สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีพฤฒา สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวฟาติน  ชัยอาภา
 
1. นายกิตติเชษฐ์  ศุทธาวรเศรษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.27 เงิน 7 1. นางสาวพรรณภา  ภู่สี
 
1. นางนฤมล  วงศ์สมาโนตม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวพัชรี  เกตุกรณ์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ประชุมเทศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 72.32 เงิน 6 1. เด็กชายยืนยง  อัตวัฒนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำปาหอม
 
1. นายกิตติเชษฐ์  ศุทธาวรเศรษฐ์
2. นางสาวจิตตวิสุทธิ์  ปิ่นทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.33 เงิน 7 1. นางสาวจุฑามณี  จุระนาจ
2. นางสาวศิริภัสสร  รักษา
3. นายเวชพิสิฐ  ทองสมรักษ์
 
1. นางสาวชิสาพัชร์  นะพล
2. นายอัมรินทร์  เหนือร้อยเอ็ด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.26 เงิน 4 1. เด็กชายชานนท์  บุญมา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มิดำ
 
1. นางสาวชิสาพัชร์  นะพล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉันทนา  วงหาญ
2. นายวีรภัทร  แก้วเรือง
 
1. นายจรัญ  สนนุกิจ
2. นายสมนึก  ผิวผ่อง
 
8 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงวาริน  ไชโย
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
9 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวอรญา  พงษ์สกุล
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวกมลวรรณ  ทรัพย์บุญมี
2. นางสาวชิษณุชา  รวินันทปรีชา
 
1. นายฐิติ  วงษ์ไพร
2. ดร.วิเชียร  พุ่มพวง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 10 1. นายพนธกร  วิริยะศรีสุนทร
2. นายฟาริส  คุ้มบ้าน
3. นางสาวศุภมน  คูหาทอง
4. นายสาริน  พิมพ์สิงห์
5. นางสาวเกษมณชัญ  มรรคกุลชัย
 
1. Mr.Graeme  Price
2. นางกุญชรี  รักวิทย์