญโญชีพ
 
1. นางสาววรรณพร  เลิศอาวาส
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. นายรุจิภาส  ปรุงอาวุธ
2. นายวราเมธ  อัครจามร
3. เด็กชายวสภะ  องค์ธนาวัฒน์
 
1. นางพูลทวี  ราษฎร์เจริญสุข
2. นางวิยดา  พัฒนกิจจาทร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรณา  กิจส่งเสริมกุล
2. เด็กหญิงธัญชนก  พิบูลย์
3. เด็กหญิงศิรดา  ธีรธิติวงศ์
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  ทองสีนุช
2. นางพูลทวี  ราษฎร์เจริญสุข
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สิทธิธรรม
2. เด็กชายสหภาพ  สุวรรณชาตรี
 
1. นายปิตุพงศ์  ฤทธิ์หมุน
2. นายพัชราภา  ฤทธิ์หมุน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤติน  ชวาลรติกุล
2. นายกันติทัต  สระคู
3. นางสาวชลัยย์พร  ฐิติเวศน์
4. นายปฏิภาณ  ศรีสุข
 
1. นายปิตุพงศ์  ฤทธิ์หมุน
2. นางพัชราภา  พรสวรรค์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธนิสร  จูระมงคล
 
1. นางปริญดา  มาลัยรัตน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวนัดดาลักษณ์  หริสมบัติ
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ปิ่นแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โฮ
 
1. นางประไพศรี  สรรพพากย์พิสุทธิ์