หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1
ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15, 26 -27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุชาติ กุนสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติการ สพม.18 เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
2 นายประจักษ์ ส่องสว่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
3 นางสาวณัฐณิชา ผาสุข โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
4 นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
5 นางอุบล รัตนศรีสอางค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
6 นางสาววันวิสา นาประสิทธิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
7 นางสาววรนุช แสงจันทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
8 นางสาวลักษ์ณภา แก้วคำแจ้ง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
9 นางสาวนภาพร วงค์เนียม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
10 นางสาวศิมาภรณ์ อุณวงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
11 นายกิติพงษ์ ผาเจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
12 นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
13 นางสาวละหงษ์ ชูชิด โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
14 นางสาววาสนา สนองผล ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
15 นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
16 นางยุภาพร เปรมกมล ครูชำนาญการ เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
17 นางอรจิรา ยอดคำ ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
18 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
19 นายนฤดล พนมคำ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เจ้าหน้าที่ระบบบันทึกคะแนน  
20 นายสุชาติ กุนสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.18 ระบบงานสารสนเทศ  
21 นายประทิน บุญงาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ระบบงานสารสนเทศ  
22 นางสุอร สาคร ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน  
23 นางสุดารัตน์ บัวงาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน  
24 นางสุรดา คลาก ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน  
25 นายสาทิพย์ สีทอง ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน  
26 นางสาวพนารัตน์ พันธ์สมพงษ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน  
27 นางสาวสุวิมล ทาปุ๋ย ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน  
28 นางสาวบุญญรัตน์ กองอรรถ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน  
29 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน  
30 นางเยาวลักษณ์ บัวศรีใส ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน  
31 นางกนิษฐา วีรผาติวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
32 นางสาวเกตุวดี ทักษิณาจารี ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
33 นางสาวชลียา ธนพงศ์ภิญญา ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
34 นางสาวศิวพร รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
35 นายนวพล กิตติวงศา ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
36 นางวราภรณ์ จิรวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
37 นางรัศมี ฉิมขันธ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
38 นางสาวนันทนา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
39 นางเบญจา ธรรมจำรัส ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
40 นางนันทินี ชิตาภรณ์พันธุ์ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
41 นางวัลย์ลดา โตจินดา ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ  
42 นายธีรชัย หนูน้อย ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และการจัดระเบียบจราจรในโรงเรียน  
43 นางขวัญยืน การะกิจ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และการจัดระเบียบจราจรในโรงเรียน  
44 นายวรวุฒิ วิจารณ์ผล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และการจัดระเบียบจราจรในโรงเรียน  
45 นายศุภสิทธิ์ สร้อยทอง ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และการจัดระเบียบจราจรในโรงเรียน  
46 นายสมเกียรติ จันทร์อารักษ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และการจัดระเบียบจราจรในโรงเรียน  
47 นายยุทธนา เรืองไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
48 นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
49 นายอดิศร์ กาญจนไพริน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
50 นางณัฐพิมล ธนาณัฐพงค์ โรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
51 นายนภสินธุ์ เจียมสายวงศ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
52 นายธนสิทธิ์ ถาวร โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
53 นายสาโรจน์ ไทยธรรม นายกสโมสรลูกเสือเมืองชลบุรี คณะกรรมการการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ  
54 นายวิทยา ชั้นประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ  
55 นายธนาพันธุ์ เฉลิมวงค์ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ  
56 นายสมเกียรติ อินศิริ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ  
57 นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ  
58 นายเกียรติศักดิ์ แสนอ้วน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ  
59 นายประทีป จันทคราม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันสภานักเรียน  
60 นายอดุลย์ บรรพสุวรรณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันสภานักเรียน  
61 นางบุญนภา บุทธรักษา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันสภานักเรียน  
62 นายคันทรง ไตรมาส โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันสภานักเรียน  
63 นางสาวคนึงนิตย์ แย้มเปี่ยม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันสภานักเรียน  
64 นายวุฒิดล เดชเสถียร โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันสภานักเรียน  
65 นางสาวภัทรา ยอดยิ่ง โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
66 นางมยุรา อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
67 นางสมพร ดอกไม้คลี่ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
68 นางสุกัญญา พรพิบูลย์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
69 นางศิริลักษณ์ พิณพาทย์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
70 นางสาวกนกพร ยิ้มอยู่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
71 นางสาวศศิลักษณ์ พิณพาทย์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
72 นางพิศวาส น้อยมณี โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
73 นางสาวชนัญญา ยินดีสุข โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
74 นางอัจฉรา สร้อยตัน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
75 นางสาวชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
76 นางสุภารัตน์ ตันจงนาวิน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
77 นายประจักษ์ ส่องสว่าง โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
78 นางจันทิมา ชูประยูร โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
79 นางประนอม หาญเจริญกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์  
80 นางศศิธร อัจจิมาธร โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์  
81 นางสาวสุนันทา ฟองสมุทร โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์  
82 นายอรุณศักดิ์ อาลิแอ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์  
83 นางอัญมณี เลิศศิริ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์  
84 นางสุภรณ์ ด้วงสังข์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์  
85 นายธนาชัย บุญไทย โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
86 นางถิรนันท์ บุญยพรรค โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
87 นางสาวกาญจนา ทองยืน โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
88 นางศิริพร ชลพิิทักษ์พงษ์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
89 นางบุบผา คงงาม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
90 นางจุไรรัตน์ สังข์ไชย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
91 นางสาวนัจรี วาริชา โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
92 นางสาวดวงพร บาฬี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
93 นางเพ็ญพรรณี เพ็ญโชติรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
94 นางประพิชญา สุดแสวง โรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
95 นายอาคม วิทยเขตปภา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
96 นางสาวกาญจนา แพร่งศิริ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
97 นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
98 นางสาวรุ่งอรุณ ชื่นอารมณ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Cross word  
99 นางเบญญาภา เจริญเตีย โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน A Math  
100 นายอาคม นาวิเศษ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการการแข่งขัน A Math  
101 นางสาวอรอภิชา จิตใจฉ่ำ โรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการการแข่งขัน A Math  
102 นายธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการแข่งขัน A Math  
103 นายสมพงษ์ สุนทรสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ คณะกรรมการการแข่งขัน A Math  
104 นางสาววารินทร์ อาสน์สถิตย์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน A Math  
105 นายวิทู ศรารัชต์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน A Math  
106 นางวีณา อรรถสิษฐ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการการแข่งขันคำคม  
107 นางวลีรัตน์ สุวคันธ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการการแข่งขันคำคม  
108 นางสุนทรี นาคบุตร โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการแข่งขันคำคม  
109 นางพิิมพ์รภัส ตระกูลคุณจักร โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการแข่งขันคำคม  
110 นางวิไลวรรณ กลิ่นหอม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ คณะกรรมการการแข่งขันคำคม  
111 นางวาสนา คำนึงวิทย์ โรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันคำคม  
112 นางคะนึงนิตย์ เอี่ยมสังข์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันคำคม  
113 นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันคำคม  
114 นางสาวประพันธ์ ศรีสุภาพ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Sudoku  
115 นางสาวนงนุช สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการการแข่งขัน Sudoku  
116 นางสาวจิรพร ก่อมขุนทด โรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการการแข่งขัน Sudoku  
117 นางกรรณิกา เกตุแก้ว โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Sudoku  
118 นางสาวดวงหทัย ทองบุญรอด โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Sudoku  
119 นางสาวมุกดา แพรงาม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Sudoku  
120 นายชัยวัฒน์ เชื้อกำพล โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน Sudoku  
121 นายปรีชา พลูทวี โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี  
122 นางนพพา อ่องสมบูรณ์ โรงเรียนประภัสสรวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี  
123 นายโอภาส สุวรรณโพธิ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี  
124 นางสาวดวงใจ ทองเฟื่อง โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศการแข่งขัน  
125 นายสุรพล ชวายวัง โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศการแข่งขัน  
126 นางกรรณิกา เกตุแก้ว โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศการแข่งขัน  
127 นายยิ่งยศ ลดหวั่น โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทันูปกรณ์  
128 นายนภสินธุ์ เจียมสายวงศ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทันูปกรณ์  
129 นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทันูปกรณ์  
130 นายนุกูล ศรีสุดใจ ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน “รวมศิลป์สร้างสรรค์”  
131 นายอนันต์ บุบผัน ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน “รวมศิลป์สร้างสรรค์”  
132 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน “รวมศิลป์สร้างสรรค์”  
133 นายนุกูล ศรีสุดใจ ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
134 นายอนันต์ บุบผัน ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
135 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
136 นายนุกูล ศรีสุดใจ ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี  
137 นายอนันต์ บุบผัน ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี  
138 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี  
139 นายนุกูล ศรีสุดใจ ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
140 นายอนันต์ บุบผัน ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
141 นายอดิศร สุขใส นายอดิศร สุขใส คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
142 นายนุกูล ศรีสุดใจ ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
143 นายอนันต์ บุบผัน ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
144 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
145 พนัสพิทยาคาร ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
146 นายอนันต์ บุบผัน ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
147 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
148 นายนุกูล ศรีสุดใจ ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประติมากรรม  
149 นายอนันต์ บุบผัน ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประติมากรรม  
150 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประติมากรรม  
151 นายยอด ทานนท์ ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย  
152 นายประดิษฐ์ อินทนิล ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย  
153 นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนา ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย  
154 นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย  
155 นายยอด ทานนท์ ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  
156 นายประดิษฐ์ อินทนิล ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  
157 นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนา ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  
158 นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  
159 นายชาลี สดใส โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
160 นางรัชชุดา อรุณแสงฉาน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
161 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
162 นางธีรยา กฤษวงศ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
163 นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
164 นางเพ็ญศรี โสดขุนทด โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
165 นางปทุมพร ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
166 นางกิตติยา ศรีวิรัญ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
167 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
168 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
169 นางสาวศนิชา บวรสุนทร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
170 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
171 นายประจักษ์ ส่องสว่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
172 นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผอ.สพม.18 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
173 นายสมศักดิ์ ทองเนียม รอง ผอ.สพม.18 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
174 นายสุรชาติ มานิตย์ รอง ผอ.สพม.18 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
175 นางสมพร ฤทธานันท์ รอง ผอ.สพม.18 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
176 นางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ ผอ.รร.ชลกันยานุกูล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
177 นายอุทัย สิงโตทอง ผอ.รร.ชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการที่ปรึกษา  
178 นายจำโนทย์ ปล้องอุดม ผอ.รร.ชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการที่ปรึกษา  
179 นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผอ.รร.ชลกันยานุกูล แสนสุข คณะกรรมการที่ปรึกษา  
180 นายวัชระ บุปผามาศ ผอ.รร.อ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
181 นายชาลี สดใส ผอ.รร.บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษา  
182 นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์ ผอ.รร.หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
183 นายสุวิทย์ ซื่อตรง ผอ.รรงจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
184 นางฐิตินันท์ ทิพยางกูร ผอ.รร.คลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
185 นายเรืองเดช สาระปารัง ผอ.รร.บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการที่ปรึกษา  
186 ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์ จรูญผล ผอ.รร.หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
187 นายสำเริง หมอนวัน ผอ.รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการที่ปรึกษา  
188 ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย รอง ผอ.รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการที่ปรึกษา  
189 นายอุทัย สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
190 นายเชษฐา ปาละกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
191 นายบุญเสริม มงคลดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
192 นางปิยวรรณ หอมเอนก รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
193 นายชินวัฒน์ สงวนบุญญพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
194 นางรัศมี ฉิมขันธ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
195 นางกัณปรีชาญาณ์ สุวรรณศิลป์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
196 นางจิราภรณ์ พลมั่น ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
197 นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
198 นายอักษร มากพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
199 นายจำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการ  
200 นางสาวนันทนา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการ  
201 นางสาวกิ่งเเก้ว นาวาเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการ  
202 นางสาวพรทิพย์ สระบงกช รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการ  
203 นายสุนทร ทิพย์วงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการ  
204 นายประจักษ์ ส่องสว่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
205 นางปทุมพร ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
206 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
207 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
208 นางสาวศนิชา บวรสุนทร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
209 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
210 นางสาวณัฏฐา แตงก่ำ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
211 นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
212 นางกิตติยา ศรีวิรัญ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
213 นางเพ็ญศรี โสดขุนทด โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
214 นายสุรชัย บุญยัง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
215 นางสาวศิริรัตน์ เกตุประทุม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
216 นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยศิลป์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
217 นางรัชชุดา อรุณแสงฉาน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
218 นายสุขวุฒิ มงคลฉัตรพร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
219 นายชาญจิต ธีรวัฒน์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
220 นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
221 นายอำนวย พุทธภูมิ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
222 นายกฤษฎิ์ ชูเพ็ญ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
223 นายบัญชา ช่วยชูทรัพย์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
224 นายนา ตันหลง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
225 นางสาวรุ่งอรุณ แซ่เตียว โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
226 นายประสิทธิ์ อริยะมนตรี โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
227 นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่  
228 นางธีรยา กฤษวงศ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงิน  
229 นางอภิญญา ทับทอง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงิน  
230 นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงิน  
231 นางพรพนา ช้างสุวรรณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงิน  
232 นางศศิธร จันทวี โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงิน  
233 นางทวีรัชต์ ถนอมรอด โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงิน  
234 นางสงวน ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงิน  
235 นางสาวณัฐณิชา ผาสุข โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงิน  
236 นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
237 นางสาวปิยนุช มณีเขียว โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
238 นางสาวศันสนีย์ ศรีสุข โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
239 นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนสี โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
240 นางสาวณัฏฐา แตงก่ำ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
241 นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
242 นายประจักษ์ ส่องสว่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
243 นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
244 นางสาวณัฐณิชา ผาสุข โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
245 นางจเร โกมสุต โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
246 นางอภิญญา ทับทอง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
247 นางวาสนา วรรณรักษ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
248 นางวาณี พวงสุดรัก โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
249 นางสาวสมรัก หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
250 นางสาวสุภาภรณ์ ภัทรพิศาล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
251 นางสาวรุ่งอรุณ แซ่เตียว โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
252 นายประสิทธิ์ อริยะมนตรี โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
253 นางกุลวดี พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
254 นางสาวกิ่งเเก้ว นาวาเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
255 นางระวิวรรณ ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
256 นางสมโภชน์ ส่องสว่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
257 นางสาวสุภาภรณ์ ภัทรพิศาล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
258 นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
259 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
260 นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัย  
261 นางอุทัยวรรณ ชาติน้ำเพชร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัย  
262 นางอาภรณ์ ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัย  
263 นายณัฏฐกิตต์ ศรีสันต์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัย  
264 นางชลลดา ยิ้มเจริญ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัย  
265 นายสุขุม แย้มประยูร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
266 นายมนู มหากัณฑ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
267 นายทัศนุ สมงาม โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
268 นายชนสรณ์ ยะสะวุฒิ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
269 นายอำนวย พุทธภูมิ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
270 นางปทุมพร ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
271 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
272 นางกิตติยา ศรีวิรัญ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
273 นางสาวศนิชา บวรสุนทร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
274 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
275 นางสาวณัฏฐา แตงก่ำ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
276 นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
277 นางเพ็ญศรี โสดขุนทด โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
278 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
279 นางสาวประภาพร ปลายเนิน ครู คศ.1 คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
280 นางปราณี มิตรยง ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
281 นางพิมลพรรณ บุญถนอม ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
282 นางวัลย์ลดา โตจินดา ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
283 นางสาวศิริกุล นาวาเจริญ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
284 นางบานเย็น จวงทอง ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
285 นางสาวสิริพรรณ โยธะวงษ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
286 นายพงษ์พัฒน์ มีเเก้ว นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
287 นางสาวนงลักษณ์ ฉิมทัต นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
288 นางจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  
289 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผล  
290 นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผล  
291 นางสาวศนิชา บวรสุนทร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผล  
292 นางกิตติยา ศรีวิรัญ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผล  
293 นางศศิธร กันหา โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการแต่งบทร้อยกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
294 นางสาวจุรีพร ปิยะโสภาสกุล โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการแต่งบทร้อยกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
295 นางบุญธิดา จูสิงห์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการแต่งบทร้อยกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
296 นางกิตติยา ศรีวิรัญ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการแต่งบทร้อยกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
297 นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการแต่งบทร้อยกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
298 นางรดากานต์ กาญจนวิสิษฐผล โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการแต่งบทร้อยกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
299 นางกุหลาบ สำราญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการแต่งบทร้อยกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
300 นางจันทิมา ชูประยูร โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
301 นางสาวจิราพร จิรบุญดิลก โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
302 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
303 นางสาวณัฏฐา แตงก่ำ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
304 นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
305 นางรัชนีบูล ศรีสมัย โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
306 นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
307 นางวรรณวิมล มิตรพระพันธ์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
308 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
309 นางสาวณัฏฐา แตงก่ำ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
310 นางกาญจนา มากพูน โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
311 นางสาวเสาวนีย์ สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
312 นางธวัลรัตน์ ประจง โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
313 นางเพ็ญศรี โสดขุนทด โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
314 นางจิราภรณ์ เล็กเริงสินธุ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
315 นางรุ่งนภา แดงเดช โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
316 นางสาวศิริเพ็ญ อรัญคีรี โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
317 นางปทุมพร ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
318 นายปณชัย วัฒนะแสง โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
319 นางสาวอัจฉรา ถวิลหล่อ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
320 นางกฤติกา วรรณคำ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
321 นางรำเพย นามพระจันทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
322 นางสาวอรพรรณ นันติ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
323 นางสาวศนิชา บวรสุนทร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
324 นางวลีรัตน์ สุวคันธ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
325 นางสาวสุรีย์พร สำราญรณศักดิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
326 นางสาวสุปราณี กาญจนศร โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
327 นางผ่องศรี พุทธสิทธิโชค โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
328 นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
329 นายประจักษ์ ส่องสว่าง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
330 นางอัจฉรา สร้อยตัน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
331 นางรจนา สัญญาวิรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
332 นางบังอร นิลเนตร โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
333 นางธนัสถา สมบัติบูรณ์ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
334 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
335 นางสาวอรศิริ จั่นบำรุง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
336 นางสาวอนงค์ จักกะพาก โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
337 นางขวัญใจ นาคเสวี โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
338 นางวนิดา กำมเลศ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
339 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
340 นายสำเริง หมอนวัน ผอ.รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
341 นายสมพงษ์ วิวัฒน์ศิริกุล รอง ผอ.รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
342 นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร รอง ผอ.รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
343 นางวนิดา สัมพันธ์พร รอง ผอ.รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
344 ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย รอง ผอ.รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
345 นางสาวนงนุช มิตรพระพันธ์ ผู้ช่วย ผอ.รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
346 นางสาวชุติมา จันทร์แดง หัวหน้างานกิจกรรม รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
347 นายเทียมศักดิ์ ทองสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
348 นางสาวอัญชัน แซ่เตียว เลขานุการกลุ่มงานวิชาการ รร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
349 นางวัลภา เจียมจุ้ย ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
350 นางอัชณา พันธุ์เสือ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
351 นายมนูญ จตุทิพยคันธา ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
352 นางจเร โกมลสุต ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
353 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
354 นางอุษา บานเย็น ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
355 นางวิจิตรา รักษาสุข ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
356 นางอติพร คงใหญ่ ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
357 นางสิริกร เกรียงสกุล ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
358 นายวิทยา ตันติตยาพงษ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ  
359 นายวิทยา เอ็นดูราษฎร์ ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ  
360 นายเทียมศักดิ์ ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ  
361 นายประศิต ธาตระวัน ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  
362 นางวิไลวรรณ ปัญญวัฒนกิจ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  
363 นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุล ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  
364 นางศิวพร แย้มแตงอ่อน ครู โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว  
365 นายวิสูตร น้อยอยู่ ครู โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว  
366 นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุล ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว  
367 นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตร ครู โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการทำแกงมัสมั่น  
368 นางนิภา คำถวาย ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการทำแกงมัสมั่น  
369 นางกรองแก้ว เนื่องจำนงค์ ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการทำแกงมัสมั่น  
370 นายสมทรง รองงาม ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร  
371 นางนุกูล ไชยพงษ์ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร  
372 นางสุนทรี บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร  
373 นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการทำกระทงทอง  
374 นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูล ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการทำกระทงทอง  
375 นางสาวเพ็ญศรี ศรีโยธี ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการทำกระทงทอง  
376 นางสาวเกตุแก้ว พันธนะวาทิน ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  
377 นางอภิญญา ทับทอง ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  
378 นางบุษบา มานิตย์ ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  
379 นางปรัชญ์ฐมา บัวแก้ว ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  
380 นางวาสนา วรรณรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  
381 นางระพีพรรณ รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  
382 นางสาวโสภา เชื่อมทอง ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
383 นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
384 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา ตีถูกแบบ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
385 นายนฤดล พนมคำ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
386 นางยุภาพร เปรมกมล ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
387 นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวร ครู โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
388 นายเอกพล รงคสิรวัฒนกุล ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
389 นางสาววรนุช แสงจันทร์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
390 นางสาวกนกวรรณ กรมถิน ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
391 นายณัฐชนน ขาวสอาด ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
392 นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
393 นางสาวอำไพ บุญมี ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  
394 นางสาวศันสนีย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  
395 นางสาวอุษณีย์ พรมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  
396 นางกรองทอง บุญพร้อม ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  
397 นางสาวพัชรี ไชยสุข ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างWebpage ประเภท CMS  
398 นางสาววันวิสา นาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างWebpage ประเภท CMS  
399 นายพงศธร คำใสหลอด ครู โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างWebpage ประเภท CMS  
400 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
401 นางอรจิรา ยอดคำ ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
402 นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
403 นางสาวจิตติมา คุ้มแว่น ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
404 นางสาวอุษา รุ่งมโน ครู โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  
405 นางอุบล รัตนศรีสอางค์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  
406 นายศรัทธา ยศธำรง ครู โรงเรียนประภัสสร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  
407 นายเชาวเลิศ พลรัตน์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
408 นางสาวอุมาพร ราชมี ครู โรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
409 นางบัวทอง นันทะจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
410 นายสุทธิ์ศักดิ์ เคลือบสูงเนิน ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
411 นายวิเชียร ดอนแรม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
412 นางญาณากร คชินทรโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
413 นายประสาน ปราบจินดา ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
414 นางสาวลักษ์ณภา แก้วคำแจ้ง ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
415 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
416 นางวนิดา สัมพันธ์พร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
417 นางมลิวัลย์ สุวรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
418 นางพรทิพย์ บุญลือ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
419 นางนงเยาว์ ประชุม ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
420 นางเจริญภรณ์ พิงกระโทก โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
421 นางประครอง มาดผุด โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
422 นางสาวพรลภัส คงประเสริฐ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
423 นางสาวลักษณา ศรีแพ่ง โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
424 นางสายสุณีย์ หงษ์สาคร ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
425 นางเเน่งน้อย เรืองรักเรียน ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
426 นางสาวศิริกุล นาวาเจริญ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
427 นางวัลย์ลดา โตจินดา ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
428 นางบานเย็น จวงทอง ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
429 นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูล ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
430 นางกัณปรีชาญาณ์ สุวรรณศิลป์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
431 นางสาววรนารถ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
432 นายธนายุต จันทราเขต ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
433 นางรัศมี ฉิมขันธ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
434 นายมณเฑียร ส่งเสริม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
435 นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
436 นายอรุณสวัสดิ์ สุขปาน ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
437 นายไพโรจน์ ไชยวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
438 ว่าที่ ร.ต. ปิ่นนเรศร์ นารถนรกิจ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
439 นายประทิน บุญงาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
440 นายสารวิช สิงห์คราม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
441 นางวนิดา สัมพันธ์พร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
442 นายเทียมศักดิ์ ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
443 นายณัฐชนน ขาวสอาด ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
444 นายมนัสชัย สมชาติ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
445 นายณรงค์ศักดิ์ ปิยะประภากร ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
446 นายสิทธิพันธ์ สโมทัย โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
447 นายธนเศรษฐ บุญนิ่่ม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
448 นายวิษณุ ศรีชลายนต์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
449 นายกิจสุพล จันทร์น้อย โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
450 นายวิรัช เรืองสมบัติ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
451 ดร. ทวีศักดิ์ เจริญเตีย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
452 นายณัฐชนน ขาวสอาด ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
453 นางสาววาสนา สนองผล ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
454 นางสุกัญญา รัตนสุทธวีร์ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
455 นางสาวจันจิรา ศิริพรหม ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
456 นางสาวประภาพร เอี่ยมสกุล ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
457 นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
458 นางอรทัย พิมพ์โคตร์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
459 นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
460 นางยุภาพร เปรมกมล ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
461 นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญ ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
462 นายอักษร มากพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
463 นายสุนทร ทิพย์วงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
464 นางบานเย็น จวงทอง ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
465 นางปราณี มิตรยง ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
466 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
467 นางสาวชุติมา จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ  
468 นายพรเกียรติ ล้วนธรรมคุณ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ  
469 นายเทียมศักดิ์ ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ  
470 นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ  
471 นายณัฐชนน ขาวสอาด ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
472 นางสาววาสนา สนองผล ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
473 นางกรองทอง บุญพร้อม ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
474 นางสาวประพันธ์ ศรีสุภาพ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
475 นางสาวภัทรีญา แก้วพรม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
476 นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
477 นางวัชรา จรูญผล ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
478 นางสาวศิริกุล นาวาเจริญ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
479 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
480 นางสาวนงลักษณ์ ฉิมทัต นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
481 นางปราณี มิตรยง ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
482 นายศรายุทธ ประโหมด ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละจราจร  
483 นางสาวพรทิพย์ สระบงกช รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละจราจร  
484 นายภรณ์ชาย ถาวร ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละจราจร  
485 นายวรวุฒิ รัตนกรี ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละจราจร  
486 นายบรรเจิด เจนเขตการณ์ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละจราจร  
487 นายขุนศึก สวนม่วง ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละจราจร  
488 นายอักษร มากพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
489 นายสุนทร ทิพย์วงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
490 นางสาววัฒนา แก่นเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
491 ดร.เบญญาภา เจริญเตีย หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
492 นางสาวอัญชัน เเซ่เตียว หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
493 นางชื่นกมล กมลานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
494 นายธนภัทร ชูประยูร หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
495 นางสาวประคอง โสภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
496 นางศศิพร บุรีรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
497 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
498 นายบุญสืบ มะปรางหวาน หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล เเสนสุข คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
499 นายวิฑูรย์ วงศ์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
500 นางอรุณี ตั๊นงาม หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
501 นางกาญจนา หุตะเจริญ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
502 นางวัชรา จรูญผล ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
503 นายวิเชียร ดอนแรม ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขัน  
504 นางสาวพรนพิน หล้าทา โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ผู้ประสานงานการจัดการเเข่งขัน  
505 นางศศิธร กัณหา ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ  
506 นางสาวสมจิตร นุชปาน ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ  
507 นายพูนลาภ เกตุทองเเถม ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ  
508 นายพงษ์พัฒน์ มีเเก้ว นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ  
509 นางสาวสิริพรรณ โยธะวงษ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ  
510 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กรรมการเเละเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ  
511 นายเชาวเลิศ พลรัตน์ ครูชำนาญการ คณะกรรการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย  
512 นายเชาวเลิศ พลรัตน์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  
513 นายวิเชียร ดอนแรม ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  
514 นางสาวประภาพร ปลายเนิน ครู คศ.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  
515 นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญ ครู คศ.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]