สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. เด็กชายบัณฑิต  พิบูลย์
2. เด็กหญิงปรีชาริกา  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรรินทร์   หินซุย
 
1. นางประนอม  สิทธิไกร
2. นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.67 เงิน 6 1. นางสาวธมนวรรณ  โอ่เจริญ
2. นางสาวภัทรภร  เก่งสกุล
3. นายสิรวิชญ์  สีธูป
 
1. นางสาวนิศารัตน์  เผ่ากันทรากร
2. นางประนอม  สิทธิไกร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.3 เงิน 4 1. เด็กชายภูมินทร์  วิเศษถา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีพิทักษ์
 
1. นางสาวพรรณราย  ยาสมุทร์
2. นางศศิกาญจน์  แก้วคำ
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายวิษณุ  วงษ์คำ
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภศิน  หิรัญคุปต์
 
 
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  นอร์ส
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายแสง  พันกลาง
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73.6 เงิน 4 1. นางสาวกิตติยา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวปัทมา  กระทุ่ม
3. นายยุติการ  สายสินทรา
 
1. นายธนชัย  นิลพันธ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนาวันธุ์  ปราถนายิ่งยศ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ฟักสิทธิ์
3. เด็กหญิงมยุรี  ไชยสุริยงค์
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  หาจันดา
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีพิทักษ์
6. เด็กหญิงเกวลิน  จินดาเรือง
 
1. นางกมลมาศ  มีสุข
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายจตุพล  พลสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาณิสรา  โชติกาพงศภัค
3. เด็กหญิงวรรณิสา  นอร์ส
4. เด็กหญิงวิภาพร  สายสุด
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุทธิมณีรัตน์เลิศ
 
1. นางสาวกันตนา  สว่างศรี
2. นางสาวกิติยา  จินดารัตน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ผงโนนแดง
2. นางสาวหยาดนภา  พรเกียรติคุณ
3. นางสาวอัชฌา  สุขศีล
 
1. นางศรินรัตน์  กิตติพิชญอัมพร