สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารวิทยา สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญอนันต์
 
1. นางสาววิชณี  เปรมประยูร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววทันยา  งามขำ
 
1. นางสาววิชณี  เปรมประยูร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  อุ่นขจร
 
1. นายอธิพงศ์  โชคเคล้าลาภ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณิกา  งามขำ
 
1. นางสาวธนวรรณ  เมฆแดง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  นาแพงรัตน์
2. เด็กชายณัฐชนนท์  หงษ์เหม
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยิ่มย่อง
 
1. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน
2. นางสาวสุภาวดี  ผูกดวง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัชรพล  สถาพร
2. นายอาณันย์  พันธุเสวี
3. นายเจษฎากร  กรอบมุข
 
1. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน
2. นางสาวเกศกัญญา  สีเลา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายสิทธิพัฒน์  ประกอบสุข
2. นางสาวเพียงหนึ่ง  นงค์นาง
3. นางสาวเหมวิภา  เหมแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  ผูกดวง
2. นางสาวเกศกัญญา  สีเลา
 
8 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  แก้วเนตร
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
9 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัญญา  พูยุง
 
1. นางสาวพัชรา  จันมี
 
10 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ท่าพิกุล
2. เด็กหญิงชุลีพร  ศรีชาวนา
3. เด็กหญิงธนัชพร  มุขศรี
4. เด็กหญิงพิชญานิน  ที่รักษ์
5. เด็กหญิงภัทรภร  สุขสุเกตุ
6. เด็กหญิงสิริกานต์  เบ็ญจพันธ์
 
1. นางชไมพร   เอมาวัฒน์
2. นางสาวนภวรรณ   นาคอุไร
3. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภา  สุวรรณ์นิก
2. เด็กหญิงธนัสสรา  สิงหฤกษ์
3. เด็กหญิงภนิตา  เสือยันต์
 
1. นางสาวบุญรักษา  อินทรเสน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เซ็นหลวง
2. เด็กหญิงนภัสสร  พันธ์เรือง
3. เด็กหญิงมินทญา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวบุญรักษา  อินทรเสน
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ประทุมสิทธิ์
2. เด็กหญิงรุจรวี  พร้อมเลิศ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ท้วมบำึรุง
 
1. นางประทุม  ปานชื่น
2. นางรัตตนพรณ์  อนุรักษ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศกร  วิเศษเจริญไพศาล
2. เด็กชายวรกฤต  วงค์คำช้าง
 
1. นายสมศักดิ์  พัฒนาวิวัฒนพร
2. นายเ้อกวัช  เพ็ชรเกตุ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวณิชมน  ปริญญาพล
 
1. นางสาวกฤติยา  ปะทังคะติ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิระ  เจตน์มงคลรัตน์
 
1. นางสาวกันทิมา  พุทธิพลโสธร