สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาววิริยา  ปัญจากุล
 
1. นางนิตยา  ปัญจากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 10 1. นางสาวสิริอาภรณ์  เผ่าประเสริฐ
 
1. นางนิตยา  ปัญจากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูครองทุ่ง
 
1. นางนิตยา  ปัญจากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์วาน
 
1. นางนิตยา  ปัญจากุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกานต์  แสงนุภาพ
 
1. นางนิตยา  ปัญจากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรกมล  ศรสิทธิ
 
1. นางนิตยา  ปัญจากุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นางสาวสายฝน  ธรรมสิทธ์
 
1. นางนิตยา  ปัญจากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภารวี  อากาศน่วม
2. เด็กชายภูริณัฐ  กรุดมินบุรี
 
1. นางนิตยา  ปัญจากุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรานนท์  สิงหามาตย์
2. เด็กหญิงฐานิกา  ผลฟักแฟง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิรักษ์ไพฑูรย์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สายสังข์
2. นายเสน่ห์  ธิอาจารย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญชพร  ชื่นสุขอุรา
2. นางสาวนงนภัส  ศุภพงศกร
3. นายวิสสุต  เติมสินทวีสุข
 
1. นางภัสรา  อุตระ
2. นายอัฏฐชัย  ชัยสวัสดิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอมเยี่ยม
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ยศสมบัติ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เกษร
 
1. นางสาวศิโรชา  แสงทองสี
2. นายอัจฉรา  วงษ์แก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกลวัชร  งามเลิศ
2. นางสาววรรณารัตน์  งามวงษ์
3. นางสาวอนันตา  อุดมวุฒิกร
 
1. นางสาวกันยารัตน์  จันทระ
2. นายสุริยันต์  ลาภเย็น
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายคณิสร  ว่องธนวณิช
2. เด็กชายนิชฌเน  เติมวิทย์ขจร
 
1. นายชาคริต  ปิยเดชอัครพงศ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 4 1. นายวศณัฐ  แซ่เตี๋ยว
2. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีพรหมมา
 
1. นางสาวผกามาศ  สุขเมือง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรรพสาธน์  บุญพัฒน์
2. เด็กชายอธิรุจน์  ภูษิตาภรณ์
 
1. นายศุภกร  พรสว่างกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัศนัย  ไถวสินธุ์
2. เด็กชายศรชัย  จุมะโรง
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  ฟาหลี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มหิสยา
2. เด็กหญิงวาสิตา  ชาติวุฒิ
 
1. นางขนิษฐา  เที่ยงธรรมบลิส
2. นางชญานี  นาคะไพบูลย์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญชพร  ชื่นสุขอุรา
2. นางสาวสิริอาภรณ์  เผ่าประเสริฐ
 
1. นางขนิษฐา  เที่ยงธรรมบลิส
2. นางชญานี  นาคะไพบูลย์
 
20 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกียรติชัย  อินทประเทศ
 
1. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ
 
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีระศักดิ์  คำพามา
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
 
22 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภา  สุทธิประภา
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
 
23 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชพร  พิมพ์เรือง
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
 
24 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเจตพัฒน์  สยนานนท์
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
 
25 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุศิริ  เอี่ยมงาม
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
 
26 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิรดา  เลาหลม้าย
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
 
27 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอธิป  มีชะนะ
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
 
28 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.83 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิสร  ว่องธนวนิช
2. เด็กหญิงฉัตรปวี  สหพงษ์โกสินทร์
3. นายชนากานต์  พรงาม
4. เด็กชายธนกฤต  วิลาวรรณ
5. เด็กชายปฏิภาณ  พวงจันทร์
6. เด็กหญิงวณิษา  วรรณประสิทธิ์
7. นางสาววรรณพร  ขอสินกลาง
8. เด็กหญิงสาวิตรี  เกษหอม
 
1. นางณัฐมน  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางสาวพริมา  ไม้เรียง
3. นางวรัญญา  ยอดกระโหม
 
29 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตินันท์  ณ นคร
2. นางสาวณัฐจงกล  เปียดี
3. นางสาวน้ำฝน  โรจนอิศรานนท์
4. นายปวริศ  ช่องคันปอน
5. นายรัตนพล  เพ็งแสงอ่อน
6. นางสาวลักษิกา  บุญมี
7. นางสาวอัญชลี  สังปริเมน
8. นายเจษฏา  คงสองเมือง
 
1. นางณัฐมน  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางวรัญญา  ยอดกระโหม
3. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกมลทิพย์  สุทรศิริ
 
1. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณฐนนท์  สร้อยสนธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวนมงคลเจริญ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุกาญจนา  คงคา
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวนมงคลเจริญ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์คนัช  เศรษฐ์ฐิติกุล
 
1. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.66 เงิน 7 1. นางสาวพิชชา  กรุณาพิทักษ์
 
1. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายปฏิภาณ  พวงจันทร์
 
1. นางตุลาภรณ์  พันธุ์งาม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 9 1. นางสาวราชภัทร  คุณกมุท
 
1. นางตุลาภรณ์  พันธุ์งาม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 4 1. นางสาวกมลทิพย์  สุทธศิริ
2. นางสาวน้ำทิพย์  บุตรม่วง
3. นางสาวสุกาญจนา  คงคา
4. นางสาวอัษฏาพร  บุญประสิทธิ์
5. นางสาวโยษิตา  สิงห์คำ
 
1. นางนวลฉวี  ศรีสุนาครัว
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกษมา  วรกาญจน์
 
1. นางสาวณิชมน  พะลัง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตนภรณ์  เลิศบัณฑิต
 
1. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  พวงจันทร์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  เศรษฐ์ฐิติกุล
 
1. นางสาววิภาพรรณ  แจ้งจร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุกาญจนา  คงคา
2. นางสาวอภิชญาพร  เทพวัลย์
 
1. นางสาววิภาพรรณ  แจ้งจร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฏ์  นงนิ่ม
2. นางสาวจตุพร  ยิ้มยวน
3. นางสาวน้ำทิพย์  บุตรม่วง
4. นางสาวสโรชา  ชวนะ
5. นางสาวโยษิตา  สิงห์คำ
 
1. นางสาวดุษฎี  แม่นปืน
2. นางสาริณี  ปัญญา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุกฤตา   อัครธเนศ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เกตุขาว
3. เด็กหญิงโชติกา   รักษ์มณี
 
1. นางสาวมนัสภรณ์    จรรยา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธันท์ชนก   แสวงวงษ์
2. นางสาวประภัสสร  จันทร์คร้าม
3. นายวสัตติ์    ศิริวัฒโก
 
1. นายมนัสภรณ์   จรรยา
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์   สุขสบาย
2. นางสาวปาลิดา   คนคม
3. นางสาวเอมิกา   รัตนศรี
 
1. นางสาวมนัสภรณ์   จรรยา
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนโชติ  คงบวรเกียรติ
2. เด็กหญิงสิริชวัล  ชาญชาติ
 
1. นางสาววิภาพรรณ  แจ้งจร
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิรภพ  สถาวร
 
1. นางสาววิภาพรรณ  แจ้งจร
 
48 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. นายธาม  บันลือธัญลักษณ์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  มุดด่านกลาง