หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1
ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15, 26 -27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2556   26 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   28 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 26 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช ชั้น 5 ห้อง 451 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 448 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 434 26 พ.ย. 2556 09.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 433 26 พ.ย. 2556 09.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 435 26 พ.ย. 2556 09.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 436 26 พ.ย. 2556 09.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต 26 พ.ย. 2556 09.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ห้อง 422 26 พ.ย. 2556 09.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 26 พ.ย. 2556 09.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 26 พ.ย. 2556 09.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 438 26 พ.ย. 2556 09.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 438 26 พ.ย. 2556 09.00
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 438 26 พ.ย. 2556 09.00
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 438 26 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 26 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 26 พ.ย. 2556
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 26 พ.ย. 2556
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 26 พ.ย. 2556
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 26 พ.ย. 2556
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 26 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บริเวณที่จอดรถเรือนพยาบาล 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บริเวณที่จอดรถเรือนพยาบาล 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" IN 202 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" IN 202 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" IN 102 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" IN 102 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บริเวณที่พักหน้าสหกรณ์ร้านค้า 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บริเวณที่พักหน้าสหกรณ์ร้านค้า 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" IN 101 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" IN 101 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บริเวณระหว้างอาคารโรงฝึกงาน 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บริเวณระหว้างอาคารโรงฝึกงาน 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บริเวณระหว้างอาคารโรงฝึกงาน 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บริเวณระหว้างอาคารโรงฝึกงาน 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" IN 201 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" IN 201 26 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 2 26 พ.ย. 2556 09.00-14.00
18 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 5 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 5 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 5 26 พ.ย. 2556 09.00-14.00
21 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 5 26 พ.ย. 2556 09.00-14.00
22 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 1 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 4 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
24 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 2 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 2 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
26 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 4 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
27 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 4 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
28 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องไร้พรมแดน 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
29 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องไร้พรมแดน 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
30 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 3 26 พ.ย. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 26 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 26 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]