หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 33 82 47
2 017 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 77 185 113
3 011 โรงเรียนชลกันยานุกูล 121 279 162
4 018 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 52 132 73
5 012 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 66 126 87
6 002 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 103 299 134
7 007 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 99 231 149
8 021 โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 56 143 67
9 010 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 58 140 88
10 027 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 42 105 43
11 022 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 31 83 43
12 009 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 19 11 9
13 005 โรงเรียนวุฒิวิทยา 44 88 68
14 004 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 31 91 53
15 024 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 15 43 15
16 006 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 64 102 79
17 015 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 69 107 86
18 028 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 5 5 5
19 019 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 40 57 42
20 023 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 46 104 60
21 013 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 34 65 38
22 014 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 36 65 49
รวม 1141 2543 1510
4053

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]