หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งนภา มั่งคั่งโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา หุตะเจริญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ม่านมูลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวดวงหทัย ทองบุญรอดโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดา โรจน์สัจรัตน์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กรรมการ
6. นายรณชัย พลอยเพ็ชรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นายมงคล แสนประเสริฐโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางสาววาสนา เจริญไทยโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กรรมการ
9. นางสาวอังคะณา จันทะเรืองโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
10. นางเพียงฤทัย ดวงดาราโรงเรียนชลกันยานุกูล เเสนสุขกรรมการ
11. นางวัลย์ลดา โตจินดาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
12. นางกานต์พิชชา ชาภิศรโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
13. นายจักกฤช เลื่อนกฐินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา หุตะเจริญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
3. นางวัลภา เกียรติบุญญาฤทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เกตุแก้วโรงเรียนชลกันยานุกูล เเสนสุขกรรมการ
5. นางอัญชลี ปุ๊กคามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายบุญนำ เกศีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นายอวะสันต์ บรรจงปรุโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
8. นางสาวกัลยา โอสถผสมโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
9. นางนงนุช วิชาจารย์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กรรมการ
10. นางสาวศิริกุล นาวาเจริญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
11. นายสุขุม เเย้มประยูรโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
12. นางสาวมณีนุช พรหมอารักษ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
13. นายไมตรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวัชรา จรูญผลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ทองดีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางณัฏฐ์ภัชร์ พั่วพันศรีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางวัชรา จรูญผลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวภีมภา ลอยวิเวกโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายอวะสันต์ บรรจงปรุโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวัชรา จรูญผลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ทองดีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางณัฏฐ์ภัชร์ พั่วพันศรีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางวัชรา จรูญผลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวภีมภา ลอยวิเวกโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายอวะสันต์ บรรจงปรุโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไมตรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ประโหมดโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวมะลิดา เมตตาคุณโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวอมรพันธ์ สำเภาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวยุพิน อธิคมกมลาศัยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไมตรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ประโหมดโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวมะลิดา เมตตาคุณโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวอมรพันธ์ สำเภาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวยุพิน อธิคมกมลาศัยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธินโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางปราณี มิตรยงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาววัฒนา แก่นเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางศศิพร บุรีรักษ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางศศิธร อัจจิมาธรโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธินโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ บุญถนอมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวสุเทียร จิตต์โคตร์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กรรมการ
4. นายจิตบุณย์ กุลสุวรรณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางศศิธร จันทวีโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ หุตะเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววิชยา มีวงศ์โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ์โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุขกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิทธิโชคโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวกิตติยา ตันติรักษ์โรจน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายเขตรัตน์ จันทะศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
7. นางสาววันดี แนบเชยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
8. นางจารุณี รัตนพาหิระโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ หุตะเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวหวานใจ โพยทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวธาริณี แดงน้อยโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอัมพร บุญเสริมสุขโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาววัชรี ชนะสงครามโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กรรมการ
6. นางจารุณี รัตนพาหิระโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร ส่งเสริม โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางทวีรัชต์ ถนอมรอดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวันวิสา กองเสนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนันท์ณภัทร ทิพเจริญโรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุขกรรมการ
5. นางนิตยา ภูผาบางโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ จันทร์ภักดีโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวทิลารัตน์ หนูปกโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
8. นางอัญมณี พุทธมงคลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
9. นางวัชรี ทองเนียมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร ส่งเสริม โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐกานต์ โกจันทึกโรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุขกรรมการ
3. นางวนิภา ทองสุขโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี กราบรัมย์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
5. นายวัชราวุฒิ อุ่นจิตต์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวิทย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
7. นางวัชรี ทองเนียมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเรืองไร ขจรไชยกูลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมลดา ยมจินดาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางภัทราพร เวชประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวสุดา ธนพิบูลกุลโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวรุ่งวิไล พูนศักดิ์ขจรโรงเรียนสาธิตเกษตรพหุภาษา ชลบุรีกรรมการ
6. นายเฉลิมพล บุษบรรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ ตันหยงโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางเรืองไร ขจรไชยกูลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวะนิต สุระสังข์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวอังคณา ธรรมวิริยสติโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ตันหยงโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางรักชนก กิตติกานดาพรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา ปู่ชูประเสริฐโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายปรัตถกร ยิ้มเนียมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางสาวรติ ตันติราพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ อัศวพัชระโรงเรียนสาธิตเกษตรพหุภาษา ชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวฐิติลักษณ์ วัฒนศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางมลทิรา วีนามูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
8. นางอาภากร กระจายกลางโรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางรักชนก กิตติกานดาพรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร ศรีเจริญโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายเทพมงคล มังกรโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางอุทุมพร ภิรมย์ภักดิ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา กวดแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ชัยวัฒน์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางอาภากร กระจายกลางโรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช มิตรพระพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ อ่อนอกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ กองอรรถโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนุช มิตรพระพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ ชื่นชอบโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางไพรัตน์ วงษ์บูรณาวาทย์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ กองอรรถโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ โชติชื่นโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายวิชญ์พล นิธิประภาวัฒน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายเริงณรงค์ กงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวสายไหม ภารประดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ นิรุตติศาสตร์โรงเรียนสาธิตเกษตรพหุภาษา ชลบุรีกรรมการ
7. นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ โชติชื่นโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายวิชญ์พล นิธิประภาวัฒน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายเริงณรงค์ กงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวสายไหม ภารประดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ นิรุตติศาสตร์โรงเรียนสาธิตเกษตรพหุภาษา ชลบุรีกรรมการ
7. นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายธนโชติ พราวจันทึกโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายธนโชติ พราวจันทึกโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พงษ์อาภาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ขุนนาแก้วโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราห์"กรรมการ
3. นายวิชัย สุมงคลโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวดวงนภา จั่นคำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯกรรมการ
5. นางพรพิมล เทศสวัสดิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางมาลี กิจก้าวหน้า โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศิริพร พงษ์อาภา โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ขุนนาแก้วโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
3. นายวิชัย สุมงคลโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางสาวดวงนภา จั่นคำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯกรรมการ
5. นางพรพิมล เทศสวัสดิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางมาลี กิจก้าวหน้าโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชะบา อ่อนนาค โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”กรรมการ
2. นางสาวพิมพา มงคลชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
3. นายทนงเกียรติ ชาติน้ำเพชร โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ กรรมการ
4. นางธิดา สิงหเรศร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางนันทนา เกตุพัชรพงศ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายอดุลย์ บรรพสุวรรณโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ อินกุณาโรงเรียนปรีชานุศาสน์ กรรมการ
8. นายวิชัย ทองบัณฑิต โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา กรรมการ
9. นางสุทธิกาญจน์ เรืองแสงโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
10. นางกุหลาบทิพย์ เพ็งอินทร์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
11. นางสาวขวัญเมือง บุดดาวันโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” กรรมการ
12. นางสาวอรวรรณ หนูชูเชื้อ โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางชะบา อ่อนนาคโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” กรรมการ
2. นางสาวพิมพา มงคลชัยฤกษ์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
3. นายทนงเกียรติ ชาติน้ำเพชรโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ กรรมการ
4. นางธิดา สิงหเรศร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการ
5. นายอดุลย์ บรรพสุวรรณโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ อินกุณาโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
7. นายวิชัย ทองบัณฑิตโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
8. นางสุทธิกาญจน์ เรืองแสงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
9. นางกุหลาบทิพย์ เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางสาวขวัญเมือง บุดดาวันโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"กรรมการ
11. นางสาวอรวรรณ หนูชูเชื้อโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
12. นางสาวนันทนา เกตพัชรพงศ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายคณพศ อินทเคหะโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นายชิษณุพงศ์ บุญเฒ่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯกรรมการ
3. นางวรรณี กาสาว์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้ำผึ้ง วิภักดีรัตนมณีโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"กรรมการ
5. นายเฉลา พันลึกโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนา จันทรโชติโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
7. นางวราภรณ์ สุรำไพโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนันทพร คำม่วงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
2. นายเสกสรร พนมเวชโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางจรูญรัตน์ ตุลารัตนพงษ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางพิชญ์พิสุทธิ์ เม่นวังแดงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอำไพ พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางกรรณิการ์ หงษ์เจ็ดโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิชา จำนงค์ผลโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางทิพยาภา มานะสมโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"กรรมการ
5. นางสาวแสงอาภา ดิษสวรรค์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ตีรยพันธุ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายอิทธิพล คำพฤกษ์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯกรรมการ
4. นางสาวจิตรา ปานสกุณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางศรัญญา เพ็งสุพรรณ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
6. นางปภาดา ธรรมเมธาโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
7. นางพรรณี บัวระพาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
8. นางสาววรัญญา ธารามาศโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวนพดารา ใบเจริญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางสาวชญาพร ธุระทองโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นายอิทธิพล คำพฤกษ์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯกรรมการ
3. นางสาวจิตรา ปานสกุณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางศรัญญา เพ็งสุพรรณ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางปภาดา ธรรมเมธาโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
6. นางพรรณี บัวระพาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาววรัญญา ธารามาศโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวนพดารา ใบเจริญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
9. นางสาวชญาพร ธุระทองโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
10. นางรุ่งนภา ตีรยพันธุ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางฐนษร นรินทรางกูล ณ อยุธยาโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรัตน์ ประชุมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายจักรี สว่างไพรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯกรรมการ
4. นายเอกราช บุญหว่านโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์โรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญนภา พวงประยงค์โรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ พนมเวชโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
8. นางวันทนี เอื้อรักษ์โอฬารโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
9. นางสาววัลลิกา วีระอาชากุลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวอธิพร มากพูนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"กรรมการ
11. นางชลลดา ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
12. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางฐนษร นรินทรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นายสุทธิรัตน์ ประชุมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายจักรี สว่างไพรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯกรรมการ
4. นายเอกราช บุญหว่านโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์โรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญนภา พวงประยงค์โรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ พนมเวชโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
8. นางวันทนี เอื้อรักษ์โอฬารโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
9. นางสาววัลลิกา วีระอาชากุลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวอธิพร มากพูนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"กรรมการ
11. นางชลลดา ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
12. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาประยุทธ จนฺทว์โสวัดบางแป้งประธานกรรมการ
2. นางบุญญาดา อิ่มสวาสดิ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางเพชรา ดำรงทรัพย์วณิชโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายฉลอง แสนโคกโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"กรรมการ
5. นางนันทา ผลบุญโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางฐิติอร โสธรนพบุตรโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ฉายวิเชียรโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ ทัศน์ประดิษฐ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางปรีญาพัชญ์ มาลารัตน์ธนากิจโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขกรรมการ
5. นายสมชาย ชัยเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายพชรพล เจริญพักตร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นายสุพล อุ่ยศรีธนาภิรมย์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
8. นางกุลนิษฐ์ ศิลป์อุดมโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายภราดร มีรักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวผาสุข จิตนาวสาร โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายเมธัส เกษารัตน์โรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายธำรง ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายไพบูลย์ อุนทสูรย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการ
6. นายปรีชา พูลทวีโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางสาวณัฐณิชา พรหมสินธุ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
8. นายวิชัย กิจก้าวหน้า โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข กรรมการและเลขานุการ
9. นางอัญมณี เลิศศิริ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ลิ้มประเสริฐโรงเรียนชลกันยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ศิลปกูลโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"รองประธานกรรมการ
3. นางอัญมณี เลิศศิริ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นายคันทรง ไตรมาส โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา กรรมการ
5. นายธเนศ ทองไทยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี กรรมการ
6. นายเดชชาติ ทรายเพชร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการ
7. นางกุหลาบ เกิดหลำ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ชอบสะอาดโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
9. นายเชวงศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ ชะบา โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ สโมทัย โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา ทันสมัยโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
4. นายมนต์ชัย ด่านปานโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา กรรมการ
5. นายสุวิทย์ รุ่งมโนโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กรรมการ
6. นายบุญฤทธิ์ บุญส่ง โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ เวียงกมล โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย หิรัญกนกโชติ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
9. นางสาวลักขณา ใช้ฮวดเจริญ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
10. นางกุหลาบ เกิดหลำโรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางณิชาภา เต็งสุวรรณ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์นุช ตระกูลไทยโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สว่างแก้ว โรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
4. นายคำผล สุพรโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กรรมการ
5. นายพละชัย ปราสาทศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี กรรมการ
6. นางสงวน ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสวน( จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ มาอยู่ดีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กรรมการ
8. นายอภิวัช สัตยาทิตย์โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
9. นายธนรัชต์ บุรีสูงเนิน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรูโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวัลภา เจียมจุ้ยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางอัชณา พันธุ์เสือโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นายมนูญ จตุทิพยคันธาโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวัลภา เจียมจุ้ยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางอัชณา พันธุ์เสือโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นายมนูญ จตุทิพยคันธาโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจเร โกมลสุตโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย โพธิ์อิ่มโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางอุษา บานเย็นโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอติพร คงใหญ่โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางสิริกร เกรียงสกุลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอติพร คงใหญ่โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางสิริกร เกรียงสกุลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ตันติตยาพงษ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เอ็นดูราษฎร์โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นายเทียมศักดิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ตันติตยาพงษ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เอ็นดูราษฎร์โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นายเทียมศักดิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศิวพร แย้มแตงอ่อนโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ปัญญวัฒนกิจโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางศิวพร แย้มแตงอ่อนโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร น้อยอยู่โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมทรง รองามโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางนุกูล ไชยพงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขกรรมการ
3. นางสุนทรี บุญเรืองโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสมทรง รองามโรงเรียนชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางนุกูล ไชยพงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขกรรมการ
3. นางสุนทรี บุญเรืองโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภา คำถวายโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางกรองแก้ว เนื่องจำนงค์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูลโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ศรีโยธีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกตแก้ว พันธนะวาทินโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทับทองโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางบุษบา มานิตย์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวเกตแก้ว พันธนะวาทินโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทับทองโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางบุษบา มานิตย์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปรัชญ์ฐมา บัวแก้วโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางระพีพรรณ รุ่งโรจน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปรัชญ์ฐมา บัวแก้วโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางระพีพรรณ รุ่งโรจน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา เชื่อมทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิตโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพวงผกา ตีถูกแบบโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนฤดล พนมคำโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร เปรมกมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนฤดล พนมคำโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร เปรมกมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กรมถินโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐชนน ขาวสอาดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กรมถินโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐชนน ขาวสอาดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ บุญมีโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางกรองทอง บุญพร้อมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี ไชยสุขโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา นาประสิทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาววาสนา สนองผลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายพงศธร คำใสหลอดโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางอรจิรา ยอดคำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจิตติมา คุ้มแว่นโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางอรจิรา ยอดคำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจิตติมา คุ้มแว่นโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา รุ่งมโนโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางอุบล รัตนศรีสอางค์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายศรัทธา ยศธำรงโรงเรียนประภัสสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนินโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ดอนแรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางญาณกร คชินทรโรจน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนินโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ดอนแรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางญาณกร คชินทรโรจน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสาน ปราบจินดาโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษ์ณภา แก้วคำแจ้งโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร คำใสหลอดโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
2. นางบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางชื่นชม อมรพันธ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นายวชิราวุธ สอนโสภาโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนภา เลิศสุรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางชื่นชม อมรพันธ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล บุษบรรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
2. นายวิเชียร ดอนแรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรือน ชนะสัตรูโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ไพรินทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภา ลิมปรุ่งพัฒนกิจโรงเรียนชลราฎรอำรุงกรรมการ
4. นายรุ่งทวี พรรณาโรงเรียนบ้านบึง"อุสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ ธนพิสุทธิกุลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางโศภิน ด้วงนิลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี อุดมสุขถาวรโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวทองเอื้อน อภิณหสมิตโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกันสินีย์ โกรัตนะโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสมทรง เคลือบสูงเนินโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ รชตธำมรงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขกรรมการ
4. นางราณี มงคลดาวโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางชุติมา สังขวดีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสมจิตร นุชปานโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการและเลขานุการ
7. นางเพ็ญพรรณี เพ็ญโชติรัชโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ โกศลธิติพงศ์โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเกิด กลมทุกสิ่งโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิณทิพย์ มหาสันติปิยะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ ตินทองโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
5. นายชนวีร์ ยิ้มจันทร์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางนันท์นภัส โชติพัฒน์ชยะกูรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวเสาวภา นันทกิจโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางอรัญญา เตียวสามารถโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศรัณย์ภรณ์ นาคาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ทองยิ่งโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขรองประธานกรรมการ
3. นายเฌอมาลย์ นันทพานิชโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
4. นางพรทิพา อินศิริโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
5. นางนวลนาถ จินดาพงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายรุจน์ อรรถสิษฐ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นายนภดล ปู่ชูประเสริฐโรงเรียนชลราษฏรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
8. นางสุวรรณา วรรณนลินโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิสา ฮะลูนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวารุณี รัตนกิตติวงศ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ แจ้งไพรโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายกิจจา กสิกรรมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่นโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์วรี มุณีรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางจรรยา พันธุ์ชัยโยโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขกรรมการและเลขานุการ
8. นางอุไรวรรณ ศรีสำราญรุ่งเรืองโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศศิธร อัศววรุณโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยาพร เบญจศิริวรรณข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. Mr.Richard Fru Chibikomโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คำเป๊กเครือโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายหัว แซ่ลีโรงเรียนวุฒิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาลักษณ์ นภาอัมพรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวฉัตรชนก ภู่กฤษณาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา บรรจงวุฒิโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ สังขเสนากุลโรงเรียนบ้านบึง "อุสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลวรินท์ ญานประภาสโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นสวัสดิ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภมรเทพ บุตรด้วงโรงเรียนชลกันยานุกุลรองประธานกรรมการ
3. นายสิรภพ สุขสว่างโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางศมณญา บุญประสพโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางประทิน อิศราประทีปรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชูชัยวรากิจโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะราช สนน้อยโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
4. นายคณิต สัมพันธนาการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวฉัตรฤดี ช่างสุระโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
6. นายอรุณ กัณหาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา แพร่งศิริโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางวนิดา อุ่ยพานิชโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเกตแก้ว พันธนะวาทินโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทับทองโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางบุษบา มานิตย์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัลภา เจียมจุ้ยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางอัชณา พันธุ์เสือโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นายมนูญ จตุทิพยคันธาโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัลภา เจียมจุ้ยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางอัชณา พันธุ์เสือโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นายมนูญ จตุทิพยคันธาโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]