สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวอนันตญา  สุวรรณเทพ
 
1. นางสมหมาย  มีนันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สืบบุตรดี
 
1. นายสิทธิพล  พฤกธิพงศ์กุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทรัช  ทับชัย
2. เด็กหญิงนฤพร  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงภัทรรินทร์   หินซุย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์
2. นางโสรญา  จันหวา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์สุคนธ์
2. เด็กชายบัณฑิต  พิบูลย์
3. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  เพ็ชร์สุวรรณ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์
2. นางโสรญา  จันหวา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายนราวุฒิ  จันทรัตนา
2. นายนัฐวัฒน์  เสาวภา
3. นางสาวพัชรมัย  ภูมิลาย
 
1. นางชฎาพร  ธานีรัตน์
2. นางธรินรักษ์  ภูแซมแสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.72 ทองแดง 5 1. เด็กชายกรพจน์  โกมลมาลย์
2. เด็กหญิงสรัสวดี  สังข์เผือก
 
1. นายวิจิตร  เย็นเสมอ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวฐิติยาพร  สิงห์แก้ว
2. นางสาวนุชจรินทร์  ตะสูงเนิน
3. นางสาวบุญฑริก  แตงอ่อน
 
1. นางกาญจนา  จำเนียรพันธุ์
2. นางชฎาพร  ธานีรัตน์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.88 ทองแดง 7 1. นายชัยพฤกษ์  วรรณพฤกษ์
2. นายสหรัฐ  ตรงคมาลี
 
1. นายจุลพงษ์  ธูปพร
2. นางสาวปรานิสา  ทองอ่อน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวธิมาภรณ์  งามศรี
 
1. นางสาวภาพินี  มหาโชคธรณี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  แสงสุรศิลป์
2. เด็กหญิงภัทรฤดี  ดีสร้อย
3. นางสาวสุพิชชา  วิทยานันท์
 
1. นางศรินรัตน์  กิตติพิชญอัมพร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายยุติการ  สายสินทรา
2. นายศุภกฤต  ดีพลงาม
3. นางสาวอมรรัตน์  ธนพิทักษ์
 
1. นางศรินรัตน์  กิตติพิชญอัมพร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64.56 ทองแดง 10 1. นายสหรัฐ  ตรงคมาลี
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีสวัสดิ์