รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1
ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15, 26 -27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายวรพล  ยุกติเมธา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวปรายฟ้า  สิงห์สายชล
 
1. นางสาวอรศิริ  จั่นบำรุง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  ลีลาคุณากร
 
1. นางรำเพย  นามพระจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวพิชชากร  สมงาม
 
1. นางฐิตินันท์  เอี่ยมรัศมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิตสุภา  โคกฉวะ
 
1. นางเพ็ญศรี  โสดขุนทด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวอรันยา  พ่อค้าพานิช
 
1. นางจิราภรณ์  เล็กเริงสินธุ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
 
1. นางกฤติกา  วรรณคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาววรดา  มิตรพระพันธ์
 
1. นางวรรณวิมล  มิตรพระพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปรัชญา  ชูสกุล
2. เด็กชายวริทธิ์  สุขโข
 
1. นางวีณา  อรรถสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปาริฉัตร  จันทร์สมปอง
2. นางสาวภัคจิรา  คุณิสร
 
1. นางรดากานต์  กาญจนวิสิษฐผล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กหญิงมนิชญา  สุคนพาทิพย์
 
1. นายราชัย  นาเจริญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายจิรายุ  กลิ่นลำดวน
 
1. นางสาววัฒนา  แก่นเมือง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงภริดา  พงศ์พัชรา
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  วงษ์มณีวรรณ
3. เด็กหญิงแพรวา  เต้งชาตะพันธ์
 
1. นางสาวเกษร  คงเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวปิยาภรณ์  วิสมล
2. นางสาวภิรัญญา  โภคทรัพย์
3. นางสาวสุดารัตน์  อายุเจริญ
 
1. นางกาญจนา  หุตะเจริญ
2. นางวัชรา  จรูญผล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายชลิตพล  ประดับไทย
2. เด็กชายทัศน์พล  ถกลพัฒนกุล
 
1. นายสราวุฒิ  พลหาญ
2. นางสาวเจริญพร  พันธุ์แพง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวดวงหทัย  ศิลาอ่อน
2. นายเกียรติศักดิ์  จิระภักดิ์
 
1. นายพจนวัฒน์  จารย์พรมมา
2. นางวัชรา  จรูญผล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายอวยชัย  พอนเบ้า
 
1. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายเพลงชาติ  สธนเสาวภาคย์
 
1. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชนกชนน์  ทับทิม
2. เด็กชายทวีวัฒน์  รักสุจริต
3. เด็กชายไววิทย์  ชีวาพร
 
1. นางสาววรนารถ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาววันดี  แนบเชย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวรติกร  การย์บรรจบ
2. นายวัชพล  เจริญสว่าง
3. นายศุภวัทน์  บุรีเทศน์
 
1. นางจารุณี  รัตนพาหิระ
2. นายธนายุต  จันทราเขต
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อำพนธ์
2. นางสาวพัชรี  คงเจริญ
3. นางสาวเบญจภา  พรหมสาธร
 
1. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายกิตติชัย  จารย์พรมมา
2. นางสาวชนกานต์  เอี๊ยบกงไชย
3. นายณัฐพล  นภาศัย
 
1. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวชลฌา  แสงสว่าง
2. นางสาววิศิษฎ์พร  ธนสรสมบัติ
3. นางสาวสุดารัตน์  สวัสดิ์สิงห์
 
1. นางสาวเมลดา  ยมจินดา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจิติมนต์  มงคลศรีนิยม
2. นางสาวแพรพลอย  แก้วจินดา
 
1. นางสาวสุภาพ  แป้นดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงเผือก
2. เด็กหญิงภัทนรินทร์  ศิลปชัย
3. เด็กหญิงโชติกา   พรหมจรรย์
 
1. นางสาวสุดา  ธนพิบูลกุล
2. นายเทพมงคล  มังกร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวฌาริณี  นิลเทศ
2. นายณัฐภัทร  น้อยวิบล
3. นายศุภฤกษ์  รัตนวงศ์
 
1. นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธีรภัทร  เทียมศิริ
2. เด็กชายสัณหณัฐ  ปัญญวัฒนกิจ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศิริพิพัฒนกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายธีรภัทร  เลิศจิตต์พิพัฒน์
2. นายวิรุฬห์  มงคลศิลป์
 
1. นางสาวนงนุช  มิตรพระพันธ์
2. นายเทียมศักดิ์  ทองสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายณพล  รุ่งศิรประภา
2. เด็กชายสุทธินนท์  ด้วงพรมมา
 
1. นายจิรวัฒน์  เหลืองอ่อน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ชัยสัมฤทธิ์โชค
2. เด็กชายสัญญา  ใจดี
 
1. นางสาวปิยพร  วิเศษนคร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายตรัย  เงินเล็ก
2. นายพรศักดิ์  อมรพงศาพันธ์
3. นายภูมิภัทร์  มานะ
 
1. นายสุชาติ  อู่ตะเภา
2. นายไกรสิทธิ์  พิริยะอรุณโรจน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนภัค  สุริยมิตรเสถียร
2. นายนฤเบศร  จันทรฆาฎ
3. นายภาณุพงศ์  อัมระนันทน์
 
1. นายวรพัฒน์  พรรัตนกิจกุล
2. นายไกรสิทธิ์  พิริยะอรุณโรจน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงจิณณภัส  บุษบง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิรุฬบุตร
3. เด็กหญิงวริศรา  เข็มพิลา
4. เด็กหญิงวิชญาพร  เชยชื่น
5. เด็กหญิงอารดา  เสือหลง
 
1. นายวุฒิพร  กัณฑ์ศรี
2. นายสงพงษ์  สัญญาวิรัตน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธรรม์ธรม์  สุวรรณบิณฑะ
2. นายนิธา  ชัยเดช
3. นายพลกฤติ  ทิพย์อุทัย
4. นายพีระพงศ์  วัชรสินธุ์
5. นายวรกร  ทองประสาน
 
1. นางกรรณิการ์  หงษ์เจ็ด
2. นางเพชรา  ดำรงทรัพย์วณิช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวณัฐวรรณ  กลั่นดาวลอย
2. นางสาวธัญชนก  หงษ์รุจิโก
3. นางสาวปาริษา  เสรีวัลลภ
4. นางสาวสโรชา  สารทพันธ์
5. นางสาวอรสา  กันนิยม
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
2. นางสาววชิยา  มีวงค์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายชญาน์วัชร  เสมียนหร่าย
2. นางสาวชัญญา  ดามีศักดิ์
3. นายนฤเบศร์  ฉันทะโกโส
4. นางสาวศิริญญา  กาญจนพันธุ์
5. นางสาวเจนจิรา  วิจิตร
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
2. นางสาววชิยา  มีวงค์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวชนัญญา  อภิณหสมิต
2. นางสาวญาตาวี  บุญเฉลียว
3. นางสาวณัฐชา  นีรพัฒนกุล
4. เด็กชายพบเมฆ  จุลละครินทร์
5. นายอัครวินท์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายคณพศ  อินทเคหะ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  วิภักดีรัตนมณี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงจิตชนก  ชวนานนท์
2. เด็กหญิงชญานันท์  บำรุงนอก
3. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณรินทร์
4. เด็กหญิงชนารดี  ต่ายใหญ่จีด
5. เด็กหญิงณัฐลดา  ศิรินันทนกุล
6. เด็กหญิงนภัส  สมบัติเปี่ยม
7. นางสาวนัยนา  ยังถาวร
8. เด็กหญิงปิยวดี  สอนมหาจันทร์
9. เด็กหญิงปุณญนุช  ธรรมเกษร
10. เด็กหญิงพัชชลิดา  จรุงพัฒนานนท์
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ตั้ง
12. นางสาวสสิธร  นามพงษ์
13. เด็กหญิงอัจจิมา  ปลื้มจิต
14. เด็กหญิงเขมิกา  กระชั้น
15. เด็กหญิงเปมิกา  กาญจนไพโรจน์
 
1. นายณัฐชา  ปั้นลายนาค
2. นายธันวรัตน์  ใจยเลิศ
3. นางสาวนัฏฐิวรรษา  สิริปฐมภูษิต
4. นางสาวอนงค์  ตามสายสุด
5. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต  อัครปัญญาวิทย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 1. นายกนกพล  พงษ์เกษม
2. นายจุฑาธช  กระแสร์ชล
3. นายชวัลวิทย์  นันทนัชวราโชติ
4. นายชัชนัย  ชนะสงคราม
5. นางสาวซาบรีน่า  นาทา วิทท์
6. นายทวีศักดิ์  น้อยสุข
7. นายธนายุต  เกษมาลา
8. นางสาวธันยา  จันทะสี
9. นายธาวิน  บำรุงศักดิ์
10. เด็กหญิงนภัสสรา  ทองกรณ์
11. นายนราธิป  อรุณเวสสะเศรษฐ์
12. นายนันทิพัฒน์  เปลี้องทุกข์
13. นายปวิชญา  เตชะมา
14. นายพงศ์ภัทร  ชมรัตน์
15. นายพิสุษฐ์  ชัยพงษ์
16. นายภูมิพัฒน์  อารมณ์ชื่น
17. นายวีรพล  พงศ์ถาวรภิญโญ
18. นายศตายุ  ยุทธกล้า
19. นายสรลิช  พิมพ์สกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจาะสุนทร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงภคมน  รัตนยุวกร
 
1. นางสาวอรวรรณ  หนูชูเชื้อ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวทิพย์วรรณ  บุษบงศ์ไพฑูรย์
 
1. นางฐนษร  นรินทรางกูล ณ อยุธยา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สมิทธิกรกุล
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ตุ้ยปาละ
 
1. นางสาวประทุม  ชลวานิช
2. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายรฐนนท์  สัมปชัญญกุล
2. นางสาวรัตติยากร  ม่วงคำพร
 
1. นางสาวประทุม  ชลวานิช
2. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจิณัฐตา  ทวนดิลก
2. นางสาวฉัฐมา  วงษานุศิษย์
3. นางสาวชนิกานต์  ขยันคิด
4. นางสาวชนิกานต์  นิ่มเสนาะ
5. นางสาวณัฐสุดา  สารีบุตร
6. นางสาวนันทิยา  คำนุช
7. นางสาวพรสวรรค์  จันทะปา
8. นางสาวภูริชา  พลนิกร
9. นางสาววรรณวนัส  วิชัยธนพัฒน์
10. นางสาวเมธาวี  นุชปาน
 
1. นางพิชญ์พิสุทธิ์  เม่นวังแดง
2. นางรวีวรรณ  นุชปาน
3. นางศิริพร  พงษ์อาภา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิทธิรังสรรค์
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ  กนิฐกุล
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เกตประยูร
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ขอบจิตต์
5. เด็กหญิงทิพากร  มั่นคง
6. เด็กหญิงธนาภา  สุภาภรณ์
7. เด็กหญิงธัญชนก  นิคม
8. เด็กหญิงปิยธิดา  ลิ้มสุวรรณ
9. เด็กหญิงปุณยกา  โกฏจันทึก
10. เด็กหญิงผุสชา  ก้อนพรหม
11. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วัฒนะ
12. เด็กหญิงรมัณยา  เธียรวงศกร
13. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เกียรติกิตตินนท์
14. เด็กหญิงสาริศา  มากทรัพย์
15. เด็กหญิงสุธิดา  ล่งแพง
 
1. นางศศิธร  คงชะนะ
2. นายสมเดช  ดวงมหึมา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  สุภาวหา
2. เด็กชายทวีชัย  อาญาเมือง
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญมี
 
1. นางรุ่งรัตน์  ไตรวาส
2. นายเมธัส  เกษารัตน์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวศศิประภา  ประสพโชคอำนวย
2. นางสาวสุจิตรา  บำรุงวัด
3. นางสาวเบญจกัลยานี  จันทร์อำภรณ์
 
1. นางสาววนิดา  ศรีสุข
2. นางสาวสุมัธนา  สร้อยสน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายยสินทร  กลิ่นจำปา
2. เด็กชายอัษฎา  สีหามาตย์
 
1. นางกุหลาบ  เกิดหลำ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวศุภนิดา  รงคสุวรรณ
2. นายอนันตชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นายพชรพล  เจริญพักตร์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงปณิชา  แว่นดี
 
1. นางปาณัท  แจ่มจำรัส
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวปวิตรา  สมทรัพย์
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐิภา  ฉัตรเชิดชัย
 
1. นายสุรชัย  บุญยัง
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายตฤณพัฒน์  คงรอด
 
1. นางสาวบุษบง  วรบุตร
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวปิยะนารถ  จอมผล
 
1. นายกฤษฎิ์  ชูเพ็ญ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ท้าวภุชฌงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวพิชชาพร  กำลังงาม
 
1. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงนัฐพร  บุญมาเลิศ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เที่ยงบุญถึง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายพีระพงศ์  ภูมีกอง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พรมคำบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วัลลา
2. เด็กชายกิตติธร  แป้นสันเทียะ
3. เด็กชายศรันย์  คุ้มเงิน
 
1. นายกังวาล  แก้วธนชิต
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายณัฐพล  ดวงเวา
2. นายนราวิชญ์  ระโยธี
3. นายบัญชา  โป๊ะไธสง
 
1. นายมนัสชัย  สมชาติ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมเอก
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายวีรพล  สุนันต๊ะ
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรวิไล  เกิดอยู่
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นายปีทอง   อิชิกาวา
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายนตพร  แซ่ซื้อ
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวญานิกา  บริบูรณ์
 
1. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ไพบูลย์รัตนากร
 
1. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกนง  รอดรัตน์
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  คำทองแก้ว
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกมลพร   สาธิตาสุตนันท์
2. นางสาวปาริชาติ   ไขรัศมี
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   สังข์สุวรรณ
4. เด็กหญิงรัญชิดา   สาธิตาสุตนันท์
5. นางสาววาทินี   วิมลรัตน์
6. เด็กชายศักดิ์ชัย   แก่นขวัญ
7. นางสาวเพ็ญพร   แก้วอมร
8. นางสาวเพ็ญสิริ  แก้วอมร
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  คำทองแก้ว
2. เด็กหญิงจรรยกร  จิระโร
3. เด็กหญิงจันทร์นิศา  มีวิริยกุล
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  มิตรดี
5. เด็กหญิงชนม์นิกานต์  พลับพลาไชย
6. เด็กหญิงชมนาด  สตาภรณ์
7. เด็กหญิงญาณิศา  ลุนพรม
8. เด็กหญิงฐิติญดา  โหม่งพุทธ
9. นางสาวณฐพรรณ  ชูพูล
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  จึงรัตนโกศล
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินสว่าง
12. เด็กหญิงนันทิชา  เมฆสุวรรณ
13. เด็กหญิงภัทรภร  กาญจนกุลดำรง
14. นางสาวยุวดี  ถือธรรม
15. เด็กหญิงลลิตภัทร  จินะพรม
16. นายศรายุธ  นันทวัฒนานุกูล
17. เด็กหญิงศศิชา  จารุเนตร
18. เด็กหญิงษณียาภรณ์  เพ็งสุข
19. เด็กหญิงอสมา  ตั้งปรมัตถ์สกุล
20. เด็กหญิงอิสริยา  สายชล
21. เด็กหญิงอุบลวรรณ   ยิ่งยง
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
2. นายปัญญา  ไข่พรมราช
3. นางสาวลัดดาวัลย์  โพธิ์ทอง
4. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
5. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
6. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. นายกรรชัย  ศักดิ์ศรีเจริญ
2. เด็กชายกิติธัช  เนตรสงคราม
3. เด็กชายจักรกฤษ  แย้มพิกุล
4. นางสาวจีรวรรณ  เทียนศิริ
5. เด็กชายฐานัส  สามตั้งสกุล
6. นางสาวฐานิตา  สมแวง
7. เด็กหญิงณธิชา  ภักดีรัตนสกุล
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  สอนใจ
9. เด็กหญิงณัฐนันท์  เปรมเกษมศรี
10. นางสาวณัฐลิกา  เนตรวิเชียร
11. นายทีรวิทย์  เฉิน
12. นายธนวัฒน์  รุ่งสว่าง
13. นางสาวธัญญพร  มีมะจำ
14. นางสาวนรารัตน์  ชูใจ
15. เด็กชายนิธิวิชญ์  พินรีอนงค์
16. เด็กชายบุญฤทธิ์  กิตตวงษ์กำจร
17. เด็กหญิงปภาพันธ์  สาแก้ว
18. เด็กชายพงษ์ภักดิ์  สุคำม่วง
19. นางสาวพรประภา  งามสม
20. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เมืองตุ้ม
21. นายภาณุเดช  จารุวร
22. นายมาวิน  โฉมงาม
23. เด็กหญิงมินตรา  โพธิ์ทอง
24. เด็กหญิงวรัญญา  สาแก้ว
25. นายศุภกิจ  รักษ์คิด
26. นายสหวรรษโชค  ไก่แก้ว
27. นายสหเทพ  เกิดหล่ำ
28. เด็กชายสิรวิชญ์  แสงไพบูลย์
29. นางสาวสุภาพร  พาพานต์
30. นางสาวสุวรรณี  มีอยู่สามเสน
31. นางสาวอัจฉรียา  สิงสัตย์
 
1. นายจีรพันธ์  สง่าวิทยากุล
2. นายประนต  แสงไพบูลย์
3. นางสาวอมรรัตน์  อรุณรัตน์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนนทพันธ์  กาญจนโกศล
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  โมสะกุล
 
1. นายโชคชัย  โภคนาม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชวัลญา  ตันเจริญ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กชายยิ่งอภิเดช  ผสมทรัพย์
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายณภัทร  เพาะบุญ
 
1. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพรลักษณ์  ฟักทอง
 
1. นายโชคชัย  โภคนาม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเปรมวดี  ช่วยป้อง
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายณัฐกฤษฏ์  พิเชษฐภาภรณ์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นายธนโชติ  ธรรมหทัย
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรารักษ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นายภูริพันธ์  ห่อประทุม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวนาทาชา  พลอยไพลิน นุท
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรารักษ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายณภัทร  เพาะบุญ
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  เชี่ยวประสิทธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  ผดุงสุทธิ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวอรันยา  พ่อค้าพานิช
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
93 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติธัช  วัฒนะ
2. เด็กชายจิรายุ  พยนต์
3. เด็กชายชนกันต์  มะลิทองไพศาล
4. เด็กชายชวณัฐ  ฉายาถิรจิตโตวงศ์
5. เด็กชายณัชนนท์  บุญญา
6. เด็กชายธนภัสสร์  บุนนาค
7. เด็กชายธนวัฒน์  ประมวลสุข
8. เด็กชายธนิก  รุ่งเรืองสวัสดิ์
9. เด็กชายธนิน  รุ่งเรืองสวัสดิ์
10. เด็กชายนวพล  มีแสง
11. เด็กชายปฏิรัฐ  อุไรเรืองเดช
12. เด็กชายปุณยวัจน์  ชูช่วย
13. เด็กชายปุริม  ตันติโอฬาร
14. เด็กชายพงศธร  ไพรอนันต์
15. เด็กชายพงศ์พลิน  ลาดหนองขุ่น
16. เด็กชายพรรษวุฒิ  หมอกมี
17. เด็กชายพรศักดิ์  พรพิมล
18. เด็กชายพัฒนวุธ  ศรีวิฑูรย์ศักดิ์
19. เด็กชายพัทธมน  หมอกมี
20. เด็กชายภัทรธร  ศรีใส
21. เด็กชายภานุพงศ์  ธำรงธิติธรรม
22. เด็กชายยุทธชัย  เครือวัลย์
23. เด็กชายวรปรัชญ์  ทองปัญญา
24. เด็กชายวราวุฒิ  ทองเจือ
25. เด็กชายวรโชติ  ทัศนประดิษฐ์
26. เด็กชายวัชเรศ  นรังศรี
27. เด็กชายวิชวัชร  นรังศรี
28. เด็กชายศิรคชวรรณ  ปิวิถะ
29. เด็กชายศิริชัย  ใสเนตร
30. เด็กชายศุภคชวรรณ  ปิวิถะ
31. เด็กชายสถาพร  คนสมบูรณ์
32. เด็กชายสรนันท์  สุดทองคง
33. เด็กชายสหภพ  มีแก้ว
34. เด็กชายสัณหณัฐ  ยะฆะเสม
35. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แสงภู่
36. เด็กชายสุรยุทธ  นาคจุมพล
37. เด็กชายสุริชาญ  สุดเจริญ
38. เด็กชายอนุศิษฏ์  ตันติราพันธ์
39. เด็กชายอภินันท์  สุนทรวิภาดา
40. เด็กชายอานันท์  อาษานอก
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
2. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
94 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกรกฤษณ์  กฤชณานุกูล
2. นางสาวกานต์ธิดา  ฉัตรทอง
3. นางสาวก้านแก้ว  เรืองงาม
4. นายจักรกฤษณ์  มณีโชติ
5. นายจารุกิตติ์  วงศ์ศรีหทัย
6. นางสาวจารุนันท์  วงศ์ศิริโรจน์
7. นายชัยธัช  ชมกลิ่น
8. นางสาวณัฐชยา  สาตราภัย
9. นางสาวณัฐลดา  อินทร์พิทักษ์
10. นายณัฐวุฒิ  ญาติเจริญ
11. นางสาวณัฐสุดา  จาบไทยสง
12. นางสาวดวงฤทัย  สนิทกูล
13. นางสาวทิพยรัตน์  สุนทรวงศ์
14. นายธนดล  รัตนพงษ์
15. นายธนิสร  แจ้งประภากร
16. นายธราเทพ  ไตรรัตนาธิคุณ
17. นายนิธิพัฒน์  ปาลอภิไตร
18. นางสาวนิรชา  สุนทรสวัสดิ์
19. นางสาวปณิดา  คงชาตรี
20. นายปิยวัฒน์  เชาวลิตร
21. นางสาวพัทธานันท์  ต้นสกุลวัฒนา
22. นายพิสุทธิศักดิ์  ทรงบานชื่น
23. นายพีรพล  อัญชลี
24. นางสาวภัทริกา  มิ่งมงคล
25. นายภาสกร  แซ่เซียว
26. นายภิญโญ  ชาญบัณฑิต
27. นางสาวภูริชญา  ชุติกานนท์
28. นางสาวมนัสนันท์  สุขใส
29. นางสาวมัทนา  ผินเจริญ
30. นางสาวลัดดาพร  อิ่มสำราญ
31. นายวงศกร  รัตนมาลา
32. นางสาววราลี  อุดมสิน
33. นายศรัณ  แซ่อึ้ง
34. นายอกรินทร์  อินทศร
35. นายอภิสิทธิ์  เทพวงศ์
36. นางสาวอารียา  เทพเกษตร
37. นายอำนาจ  วงศ์ทรายทอง
38. นางสาวเกศราภรณ์  กมลเวศ
39. นางสาวเพ็ญพิชชา  หนูเพชร
40. นางสาวเมธินี  เนื่องจำนงค์
 
1. นายสัณฑ์  ชินะประยูร
2. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รัตน์ชนะวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทรวิชัย
3. นายภูริเดช  โชคสมัย
4. นายภูวดล  ฟูเกษม
5. เด็กหญิงวรรศมณ  รัตนดำรงภิญโญ
6. นายวสุรักษ์  ศรตะโกเพ็ชร์
7. นายวิศรุต  เรืองศรี
8. นายสหรัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
9. เด็กหญิงอรรัมภา  วงศ์ไอยรา
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองคำ
 
1. นางสาวภัทรชรินทร์  สัตบุษย์
2. นางสาวสายฝน  บุญกระจาย
3. นางอภัชยา  พุทธอวยพรชัย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สมุทรเสน
2. นายชนินทร์  เมืองทอง
3. นางสาวณัฐนิชา  ละมัยวรรณ
4. นางสาวนทวรรณ  ขุนศรี
5. นายปิยวรรธ  คำน้อย
6. นางสาวพรรณราย  เหมือนพรรณราย
7. นางสาวพัทธ์พิชญา  พิชญวณิชย์
8. นายภัทรพงษ์  สมพร
9. นายภานุวัฒน์  ชิณศรี
10. นายอนุชา  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
2. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ตังกินันท์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รัตนาภรณ์
3. เด็กหญิงมุจลินท์  เสาศิริ
4. เด็กหญิงสิริกาญจน์  หมอกลิ้ม
5. เด็กหญิงอธิปวรรณ  คงเจริญ
6. เด็กหญิงเกวลิน  ชวินธนเลิศ
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐกานต์  ชลไชยวัฒน์
2. นางสาวนัฐฐาพร  โสภณา
3. นางสาวภัณฑิลา  ติสนธิ
4. นางสาวภาณุมาส  ท้องฟ้า
5. นางสาวอรณิชา  สวัสดี
6. นางสาวแสงเทียน  สุขบาล
 
1. นางชุติมา  เจริญวงศ์
2. นายวีระยุทธ์  หนูคง
3. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไกวัลวิศรุต
2. เด็กหญิงชลธิชา  พูลพร
3. เด็กหญิงณภัทร  พลเภา
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เฉลิมวงษ์
5. นางสาวมลฤดี  อุดมทิพย์
6. เด็กหญิงสิรีธร  อุดรเสถียร
 
1. นายวีระยุทธ์  หนูคง
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนัฐฐาพร  โสภณา
2. นางสาวปรียารัตน์  ศรสิทธิ์
3. นางสาวภัณฑิลา  ติสนธิ
4. นางสาวภาณุมาส  ท้องฟ้า
5. นางสาวสุภัททิยา  โกมลวัฒนะ
6. นางสาวแสงเทียน  สุขบาล
 
1. นางชุติมา  เจริญวงศ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  ทามะรัตน์
2. เด็กหญิงชิดชนก  พุคคะบุตร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาเรือน
4. เด็กหญิงณัฐมล  ประสาททอง
5. เด็กหญิงบุษกร  ระหา
6. เด็กหญิงบุษกร  ภู่เณร
7. เด็กหญิงรินรดา  ราศรีจันทร์
8. เด็กหญิงวิภาดา  บุญฑริกชาติ
9. เด็กหญิงศวิตา  ฤทธิรงศ์สกุล
10. เด็กหญิงสิรยา  สิทธิศิรประพันธ์
11. เด็กหญิงสุชัญญา  เชยสุนทร
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอชิรญา  เอื้ออาจวิชัย
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวกัญจนา  ชัยฤทธิ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สมุทรเสน
3. นางสาวกัญญาภัค  โตชัยภูมิ
4. นายชนินทร์  เมืองทอง
5. นางสาวณัฐนิชา  ละมัยวรรณ
6. นางสาวนทวรรณ  ขุนศรี
7. นายปิยวรรธ  คำน้อย
8. นางสาวปุญญิศา  มนต์มี
9. นางสาวพัฒธา  จำปาพงษ์
10. นางสาวพัทธ์พิชญา  พิชญวณิชย์
11. นางสาววรนิษฐา  โกมลพิสิฐ
12. นางสาววัชรินทร์  เกตุอินทร์
13. นางสาวสิตานันท์  คิดหาทอง
14. นางสาวสิริวิมล  วรรณโชติ
15. นางสาวอริสรา  ลาภประสิทธิ์
16. นางสาวเพ็ญพิชชา  เขียนสุภาพ
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
2. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวอาทิตยา  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวเมธาวี  ทรัพย์ยืนนาน
 
1. นางสาวภัคชนัญ  เพ็งแช่ม
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 1. เด็กชายคมสันต์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายภูวนาท  บัวสูงเนิน
3. เด็กชายเรือง  จลิ่ง
 
1. นายกรุง  เจริญสุข
2. นางสุนทรี  บุญเรือง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. นายวรานนท์  ตติยประภา
2. นายอภิสิทธิ์  อ่องชิงชัย
3. นางสาวเบญจมาศ  แซ่ลี้
 
1. นางอติพร  คงใหญ๋
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 1. เด็กหญิงนาตยา  ไกรศรี
2. เด็กหญิงมณฑา  กาละเกศ
3. เด็กหญิงวัลญา  พุ่มสละ
 
1. นางสุนทรี  บุญเรือง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจามรี  ศรีใหม
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  อุไรพันธุ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาญกระโทก
5. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเชียง
6. เด็กหญิงเฟื่องฝน  เหลืองอ่อน
 
1. นายปรีชา  เข็มทำ
2. นางสาวลักขณา  อุ่นจันทร์เงิน
3. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. นายธนศักดิ์  คำเจริญ
2. นางสาววรรณิศา  อุทุมพร
3. นางสาววิรัญญา  พระเสวก
4. นางสาวสุวนันท์  แสงอรุณ
5. นางสาวเจนจิรา  ศรีมงคล
6. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณีญา  เดือนงาม
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  ลิ้มภักดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พูนพัฒนาทรัพย์
 
1. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายกรชัย  แซ่ลี้
2. นางสาวพิมพ์ผกา  จินะสาม
3. นางสาวอรอนงค์  พุทธิพร
 
1. นายเทียมศักดิ์  ทองสุข
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกรชวัล  แพงไพรี
2. เด็กหญิงกอปรพร  พานจำปี
3. เด็กหญิงอรวิศา  จินดาพงษ์
 
1. นายวิชาญ  จินดาพงษ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญยพันธุ์
2. นางสาวสุชัญญา  ลาภประเสริฐมีสุข
3. นางสาวอมราพร  เทียนเงิน
 
1. นายวิชาญ  จินดาพงษ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกฤติน  ไทยเสรีกุล
2. เด็กชายณัฐธัมม์  โชตน์ธรรมางกูร
3. เด็กชายธิติวุฒิ  อินทนา
 
1. นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ปรีชญานาท
2. นางสาวชนานันท์  วงษ์บุปผา
3. นางสาวสุดารัตน์  ประทีป
 
1. นางนิภา  คำถวาย
2. นางวิจิตรา  รักษาสุข
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงพรธิภา  ผสมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุธิตา  ประสมพงษ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่โซ่ว
 
1. นางกรองแก้ว  เนื่องจำนงค์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจักริน  บุญบำรุง
2. นางสาวประภัสสร  นงนุช
3. นางสาววรรณกานต์  ชุติกานนท์
 
1. นางระพีพรรณ  รุ่งโรจน์
2. นางวิจิตรา  รักษาสุข
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขันทอง
2. เด็กหญิงสาธิตา  สุระสิน
3. เด็กหญิงอำไพ  รักพินิจ
 
1. นางสุนทรี  บุญเรือง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกลักษณ์  เหล่าศรีวิจิตร
2. นางสาววชิรญาณ์  เขียวสลับ
3. นางสาวเบญญาภา  กาญจโนภาส
 
1. นางนิภา  คำถวาย
2. นางวิจิตรา  รักษาสุข
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยากร  ลอยชื่น
2. เด็กหญิงคนึงนิตย์  ฐิตวงศ์ไชย
3. เด็กหญิงชนิดาภา  เจริญแพทย์
 
1. นางวิจิตรา  รักษาสุข
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวชุติมณฑน์  แซ่อึ้ง
2. นางสาวณีรนุช  ศรีทอง
3. นายเสฎฐวุฒิ  เชาว์เจริญชล
 
1. นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายพนธกร  จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายอติภูมิ  บุญอำพล
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางสาวประภาพร  ปลายเนิน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ   แสงไชยศรี
2. เด็กหญิงสหพชร  เชื้อสีดา
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายจิรายุ  จันทร์ดี
2. นายสุริยวุฒิ  สุริยาวงค์
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. นางบัวทอง  นันทะจันทร์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กชายพงศธร  อำนวยสิทธิโชค
2. เด็กชายภาสกร  แพรญาติ
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกูล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายรัตนพล  เทียมขจร
2. นายเชิงชาญ  ปีตะธารา
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา  ตีถูกแบบ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงกฤษณี  คำเทศ
2. เด็กหญิงธาริณี  พนาสหธรรม
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชัยชนะ  สุดใจรัก
2. เด็กชายธนวัฒน์  ช่างไม้
 
1. นางสาวลักษ์ณภา  แก้วคำแจ้ง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงพัชราภา  ฉัตรชัยเดช
2. เด็กหญิงเกศศิณี  อุ่นประเสริฐ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 1. นางสาวมณีพร  ทองแถม
2. นางสาววานิตา  ธิชากร
 
1. นางสายใจ  ยะหัตตะ
2. นางอุมาพร  ศรีเมือง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจิรภัทร  เติมศิริ
2. นายปิยพล  สันติกันต์
 
1. นางสาวศิมาภรณ์  อุณวงศ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายณัฐภัท  กาญจนประภาส
2. นายศรัทธาธรรม์  จันทร์ชาตรี
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายปาพจน์  บุษราคัม
2. เด็กชายวีรภัทร   จันทร
3. เด็กชายเศรษฐา  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวประภาพร  ปลายเนิน
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายภัทรธร  ตุลาผล
2. นางสาววรนิษฐา  โกมลพิสิฐ
3. นายวศิน  บุญธานี
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายกิตติภณ  โสดาตา
2. นายวรพล  เทียนขจร
 
1. นางสาวปัญชลี  ธีรสถิตย์ธรรม
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปพิชญา  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงพนัชกร  อนันตประยูร
3. เด็กหญิงศิลัมพา  วรณะเกียรติพงศ์
 
1. นางชื่นชม  อมรพันธุ์
2. นางวรรณวณา  ปัญญาใส
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายคฑาภัท  วีระเดชะ
2. นายภัทรธร  ตุลาผล
3. นายวศิน  บุญธานี
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายชาตรี  แก้วกันยา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. เด็กชายพีรพัฒน์  จิรเมธาวงศ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนถาวร
2. นายพงศธร  คำใสหลอด
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายณัฎฐนันท์  หมื่นมะเริง
2. นายธนิก  จันทร์ลี
3. นายอิศรา  โพธิ์อ่อน
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายชวนากร  ธารวิทย์
2. นายพรกมล  โง้วรุ่งเรือง
3. นายสุชัจจ์  สุขสมปัญญานันท์
4. นายเทียนชัย  กุลชานิธิ
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปริม  ศฺลปรัตนาภรณ์
 
1. นางโศภิน  ด้วงนิล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนาตาเล นพพล  เกสซี่
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปารีณา  รัตนภรานุเดช
 
1. นางราณี  มงคลดาว
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนาภา  ชะเอม
 
1. นางเพ็ญพรรณี  เพ็ญโชติรัช
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงปริยากร  มากแผ่นทอง
 
1. นายนิรันดร์  โกศลธิติพงศ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายฐิติภัทร  ทัดบุญนาค
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายอภิยุช  เอี่ยวสีหยก
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวณภัทร  สุขอนันต์
 
1. นางศรัณย์ภรณ์  นาคา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจักรพนธ์  เตชะวัฒนวรรณา
2. เด็กชายชนบดี  ภานุสุนทร
3. เด็กชายชลภฤศ  วิปุลพงศ์
4. เด็กชายธนนนท์  วงศ์กำภู
5. เด็กชายนินนาท  นินนาทนนท์
 
1. MissTheresa  G.Aldaba
2. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนะทัษณ์  ทิมชล
2. นายภพธร  ดวงรัตน์
3. นายสยมภูมิ  บุปผเวส
4. นายสุภัค  โสภาโชติ
5. นางสาวสุวรรณา  วิทยพัฒนาพร
 
1. MissTheresa  G.Aldaba
2. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกันธิชา  อุราธรรมกุล
 
1. นางศศิธร  อัศววรุณ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาวดี  เข็มทอง
 
1. นายเซี่ย  จื้อปิน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายฐิตวัฒน์  เชิงพัฒนะ
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  โรจนัย
 
1. นางยอดสวรรค์  อิกูจิ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวธัญพิชา  ชลวาสิน
 
1. MissKaori  Morii
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แห่สถิตย์
2. นายศิรวิชญ์  ธีระแนว
 
1. นางรักชนก  แก้วฟ้า
2. นางรุ่งนภา  นิ่มเสนาะ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวมณฑิตา  ขำมณี
2. นางสาววาริชา  เห็นชอบดี
 
1. MissLuzviminda  V.Seroy
2. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนม์ชนก  เสาเปรีย
2. เด็กหญิงชนิชา  สุขแสงสมัคร
3. เด็กหญิงชัญญา  ธนธรรมโชคชัย
4. นางสาวฐิฌาฎา  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงปิยดา  วงศ์เทพ
6. นางสาวพรนภา  สรสิทธิ์
7. นางสาวพรรษนันท์  พลชม
8. นางสาวรุ่งนภา  สรสิทธิ์
 
1. นางสาวนงค์นุช  ตระกูลไทย
2. นายประสาน  ปราบจินดา
3. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวญาณาลักษณ์  วงษ์จินดา
2. นางสาวฐิตินันท์  เอ็งพัวศรี
3. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์  ศาสตร์บัณฑิต
4. นางสาวนัดดา  อ่างกระโทก
5. นางสาวพิมพ์วิภา  สิรินิพัทธ์กุล
6. นางสาวมานา  จ่ายเจริญ
 
1. นายทองใบ  กุศล
2. นางสาวนงค์นุช  ตระกูลไทย
3. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกุลนันทน์  จันทะปา
2. นางสาวชุติพันธุ์  ทองแม้น
3. นางสาวญาณินี  พรหมงาม
4. นางสาวนภสร  จินดาพงษ์
5. นางสาวพีรญา  ตอศรี
6. นางสาววาลวิชณี  โกสิทธิ์
7. นางสาววิรวรรณ  มงคลธนวัฒน์
8. นางสาวสุพิชฌาย์  นุชสิริกุลพงศ์
9. นางสาวหทัยวัลลภ์  มานูเจริญพร
10. นางสาวเกษราพันธ์  กล่ำใย
 
1. นางรัชนีบูล  ศรีสมัย
2. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
3. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นายณพงศ์  ไทยเจริญ
2. นางสาวมณีรัตน์  เพ็ชรสัจจะ
3. นางสาววันทนา  เลื่อนฤทธิ์
4. นางสาวสวรส  วงษ์ธนรุจ
5. นางสาวแพรวรัตน์  ทรัพย์สิน
 
1. นางนัยนา   วงษ์เกษม
2. นางสงวน  ปัญญาประดิษฐ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมทองรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐวี  ถนอมคุณ
3. เด็กหญิงเรไร  วิจิตนิติ
 
1. นางสาววีณา  พรหมภา
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญศีรี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกรกช  พรรณนา
2. นายธันย์ชนก  ธีรเรืองสิริ
3. นางสาวปรัชวัน  สุจินตกาวงศ์
 
1. นางพิศวาท  น้อยมณี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชุตานันท์  เอี๊ยบกงไชย
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทาทอง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  อโณทยานนท์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  กรอบทอง
2. นางสาวกมลพร  บุญนนทารมย์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวญาดา  สัตบุษ
2. นางสาววริศรา  บุญส่งสวัสดิ์
3. นางสาวเนตรชนก  ศรีทอง
 
1. นางสาวกนกรัตน์  กรอบทอง
2. นางสาวกมลพร  บุญนนทารมย์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงธนัญภรณ์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงศุลีพร  ถิรบรรจงเจริญ
 
1. นางชุติมา  สังขวดี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายอนันตชัย  พิพัฒน์พงศา
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ไชย
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายภัคพล  อินทวิเชียร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ตอนเหนือ
 
1. นายสมพงษ์  สุนทรสุข
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายวิษณุ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ใจอารีย์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  กมลพรมงคล
2. เด็กหญิงพัทธานัน  แสงวิรัตน์
 
1. นางวิไลวรรณ  กลิ่นหอม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพงศธร  มโนวรกุล
 
1. นางอัจฉรา  สร้อยตัน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายณัฐดนัย  เจริญนนทรัตน์
 
1. นางศรีประไพ  เลิศฤทธิ์มหาชัย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนานันต์  ผ่องภัทรกุล
 
1. นางศรีประไพ  เลิศฤทธิ์มหาชัย
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายภีมพล  พรหมมา
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายธัญวุฒิ  เหลือล้น
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายภัทรกร  อายุเจริญ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
176 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายพันนากร  เฉลิมรัตนสกุล
2. เด็กหญิงอรอุมา  อุ่นใจ
 
 
177 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายกิตติณัฐ  มาลัย
2. เด็กหญิงสุภชา  แสงกุล
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
178 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนาทร  จันทฤทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา   แก้วทองคำ
 
1. นางสาวกัลยา   โอสถผสม
2. นางอาภรณ์   ดวงรัตน์
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายชัยธัช  หลั่งน้ำทิพย์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุขเกษม
 
1. นางประคอง  สุทธิมูล
2. นางสิริกาญจน์   กุลประยงค์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนพร  ทรงกลดรัตน์
 
1. นายกฤษฎิ์  ชูเำ็พ็ญ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ดับโศรก
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายธนพล  องคไทร
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทกานนท์
2. เด็กหญิงจุธาภรณ์  เกษจันทร์
3. เด็กหญิงปาริชาต  โพธ์ินพรัตน์
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางอติพร  คงใหญ๋
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงถิรพร  ธนูทอง
2. เด็กหญิงนิพาพร  ธนูทอง
3. เด็กหญิงพลอยกมล  ใยคำ
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายกำพล  วิไลลักษณ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ขุนอินทอง
3. เด็กชายศิวะพล  จักรไชย
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายกันตินันท์  เหลียงพานิช
2. เด็กชายวรพรต  คงประเสริฐ
 
1. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
2. นางสาวอัมไพ  บุญมี
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายปรณัฐ  แนวดี
2. เด็กหญิงวนาลี  เอี่ยมใหญ่
 
1. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
2. นางสาวอัมไพ  บุญมี
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงวันดี  ทำดี
2. นายเกริกพงศ์  ตาซื่อ
 
1. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
2. นางสาวอัมไพ  บุญมี