สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชลิดา  สารกาศ
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายณัฐภัทร  จันทร์โรจน์วานิช
 
1. นางคนึงนิจ  บุญโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปรัชญา  บุสทิพย์
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นางสาวเนตรชนก  จอมรัตน์
 
1. นางคนึงนิจ  บุญโต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุมาพร  อินทร์สำราญ
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพงษ์  ฟักทอง
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนราธร  อ่อนละมุล
2. เด็กหญิงพรรณนิศา  ประกอบทรัพย์
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 14 1. นายธงชัย  นาคยวน
 
1. นางจันทรา  ประภัศร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 17 1. นายณัฐภัทร์  จันทร์โรจน์วานิช
 
1. นางสาวสุวพร  บูรณพงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 69.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  อยู่สิน
2. นางสาวดาวเรือง  ชูเนตร
3. นางสาวธิวาภรณ์  จั่นแก้ว
 
1. นางจันทรา  ประภัศร
2. นางสาวสุวพร  บูรณพงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนพล  ปิ่นทรายมูล
 
1. นางจันทรา  ประภัศร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธงชัย  นาคยวน
2. นายนราธร   อ่อนละมุล
3. นางสาวปรัชญา  บุสทิพย์
 
1. นางจตุพร  เปรมชื่น
2. นางโสภี  คงไพรสันต์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทินภัทร  อากาศน่วม
2. นางสาวพวงทอง  ศรีอินสุทธิ์
3. นางสาววนิดา  กุลชาติ
 
1. นางจตุพร  เปรมชื่น
2. นายธิติศักดิ์  ทองสุข
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวิชญา  เอี๋ยววัฒนะ
2. เด็กชายพีรนนท์  เพชรชู
 
1. นางสาวรุจนา   เรณูแย้ม
2. นายเทพรักษ์  วี ปาลมา
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยาพร  หรั่งกระโทก
2. เด็กหญิงนภาพร  ขำด่อน
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  เอกตาแสง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  โมฬี
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วเคน
6. เด็กหญิงภัทรสร  ประสมพันธ์
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  พันทอง
8. เด็กหญิงวาสนา  บัวงาม
9. เด็กหญิงศศกร  แพรริ้วทอง
10. เด็กหญิงสวรรยา  นากระโทก
11. เด็กหญิงสุชาดา  ติยะมณีโรจน์
12. เด็กหญิงสุนิตยา  คูณพรม
13. เด็กหญิงสุภัทรา  ดัดถุยาวัด
14. เด็กหญิงอภิญญา  อิ่มกลับ
15. เด็กหญิงแก้วกันยา  จั่นรัตน์
 
1. นายสุรพล  บัวก้านทอง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. นายธงชัย  นาคยวน
2. นายวีรศักดิ์  คามภีร์
 
1. นายสุรพล  บัวก้านทอง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 15 1. นายณัฐพงษ์  ฟักทอง
2. นายณัฐภัทร  จันทร์โรจน์วานิช
 
1. นายสุรพล  บัวก้านทอง
 
19 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. นายนราธร  อ่อนละมูล
 
1. นายชำนาญ  อินสิติ
 
20 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นชม
2. นางสาวปานชีวา  ปุริทาสังข์
 
1. นายชำนาญ  อินสิติ
 
21 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศิริชัย  เชนไชย
 
1. นายสุธี  เรืองโรจน์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   วังคีรี
2. เด็กหญิงนฤมล  พันอินทร์
3. เด็กหญิงปทุมมาศ   มณีรัตน์
4. เด็กหญิงปรียานุช   มุงธิราช
5. เด็กหญิงผกามาศ  มณีรัตน์
6. เด็กหญิงสุทธิดา   ภารสถิตย์
 
1. นางคนึงนิจ   บุณโต
2. นางสาวจรวยพร  ทัศนียสกุลชัย
3. นางสาวสุวพร  บูรณพงศ์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริมา  ตั่นต้านภัย
2. นายสราวุฒิ  ทองภาพ
3. นางสาวอัญชลี  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นางเอื้อมพร  บรรเจิดธีรกุล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุฤทัย  สุดชา
 
1. นางสิริจิตร์  พิริยะไตรนาถ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเพชรจินดา  เกริกศักดาวงศ์
 
1. นางสิริจิตร์  พิริยะไตรนาถ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชลิดา  สารกาศ
 
1. นางสิริจิตร์  พิริยะไตรนาถ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51.67 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกรรณิการ์  อยู่สิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เศรษฐรังสรรค์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนราธร  อ่อนละมุล
2. นางสาวพรรณนิศา  ประกอบทรัพย์
3. เด็กหญิงสุทธิตา  ภารสถิตย์
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสริญญา  เขียวพระอินทร์
2. นางสาวสุวรรณี  บุญกระจาย
3. นางสาวอารีรัตน์  อุปปัญญา
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  เอกตาแสง
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ดัดถุยาวัด
3. เด็กหญิงเขมิกา  อนุอินทร์
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารักษ์  จั่นรัตน์
2. นายศิรสิทธิ์  รัตติรักษ์
3. นางสาว้เดือน  เสาหงส์
 
1. นางสุภาพันธ์  โทณผลิน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76.84 เงิน 4 1. นายธนพล  ปิ่นทรายมูล
 
1. นางสาวสุวพร  บูรณพงศ์
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัชฎา  อักษรภูษิตพงศ์
 
1. นางคนึงนิจ  บุญโต
 
34 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  อ่อนนวล
2. เด็กชายทองผาภูมิ  อยู่คง
 
1. นางคนึงนิจ  บุญโต
2. นายสมหวัง  ผาอินดี