รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาววิริยา  ปัญจากุล
 
1. นางนิตยา  ปัญจากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงสุหรรษา  วรานิชกุล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวฟาติน  ชัยอาภา
 
1. นายกิตติเชษฐ์  ศุทธาวรเศรษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75.02 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวศรอนงค์  วิจิตรประชา
 
1. นางสุดทัย  สิงคารวนิช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายภูดิศ  ประวีณเมธ
 
1. นางสาวชลกร  แสงแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญอนันต์
 
1. นางสาววิชณี  เปรมประยูร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวมินตรา  เม่นสิน
 
1. นางสาวจีรวัฒน์  นัยชิต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. นายสุทิวัส  ธรรมศิริ
 
1. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายแรกขวัญ  ผลธัญญา
 
1. นางสมศรี  ชูเลิศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   นนยะโส
 
1. นางวรรณา  ราชเทวินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. นายกฤษดา  ทูบชาวนา
 
1. นางสาวประภีร์  ศรีพันลำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  คำมะณี
 
1. นางพันผกา  เกี้ยวสกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงสุชานรี  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางจริญญา  แก้ววงษา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จิตภิญโญพงศ์
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวพรสุริยุ  วงศ์ใหญ่
 
1. นางลัดดา  ไพลดำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวธัญพิชชา  ท้วมศรี
 
1. นางสาวปานรดา  ชัยชญานันท์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงนัชธานันต์  ยินดีธนพัฒน์
2. เด็กหญิงอริสรา  งามสุข
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต
2. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ขุนทอง
2. เด็กชายวรุณทิพย์  ตรงเมธี
 
1. นางสมพิศ  ทองเปล่งรัศมี
2. นางสุวรีย์  ประกอบบุญ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายธนบดี  โถสัมฤทธิ์
2. นางสาววริยาภรณ์  ปะเตสังข์
 
1. นางสาววิริยา  ศิริวิทยเจริญ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวธันยพร   ป้องเกียรติชัย
2. นางสาวนนทย   เจริญรัตน์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองอยู่
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กชายรุจธร  ฉายรัตนอภิรมย์
 
1. นางศรีสมัย  สอดศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงศรุตา  คล้ายคลึง
 
1. นางอลิสา  สิงห์เจริญ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายศรัณยู  ถาวรพัทธ์
 
1. นางรพีพัชญ์  ภู่วรรณชัยกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธนกฤษณ์  มงคลวิทย์
 
1. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 68.9 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงธัญวีร์  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงวาณิชา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  จิตต์ศิริ
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธุ์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงศศิธร  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงสรัญญา  เมืองแก้ว
 
1. นางปวีณา  ลมชิด
2. นางศรีสมัย  สอดศรี
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายณัฐภัทร  บุญประคอง
2. นางสาวนพวรรณ  อุดล
3. นางสาวปพิชญา  ภิญโญชีพ
 
1. นางสาววรรณพร  เลิศอาวาส
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวกมลณัฐ  สวนทอง
2. นางสาวนันทนา  โชติพันธ์
3. นายปิยวัฒน์  แซ่โง้ว
 
1. นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา
2. นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤติน  เชาวน์ศิริ
2. เด็กชายธีรภัทร  ศิริสืบ
3. เด็กชายรวีโรจน์  อึงพิทักษ์พันธุ์
 
1. นายนิธิวัฒน์  อินทสิทธิ์
2. นางศิริเพ็ญ  หนูนุ้ย
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทินบุตร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทุดปอ
 
1. นางวิิจิตรา  ทัพพรหม
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 79.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 1. นางสาววิรดา  พงษ์ศิริรัชกุล
2. นางสาวศิรภัสสร  บรรลือนุชรี
3. นางสาวสุจีรณา  กังวานกนก
 
1. นางยุพดี  มงคลจินดาวงศ์
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกรกมล  มธุรส
2. นางสาวณัฏฐวรรณ  ทองชมภู
3. นางสาวณัฐชุกร  ลี้หลีกภัย
 
1. นางพัชุดาญ์  อินทรทัต
2. นางสาวมิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายปานนภ  เอื้อเสรีวงศ์
2. เด็กชายพริษฐ์  สุกติวรารัตน์
 
1. นางสาวนันทิดา  บุตรน้ำเพชร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กชายธนภูมิ  สุขวารี
2. เด็กชายธรรมาธิปต์  ผ่องมณี
 
1. นางสาวณภาภัช  ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
2. นางนันทิยา  ชนะวรรณโณ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกฤษรา  ศรีมานนท์
2. นางสาวณัชชา  นามถมยา
 
1. นางสาวสารภี  รัตนวิชา
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายกิตติพศ  แสงสาย
2. นายนทีธร  เอี่ยมเกตุแก้ว
 
1. นางสาวสมศรี  แจ้งสุทิมล
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วิทยาขจรศาสตร์
 
1. นายเล็ก  สินวิชัย
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงจิดาภา   ภัคพิสุทธิ์กุล
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายณัฐวุฒิ  พูลทรัพย์
 
1. นายเล็ก  สินวิชัย
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาววิชุลดา   งามธโนปจัย
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายรุจิภาส  ปรุงอาวุธ
2. นายวราเมธ  อัครจามร
3. เด็กชายวสภะ  องค์ธนาวัฒน์
 
1. นางพูลทวี  ราษฎร์เจริญสุข
2. นางวิยดา  พัฒนกิจจาทร
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  นาแพงรัตน์
2. เด็กชายณัฐชนนท์  หงษ์เหม
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยิ่มย่อง
 
1. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน
2. นางสาวสุภาวดี  ผูกดวง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกฤษรา  ศรีมานนท์
2. นางสาวธัญลักษณ์  สมใจ
3. นางสาวนาฏธิดา  เจนนพกาญจน์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พรสี่ภาค
2. นางสาวเซียดฟ้า  เสรีรัตนเกียรติ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. นายฉัตรมงคล  สุรินทร์
2. นายธนภัทร  เมธีชุติกุล
3. นายรัชชานนท์  ดิษเจริญ
 
1. นายณัฐพงศ์  มนต์อ่อน
2. นางสาววิภาพร  เอกอมรธนกุล
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เศรษฐประณัยน์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เรืองนาม
3. เด็กหญิงธยานี  ชาวนา
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงธันชนก  โกละกะ
2. เด็กชายพิชัยคริษฐ์  นัยพินิต
3. เด็กหญิงรพีพร  วิจิตรกูล
 
1. นางสาววรรณภา  โพธิ์สอาด
2. นางเรียม  พรรณหาญ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นายนราวุฒิ  จันทรัตนา
2. นายนัฐวัฒน์  เสาวภา
3. นางสาวพัชรมัย  ภูมิลาย
 
1. นางชฎาพร  ธานีรัตน์
2. นางธรินรักษ์  ภูแซมแสง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวจารวีกร  สินธุวงศ์
2. นางสาวมุกตา  สุกุลพราหมณ์
3. นางสาวศกลวรรณ    เมฆวิภาต
 
1. นายสมชาย  น่วมกลิ่น
2. นางสาวสุชญา   เจียรโภคกุล
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายพัชรพล  สถาพร
2. นายอาณันย์  พันธุเสวี
3. นายเจษฎากร  กรอบมุข
 
1. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน
2. นางสาวเกศกัญญา  สีเลา
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายชลวรรษ  ยารังษี
2. เด็กชายปฏิญญา  ประสานวัน
3. เด็กชายหรัณย์ชัย  แพเจริญชัย
 
1. นางสาววิจิตรา  กูลหกุล
2. นางสาวเรณู  เบ้าวรรณ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงพชรพร  อริยะเมตตา
2. เด็กหญิงวิศวีร์  ค้าสม
3. เด็กหญิงเรณุกา  สองเมือง
 
1. นางนงนุช   แก้วจงประสิทธิ์
2. นางสาวอนงค์นาฏ  ชูนันท์ธนศักดิ์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายทศพร  พุ่มไม้
2. นางสาวธนาภา  ขาวเครือ
3. นายธนโชค  ปี่กระโทก
 
1. นางสาวรัตฏิญากร  การวิบูลย์
2. นางสาววิลาวัลย์  เหล่าจันทร์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายกลวัชร  งามเลิศ
2. นางสาววรรณารัตน์  งามวงษ์
3. นางสาวอนันตา  อุดมวุฒิกร
 
1. นางสาวกันยารัตน์  จันทระ
2. นายสุริยันต์  ลาภเย็น
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายสรรพสาธน์  บุญพัฒน์
2. เด็กชายอธิรุจน์  ภูษิตาภรณ์
 
1. นายศุภกร  พรสว่างกุล
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายจักรพงษ์  อุปนันท์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิจิตรประชา
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายภูผา  พรหมทอง
2. เด็กชายวรินทร  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายกันตพัฒน์  โรหิตสเถียร
2. เด็กชายศุภวัท  บุญส่ง
 
1. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายชวิศ  ธุระมะฉายา
2. เด็กชายทัตพงษ์  แก้วกลม
3. นายวัชรากร  มะยมทอง
 
1. นายวิศิษฏ์  หนาแน่น
2. นางสาวสุภัทราภรณ์  เบ็ญจวรรณ์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. นายจารุพงษ์  หลักบุญ
2. นายธนกร  กวินสังคม
3. นายธนบดี  นิมา
 
1. นางทัศนีย์  สืบสันติวรพงศ์
2. นางสาวเกษราพร  คูวาเทพ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายณัฐวิรัฐ  อัมพรเดชสุรพี
2. นายนนทกานต์  เตโชชัยวุฒิ
3. นายวงศธร  สัจจเสนีย์
 
1. นายมงคล  ประเสริฐสังข์
2. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงทัตพร  เครือเมฆ
2. เด็กหญิงนันทิชา  สิงคะเวหน
3. เด็กหญิงมุจจลินทร์  ถิระพีรวัฒน์
4. เด็กหญิงสบงกช  มามาก
5. เด็กหญิงอลิสสา  วารีรัตน์
 
1. นายบุญเลิศ  ชัยเดช
2. นางสุวรีย์  เราประจงดังไพศาล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงคณิตสร  เนาวราช
2. เด็กหญิงนิโลบล  โยธาโคตร
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  อิ่มบุญสุ
4. เด็กหญิงพีรเนตร  สระศรี
5. เด็กหญิงเบญญาภา  หนูแสง
 
1. นายนิวัฒน์  หน่างเกษม
2. นางสาวสุชาดา  ศรีนาค
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายกาญจนภพ  ศิริพลชัย
2. นายณัฐพล  ยอดคำ
3. นายวีระชัย  น้อยพิทักษ์
4. นายสิริภพ  เชยสุวรรณ
5. นายเจ้าพระยา  พิสิแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  เลิศประไพ
2. นายอนุสรณ์  ไพจิตต์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวธิดาทิพย์  ดีช่วย
2. นางสาวนภาพร  เชาวรัตน์
3. นางสาวศยมพร  มูลศรีแก้ว
4. นางสาวอาทิตยา  ปราโมทย์มณีรัตน์
5. นางสาวไอลดา  เชิญทอง
 
1. นางฟาริดา  เมืองโคตร
2. นางสาวสายสุนีย์  หนูแสง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงต้นรัก  ทวยเจริญ
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภานุมาศ  สัญญาใย
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ผิวมณี
5. เด็กหญิงศิชา  นามสง่า
 
1. นายวรพงษ์  ระไหวพรมราช
2. นางสาววรรษมน   ม่วงสวย
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. นายกฤษณะ  ไกรทอง
2. นางสาวพันธ์วิรา  จิตร์กล้า
3. นางสาวมาลินี  ทับทิมทอง
4. นายรัชชานนท์  มีสา
5. นางสาววราภรณ์  ศรีชมภู
 
1. นางสาวจันทรา  เฮืองโฮม
2. นายธีระวัฒน์  สีหาบุญลี
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวณัฐชุดาพร  คมขำ
2. นางสาวปลายณัฐ  ดิษฐผดุง
3. นายปิติภัทร  เรือนทอง
4. นางสาวรัตติกรานต์  นิลบุตร
5. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  อาตยากุล
 
1. นายณัฐพงศ์  แสงสิริไพศาล
2. นายประพันธ์  ขจัดภัย
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายพีระวิชญ์  อังกาเรีย
2. นางสาวภักษร  พรพบรักแท้
3. นางสาวภานุมาศ  ชนะนิธิธรรม
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ภูคำ
5. นายศิริโรจน์  วุฒิสกนธิ์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  ถมยา
2. นายสพล  สาระสุทธิ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ปึงแสงจันทร์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  บริบูรณ์พานิช
3. นายปิยพัชร์  สิทธิจิรโชติ
4. เด็กชายพีรดนย์  ฉัตรศิรินานนท์
5. เด็กหญิงวีรดา  แซ่เจียน
 
1. นายสุชาติ  ฉัตรศิรินานนท์
2. นายเอกชัย  จันทร์อาจ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกัญญมน  คำสมาน
2. นางสาวกัญญาวรรณ  นกขมิ้น
3. นางสาวกิตติญา  พัชรพงษ์
4. นางสาวจันทร์จิรา  อัคจันทร์
5. นางสาวณัฐมล  สนทอง
6. นางสาวดุสิตา  หมัดสะอาด
7. นายตันติกร  นกขมิ้น
8. นางสาวธาริณี  สุวรรณคง
9. นางสาวนัทธมน  มะรังษี
10. นายภัทรดนัย  คูหากนก
11. นางสาวภัสสร  ชาตรีพิทยาธร
12. นางสาวภานุสสรณ์  รู้รักศรี
13. นางสาวมนัสนันท์  ประสิทธิ์สม
14. นายรัฐนันท์  เพ็ชรขำ
15. นางสาวศิริสุชาดา  พันธุ์ไธสง
16. นางสาวอังคณา  นุ่มปั่น
17. นางสาวอารียา  ส่งกี่วัฒนาพาเจริญ
18. นางสาวเกตศิริ  หอมรวง
19. นางสาวเกษสุดา  คำมา
20. นายเผ่าภูมิ  เผ่ากันทะ
 
1. นางสาวนันทพร  แสงอุไร
2. นางสาวบังอร  ชำนาญเวช
3. นางสาววรรณรัตน์  ยิ่งยอม
4. นางสาวสิรินาถ  ธงศิลา
5. นางสาวสุพัชรกิจ  อร่ามศรี
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายกฤตกร  ทำดี
2. นางสาวกานต์สุภัค  สุดสน
3. นางสาวคัทชรินทร์  ถินหัวเสือ
4. นางสาวจิตรบดี  สุจริตมนตรี
5. นายฐิติพงษ์  ศรศักดา
6. นางสาวณัฐธิดา  กิจเจริญ
7. นางสาวณัฐริกา  แก้วยม
8. นายณัฐวุฒิ  มั่นวาจา
9. นายธนบัตร  วันดี
10. นางสาวบุษยา  หอมพรหม
11. นายปฏิพัทธ์  แก้วพวง
12. นายประกาย  ผ่านพินิจ
13. นางสาวปรัศวี  วงศ์อภัย
14. นายภูมิพัฒน์  คงภักดี
15. นายม้จดี  ศาสนภาพ
16. นางสาววราภรณ์  สาขามุละ
17. นางสาววิรัลยุพา  บุญมี
18. นางสาวศิริกาญจนา  มีเจริญ
19. นายอารีฟาน  โต๊ะหมัดและ
20. นางสาวเจนจิรา  อุตจันทร์
 
1. นางสาวนันทพร  แสงอุไร
2. นางนารีรัตน์  สาลีมน
3. นางสาวบังอร  ชำนาญเวช
4. นางสาววรรณรัตน์  ยิ่งยอม
5. นางสาวสิรินาถ  ธงศิลา
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา  พิมพ์ลา
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. เด็กหญิงธันยา  อาคมประคองไพร
 
1. นายฐาปนา  นาคประสิทธิ์ศักดิ์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวปิยาภรณ์  อุตราช
 
1. นางสาวหวานใจ  ประโยธิน
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นางสาวพัชฌา  พุทธายะ
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  แสงโนรี
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา   แสนตรง
2. นางสาววรรณพร   บุตรแก้ว
 
1. นางมาลัยวรรณ  จันทร
2. นางวราภรณ์  สุขสายชล
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญจนา  โสดาวงค์
2. เด็กชายณัฐภัทร  สมรักษ์
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ   ประสิทธิ์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกุลสตรี  ขวัญเมือง
2. นางสาวฐาปนีย์  ไวทยะโชติ
 
1. นางพีรทิพย์  สุคันธเมศว์
2. นางรัชญา  ไชยนา
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นายวุฒินันท์  คำเอี่ยม
2. นางสาวสุดาณี  น้อยคาด
 
1. นางสาวกันยาภัทร  ภัทรโสตถิ
2. นายโอภาส  ชาญนอก
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ไกรสมสุข
2. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศิริสำเภา
3. นางสาวปิญชาน์  ทองสุข
4. นางสาวพีรสา  สลัยรัมย์
5. นางสาวภัทรวดี  อิวชาวนา
6. นางสาวรัศมี  สุวรรณราช
7. นางสาววรรณภา  รัตนวัน
8. นางสาวศิรินันท์  พงษ์พานิช
9. นางสาวอรญา  น้อยเขาล้าน
10. นางสาวอรวี  บรรดุจวงศ์
 
1. นายณัฐพงศ์  แสงสิริไพศาล
2. นางสาวภิญญดา   ศรีธนาโสดา
3. นางสุพัตรา  ธรรมประดิษฐ์
 
81 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวธนัญญา  มิ่งมงคล
2. นางสาวนภัสสร  กฤษนิยม
3. นางสาวพรชนก   จันทร์มณี
4. นางสาวพรชนก  เอมจั่น
5. นางสาวพีชญานิน  ไวยะ
6. นางสาวภคพร  สิริมานะวงศ์
7. นางสาวภัทิรา  วินิจ
8. นายม้จดี  ศาสนภาพ
9. นางสาวราชาวดี  ฉัตรแก้ว
10. นางสาววิชชุดา  บุญประจักษ์
11. นางสาวสุภาดา  พาดี
12. นางสาวอภิพร  เชื้อปั่น
13. นายอัษฎางค์  วัยคุณา
14. นางสาวอาภาศิริ  พันธสุวรรณกุล
15. นางสาวเอสเธอร์  ทองอร่าม
 
1. นายพงษ์พันธิ์  โพธิ์กระโทก
2. นายพีรบูลย์  บุญธรรม
3. นางสาววาสนา  ชุรี
4. นายอรุณ  คล้ายชัง
 
82 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวปวีณา  บินยูซุฟ
2. นางสาวภัทรนันท์  วิจิตรศักดิ์
3. นายรัชชานนท์  กันทำ
4. นางสาววันวิสากร  ศรีเดช
5. นางสาววัลนภา  ทรงชัยพรรณา
6. นางสาวศศิธร  เขตวิจารณ์
7. นางสาวสภัสสร  คำคล้อย
8. นางสาวสุชัญญา  ปานประเสริฐ
9. นางสาวสุวนันท์  รักช้าง
10. นางสาวหทัยทิพย์  อร่ามเรือง
11. นายอดิเทพ  บุญช่วย
12. นางสาวอริศรา  มีหนองหว้า
13. นางสาวอาริษา  ศรีแจ่ม
14. นางสาวเกตุแก้ว  สมบัติมี
15. นางสาวเทียน  จันตะ
 
1. นายชัยพร  ยงแสง
2. นายปฐมพงษ์  ประยูรยวง
 
83 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. เด็กหญิงกชมน  เตชะฤทธิ์
2. เด็กชายจิรกิตติ์    เวียงกระโทก
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองจีน
 
1. นายพัทรดนย์  ทักษิณ
2. นางสาววชิรญาณ์  ผาจวง
 
84 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงนันทิตา  ธารัตชน
2. เด็กหญิงปฐมพร  สดสุชาติ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เหล่ามานะ
 
1. นางสาวพิรพรรณ  วงศ์พรเพ็ญภาพ
2. นางสุมน  คณานิตย์
 
85 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวพรชิตา  ศิริ
2. นายอนุชิต  ชนแดง
3. นางสาวเกศราภรณ์  สายสิงห์
 
1. นางดวงเนตร  ดิษฐลักษณ
2. นายนัฐภูมิ  โตสกุล
 
86 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวรักษิณา  ใหม่พระเนตร
2. นางสาวอรรถพร  วัตถุสินธ์
3. นางสาวอรสินี  ฤทธิโชติ
 
1. นางอุทุมพร  ณ นคร
2. นางเพ็ญฉวี  ป้อมเปิ้น
 
87 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงปพิชญา  เธียรเจริญ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  มะลิทอง
 
1. นายกฤตนุ  พรมวัง
2. นายสุนันท์  บุญเพชร
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพัชรพร  ไชยราช
2. นางสาวศุภกานต์  ศรีปัตเนตร
 
1. นายสนอง  คูณมี
2. นางสาวสุดารัตน์  วาเรศ
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายกันต์กวิน  ภัทรานนท์
2. นางสาวชนินาถ  วิริยประสิทธิ์ชัย
 
1. นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพ
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 1. นางสาวณัฐชยา  จุฑาคงพิเชฐ
2. นางสาววิภาดา  ทวีนิธิกร
 
1. นางสาวอเนชา  เหลืองตรีชัย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงณัฐริกา   นกพรมพะเนา
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวนันลภัสร์  อังศรีสุรพร
 
1. นางสาววิวัน  พาลีบัต
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาววิภาพร   กุศลศักดิ์ทวี
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
94 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายวิพัฒน์  เกตุโกมล
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงนาภาพร    ดีขาย
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
96 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกัลยาณิน    ยาใจ
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
97 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายอัจฉริยะ  นันตะภูมิ
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พระสุรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงหทัยชนก   คำโสม
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  รัตนวิเชียร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 1. นายวุฒิกร  วรรณโคตร์
 
1. นายชัชชาญ   ผ่องอุดม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวภัทราวดี   ศรีบุญช่วย
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  รัตนวิเชียร
 
102 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  พันธะเสน
 
1. นายสรวง  โพธิสุทธิกูล
 
103 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงอัจฉริยา   ทองประเสริฐ
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  รัตนวิเชียร
 
104 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวอมราพร  โรบินสัน
 
1. นายธัชชา  เทศน์ธรรม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายพีรพัฒน์  สุรียธนาภาส
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงชลดา   งามเงา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เปล่งฉวี
 
1. นายนพดล  เพ็งชมจันทร์
2. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
107 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงนฤมล  วรรณะ
2. เด็กหญิงสกุณา  เหล็กคำ
 
1. นางสาวสุพาณี  ยอดมา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงศุภัชฌา  โรจนวนิช
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  สิทธิลักษณ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงศุภารดา  นรินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนอมรเวช
 
110 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธัง
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
111 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นางสาวนิชมล  บุญเลี้ยง
 
1. นางอรวรรณ  ไทยสวัสดิ์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงปราริชาติ   เรือศรีจันทร์
2. เด็กหญิงรงรอง   สนองเดช
3. เด็กหญิงวิจิตรา   ดลวิจิตร
 
1. นายนพดล  เพ็งชมจันทร์
2. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
113 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามบุตร
2. เด็กหญิงสุธาสินี  จู
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุทธชัน
 
1. นายธีรพงศ์  อุปทุม
2. นางสาวอรวรรณ  ตาตระกรุด
 
114 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายกฤษฎากรณ์  สุฤทธิ์
2. นางสาวนิตยา  ทองโคตร
3. นายพิทวัส  พัฒนวิบูลย์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายเอกสิทธิ์  สำอางค์สะอาด
 
115 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายคณาธิป  ดีบาเลส
2. นางสาวจิระพร  ชุติวราภรณ์
3. นายชาญวิทย์  ตงหงษ์
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
2. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
116 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายสิรภพ  เทพจินดา
 
1. นายพสธร  จันทร์สอาด
 
117 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ล้อมอุณานนท์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
118 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายปภพ  สิงห์เสริมวงษ์
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายณัฐดนัย  วิชาเดช
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
120 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายประสพชัย  ชูช่วย
 
1. นายจิรเดช  สังข์ขาล
 
121 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กชายกรณัฐ  ผิวงาม
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
122 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 1. นายศิริพงษ์  ส่งเสริม
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกมลวรรณ  บันจบพุดซา
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
 
124 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงกรรวี  ผิวงาม
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
125 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มนหอม
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
126 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์เจริญ
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
 
127 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปาลิตา  ศรีจันพล
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
128 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวเมธาวี    ศรีนิยม
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
129 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนาตยา  รักชาติ
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
 
130 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ป้องสงวน
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
131 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อมรเลิศฤทธิชัย
 
1. นางสาวนาฐยา  งามเสงี่ยม
 
132 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายโกญจนาท  วิบูลย์เพ็ง
 
1. นายวัชระ  เปรมปรีดิ์
 
133 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวสุภาพร  สอนสมนึก
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
134 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายพีรทัต  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นายเอกวิจิตร  อารีพิพัฒน์
 
135 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายโกญจนาท  วิบูลย์เพ็ง
 
1. นายวัชระ  เปรมปรีดิ์
 
136 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นายศุภกาญจ์  พิมพิสาร
 
1. นายวัชรพงษ์  วงษ์สอาด
 
137 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงรัชนก  คำใจ
 
1. นายอภิญญ์  ภานุศานต์
 
138 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงสุวพัชร์  มีทรัพย์มั่นคง
 
1. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
 
139 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสุพรรษา   สุขภิรมย์
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
140 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงกัลป์ยกร  ธีระบุตร
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
141 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงธีรนาฏ   อุทยานัง
 
1. นายสมภพ  หอมยก
 
142 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวภัทรนันท์  ติระศรี
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
143 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวธนพร  ช้างเนียม
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
144 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงสิรตา  วาจาบัณฑิตย์
 
1. นายวัชระ  เปรมปรีดิ์
 
145 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยจิต
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
146 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายเฉลิมพงษ์  โชติวงศ์ศานันท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
147 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายพสิษฐ์  ชาลีรักษ์ตระกูล
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
148 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงบุญรักษา   นารถศรีทา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
149 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สกลนรภูมิ
 
1. นายฐิติพล  ดงเรืองศรี
 
150 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวรังสิญา  รักสมจิตร
 
1. นายอภิญญ์  ภานุศานต์
 
151 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายสิปปกร  เปลี่ยนชุ่ม
 
1. นางระวีวรรณ  ทับทิมศรี
 
152 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. นายพนธกร  เผ่าศรีเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  โสมุล
3. เด็กชายอดิศร  สุวรรณ
4. นายอดิศร  ทองศรี
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ดูระยับ
6. นางสาวอัญชุลี  เอี่ยมสกุล
7. เด็กชายเกริกระวี  ศรีสุข
8. นายเอกณรงค์  พรแก้ว
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
153 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลชนก   บัวปลี
3. นางสาวชุติมา    ชารัมย์
4. เด็กหญิงณิชารีย์   สุวัฒนประดิษฐ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ป้องสงวน
6. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
7. นางสาวปาริชาต   มาทะฤทธิ์
8. นางสาวปาลิตา    ศรีจันพล
9. นางสาวพนิดา   สังวาลย์
10. เด็กหญิงพรวลัย   มหาบูรณะ
11. นางสาวสายชล   บัวขาว
12. นางสาวสุพรรษา   สุขภิรมย์
13. นางสาวสุภาวดี   สมานวรกิจ
14. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
15. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นายดรุณ  มีป้อม
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
4. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
154 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกมลวรรณ  บรรจบพุดซา
2. เด็กหญิงนภาพร  สายเล็ก
3. นางสาวนาตยา  รักชาติ
4. เด็กหญิงนิตติยา  อนุมอญ
5. เด็กหญิงปรีดีญา  ประจำค่าย
6. นางสาวพรรณปพร  จำเนียรหล้า
7. นางสาวภัทรวดี  ศิลาขาว
8. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์เจริญ
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  เล็กคำ
10. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อุทัยเลิศอรุณ
11. นางสาวสุชา  วงนาค
12. นางสาวสุดารัตน์  สวัสดี
13. เด็กหญิงอรญา  บัวใหญ่
14. นางสาวอัจจิมา  ลีมานันท์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  จินดาราม
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
2. นางณัฐิดา  บุญรอด
3. นายประดับ  บุษบา
4. นางมณีรัตน์  ปิ่นวิเศษ
 
155 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงจินต์พัชรา  วงศ์จินต์ศจี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พันม่วง
3. เด็กชายชญานิน  สุสะสินธุ์
4. เด็กหญิงชุติมา  ภาษี
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายดลฤทธิ์  โพธิ์ศรี
7. เด็กชายภคิน  อารีกิจธวัช
8. เด็กหญิงภัคจิรา  เดชขุนพล
9. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ผลาหาญ
10. เด็กหญิงศุภวรรณ  ธนปกิจ
11. เด็กชายสัญญา  ราชวงษ์
12. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ดีรักษา
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
156 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกมลชนก  ทองสวาสดิ์
2. เด็กชายคณาธิป  ฤทธิ์งาม
3. นางสาวฐิตาภรณ์  กลิ่นหอม
4. นายณัฐดนัย  วิชาเดช
5. เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยทอง
6. เด็กหญิงนภาพร  กิโดย
7. นางสาวปิยธิดา  สารพัด
8. เด็กหญิงมณฑกานต์  สมภาร
9. นายสหรัฐ  ระโหฐาน
10. นายสิทธิกานต์  นาคเงิน
11. นางสาวสุรีรัตน์  ใกล้พุดซา
12. นางสาวเบญญา  ชูศรี
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
2. นายสิทธิกานต์  นาคเงิน
 
157 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลชนก    บัวปลี
3. เด็กหญิงกมลรัตน์   สนธิ
4. นางสาวชุติมา  ซารัมย์
5. เด็กหญิงณิชารีย์   สุวัฒนประดิษฐ์
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ป้องสงวน
7. เด็กหญิงนวรัตน์   ศิริทรัพย์ภิญโญ
8. เด็กหญิงบุญรักษา    นารถศรีทา
9. นางสาวปรางค์ชมภู    สุทธิจิตต์
10. นางสาวปาริชาต   มาทะฤทธิ์
11. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
12. นางสาวพนิดา   สังวาลย์
13. เด็กหญิงพรรัตน    สังข์ประเสริฐ
14. เด็กหญิงพรวลัย   มหาบูรณะ
15. นางสาวสายชล   บัวขาว
16. นางสาวสุพรรษา   สุขภิรมย์
17. นางสาวสุภาวดี   สมานวรกิจ
18. นางสาวหนึ่งฤทัย    ผ่องสุภา
19. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
20. เด็กหญิงอรทัย   พบบุบผา
21. นางสาวเมธาวี   ศรีนิยม
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นายดรุณ  มีป้อม
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพี่ง
4. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
5. นางสุภาภรณ์  ต่วนศิริ
6. นายอัยยรัตน์  คุณมาศ
 
158 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญผล
2. นางสาวชนัญภรณ์  พ่วงแพ
3. นางสาวชวิศา  แสงสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  สิงห์แก้ว
5. นางสาวบทม์รัตน์  ภานะวน
6. เด็กหญิงปุณยาพร  ฟักเพ็ชร
7. เด็กชายมธุกร  จั่นมณี
8. เด็กหญิงศศิวิมล  สิทธิโม่ง
9. นางสาวสกัญญา  ชาญบรรพต
10. นางสาวสิริยากร  แซ่อุ้น
11. เด็กหญิงอนิสา  อินทร
12. เด็กหญิงอิสรีย์  เตียเย็น
13. เด็กหญิงเบญฐนิฌา  แผ่นศิลา
 
1. นางวัฒนา  กราซุย
 
159 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวกันตรัตน์  พิทักษ์
2. นายกีรกิตติ์  เปรมปรีดา
3. นายจิรทีปต์  โตพิมาย
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์ทอง
5. นายชนินทร์  น้ำเพชร
6. นายณัฐวุฒิ  คันธรัตน์
7. เด็กหญิงณิชาพร  เมืองโคตร
8. เด็กหญิงณีรนุช  จันทรัตทัต
9. นางสาวธยานี  ศรีศุภพงษ์
10. เด็กหญิงนภาพร  ก้อนน่วม
11. เด็กชายนรวีร์  บุญเกิด
12. เด็กหญิงนันทภัทร  กิตติกุล
13. นายปิยะณัฐ  เวโรจน์
14. เด็กหญิงภาสินี  จำปา
15. นางสาววิมพ์วิภา  ฉ่ำทวี
16. เด็กหญิงศรัญญา  ธัญญสาริกิจ
17. เด็กชายศสิกร  เฟื่องอาวรณ์
18. นายศิวฤทธิ์  โอวาทกา
19. เด็กชายศุภกรณ์  มะศิริ
20. นางสาวสกาวรัตน์  แก้วแท้
21. นายสิรวิชญ์  มณีรัตน์
22. เด็กหญิงสุพัตตรา  จำวงค์ลา
23. เด็กหญิงสุรภา  วงศ์วิชา
24. นางสาวสุรางคณา  จิตตมิตร
25. เด็กหญิงสุราลัย  เสถียรกิจอำไพ
26. นายหัตถาชัย  ทองไพ
27. นางสาวอภิญญา  จอมอุ่น
28. นายเทพพิทักษ์  เตยะตระกูล
29. นายเนติธร  สิริพรวิทยา
30. เด็กหญิงแพรว  นิลพร้อม
 
1. นายจักรี  ภูมิบูรณ์
2. นายนพดล  เกิดโภคา
3. นายอภิชัย  ศรีหัวแฮ
4. นายอภิญญ์  ภานุศานต์
5. นายโดม  คล้ายสังข์
 
160 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายสิทธินนท์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
161 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นายชลทิตย์  ปาวะรีย์
 
1. นางอาภรณ์  ศิริวงศ์
 
162 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายภาสวุฒิ  แพพิพัฒน์
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
163 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กหญิงสิริมากรณ์  คุ้มหมู่
 
1. นายนพดล  ฉิมท้วม
 
164 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    วิบุตร
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
165 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวธารารัตน์  โพธิ์ประสาท
 
1. นายวัชรวีร์  ธีระเดชโชติ
 
166 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. นางสาวลลิตา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
167 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ธนรัชต์นะดำศรี
 
1. นายวิทวัฒน์  กลีหมื่นใวย
 
168 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีสุราษฎร์
 
1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
 
169 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายอิสริยะพล  แสนเสนา
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
170 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายยุวรัตน์  ไพรวรรณ์
 
1. นายสุรพงษ์  รัตนทรัพศิริ
 
171 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงสุนิตยา  บุญผุดผ่อง
 
1. นายวัชรวีร์  ธีระเดชโชติ
 
172 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาววงศิยา  สังวริ
 
1. นายนพดล  ฉิมท้วม
 
173 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวพินทุสร   งามพรวิภา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
174 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กชายกฤต  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
175 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายคงกะพัน  กฤษดี
 
1. นายวัชรวีร์  ธีระเดชโชติ
 
176 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายอธิป  มีชะนะ
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
 
177 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายเตวิชญ์  สุวรรณวิโก
 
1. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
 
178 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
179 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีวิจารณ์
 
1. นางกรองกาญจน์  โชติสาร
 
180 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาววรรณกร  กมลวิบูลย์สุข
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
 
181 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวพิริยา  พรหมภักดี
 
 
182 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายสถาพร  อุทาหรณ์
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
183 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กชายยศระวิชญ์  สมบุญเพ็ง
 
1. นางกรองกาญจน์  โชติสาร
 
184 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงวริศรา  นิตย์กระโทก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
185 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงเมษยา  อ่อนศรี
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
186 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวอรประภา  ติระ
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
187 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวชนัญญา  พูยุง
 
1. นางสาวพัชรา  จันมี
 
188 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.83 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายคณิสร  ว่องธนวนิช
2. เด็กหญิงฉัตรปวี  สหพงษ์โกสินทร์
3. นายชนากานต์  พรงาม
4. เด็กชายธนกฤต  วิลาวรรณ
5. เด็กชายปฏิภาณ  พวงจันทร์
6. เด็กหญิงวณิษา  วรรณประสิทธิ์
7. นางสาววรรณพร  ขอสินกลาง
8. เด็กหญิงสาวิตรี  เกษหอม
 
1. นางณัฐมน  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางสาวพริมา  ไม้เรียง
3. นางวรัญญา  ยอดกระโหม
 
189 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายจิรโชติ  พลีเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ชัยพรมงคล
3. เด็กชายธนพล  จำปาทิพย์
4. เด็กชายนภสินธุ์  จันทร
5. เด็กหญิงพวงทอง  ดิษฐเจริญ
6. เด็กชายพิสิทฐ์   แสงงาม
7. เด็กหญิงสุธิดา  จูงกลาง
8. เด็กหญิงเบ็ญจมินทร์  อุไรโชติ
 
1. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
2. นางยุพดี  บุญบงการ
3. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
190 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. นายชรินทร์  กิ่งเพชรเสรีชน
2. นายณัฐพงศ์  เผยศิริ
3. นายทศวรรษ  พยัคฆันตร์
4. นางสาวธิดารัตน์  สาระรัตน์
5. นายพัชร  ธรรมศิริ
6. นางสาวรุ่งนภา  บุญประเสริฐ
7. นางสาววรดา  ศิริซุ้มสุวรรณ
8. นายสมใจ  สุทธิศิลป์
9. นางสาวสุมินตรา  ศรีรอด
10. นางสาวอโณทัย  พันธุ์หอ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชากัน
2. นางนฤมล  บุญฑริก
 
191 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวนางสาวธวัลรัตน์  พันธมุย
2. นายประกาศิต  แก้วมีแสง
3. นางสาวมนัสวี  อยู่สังข์ดี
4. นางสาวรพีพรรณ  พรรณา
5. นายศิวกร  ศิริบูรณ์
6. นายศุภกิจ  ปกป้อง
7. นายสุรศักดิ์  บู่ทอง
8. นางสาวอริสรา  กอมณีกุล
 
1. นางสาววธัญญา  พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
 
192 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขาวงาม
2. เด็กหญิงธนัญญา  ไชยแสง
3. เด็กหญิงบุณยนุช  เกตุถิน
4. เด็กหญิงพิมสุวีร์  บุตรทรัพย์
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  ยกย่อง
6. เด็กหญิงภูริชญา  คำสุข
 
1. นางสาวธนพร  อินยา
2. นางสาวนันทิญา  อุทรักษ์
3. นางพจธนา  วิภาวิน
4. นางสาววันวิสาข์  ทองศิล
 
193 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงครองขวัญ  สัมพันธพงศ์
2. เด็กหญิงนงนภัส  วิเสริฐ
3. เด็กหญิงมินตรา  มุ่งเจตนาดี
4. เด็กหญิงรัชชประภา  เสน่ห์สังคม
5. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทิพยาธร
6. เด็กหญิงเมธาวี  แก้วมณี
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์   เตรียมเกียรติเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา  บุญวิก
 
194 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวกฤติมา  ล้อมหทัย
2. นางสาวกาญจนรัตน์  แช่มโชติวรพันธ์
3. นางสาวกานต์รวี  ทะโทน
4. นางสาวชุติมา  ผ่านสำแดง
5. นางสาวณัฐชยา  ทองพี
6. นางสาวทิวาพร  บำรุงกลาง
7. นางสาวปาริฉัตร  นันทะยา
8. นางสาวอนันตญา  จันภิรมย์
 
1. นางสาวสุจินลักษณ์  ฉัตรเงิน
2. นางสาวอาภัสรา  ดียิ่ง
 
195 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. นางสาวจิรัชญา  สาริบุตร
2. นางสาวณิชารีย์  ทองขำ
3. นางสาวนภัสสร  เกษศรี
4. นางสาวปาณิสรา  แสงสอาด
5. นางสาววันวิสาข์  สุธาธรรมรัตน์
6. นางสาวสโรชา  จะระนะธัมโม
 
1. นางสาวญานิสา  สมรวิบูลย์
2. นางสาวภัททิราพร  รอดผล
3. นายวรวุฒิ  เลิศอุทัย
4. นางสาวอัญชลี  ดีวาจี
 
196 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วนกลาง
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ลีลาบูรณพงศ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  อัศวเสนา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิสาร
5. เด็กหญิงทรรศวรรณ  แซ่จึง
6. เด็กหญิงปลายชล  ณ สงขลา
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชัชวาลย์
8. เด็กหญิงอภิญาพร  แสวง
 
1. นายชาคริต  หว่างชูเชื้อ
2. นางสาวนัจกร  ผู้ทรงธรรม
3. นางสาวมณีพร  พันพินิจ
 
197 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  คุณารูป
2. เด็กหญิงกรกนก  สุทธิสุขสมบูรณ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  โกสินทรานนท์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุณโยดม
5. เด็กหญิงนัทธมน  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงบูชิตา  เครือนาคพันธ์
7. เด็กหญิงภัณฑิราพร  ธรรมบุตร
8. เด็กหญิงมัทนิน  ณ นคร
 
1. นางจิราธร  จันทรประภา
2. นางสาวทิพเยาว์   สุทธิมาศ
3. นายเจษฎา  อินทอง
 
198 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวกนกพร  บัวสงเคราะห์
2. นางสาวจันทร์จิรา  รักษาราษฎร์
3. นางสาวจันทิมันต์  เชื้อจุ้ย
4. นางสาวนภสร  เชิญขวัญ
5. นางสาวสุธาศิณี  ปะเทสังข์
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไหมพรหม
 
1. นางนุชนาถ  จั่นงาม
2. นางสาวพรนัชชา  สิงห์ศิฬิ
 
199 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวณัฐวลัยลักษณ์  จันทรเพชร
2. เด็กหญิงธนัชชา  ไชยฐานนันท์
3. นางสาวพลอยขวัญ  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาวศรีลดา  อินทรพรหม
5. นางสาวเขมนาฏ  ธจิรมงคลกิตต์
 
1. นางจิราธร  จันทรประภา
2. นางสาวทิพเยาว์   สุทธิมาศ
3. นายเจษฎา  อินทอง
 
200 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ท่าพิกุล
2. เด็กหญิงชุลีพร  ศรีชาวนา
3. เด็กหญิงธนัชพร  มุขศรี
4. เด็กหญิงพิชญานิน  ที่รักษ์
5. เด็กหญิงภัทรภร  สุขสุเกตุ
6. เด็กหญิงสิริกานต์  เบ็ญจพันธ์
 
1. นางชไมพร   เอมาวัฒน์
2. นางสาวนภวรรณ   นาคอุไร
3. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
 
201 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงกัญจนพร  เหล่าฤทธิไกร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมาก
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชัยไพรินทร์ศิริ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุมาตร์
6. เด็กชายณัฐศักดิ์  ชาติเผือก
7. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญจันทร์
8. เด็กหญิงปาณิสรา  ป้องเช้า
9. เด็กหญิงปาลิดา  บู่ทอง
10. เด็กชายพชรพล  กรกาญจน์
11. นางสาวรสริน  ดุจจานุทัศน์
12. นางสาวสุชัญญา  เจตน์นภา
13. เด็กชายอรรถกร  เกิดนอก
14. เด็กหญิงอารยา  คงดี
15. เด็กหญิงอารียา  เจริญโสภา
16. เด็กชายเอกพล  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางสาวตรีทิพย์  สมปิยโชค
2. นางสาวรัตนาวดี  เขียวอร่าม
3. นางสาวสุมนา  แสงโสด
 
202 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายกฤษณะ  แสนคนึง
2. นางสาวกัญญาภัค  บุญชิต
3. นายกิตติศักดิ์  อุ่นฤทธิชัย
4. นางสาวชาดา  เยาวชิรพงษ์
5. นางสาวณัฐกฤตา  เวทการ
6. นายณัฐฐากรณ์  ฤทธินาคา
7. นางสาวณัฐธิดา  เรืองเขียว
8. นางสาวบุณฑริกา  แสนฟูเฟื่อง
9. นางสาวปพิชญา  มาตรา
10. นายปาฏิหาริย์  แสงงิ้ว
11. นางสาวพิชญาภา  ทากาโน
12. นางสาวฟาริดา  เจตน์เขตกิจ
13. นายศุภกร  ยิ้มละมัย
14. นางสาวสุขุมาล  บุญละบุตร
15. นายสุทธิพล  จงชะยะ
16. นางสาวเบญจพร  แก้วประสิทธิ์
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
 
203 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเสถียร
3. นางสาวประกายกานต์  โถทอง
4. นางสาวพนิตตา  สุทโธศรี
5. เด็กหญิงภัสสร  เกิดศิริ
6. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญเรือน
7. นางสาวอภิญญา  มรรคผล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฏาพร  ศรีวิลาศ
2. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
204 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายธีรภัทรพล  เรืองสา
2. เด็กชายประสพชัย  ชูช่วย
3. เด็กชายภูเมศ  ชินวัฒนพงศ์
4. เด็กชายสิทธิกร  ชังดี
5. เด็กชายสิรภพ  เทพจินดา
 
1. นายจิรเดช  สังข์ขาล
2. นายพสธร  จันทร์สอาด
 
205 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วีระพันธุ์
 
1. นางสาวนันทิญา  อุทรักษ์
2. นางพจธนา  วิภาวิน
 
206 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายทรงวุฒิ  ศรีเพ็ญ
2. นางสาวอภิชนา  ปีติพัฒนพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนารัศมิ์  แจ่มฟ้า
2. นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณีรฌา  ภาคพิธเจริญ
2. เด็กหญิงปนัญญา  เอี่ยมอุไร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จำปา
 
1. นางสาวนงพร  จู่พิชญ์
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กชายกชกร  ชยปาลกุล
2. เด็กชายณรุต  บุนนาค
3. เด็กหญิงดาปนีย์  คำดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  อุทิศสาร
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกัญญาวีร์  สนจิตร
2. นางสาวญานิศา  ช่วงกรุด
3. นางสาวดวงกมล  ทุมนาค
 
1. นางสาวนงพร   จู่พิชญ์
2. นางสาวลักษณา   อังกาบสี
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายปัทมเทพ  มีเสงี่ยม
2. นายยศกร  ใจธรรม
3. นางสาววัชรี  อั้งดา
 
1. นางสุจิตรา  อุทิศสาร
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกชกร   กับปินะ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   เทพมูล
3. เด็กหญิงนภสร   เหรียญทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา    ลิ้มรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงสิริยากร   ประดิษฐ์ค่าย
6. เด็กหญิงอริสรา   เมาะราษี
 
1. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
2. นางฉันทนา  ไชยเฉลิมวงศ์
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   วังคีรี
2. เด็กหญิงนฤมล  พันอินทร์
3. เด็กหญิงปทุมมาศ   มณีรัตน์
4. เด็กหญิงปรียานุช   มุงธิราช
5. เด็กหญิงผกามาศ  มณีรัตน์
6. เด็กหญิงสุทธิดา   ภารสถิตย์
 
1. นางคนึงนิจ   บุณโต
2. นางสาวจรวยพร  ทัศนียสกุลชัย
3. นางสาวสุวพร  บูรณพงศ์
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์มา
2. นางสาวมิ่งกมล  ธารโสธร
3. นางสาวอมรรัตน์  มีลาน
4. นายอลงกรณ์  ขันท่าจีน
5. นางสาวเก้า  มีชูนึก
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางพรรณี  ศรีสยามไพศาล
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวจันจิรา  ชินวรรัตนกนก
2. นางสาวจิตรตินันท์  ยศกลาง
3. นางสาวจิรวดี  นพคุณ
4. นางสาวชลาลัย  อุก
5. นางสาวพรนภา  โชติสมบูรณ์รัตน์
6. นายสาคริส  สืบสวน
 
1. นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์
2. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงจาริญาร์  บุญมี
2. เด็กหญิงจินตนา  รักษาชาติ
3. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวทอง
 
1. นางสาวกุหลาบ  ลาศนันท์
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กำลังเอก
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงไพจิตรา  ทองเปราะ
 
1. นางทัศนีย์  นาครักษ์
2. นางละเอียด  พรเอื้อไพโรจน์
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวนิสารัตน์  ทองเมือง
2. นายภัทรพล  พรหมดวง
3. นางสาววิชญา  อาชาไนยกุล
 
1. นางธิดาพร  บุญประเสริฐ
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  อุปรีย์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สีคำเม
3. นายวรวุฒิ  กรดแก้ว
 
1. นางสาวทอปัด  ฤทธิทิศ
2. นางสาวผาณิต  ต่อเศวตพงศ์
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปรีชาริกา  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรฤดี  ดีสร้อย
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทพงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณดา  แสนบุญ
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงจริยา  อัมพุช
2. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวาสนา  โคตรเสนา
 
1. นายกอบเกื้อ  บัวโรย
2. นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายวริทธิ์  พลศิริพิพัฒน์
2. นางสาวศศิกานต์  พงศ์เรืองรอง
3. นางสาวศิรดา  วงษ์ประเวศน์
 
1. นางสุภิต  นามเคน
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นางสาววรดา  เกษสิวากร
2. นายอมรศรัณย์  พันธุ์ประดิษฐ์
3. นายโชคอนันต์  เพ็ชรอรุณ
 
1. นายกอบเกื้อ  บัวโรย
2. นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 1. เด็กหญิงยาดา  นิภานิช
2. เด็กหญิงวรินทร  แสงมาน
3. เด็กหญิงอารีซ๊ะห์  ใจบุญ
 
1. นางสุดธาดา  สวนสุข
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวนนทพร  ขุนชะ
2. นางสาวปาณภัช  ทองสิงห์
3. นางสาวรังสิมา  เกษศิลป์
 
1. นางสาวสราลี  หมาดนุ้ย
2. นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 71.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวนิตยา  สว่างวงศ์
2. นางสาวพนิดา  วงศ์สง่า
3. นางสาวอรอนงค์  กมลนาวิน
 
1. นางคนึงนาถ  นาคประดิษฐ์
2. นางทัศนีย์  นาครักษ์
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวริทธ์ธร  ไชยมิ่ง
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ม่วงสี
3. นางสาวอนุสรา  นกลอย
 
1. นางปราณี  รุ่งเรืองเกียรติ
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ประทุมสิทธิ์
2. เด็กหญิงรุจรวี  พร้อมเลิศ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ท้วมบำึรุง
 
1. นางประทุม  ปานชื่น
2. นางรัตตนพรณ์  อนุรักษ์
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายชาคริต  แสงบุตร
2. นางสาวฤทัยชนกน์  โพธิ์เอี่ยม
3. นางสาวอมิตรา  พิมพา
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวราตรี  มหาศิริ
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายธนาธิป  จตุรโศภิน
2. นางสาวศศิศธาร  โชคปลอดเคราะห์
3. นางสาวอภิรัญญา  ขวาของ
 
1. นางมาริสา  ปึงหลั่งสิน
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทีสุกะ
2. เด็กชายชัยพร  สุวรรณพงษ์
3. เด็กหญิงนรมล   สุริยะกาญจน์
 
1. นางสาวมยุรี  มิ่งมงคล
2. นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  พิมไธสง
2. เด็กหญิงผาณิตา  ใจสมัคร
3. เด็กหญิงอตภร  บุญล้อม
 
1. นางสาววนฤดี  แสงอันประเสริฐ
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายบารมี  ระษารักษ์
2. นายพัสกร  เครือฤาชัย
3. นายศิริโชค  กิจเจา
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวราตรี  มหาศิริ
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชลลดา  ไชยริน
2. นางสาวณัฐภรณ์  รุธันว์
3. นางสาววนิดา  แก่นเผือก
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 1. เด็กหญิงชนัญญา  รัตนสถาพรกุล
2. เด็กหญิงมาณีรัตน์  จันเทพา
3. เด็กหญิงอภิสมัย  นวประภากุล
 
1. นางประไพ  เกิดสาย
2. นางลออศรี  แดงสกุล
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายพีรพงศ์  โกวิทานนท์
2. เด็กชายรัตนชัย  บ้านพรวน
3. เด็กชายอัครเดช  ทิพย์จักร์
 
1. นางสาวนงพร  จู่พิชญ์
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นายณัฐนุกรณ์  ใจสิงห์
2. นางสาวสินินาฎ  โสภณสุวรรณ
3. นางสาวสุพรรษา  จิตราพรพันธ์
 
1. นางสาวปรียานุช  แสนสุด
2. นางพิธพร  บุญปก
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกาญจนา  นาคแก้ว
2. นางสาวนภสร  อ่อนน้อม
3. นางสาวศิริรัตน์  สองเมือง
 
1. นางศุภมาศ  เพชรชู
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงจนิสา    แจ่มใส
2. เด็กหญิงพรลภัส   ชลสินธุ์
 
1. นายสมชาย  น่วมกลิ่น
2. นายอมรรัตน์  กลีบบัว
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เครือชะเอม
2. เด็กชายปุณยวีร์  วิวรรธนชัยกุล
 
1. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์
2. นางสุมาลี  โชคชนะ
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงสุจาระวี  สิงห์ทุม
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  หิรัญวรภัทร
 
1. นายประสิทธิ์  หอมเนียม
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายขจร   เอกธนกิจ
2. เด็กชายปฐวี   แดงมูล
 
1. นางสาวสารฤทธิ์   โพธิราช
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายวีรยุทธ  แก้วเกษ
2. นายสหรัฐ   พิมลสวัสดิ์
 
1. นายเสริมรัตน์  พันธุ
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นางสาวพรรษมล  เจสละ
2. นางสาวสุริตรา  อยู่เมฆะ
 
1. นางสาวณภัทร  สหคุณชัย
2. นางลัดดาวัลย์  กุฎีรัตน์
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายวีรภัทร  เตชะอุดมถาวร
2. เด็กชายสุภวัทน์  หาญฐาปนาวงศ์
 
1. นางธันยธร  ตวงวาสนา
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รสนิ่ม
 
1. นางอมรา  คุ้มจันอัด
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. นางสาวกัญจนา  ศิริเลี้ยง
2. นายธนาวัฒน์  อิ่มชื่นศรี
 
1. นางสาวเยาวดี  จันทรวงษ์
2. นางโอบบุญ  โสรัจจ์
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  วิเศษสิงห์
2. นางสาวรัตนขวัญ  มิฮะรน
 
1. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
2. นางอมรา  คุ้มจันอัด
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จำเนียร
2. เด็กหญิงปุณฑริกา  สาริกา
 
1. นางสาวทัศนีย์  แก้วลี
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ห้องทรัพย์
2. เด็กหญิงวรรณนิษา  ยอดคำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต้
2. นายเวชชกิจ  แก้วศรีหาวงศ์
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กชายธนาพล  สหวธรรม
2. เด็กชายธเนศ  บุญพา
 
1. นายนฤศรณ์  วิมลประสาร
2. นายอนุชา  สุระถา
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายจิรายุ   จันทร์รลึก
2. เด็กหญิงนรมล   สุริยะกาญจน์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   พิมสา
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายชลันธร  วุฑฒะกุล
2. เด็กชายยศธร  วิเศษพานิชกิจ
 
1. นายเชษฐา  บุญสมยา
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายนนทคุณ  จิระประพันธ์
2. นายอภิสิทธิ์   เขตต์ชีวะ
 
1. นายบริบูรณ์   พรหมสว่าง
2. นายพีระเทพ  กาวินชัย
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายณัฐชนน   กาญจนวงศ์
2. นายอนนต์   อุบลโกมุท
 
1. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวพรรณธร  เอี่ยมละออ
2. นายพิสิษฐ์  ชินางกูรภิวัฒน์
 
1. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวนริศา   ดินแผ่น
2. นายวรัตม์   กวีพรพจน์
 
1. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายคณิน  อังศุนิตย์
2. นายธรรมฤทธิ์  ลิขิตธีรเมธ
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
2. นายภาวัต  โชติสุภาพณ
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.83 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจิฬาพร  ภู่เกษมวรางกุร
2. นางสาวฑิชาทร  กลิ่นเกสร
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำอุดม
 
1. นายชุมพล  กั้วพิจิตร
2. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายชนัญญู  วนิชาชีวะ
2. เด็กชายวิชญ์พล  โพธินาม
3. เด็กชายอัชอารีย์  มะแส
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
2. นายภาวัต  โชติสุภาพณ
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวดารัตน์  พึ่งโพธิ์สภ
2. นางสาวธัญญารัตน์  แท่นหิน
3. นางสาวศุภรัตน์  ราชเกิด
 
1. นางฉันทนา  วุฒิศิริพรรณ
2. นางวิไล  สุขเกื้อ
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวศุภนิดา  ทองสิงห์
2. นางสาวสิรยากร  ฟักน้อย
3. นางสาวอุนนดา  วิฑูรรัตน์
 
1. นางสาวปุณยนุช  อภิชนะพงศ์
2. นางสาวเอราวัณ   ทิพย์จันทร์
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายณัฐกล  อรบุตร
2. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวณัฐปัณณิกา   เอี่ยมต้นวงศ์
2. นายพีรเทพ  กาวินชัย
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายหัฏฐะวุฒิ   วัชโรสินธิ์
2. นายอภิวิชญ์   จามีกรกุล
 
1. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
 
264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายกรเอก  ชมะนันทน์
2. เด็กชายจิตติศักดิ์   เตยสระน้อย
3. เด็กชายภวัต   ยกชู
 
1. นายศตวุธ  หรือโอภาส
2. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์
 
265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายกิตติกานต์  บุญไชย
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กิจทวีสินพูน
3. เด็กชายสันต์ทัศน์  อังศุพันธุ์
 
1. นายปิตุพงศ์  ฤทธิ์หมุน
2. นางพิมพ์นิภา  รัตน์ประโลม
 
266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. นายกัมปนาท    ทรัพย์สิริวณิช
2. นายธนากร   กลิ่นจันทร์หอม
3. นายพลวัต   นาคทอง
 
1. นายศักดา  วุ้นศิริ
 
267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายปธิกร   วรเกริกกุลชัย
2. นายยศศักดิ์ปราชญ์   เหม็งตระกูล
3. นายอุเทน  รุ่งนภาโรจน์ชัย
 
1. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล
 
268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายภาสกร  จำปากุล
2. เด็กชายภูธานนท์  แซ่เตีย
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  พันธุ์พืช
 
1. นายอดิศักดิ์  ทิสานนท์
 
269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายชาคริช  จิรัชญ์สัตยา
2. เด็กหญิงอนัญญา  ผลพนา
3. เด็กชายเอกพล  ลีลาชุติพงศ์
 
1. นายนพดล  มั่นคง
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายกฤตวัฎ  แก้วปรารถนา
2. นายกฤษณะ  ชูประยูร
3. นายเตชวิชญ์  ศิริมังคะลา
 
1. นายพันทูร  บุญยัง
2. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
 
271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1. นายธนภัทร  แจ้งจิตร์
2. นายพัฒณศักฐ์  เหล่าสินชัย
3. นายศิริเดช  กองสา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต้
2. นายเวชชกิจ  แก้วศรีหาวงศ์
 
272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายคณาธิป  แซ่แพ
2. นายณฐกร  ขจีฟ้า
3. นายพงศกร  พยอมหอม
4. นายพงศพัศ  ทรัพย์จีระกุล
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายอัญชัน  สุคาร
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงชวัลญา  ไชยวาน
 
1. นางกฤติภรณ์  วิภาตะโยธิน
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงเวชิยา  ขันเชื้อ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จันจรัสศรี
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายเทวารัตน์  สุพรรณเนียม
 
1. นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. นางสาวศุภิสรา  ทองเอี่ยม
 
1. นายกัมปนาท  ธรรมผาติ
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1. เด็กชายนรินทร์  กิตติวัฒนา
 
1. นางสาววรางคณา  คนึงโชติ
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายปุญญวิชญ์  ปุญญาภิบาล
 
1. นายสาธิต  สมใจ
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายคณิน  พรพรรณนุกูล
 
1. นางสาวอุษณีย์  จันทโรจวงศ์
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. นางสาวสพิมพ์ชนก  วิทยวีรศักดิ์
 
1. นายกัมปนาท  ธรรมผาติ
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายรัชชานนท์  เวศกิจ
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  ปรีชากุล
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงสุกฤตา  สุขสำราญ
 
1. นายจักรพันธ์  หวังวิวัฒนา
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายกีรติ  ชูกรณ์
 
1. นางเกสร  แสงสุริยัน
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวพิชญ์สินี   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาณี  อินทรอักษร
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณดา  อินทุภูติ
 
1. นายกัมปนาท  ธรรมผาติ
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงเวชิยา  ขันเชื้อ
 
1. นายธนาณุวัฒน์  นาคยิ้ม
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวนภัสสร  ภูรีทิพย์
 
1. นางสุกัญญา  ผ่องแผ้ว
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายปัญจวิชญ์  ขอดทอง
 
1. นางสาวเยาวดี  รูปพรม
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจิลมิกา  เนื้อทอง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เนาวะวาทอง
3. เด็กชายธีรวีร์  ชอบธรรมสกุล
4. เด็กหญิงรัฎฐวรรณ  ตันติวงศ์อำไพ
5. เด็กหญิงสุกฤตา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไชยศรีษะ
2. นายโกศล  มูลพรม
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธนภูมิ  หงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงธนาวัลย์  วัฒนศิริ
3. เด็กหญิงนาถนภา  พรฤทธิพล
4. เด็กหญิงปณิศนันทน์  ดิศกุล
5. เด็กหญิงอัสนา   ดุลลาพันธุ์
 
1. นางศิริรุ่ง  เตียงนิล
2. นางสาวเสาวณีย์  ณัฎฐาไกร
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายกฤษฏา  ทู้ไพเราะ
2. นางสาวณัฐณิชา  ทัพวนานต์
3. นายพรภวิษย์  บุญรุ่ง
4. นางสาวมิเอะ  ฮิราอิ
5. นางสาวอายุศม์  แสวงเจริญ
 
1. Mr.Jo  Yee
2. นายรัฐภูมิ  ฉัตรวิโรจน์
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. นางสาวกชกร  สำเภาพล
2. นางสาวพัชรพร  สว่างแก้ว
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  สารธรรมวินิจ
4. นายภคพล  บุญสุขมาก
5. นางสาวศรุตา  ชัยวาระศิริพงษ์
 
1. Dr.Lino   L.Mondido
2. นางสาวปานฤทัย  เนื่องศรี
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวทักษิณา  เทียบรัตน์
 
1. นางสาวมณี  ด่านพิทักษ์กุล
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. นางสาวภัทรธิดา  ไทยอุส่าห์
 
1. นางลักขณานันต์  คุปตบุตร
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เต๋จ๊ะ
 
1. นางสาววาสนา  สมบัติ
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กชายวชิระ  เจตน์มงคลรัตน์
 
1. นางสาวกันทิมา  พุทธิพลโสธร
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวสุริยุ  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวผกามาศ  แซ่เฮ้ง
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายเทพพิทักษ์  สิมสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มาด้วง
 
1. นายบุญสิทธิ์  แซ่อึ้ง
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พุ่มดอกไม้
 
1. นางสาวสุชาวดี  เทพกฤช
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวรัตนภรณ์  เลิศบัณฑิต
 
1. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวรัตติยา  กลิ่นประเสริฐ
 
1. นางสาวกัลยา  ออมสิน
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กชายปรภัทร  ชิวปรีชา
2. เด็กชายสรวิศ  ตูวิเชียร
 
1. Mr.Stephen  Humphrey
2. นางพวงเพ็ชร์  เรืองรัตน์
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงปนัดดา  อู่นาค
2. เด็กชายราเชนทร์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คำจันทร์
2. นางสาวอรนุช  วันคำ
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายวศิน  จิรสุขอนันต์
2. นางสาวสิรีกานต์  สมบูรณ์เทอดธนา
 
1. นางภคพร  เฉวียงหงษ์
2. นายสุพรรณ  เคนวงษา
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายณัฐ  หาญวิบูลย์วัฒน์
2. นายภารุจ  โรจนสุนทร
 
1. นายภัทรพงษ์พันธ์  มงคลจอนกุล
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนรากร  ธนกรทวีพงษ์
2. เด็กหญิงปภัสรา  บุญปก
3. เด็กหญิงปวีณีธิดา  สายเมือง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  คงหนู
5. เด็กหญิงศจี  พัฒนาเฟื่องฟู
6. เด็กหญิงสุทธิดา  คือโสภา
7. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทองสา
8. เด็กหญิงไพลิน  ผลพฤกษ์
 
1. นางจารุวรรณ  ทองมี
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายณัฐพล  กาวิละพันธ์
2. เด็กชายประวีร์  ตำราเรียง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  อนันตนิกร
4. เด็กชายภูริชกรณ์  อันประเสริฐ
5. เด็กชายวรัญญู  มะขามทอง
6. เด็กชายสราวุฒิ  แดงชาติ
7. เด็กชายสหัตชัย  พินเลน
8. เด็กชายโสภณ  กลางอินทร์
 
1. นายณัฐสิทธิ์  เลาะภูมี
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นางสาวโสภา  รัตนาบดี
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายณัฐปคัลภ์  โพธิ
2. นายณัฐวุฒิ  อรนนท์
3. นายภัทรวิชญ์  เพชรสงค์
4. นายศรันย์  จำปาเทศ
5. นายอภิสิทธิ์  สุขสง่าเจริญ
6. นายเกื้อกูล  ปรางทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  แหวนหล่อ
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. นายกวิน  เจียมเจริญ
2. นายชวลิต  สืบนาม
3. นายณัฐพล  จันมา
4. นายณัฐวุฒิ  ปิ่นกลาง
5. นายนาวิน  เนียมฝอย
6. นายอาทิตย์  สุพรรณ
 
1. นายทวีศิลป์  ศรีอักษร
2. นายเรวัฒน์  จันทร์หอม
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กหญิงชลิตา  จั่นประดับ
2. เด็กหญิงดวงพานิช  สันทัดการ
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พิริยโยธา
4. เด็กชายศักดิพงศ์  มีชัย
5. เด็กหญิงศิริจินดารัตน์  กลิ่นณรงค์
 
1. นางมารศรี  ว่องภัทรา
2. นางวิภา  เกตุเทพา
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายกฤษฏ์  นงนิ่ม
2. นางสาวจตุพร  ยิ้มยวน
3. นางสาวน้ำทิพย์  บุตรม่วง
4. นางสาวสโรชา  ชวนะ
5. นางสาวโยษิตา  สิงห์คำ
 
1. นางสาวดุษฎี  แม่นปืน
2. นางสาริณี  ปัญญา
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงศลิษา  บุ้งทอง
2. เด็กชายอภิชัย  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ดวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวปณัฐดา  โตประเสริฐ
2. นายรัชวุฒิ  ทองเลิศ
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กหญิงญาณินนุช  เชื้ออินทร์
2. เด็กชายภราดร  อานุภาพภราดร
3. เด็กชายสุรศักดิ์  น้อยรอด
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  บุรพวง
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายฉันทัช  แขกปัญญา
2. นางสาวนริศรา  มณีดำ
3. นางสาวสุพัตรา  เทศผล
 
1. นางกมลชนก  คชทรัพย์
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวชลดา  ทองธุลี
2. นางสาวญาณิศา  ศีติสาร
3. นางสาวปริณดา  สนิทรักษา
 
1. นางปาณิสรา  บัวทอง
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถนอมวงศ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เทียนอร่าม
3. เด็กหญิงตรงกมล  เข็มลาย
 
1. นางสาวกุลวดี  นุ่มทอง
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   มีสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงเบญญา  โฉมนิล
 
1. นายฐาปนา  นาคประสิทธิ์ศักดิ์
2. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. นางสาวติน่า  คอร์นิลลี่
2. นางสาววนิสา  ปั้นปรือ
3. นางสาวอรปรียา  แซ่ใช้
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นายเรวัฒน์  จันทร์หอม
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นางสาวธนวรรณ  ลาภเจริญวงศา
2. นางสาวปัญจรัตน์  งั่วลำหิน
3. นางสาวอัจฉรา  ศุภโคตร
 
1. นางสาวอภิญญา  เผือกทอง
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แส้ทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ศุภกรศักดา
2. นางสาวรัตตินันท์  กลัดล้อม
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงอรวรา  วิศวะกุล
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุจินต์
 
1. นางสุวภรณ์  ผลมาตย์
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายชัยสิญจ์  อุปลวัณณา
 
1. นายชัยธวัช  หงษ์สุคารว์
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายนรเทพ  ศรีประสิทธิ์
 
1. นายวัชเรนทร์  วิเศษวงษา
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายณภัทร  ฐานะเดชาเมธ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ฮึง
 
1. นายบัณฑิต  ขำพันดุง
2. นางสาวยุวรรณดา  พรหมนิวาส
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  เที่ยงคืน
2. เด็กชายพรพิทักษ์  มะลิล้อม
 
1. นายกิตติพงษ์  น้อยอ่อน
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นายฐานิสสร  สมรรคบุตร
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธ์
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายชลัมพล  โพธิ์เหลือง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ภิรมย์ภักดี
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุกใส
2. เด็กหญิงวัลลภา  กรมไธสง
 
1. นางนารีรัตน์  สาลีมน
2. นางปนัดดา  หวังพิทักษ์
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศุภพันธุ์ภิญโญ
2. เด็กชายแดน  พฤกษ์พยุง
 
1. นายคณาคร  อนันตวงศ์
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวประภัสสร  ทรงงาม
 
1. นางสาวนันทพร   แสงอุไร
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงสุพรรณษา   สืบพงษ์
 
1. นายญาณศิลป์  คีลาวงษ์
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายเกษม  จำปารัตน์
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีสวัสดิ์
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาววีรวัลย์  ชมชื่น
 
1. นางสาวอรวรรณ  แสงงาน
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายนัฐภัทร  ศาสตร์สุภาพ
 
1. นางสาววรรณพร  เลิศอาวาส
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงกนกกร  ขำขาว
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  กัณหาวงศ์
3. เด็กชายกฤษณะ  แตงชุมพล
4. เด็กหญิงกาญจนา  เหมพร
5. เด็กหญิงกุลจิรา  บัวรวย
6. เด็กชายก้องภพ  คุ้มสุภา
7. เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพย์เกษร
8. เด็กหญิงขวัญทิชา  กิจวิชัย
9. เด็กหญิงคนธพร  จุลวัจนะ
10. เด็กหญิงจตุพร  ง้าวทอง
11. เด็กหญิงจรรยพร  อุดมัน
12. เด็กชายจักริน  สว่างศรี
13. เด็กหญิงจิดาภา  ยังเจริญยืนยง
14. เด็กหญิงจิรสุตา  ตาโม๊ะ
15. เด็กหญิงชลิฎา  ศรีกมล
16. เด็กหญิงชุลีพร  โสพรรณพนิชกุล
17. เด็กหญิงญาสุมินทร์  แสงพลาย
18. เด็กหญิงฐิติชญา  จุกหอม
19. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลำปอง
20. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ช่อมณี
21. เด็กหญิงณัฐชาภัชร  ตรีโภคา
22. เด็กชายณัฐธนกฤต  ทองงาม
23. เด็กชายณัฐธพงษ์  กังวานสถาพงศ์
24. เด็กหญิงณัฐธิดา  กำบุญ
25. เด็กชายณัฐนันท์  มาลัย
26. เด็กชายณัฐพล  แอ่นเพ็ชร์
27. เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ไกร
28. เด็กชายดิษฐวัฒน์  อาจวิเชียร
29. เด็กหญิงทิวาราตรี  ภูริเทเวศร์
30. เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมเต็ง
31. เด็กชายธนธรรม์  ไวตรวจโรค
32. เด็กหญิงธนภรณ์  เวสารัชตระกูล
33. เด็กหญิงธนัญพร  โฉมแฉล้ม
34. เด็กชายธนากร  ตันสิงห์
35. เด็กหญิงธัญญะรัตน์  วรกฤษฎาวิทย์
36. เด็กชายธัญวิทย์  นนทภา
37. เด็กหญิงธิติฏฐา  สุขเกษม
38. เด็กชายธีรพงศ์  เดชวุ่น
39. นายธีรพงศ์  แสนสุข
40. เด็กชายธีรพล  ผินเผือก
41. นายธีรพล  ผินเผือก
42. เด็กชายนนทกร  พะลาหอม
43. เด็กชายนนทกรณ์  กิจปลื้ม
44. เด็กชายนนทการณ์  ธุลัน
45. เด็กชายนนทการณ์  ธุลัน
46. เด็กชายนรเดช  โชติเดชาวัตร
47. เด็กหญิงนวินดา  หอมทอง
48. เด็กหญิงนารีรัตน์  มงคลเอก
49. เด็กชายนิรุตต์  แสงสีทอง
50. เด็กหญิงนิศาชล  คุรุวุฒิ
51. เด็กชายปกป้อง  ช้างเยาว์
52. เด็กชายปราชญ์เทวัญ  แดงจอหอ
53. เด็กชายปราบ  ธนะมัย
54. เด็กหญิงปรียานุช  คุ้มจั่น
55. เด็กหญิงปาจรีย์  ภานุพินธุ
56. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทิพาเสถียร
57. เด็กหญิงปุญญาภา  พ่วงเขียว
58. เด็กชายพงศ์พันธ์  จวนรุ่ง
59. เด็กชายพลพรรษน์  รุ่งสว่าง
60. เด็กหญิงพัชรีญา  อุทาหรณ์
61. เด็กหญิงพาณิภัค  บุตรแพง
62. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โตทรัพย์
63. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รุ่งรดิศสกุล
64. เด็กหญิงภรภัค  พิมพ์รำลึก
65. เด็กหญิงภัทรียา  เบ็ญจนิรัตน์
66. เด็กชายภาณุพงศ์  จูจวง
67. เด็กชายภาณุพงศ์  เพ็งปาน
68. เด็กหญิงมณิศา  มั่นศักดิ์
69. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูชิตานุรักษ์
70. เด็กชายลิขิต  โสภา
71. เด็กชายวรพล  เจริญไชย
72. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  อาสเสงี่ยม
73. เด็กหญิงวราภรณ์  สังข์ฤทธิ์
74. เด็กหญิงวริศรา  น้ำใจเพ็ชร์
75. เด็กชายวัชรวิทย์  นิลคง
76. เด็กชายศรัณย์  สิงห์เรือง
77. เด็กหญิงศวรรยา  เบ็ญจขันต์
78. เด็กชายศักดิ์ศิริ  วงษ์ศิริ
79. เด็กชายสรศักดิ์  ปัญญาคำ
80. เด็กหญิงสายธาร  ใจทัน
81. เด็กชายสิรวิชญ์  โพธิ์อยู่
82. เด็กหญิงสุณิสา  ชูแก้ว
83. เด็กหญิงสุบันฑิต  หมื่นรักษ์
84. เด็กหญิงสุวิมล  มนรัตน์
85. เด็กหญิงอพิชญา  ทองทิพย์
86. เด็กชายอภิศักดิ์  นนทวงษ์
87. เด็กหญิงอมลรุจี  ขันธเนตร
88. เด็กหญิงอรทัย  ภูพระศรี
89. เด็กหญิงอรุณรักษ์  โกมลมุสิก
90. เด็กหญิงอัญมณี  สุขทั่วญาติ
91. เด็กหญิงอัยลดา  ปินทา
92. เด็กหญิงอารีญา  ทองคุณ
93. เด็กหญิงเก็จมณี  สังฆะมณี
94. เด็กชายเฉลิมพล  สิงห์ประเสริฐ
95. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  อังศุวัฒนา
96. เด็กชายเนวะสัญญ์  เสนะบุตร์
97. เด็กหญิงเบญญาภา  เจรจา
98. เด็กชายเพทาย  แท่นสอน
99. เด็กหญิงเพลงพิณ  มะชะรา
100. เด็กชายไกรวุฒิ  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นางสาววันทนี  ญาณหาญ
2. นางศยามล  เสือหาญ
3. นางอรนุชชา  ชูสุทธิ์
4. นายโชติพงษ์  วิมะลิน
 
337 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงน้ำน่าน  เหล่าสดนันท์
 
1. นางสาวยุพิน  โพธิรัตน์
 
338 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายกฤษณ์  เพ็ชรสังวาลย์
 
1. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
339 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายจักริน  สุเมธา
 
1. นางพิศมัย  ติ๊บแก้ว
 
340 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. นายภัทรดร  รัตนะมงคลกุล
 
1. นางสาวศิรินภา  ทองคำแท้
 
341 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายภาสวุฒิ  อ่อนรักษา
 
1. นางสาวเพียงใจ  ดีคาร
 
342 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1. นางสาวชัชฎา  อักษรภูษิตพงศ์
 
1. นางคนึงนิจ  บุญโต
 
343 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัชชา  เนียมคำ
 
1. นายทินกร  พานจันทร์
 
344 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศิลลาล่อง
 
1. นางพิศมัย  ติ๊บแก้ว
 
345 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายสรรพวิชญ์  หลายทวีคูณ
 
1. นางปาริชาติ  กลิ่นทอง
 
346 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายภาสวุฒิ  อ่อนรักษา
 
1. นายอธิวัฒน์  สุนารักษ์
 
347 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายกฤษฎา  เพ็ชรสังวาลย์
2. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
348 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายกฤษณ์  เพ็ชรสังวาลย์
2. นายณัฐวัฒน์  มัตตะเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
349 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายกรกฎา  พันธ์ช้าง
2. เด็กชายภัควัต  ธงไพร
 
1. นางวรวรรณ  วรกุล
2. นางสาวศิริพร   แหงมงาม
 
350 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นายกันต์  พูลสมบูรณ์ผล
2. นายพิชาภพ  วังส์ด่าน
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
351 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายนคร  แตงเพ็ชร
2. เด็กชายรวิทย์  เอกฤทธิ์ภักดี
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
352 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วิรุณกาญจน์
2. เด็กชายสหรัฐ  รังสีธรรม
 
1. นางสาวยุบล  ภัทรเสวิการ
2. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
353 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายธรากร  เลิศเวชกุล
2. นายนายกรวิชญ์   โชคไมตรี
 
1. นางนันทวัฒน์  ทุมมานนท์
2. นางสาวอนุสรา   หาพิพัฒน์
 
354 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกิตติกรณ์  สุขดาษ
2. เด็กหญิงพลอยพิไล  บุญเฉลียว
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
2. นางสาวยุพิน  โพธิรัตน์
 
355 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  พงษ์ศักดิ์ชาติ
2. เด็กหญิงสายสุนีย์  ทองขาว
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
356 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวกลรัตน์  ศิริ
 
357 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายกฤตพัฒน์  หวาดอุดม
 
1. นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา
 
358 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวอิสราพร  เอนกกิจพานิชย์
 
1. นางกมลลักษณ์  สุวรรณวัฒน์
 
359 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวตีรณา  อารียะ
 
1. นางปิยะพรรณ  พูนทรัพย์
 
360 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายธนวินท์  อัศวจงรัก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
361 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มณีอินทร์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
362 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายเอกลักษณ์  หนูนิ่ม
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
363 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กชายสรวุฒิ  วรประทีป
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  สิทธิลักษณ์
 
364 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงอัยย์มี่  อิสลาม
 
1. นางรัชดา  จุลกะเศียน
 
365 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นายพิชาภพ  มณีขาว
 
1. นางนภา  โสตถิพันธุ์
 
366 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 1. เด็กชายณัฐพล  บุญกาญจน์
 
1. นางสาวณุตตรา  ทองสา
 
367 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายภัคจิระ  กมลนาวิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
368 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายอรรถพล  สังขวาสี
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
369 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 1. เด็กหญิงอังศุธร  แดงสุข
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
370 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยชนะ  หลักคำ
 
1. นางรัดดาวรรณ์  มาปะโท
 
371 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. นางสาวสลิล  สุขเฉลิมชัย
 
1. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
 
372 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายวรรธนัย  ภักดีเพี้ยน
 
1. นางสุทธิทิพย์  อ้นสวน
 
373 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  ทองขาว
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศิลลาล่อง
3. เด็กหญิงอัมพร  นุฉารัมย์
 
1. นางบุญเอื้อ  ศิริปัญญา
 
374 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กชายพชรพล  จุฑามณี
2. เด็กชายภาคภูมิ  ประสงค์สุข
3. เด็กชายวิฑูรย์  พลขันธ์
 
1. นายชัยวุฒ  ศรีอักษร
2. นางเบญจมาศ  บรรเจิดพัฒนกุล
 
375 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ขันกสิกรรม
2. เด็กชายณัฐพล  บุญกาญจน์
3. เด็กชายเทวัญ  ศักดา
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
2. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
376 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  หวาดอุดม
2. นายทัศน์พล  นวลสมศรี
 
1. นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา
2. นางสาวเสาวนีย์  สมสุขทวรกูล
 
377 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชาย ธนาวุฒิ  กุลจิรันธร
2. นายเจนรบ  ศรีวนิช
 
1. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์
 
378 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายกณวรรธน์  จัทร์สิริวุฒิ
2. นายศรัณย์  ชาญการค้า
 
1. นางสาวขนิษฐา  จัทร์หล้า
2. นางสาวอรัญญา  ธาราวร
 
379 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายดรุณ  มาทานี
2. เด็กชายธาม  ภัทรยานนท์
 
1. นางนันทวัฒน์  ทุมมานนท์
2. นางสาวอนุสรา   หาพิพัฒน์
 
380 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กชายกิตติชัย  สว่างตา
2. เด็กชายภาคภูมิ  ประสงค์สุข
3. เด็กชายวิฑูรย์  พลขันธ์
 
1. นางสาวภัทรสวันต์  แสงคำ
2. นางอรทัย  พรโกศลสิริเสิศ
 
381 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 1. เด็กชายธนพล  มากประภา
2. นางสาวธนวรรณ  แพทย์อุดม
3. นางสาวสลิล  สุขเฉลิมชัย
 
1. นางสาวธนัชพร  อุ่นน้อย
2. นางเสาวภา  สุขเฉลิมชัย
 
382 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกิตติกรณ์  สุขดาษ
2. นายคุณานนต์  เอี่ยมวิจิตร
3. นายอภิรัฐ  ไม้โพธิ์
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
2. นางสาวสโรชา  ชูช่วย
 
383 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กชายพชรพล  จุฑามณี
2. เด็กชายภาคภูมิ  ประสงค์สุข
3. เด็กชายสุวิศิษฎ์  รัตนโยธิน
 
1. นายชัยวุฒ  ศรีอักษร
2. นางสุธิดา  ธาราศักดิ์
 
384 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แจ่มประเสริฐ
2. เด็กชายนคร  แตงเพ็ชร
3. เด็กชายรวิทย์  เอกฤทธิ์ภักดี
 
1. นายนิยม  สมวาจา
 
385 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายกณวรรธน์  จันทร์สิริวุฒิ
2. นายศรัณย์  ชาญการค้า
3. นายอรรถพล  สังขวาสี
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาวอรัญญา  ธาราวร