สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชดำริ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 18 1. นางสาวอัญญารัตน์  เตชะเวชยานันท์
 
1. นางภิญญดา  อินทรสุริยะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุนิสา  วัชรเสวี
 
1. นางภิญญดา  อินทรสุริยะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายภาคิไนย  สิริรัตน์
 
1. นางภิญญดา  อินทรสุริยะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 42.84 เข้าร่วม 13 1. นายธนกร  แสนแดง
 
1. นางภิญญดา  อินทรสุริยะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31.25 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สอนทรัพย์
 
1. นางชนทยา  ขอบคุณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38.75 เข้าร่วม 11 1. นายพรเทพ  จีนอนงค์
 
1. นางศรีสุวรรณ  ธรรมวีระพงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวนิชา  เจียวเจริญ
 
1. นางชนทยา  ขอบคุณ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 10 1. นายณัฐกฤตา  สุสดี
 
1. นางสุภาพร  อิ่มประยูร
 
9 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรพิมล  แก่นสน
 
1. นายธนาพิพัฒน์  สิงห์เฉลิม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงประภา  ชีโพธิ์
2. เด็กชายสุรยุทธ  คงสัมพันธ์
3. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จิตตริยพงษ์
 
1. นางปนัดดา  แห่งชาติ
2. นางรัฐนภา  รัชชะจิตติ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47.02 เข้าร่วม 16 1. นายพีรณัฐ  จิตต์ภักดี
 
1. นางสาววิลัย  นัยเนตร