รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชมศรี
 
1. นางจริยา  มีทับทิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวเบญญาภา  ศิริมณฑา
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ไกรจำเนียร
 
1. นางยุวดี  ทิวาสถาพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  กลิ่นชนะ
 
1. นางวารี  โชติจำลอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงศ์อยู่
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเพ็ญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายปุณคริษฐ์  ชนวงษ์สว่าง
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศุขลา "กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. เด็กชายศักดิภัทร  นามวงสา
 
1. นางฐิติมา  เสือหนู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสมฤทัย  คงรอด
 
1. นางนภัทร  มีศรีเดชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เล็กวงษ์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงนิติมา  เกิดรอด
 
1. นายอเนกรัตน์  โพธิ์ทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายก้องภพ  ชัยเนตร
2. นายติรวุษิ  บุญญะถาวรชัย
 
1. นายชัญญณัฐ  นิจนิรันดร์กุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงณฐาพร  วสุวณิชย์กุล
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายณรงค์พร  ปุระสะกัง
 
1. นายปริญวัฒน์  ถมกระจ่าง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แสงงาม
2. เด็กชายภานุ  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แสนสระดี
 
1. นางกันรญานี  ศรีสุรักษ์
2. นางพัทธ์ธีรา  โยธราช
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  เหรียญเงิน
2. นางสาววรรณวรินทร์  รอดบุตร
3. นางสาวสุพัตตรา  พันธ์ประมูล
 
1. นางจินตนา  จูมสีสิงห์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์รักษา
2. เด็กหญิงดลมินทร์  ปิ่นทองคำ
3. เด็กหญิงภัทร์พิชชา  เงินทอง
 
1. นางนุชชารี  อุ่นอบ
2. นายสุพรรณนา  จันทร์ดี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวณัฐนันท์  แสงล้ำ
2. นางสาววรรณพร  สมีกลาง
3. นายศตวรรษ  โพธิ์ถิ่น
 
1. นางสาวยุพาภร  สุขสาม
2. นางเมตตา  สุขเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นายชนาธิป  นิรันดโรภาส
2. เด็กหญิงมณีวัล์  อมรวัฒนพงศ์
 
1. นางสิริกร  บุดดีคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวกัลย์สุดา  ดีเสมอ
2. นางสาวสุพัตรา  เสาตรง
 
1. นางจินตนา  จูมสีสิงห์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  วงษ์เกษ
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทย์ 1. นายชญานิน  พรจิตรอุดม
 
1. นางสาวปทิตตา  เปลี่ยนประเสริฐ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  สายรอด
2. เด็กหญิงมนปริญา  ศิพะโย
3. เด็กชายศไนท์  ทำเนียบ
 
1. นางรัชนี  ทุมวงศ์
2. นางไทยสวรรค์  วรรณภา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายนิธิรักษ์  จันทะเขียง
2. นางสาวศศิธร  เอี่ยมใจบุญ
3. นางสาวสิริภา  ชาวบล
 
1. นางพนา  ชุมเกษียร
2. นางวารุณี  หิรัญรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงชญาน์นัทช์  พงศ์กิจเจริญ
2. เด็กหญิงธินานันท์  คำทุม
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เรียนเจริญ
 
1. นางสาวนุช  พรมพวง
2. นางสาวปราณี  อิสสระ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวณัฐธยาน์  ทับทิม
2. นายพิทวัส  เกตุแก้ว
3. นางสาวสวรส  รัตนวาร
 
1. นางชยุดา  กนึกรัตน์
2. นางอมรรัตน์  แก่นแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  ตาสะหาก
2. เด็กหญิงพัชรา  เฮงขวัญ
3. เด็กหญิงศิริพร  นิลโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวภาวดี  หินขาว
2. นางสาวสายฝน  ผมหอม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา11 1. นางสาวสุภาพร  บัวรอด
2. นายอมเรศ  ฟักหอมเกร็ด
3. นางสาวอารียา  ศรีระกิจ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุญศรัทธา
2. นางลัดดาวัลย์  ธรรมชูรสาร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรถไฟ 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  จิตสัตย์
2. เด็กหญิงสุมินตรา  อานประโคน
3. เด็กหญิงอรอุมา  นวลเพชร
 
1. นางปัทมา  มะดะเดส
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวธันย์ชนก  พิมพ์ทอง
2. นางสาวนิศารัตน์  บุญชู
3. นางสาวโสพิณ  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวกฤษณีย์  ปิตุรัตน์
2. นางสาววรรณทนา  สุจริต
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กำเนิดดี
2. เด็กชายศรปราชญ์  พลอยอร่าม
 
1. นางประนอม  พลอยอร่าม
2. นางสาวสริตา  สุนทรภัค
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายภราดร  วงศ์ใหญ่
2. นายไชยวัฒน์  ปิจจะ
 
1. นายเชาวฤทธิ์  วงษ์สกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ตันตินันทตระกูล
2. เด็กหญิงปทัตตา  แย้มสมุทร
 
1. นางรุ่งทิพย์  มีเพ็ชร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  คงประเสริฐ
2. เด็กชายวีรวงศ์  ไกรเดชจิตฉัฐ
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณพจน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายณรงค์ฤทธิ์  สุเทียนทอง
2. นายณัฐพล  หยวกขาว
3. นายปรัญชัย  บุญอยู่
 
1. นางทัศนีย์  อ้วนคำ
2. นายสมพงษ์  รุ่งแจ้ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายจิราวัฒน์  ศิลปวัฒนานันท์
2. นายณัฐดนัย  แต่งเดน
3. นายพิสิฐ  สุวรรณพจน์
 
1. นางพรทิพย์   สุวรรณพจน์
2. นายสมพงษ์  รุ่งแจ้ง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายจิตติภัทร  ทวี
2. เด็กชายธนกานต์  ฤดีนรเวท
3. เด็กหญิงธนภรณ์  พยอม
4. เด็กหญิงปรีชญา  เมืองแก้ว
5. เด็กชายสรวิชญ์  ค้าขาย
 
1. นายนันทพงศ์  ศรีประเสริฐ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวปิ่นพลอย  ประจิตร
2. นางสาวพรรณปพร  บุพศิริ
3. นางสาววงกานต์  วชรสายชล
4. นางสาววรวรรณ  วชรสายชล
5. นางสาวหัตถพร  มุ่งหาสิน
 
1. นางปารนีย์  คุณพิทักษ์
2. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. เด็กชายกาลัญญู  กลิ่นกาหลง
2. เด็กชายจีรศักดิ์  มีศรี
3. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญจิตร
4. เด็กชายนาธาน  กิ่งจำปา
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภู่น้อย
 
1. นางสาวศศิธร  สังฆธรรม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นางสาวกัญญารัตน์  หวานคง
2. นายธันยา  พัวชัยกุล
3. นางสาวเกศินี  ทองวณิช
4. นายใหม่  มีราศรี
 
1. นายณัฐพิศิษฐ์  ธนะวรเสฐ
2. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกิตติยา  หอมมาก
2. นางสาวธมลวรรณ  สะอาดดี
3. นางสาววรากร  เขียวสะอาด
4. นายศุภชาติ  คล่องเชิงสาร
5. นางสาวสุทธิดา  กวางนิล
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อ่อนโยน
2. นางวราภรณ์  มีทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขเกื้อ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  บุญกลาง
3. เด็กชายคชาพล  บุรุษโชติ
4. เด็กชายชาลี  พาราโซน
5. เด็กหญิงฐิติชญา  ยิ้มพระ
6. เด็กหญิงณัฏฐ์อภิชา  ชโลธรพิเศษ
7. เด็กชายณัฐพล  ผลดี
8. เด็กชายธัญวรัตน์  พูลเพิ่ม
9. เด็กชายประสบโชค  ประสมวงค์
10. เด็กหญิงปริลัญชนา  พัฒนไพศาลชัย
11. เด็กชายพัฒนพงษ์  ภูสีริต
12. เด็กชายพีระพัฒน์  ใจเอื้อ
13. เด็กหญิงภิญญมาศ  หมั่นคิด
14. เด็กชายวงศกร  เย็นยิ่ง
15. เด็กชายสุรพัศ  โกมุทมาศ
16. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คำมีสิทธิ์
17. เด็กหญิงอชิรญา  ขันตรี
18. เด็กชายอาทิตย์  น้ำขาว
19. เด็กหญิงเกวลิน  น้อยสคราญ
20. เด็กชายเนติธร  ศรีนิล
 
1. นางกรรณศมา  ศรีตะลา
2. นายบุญยงค์  เกิดสันโดด
3. นางสาวภรณ์ทิพย์  อินขาว
4. นายฤทธิพร  พึ่งอยู่
5. นางสาวอัมพร  มากนวล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายกฤษฎา  หอมขจร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่กิตติพันธ์
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ควรคำ
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยามา
5. เด็กหญิงณัฐวรรณา  แก้วดี
6. เด็กชายธนวัฒน์  แจ่มศรี
7. เด็กชายธนวิท์  ทวีสุข
8. เด็กชายธนัท  รัตนัง
9. เด็กหญิงนงลักษณ์  แปงคำ
10. เด็กชายปรเมศร์  ตุติ
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุปผาพ่วง
12. เด็กชายภราดร  ดำรงค์สุข
13. เด็กหญิงภัคจิรา  กล้วยเนียม
14. เด็กหญิงภัทร์ธีรา  เผ่าจันทร์
15. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ยามกระโทก
16. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์ใส
17. เด็กชายอนุภัทร  บุญต่อ
18. เด็กหญิงอังค์พัฑรา  กล้าหาญ
19. เด็กหญิงเชลซี  แอน โธมัส
20. เด็กหญิงเยาวภา  ชาญชัยยุทธศักดิ์
 
1. นายจิตจา  จิตอ่อง
2. นางสาวละมัย  วงศ์เสนา
3. นางสาวอัญชลี  ชื่อลือชา
4. นางสาวอาทิตยา  เสือดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงศ์อยู่
 
1. นางนภา  แห้วเพ็ชร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวสุพรรณี  บุญวิเศษ
 
1. นางนภา  วิเศษศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วชู
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์จิตร์
 
1. นางสุนีย์  ผลานิผล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายศรุต  ศุขบุญมาก
2. นางสาวสร้อยชมพู  แซ่อุ๊ย
 
1. นางจิราภรณ์  ปานอำพันธ์
2. นางสาวนิ่มนวล  โมกขศักดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกัลย์สุดา  แก้วก่า
2. นางสาวจริยา  ปัตย์ตาเณ
3. นางสาวจิราภา  บุญทอง
4. นางสาวดาวประดับ  โตกุล
5. นางสาวนุชมา  ฤทธิ์เหมือน
6. นางสาวปาลิตา  รักษ์ชน
7. นางสาวพัชรินทร์  กริมทุม
8. นางสาวรติยา  สิงห์คราม
9. นางสาวอทิตยา  อดทน
10. นางสาวอภิญญา  ผาสุตะ
 
1. นายสมพงษ์  หุ่นสะดี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ (ฐานทัพเรือ) 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เบื้องบน
2. เด็กหญิงกาญจนาภา  ปกิรณะ
3. เด็กหญิงจตุพร  อิมเพ็ง
4. เด็กชายณัฐภัทร  คงยืน
5. เด็กหญิงทัศณิตา  แซ่อึ้ง
6. เด็กชายธนกร  เสวันนา
7. เด็กชายธนัญศักดิ์  แต้มศรี
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุษบาศรี
9. เด็กหญิงปุณณิศา  นิมิศิลป์
10. เด็กหญิงพรชิตา  พันธ์ประสิทธิ์เวช
11. เด็กหญิงวันวิสาข์  กิติราช
12. เด็กหญิงศศิกานต์  สุศา
13. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญภัลดี
14. เด็กหญิงอาทิตยา  คำภูผง
15. เด็กชายเอกภพ  เอกปทุมสุวรรณ
 
1. นางวิภาพรรณ  ปิดตานัง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กระแสไท
2. เด็กหญิงศศิณา  เหลืองประชาภรณ์
3. เด็กหญิงเกวลี  คงตะโก
 
1. นางสาวสโรชา  คล้ายพันธุ์
2. นายเอกพจน์  แสนสุข
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวภารดี  รวิวัฒนาการ
2. นางสาวสิโรธร  ถิระพุทธิชัย
3. นางสาวอภิชญา  ธรรมสาธิต
 
1. นางสาวรุจรินทร์  นิลหล้า
2. นางสาวสุชาดา  ภักดี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  แก่นน้อย
 
1. นายเฉลิมชัย  โทบุดดี
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายปรีชาพล  เตชะเมธีกุล
2. นางสาวรวิภา  ไชยนนท์
 
1. นางศิวาพร  ศรีวิไล
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  อาภาศรีทองสกุล
 
1. นางกชกร  บัวแย้ม
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศุขลา "กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. นายนภสินธุ์  วาดเขียน
 
1. นายอนุชา  ภูชนะศรี
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายธนภัทร  อุตรัศมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  สาทจีน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายเทพพิทักษ์  นิลวรรณ์
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นายบุณฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุจินดา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายนพเก้า  ทานอุดม
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  สาทจีน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวภรณ์วชิรญาณ์  พุทธเจริญ
 
1. นายสมเกียรติ  เวียงสมุทร
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศุขลา "กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  เต็มเกษม
2. เด็กชายอิสระ  นวลอนันต์
 
1. นายอนุชา  ภูชนะศรี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  รัตนกร
 
1. นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายศรุต  ชลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไชยศรี
2. นางสาวภัทราพร  พาที
3. เด็กชายอารีพิมาย  อ่อนสำอางค์
 
1. นางอังสนา  สิ้นภูปั้น
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวปาลิตา  โปร่งเมืองไพร
2. นายพง  วงค์รชานนท์
3. นายอิทธิกร  คำตุ๊
 
1. นางอังสนา  สิ้นภูปั้น
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายเมธพนธ์  ธาตุทอง
 
1. นางสาวสิราภรณ์  เทพสง่า
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงสุธาริณีย์  กำปู่
 
1. นายอัครินทร์  ทองคำแท้
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. เด็กชายธนกร  บุญมีสมุทรกุล
 
1. นางรุ่งทิพย์  เข็มทิศ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายถิรวุธ  บุญญถาวรชัย
 
1. นายวัชชราวุธ  ยางตลาด
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิณี  ลากระสงค์
 
1. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ผาจวง
 
1. นางสาวพันธุมนัส  ภูริธร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุชารัตน์  ประทุมแก้ว
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงบุษยา  สายพิณ
 
1. นางสาวพันธมนัส  ภูริธร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจินดารัตน์  หนุนวงศ์
 
1. นายนพดล  เกิดมั่นคง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จงกลาง
 
1. นางรุ่งทิพย์  เข็มทิศ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงภัทรกมล  ปาริยะ
 
1. นายอัครินทร์  ทองคำแท้
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงกรพินท์  บุญเรือง
2. เด็กชายกษมา  เหวชัยภูมิ
3. เด็กชายธนาทรณ์  สงวนสันเทียะ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  อุทัยภัทรินทร์
5. เด็กหญิงมลฤทัย  ผลสำเร็จ
6. เด็กหญิงรสิกานต์  ป้อมมะลัง
7. เด็กชายวิศรุต  ผาสุข
8. เด็กหญิงสุชารัตน์  ประทุมแก้ว
9. เด็กหญิงอทิตยา  นุ่มนิ่ม
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  จงจิรกิตติกุล
2. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  สำเนียร
3. เด็กหญิงกิตติพร  ภิญโญยิ่งทรัพย์
4. เด็กหญิงจรรยา  พรคำประสิทธิ์
5. เด็กหญิงจิรวดี  รักสูงเนิน
6. เด็กชายจิระนันท์  พรหมจรรย์
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุแดงน้อย
8. เด็กหญิงณัฐชา  ขนชัยภูมิ
9. เด็กหญิงณัฐรัตน์  บรรณสาร
10. เด็กหญิงณัฐวดี  พรมลี
11. เด็กชายธีรพัทร  แสนนอก
12. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  โชคใจดี
13. เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์เกต
14. เด็กหญิงพัชชา  เนตรสว่าง
15. เด็กชายภานุวัฒน์  ยาวัย
16. เด็กหญิงวนัสนันท์  อินทจิตร
17. เด็กชายศรัณย์  ภาคทวี
18. เด็กหญิงศิรินภา  เทียมเวหา
19. เด็กชายศุภกร  ศิริมงคล
20. เด็กหญิงสาวิณี  ลากระสงค์
 
1. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศุขลา "กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. นางสาวกนกอร  มะลิปรีดากุล
2. นายกฤษดา  แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ดาศรี
4. เด็กชายจรัล  จอกแก้ว
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  คำภู
6. เด็กชายจักรพงศ์  วรรณรัตน์
7. เด็กชายจิระธาดา  จันทะโยธา
8. นางสาวจิราภา  แซ่เตียว
9. นายชนะชัย  บุญครอง
10. นายชานนท์  คำพุก
11. นายณชิรฑล  ภิรมย์นาค
12. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงทอง
13. เด็กชายณัฐสิทธ์  จำนงค์
14. เด็กชายทัศนัย  เชี่ยวชาญ
15. นายนที  ศิริเจริญ
16. เด็กหญิงนพรัตน์  รัศมี
17. เด็กหญิงนภัสสร  แก่นสาร
18. นายปฏิวัติ  โกษา
19. นางสาวปณิดา  พงสา
20. เด็กหญิงปัญญาพร  สมบัติหล้า
21. นางสาวปานชีวา  สร้อยกระโทก
22. เด็กชายพชรพล  อ่วมกระทุ่ม
23. นางสาวพิลาภรณ์  ซ่อนนอก
24. เด็กชายพิสิฐ  จันทร์ศิริ
25. เด็กชายวรรณชัช  สุขตน
26. เด็กหญิงวาสนา  วงศ์มาเกตุ
27. เด็กหญิงวิสาขมาศ  จิตร์จำนง
28. นายวีรภัทร  ศรเพ็ชร
29. เด็กหญิงศศิประภา  บุญรังษี
30. เด็กหญิงสุกัญญา  อรัญพันธ์
31. เด็กหญิงสุพรรณี  สายบุญยงค์
32. เด็กชายอธิษฐาน  กาศมณี
33. เด็กชายอนัตตา  โยชน์ชัยสาร
34. เด็กหญิงอนุสรา  สงสระเกตุ
35. เด็กชายอัสนี  แก้วกวด
 
1. นางกัลยา  อนะมาน
2. นายพรชัย  อนะมาน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินทวงษ์
2. เด็กชายกฤษฎา  สำเภาพงษ์
3. นายกฤษณะ  โคตรหลงมา
4. นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม
5. นายกิตตินันท์  เอกพจน์
6. เด็กชายจิรัฏฐ์  ปั้นบำรุงสุข
7. นายชาครีย์  คล้ายสร
8. นายณัฐพงศ์ธร  เอี่ยมสอาด
9. เด็กชายณัฐพันธ์  อินหอม
10. เด็กหญิงธัญชนก  เกิดภิญโญ
11. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วแตง
12. เด็กชายธีรศักดิ์  พันสุข
13. นางสาวปรินุช  บุนนาค
14. เด็กหญิงปัฐมภัทร  โอสถ
15. เด็กชายพงศกร  ชันแสง
16. เด็กหญิงภควดี  อินทะรังสี
17. เด็กชายภราดร  พรฆัง
18. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสงคราม
19. นายภูมิพัฒน์  ไชยกุลวัฒน์
20. เด็กหญิงวรินทิพย์  สอนสวรรค์
21. เด็กหญิงวาสิตา  หุ่นศรี
22. นางสาววิภาดา  มีประเสริฐ
23. เด็กชายวีระศักดิ์  อุดชาชน
24. เด็กชายสดายุ  อ่องรุ่งเรือง
25. เด็กหญิงสิริกัญญา  โพธิ์ทอง
26. เด็กชายสุพจน์  พิมพสวัสดิ์
27. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีคงเนิน
28. เด็กชายอลงกรณ์  ทวีวงศ์
29. เด็กชายอลงกรณ์  ยี่สุ่นศรี
30. นายโนชัย  มณีชม
 
1. นายไพฑูรย์  รักษ์สมิทธ์สันติ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา11 1. เด็กชายพิพรรธน์  ชูแสง
 
1. นายจิตติ  ลองงาม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายคามิน  ฉิ่งผักแว่น
 
1. นายสุวรรณ  เลิศสุทธิชวาล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วแตง
 
1. นายไพฑูลย์  รักษ์สมิทธ์สันติ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหมทอง
 
1. นายจักรพันธ์  ปุริตังสันโต
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายตะวันไท  คงสมฤทธิ์
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายปุณย์คริษฐ์  ชนวงษ์สว่าง
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เสาทรัพย์
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  คงสัมฤทธิ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพล  เกตุสุวรรณ
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา11 1. นายพิมพ์เทพ  คงสอาด
 
1. นายจิตติ  ลองงาม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงชณิตา  มั่งมี
 
1. นายปรากะวิน  ดาวกระจ่าง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา11 1. นางสาวพิจักขณา  จันทวงษ์
 
1. นายจิตติ  ลองงาม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายธิติวัฒน์  คฑาวัฒน์วีระเกตุ
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายธนภัทร  พ่วงแพ
 
1. นายปรากะวิน  ดาวกระจ่าง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บาคาล
 
1. นางรุ่งทิพย์  เข็มทิศ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ใหญ่ยงค์
 
1. นายจักรพันธ์  ปุริตังสันโต
 
96 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  นันทะขันธ์
2. เด็กชายคงเดช  คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ทวีไสย์
4. เด็กชายณัชพล  อ่วมฉิม
5. เด็กชายณัฐชัย  สองพล
6. เด็กชายณัฐธเดชน์  จุติภัทร์ธนานนท์
7. เด็กชายณัฐพล  เกตุสุวรรณ
8. เด็กหญิงณัฐริตา  เทียนวิลัย
9. เด็กหญิงดารารัตน์  ทนุพันธ์
10. เด็กหญิงทัศวรรณ  จู้พันธ์
11. เด็กหญิงทินมณี  การะกิจ
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรศิรินภา
13. เด็กหญิงนิตยา  จตุเทน
14. เด็กชายปัฐมพันธ์  โอสถ
15. เด็กหญิงพิยดา  แดนแก้ว
16. เด็กหญิงภคพร  ผ่องศรีสุข
17. เด็กชายวรรณกร  วงเวียนคำ
18. เด็กหญิงศศิวิมล  เสนาดี
19. เด็กหญิงสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
20. เด็กหญิงสุพรรษา  สันหะรักษ์
21. เด็กหญิงสุวิพร  ซาไทร
22. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ศรี
23. เด็กหญิงอาทิตยา  ศุภลักษณ์
24. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วกลาง
25. เด็กชายเฉลิมรัชเมฆินทร์  มะหิรัญ
26. เด็กหญิงเพ็ญรดี  การะกิจ
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
97 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ทองแก้ว
2. นางสาวกานติมา  เอนกรัตน์
3. นางสาวกิ่งกาญจน์  ทาระนัง
4. นางสาวขวัญตา  ตาคำ
5. นางสาวจิราภรณ์  มั่งมี
6. นายชัชฤทธิ์  สุวรรณโชติกร
7. นายชัยวัฒน์  บุญการณ์
8. นางสาวญาณิศา  แย้มสุข
9. นางสาวฐิติมา  สินชัย
10. นางสาวนวพรรษ  อินสว่าง
11. นายนาคพันธุ์  เท็งรัตน์
12. นายนิติพัฒน์  ดวงแก้ว
13. นายนิธิกร  วอเตอร์ สมสถาน
14. นายนิรันดร์  เจนหนองแวง
15. นายปฏิภาณ  จงกลสภาพร
16. นายปุณย์คริษฐ์  ชนวงษ์สว่าง
17. นายพันธวัช  คชเสนีย์
18. นางสาวภมรวรรณ  แข็งแรง
19. นางสาวภัฑรกมล  วัฒนจิตติ
20. นางสาวลลิตา  วรวงษ์
21. นางสาววิภาพร  สายคำภา
22. นางสาวศิริลักษณ์  โฮมภิรมย์
23. นายสิขรินทร์  วีรปฏิญญา
24. นางสาวสุนิสา  ลีซือ
25. นางสาวสุภาวดี  ศรีเรือง
26. นายอนุชนาจ  สีโท
27. นางสาวอภิญญา  จันทร์ศรี
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
98 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กหญิงกษิดินทร  ใบสูงเนิน
2. เด็กชายจักรรินทร์  อาษา
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สกุลเดช
4. เด็กหญิงชลดา  จงเจริญ
5. เด็กชายทะนงศักดิ์  นิลช้อย
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  วงษ์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงวิสา  นาคสุวรรณ์
8. เด็กชายอานนท์  ชายแก้ว
 
1. นางสมัญญา  จักรชัย
2. นายเจษฎา  พรมแตง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายดนุสรณ์  อูภิมุข
2. นายทศพร  จันหัวโทน
3. นายนลธวัช  ชัยศักดิ์เลิศ
4. นางสาวปิ่นประภา  เกษสกุล
5. นายพชรพล  พูลปาน
6. นางสาวพลอยศิริ  กรเพชร
7. นายพัชรพล  โภชน์มาก
8. นางสาวพิกุลทอง  สิงห์โนนตาด
9. นางสาวมินตรา  แจ่มจำรัส
10. นางสาวสิริจิตร  บุณยนิยม
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุญมาทัน
2. นางฤดีการ  หอมสุวรรณ
3. นางสาวสาวิตรี  โสภณ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวเกิด
3. เด็กหญิงปราถนา  นิกา
4. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์ภูธร
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พันพรม
6. เด็กหญิงเอมิกา  ผมประทุม
 
1. นางสาวเกศินี  อยู่สถิตย์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกชพรรณ  กิตติบดีสกุล
2. นางสาวกมลพรรณ  สายบุญสา
3. นางสาวนลทวรรณ  ทัศชัยสกุล
4. นางสาวภัทรานิษฐ  เตยสุวรรณ
5. นายวีรภัทร  วิวัฒนพูนพล
6. นางสาวอรวรรณ  พุธขุนทด
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุญมาทัน
2. นางฤดีการ  หอมสุวรรณ
3. นางสาวสาวิตรี  โสภณ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  วุฒิยา
2. เด็กหญิงดวงพร  เขื่อนลอย
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงนลินรัตน์  แพ่งคอนสาน
5. เด็กหญิงนิสา  เอี่ยมสอาด
6. เด็กหญิงพิจิตร  สูดสังข์
7. เด็กหญิงวรรณลยา  เจียมตน
8. เด็กหญิงสุนิษา  แก้วใส
9. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ราชสูงเนิน
10. เด็กหญิงอรอินทร์  เอมอิ่ม
 
1. นางสาวเกศินี  อยู่สถิตย์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวธัญญาเรศ  แจ่มทิม
2. นางสาวฟ้าใส  สัมฤทธิ์
3. นางสาววจนกร  พิริยะนาวิน
4. นางสาววริศรา  มั่นประสิทธิ์
5. นางสาวสาคเรศ  ลายพรหม
6. นางสาวสิมิลัน  คำพันธ์
7. นางสาวสุขชีวี  ชมพัฒนา
8. นางสาวอนัญญา  ช่วยชู
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุญมาทัน
2. นางฤดีการ  หอมสุวรรณ
3. นางสาวสาวิตรี  โสภณ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  ใจสุข
2. เด็กหญิงกษิดินทร  ใบสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่อดารา
4. เด็กชายจักรินทร์  อาษา
5. เด็กหญิงจิรัชญา  สกุลเดช
6. เด็กหญิงชลดา  จงเจริญ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ประดิษฐ์
8. เด็กชายทะนงศักดิ์  นิลช้อย
9. เด็กหญิงพรธิตา  เนื่องนิยม
10. เด็กชายพัฒนพงษ์  วงษ์ประเสริฐ
11. เด็กหญิงพัณณิตา  ผาติเสนะ
12. เด็กชายภานุพงษ์  สาสูงเนิน
13. เด็กหญิงรัชนี  อวยเจริญ
14. เด็กหญิงวิสา  นาคสุวรรณ์
15. เด็กชายศักดา  เอี่ยมรักษา
16. เด็กหญิงศิรินภา  สถิตเสถียร
 
1. นางสาวกนกพรรณ  โล่ห์รักษา
2. นายเจษฎา  พรมแตง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวชณิสรา  วิชัยดิษฐ
2. นางสาวญณิกา  เพียรเพ็ง
3. นางสาวณัฐมน  รูปทอง
4. นางสาวณิชกมล  ตัญกาญจน์
5. นางสาวปิยะลักษณ์  คุณาวิชยานนท์
6. นางสาวพิชยา  เจริญสันติสุข
7. นางสาวภัทรวรรณ  บูรพัฒน์
8. นางสาวสุพิชชา  เจริญผล
9. นางสาวอาภาศิริ  บุญยิ่ง
10. นางสาวอารียา  สำเภาโภค
 
1. นางนงเยาว์  หึงขุนทด
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กชายจิรกิตต์  กาบปรุง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สกุลเดช
3. เด็กหญิงชลดา  จงเจริญ
4. เด็กชายตะวันฉาย  ธุรินไธสงค์
5. เด็กชายพีรพล  เพ็ญสุนทร
 
1. นายเจษฎา  พรมแดง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิริวัฒน์
 
1. นายรัชชานนท์  ภูผิวขำ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ระตา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ลักษณะงาม
3. เด็กหญิงภาวิณี  พุ่มมะรินทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สร้อยสน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  มีมงคลชัย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายจีรศักดิ์  นุชเล็ก
2. นายชัชวาลย์  สุภาภรณ์
3. นายอนันท์ชนก  โปร่งฟ้า
 
1. นายอรรณพ  เขมวิรัตน์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  คุ้มจันอัต
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พุฒกลัด
 
1. นายรัตน์  บุญก่อ
2. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวณัฐณิชา  บุญทับ
2. นางสาวนิศารัตน์  เหลือวัฒนา
3. นางสาววิไลวรรณ  เลิศดี
 
1. นายเฉลิมชัย  บุญล้อม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงกัลปังหา  ใจคำปัน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  วรรณประภา
3. เด็กหญิงณัฐฐิพร  เจริญคลัง
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  นามน้าวแสง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสนาผล
 
1. นางคลอนี  ภักดิ์โพธิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 1. นายธีร์คณาธิป  ไพฑูรย์
2. นางสาวนันทพร  แซ่อึ้ง
3. นายพิเศษ  บุญชู
4. นายศุภกฤษณ์  สุขน้อย
5. นางสาวสุพิน  ยารัมย์
6. นางสาวอรวรรณ  บรรดิษฐ์
 
1. นางชญานันท์  สัมมา
2. นางรัชนีกร  แมดพิมาย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ด่านเทศ
2. เด็กหญิงวรรณดี  ศรีรัตนโช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณรุจ
 
1. นางอุบลรัตน์  สัมปัตติกร
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวกัลย์สุตา  ขำศิริ
2. นางสาวปวริศา  จันตา
3. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวภาวิณี  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ลาภจิตร
3. เด็กหญิงสิรามล  จาระศรี
 
1. นางชบา  ชลสีมัธยา
2. นายพิชัย  ชลสีมัธยา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวณัชรีย์  ภู่มณี
2. นางสาวนรธีร์  ขำเอี่ยม
3. นางสาววรฉัตร  แย้มน้อย
 
1. นางชบา  ชลสีมัธยา
2. นายพิชัย  ชลสีมัธยา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงชลธิชา  อารีพงษ์
2. เด็กหญิงปรางวิลัย  พุทธมี
3. เด็กชายปารเมศ  คุ้มพลาย
 
1. นางธนภรณ์  ขันผง
2. นายองอาจ  บุญอาชาทอง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกังสดาล  รุจิราวิวัฒนกุล
2. นางสาวลภัสรดา  เจ๊ะหมัด
3. นายวธัญญู  กระสังข์
 
1. นายเฉลิมชัย  บุญล้อม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวทวีพร  ชุ่มจันทร์
2. นายธราเทพ  กลมแสน
3. นางสาวโชติมา  ประภัศศร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นางบรรยาย  สุขสำราญ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวนภัสวรรณ  มาลัยวงษ์
2. นางสาววรลักษณ์  เผยกระโทก
3. นางสาวอาภาพร  สกูลเพ็ชร
 
1. นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์
2. นางจินตนา  นิลแสง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงคัชรินทร์  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงอัญมณี  โคนุตะ
3. เด็กหญิงอุบลราช  ธานี
 
1. นางจิราภรณ์  สีคำทา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  ด้วงโคตะ
2. นางสาวตรีชนา  ศิรพร
3. นางสาวอสมา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นางบรรยาย  สุขสำราญ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทพร  ประสิทธิ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงมรกต  หิรัญบุตร์
 
1. นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์
2. นางจินตนา  นิลแสง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  หอมหวล
2. นางสาวนิชานันท์  เปียสัมประ
3. นางสาวพรพรรณ  ชินรัตน์
 
1. นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์
2. นางดวงตา  ตีบุญชัย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงพันธนันท์  อรุณจันทร์ภักดี
2. เด็กชายวีรศิลป์  ฤกษ์เวียง
 
1. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายสิทธิกานต์  จันทร์โห้
2. เด็กชายอธิศ  กองโพธิ์
 
1. นายศิริวัฒน์  สุขพอ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา11 1. นายธนพล  ไชยยะ
2. นายอภิศักดิ์  เป็กธนู
 
1. นายกฤต  รินทรักษ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายสืบพงษ์  เกตุระหงส์
2. เด็กชายอยุทธ์  รอดภัย
 
1. นางดวงเดือน  ทองอำภา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตติเชษฐ์  จูสุวรรณศิริ
2. นายณัฐปกัลภ์  สินภูปั้น
 
1. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  กลิ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงสราลี  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวศิริพร  เนื่องจำนงค์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายคณิศร  อ่อนพลับ
2. เด็กหญิงธนัชชา  พิเศษธนกิจกุล
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  นุ้ยห้วยแก้ว
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทย์ สัตหีบ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์เศรษฐี
2. เด็กชายพีระพงษ์  ธรรมแก้ว
 
1. นายทองดี  จำปาบาล
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายรัฐพงศ์  นาคทอง
2. นายวชิรากรณ์  นันทมางกูล
 
1. นางสาวพีรดา  ฤาชา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวปิยะธิดา  พงษาพันธ์
2. นางสาวรักชนก  ธุสมุทร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อินจิ๋ว
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายธีรภัทร  สุจิตโต
2. นายพงศ์ศักดิ์  ไกรยะราช
 
1. นายปณิธิ  อินทศิริ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงณัชชา  เรืองหนูหมาด
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุดทอง
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  กำปู่
 
1. นางสาวปวีร์ภรณ์  ยงรัตนา
2. นางวนิดา  ใจตรง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายคชธร  ภู่พันธ์
2. นายวรุฒ  เงินโพธิ์
3. นางสาวสุวนันท์  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวชลิตา  ชัยปฏิวัติ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา11 1. นางสาวฟาฮีย่า  อัตดิน
2. นางสาวสุธาสินี  แสงจันทร์
 
1. นายกฤต  รินทรักษ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายกัมพล  ชลประสิทธิ์
2. นายณัฐพล  จำปานวล
3. นายศุภชัย  แก้วเสถียร
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายฐิติวัฒน์  อดทน
2. นางสาววรรณพร  สมีกลาง
3. นายเอกกวิน  นิธิพันธวงศ์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายขจรศักดิ์  หมื่นวงษ์
2. นายภัทรพงศ์  เจนชล
3. นายศุภกฤต  มีมงคล
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายกิตติ  ทองสกุล
2. นายธนพงษ์  หุตะมงคล
3. นางสาวสุวรรณ  คนคล่อง
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายชัชวาลย์  ปลูกงาม
2. นายชัชวาลย์  อัครวิทยกรรม
3. นายพงศธร  ส่งเชื้อ
4. นางสาวสิริกร  พันธ์สุข
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นายสง่า  ทองอุดม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ 1. เด็กหญิงแจสมิน  เคร็กตั้น
 
1. นางสาวลูอิส  มาลูดา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทย์ 1. นายรพีพงศ์ ไทเลอร์  ก็อสเซ็ทท์
 
1. นายนิกร  ชุกะวัฒน์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายสุพศิน  ศิริทัตธำรง
 
1. นางบุญธิดา  ทองเจริญพานิช
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทย์ 1. นายอรรถชัย  เคียร์ซฟิ้งค์
 
1. นายนิกร  ชุกะวัฒน์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทย์ สัตหีบ 1. เด็กชายสิรภพ  อัตโตหิ
 
1. นางสุรินทร์  ถือสมบัติ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทย์ 1. นางสาวจนีล จีราภรณ์  ฟันเวค
 
1. นายนิกร  ชุกะวัฒน์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายเกรก  ซูวิส
 
1. นางศุภมาศ  บรรณสิทธิ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทย์ 1. นายฉันทัช  มิลเลอร์
 
1. นายนิกร  ชุกะวัฒน์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงธนัชชา  ยาวิละ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ผิวแดง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  มุสิกะพงษ์
4. เด็กชายวสุรัช  วงศ์จตุรภัทร
5. เด็กหญิงวีรญา  ตรีมรรคา
 
1. นายฐรวิชญ์  สุขญาณกิจ
2. นางสาวสุภาพรรณ  บุญพรหม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทย์ 1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  จิตต์ธรรม
2. นายธรรพ์ณธร  อเนกรัชดาพร
3. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสัตยา
4. นางสาวพรลิขิต  ทักษิณ
5. นายภัทรภูมิ  แจ่มเจริญ
 
1. Mr.Ruel  Bantoto
2. นางเยาวลักษณ์  อินทรสุขศรี
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  คำแก้ว
 
1. นายเหมิ่ง  แซ่หลิว
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวณัฏฐ์อาภา   ยิ้มละมัย
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายเกษมจิต  พรหมรักษ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  วงศ์ทิพย์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นางสาวจิดาภา  เรียนเจริญ
 
1. นางสาวจิราพร  แย้มบาล
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทย์ 1. เด็กหญิงนฤมล  แสงจันทร์
2. เด็กชายวิศว  พลอยประดับ
 
1. นางยุภาภรณ์  เซอนิเชฟ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกรองกาญจน์  มวยมั่น
2. นางสาวณิชารีย์  จีระไพโรจน์กุล
 
1. นางสาวรำไพ  พรหมรุ่งเรือง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายคมกริช  ศิริวรรณ
2. นายจิรวัฒน์  แกล้วกล้า
3. เด็กชายณัฐชัย  สุวรรณพันธ์
4. นายทรงพล  อุดมสิน
5. เด็กชายวีรภัทร  ห้วยใหญ่
6. นายศิริวัฒน์  อ่างเฮ้า
7. เด็กชายสุนทร  สินธิชัย
8. นายอิทธินันท์  อัศวพงษ์พันธ์
 
1. นายอัครเนตร  มณีนุตร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวกิตติยา  แก้วมณี
2. นางสาวธนิตา  สุขชล
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  เถาตาจันทร์
4. นางสาวนริดา  อิ่มประภากมล
5. นางสาวพลอยลดา  สันธิ
6. นางสาวอัจฉริยา  สุขเจริญ
 
1. นายภักดี  แสนทวีสุข
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวณัฐญา  พิทักษ์ถิ่นไทย
2. นายธรรม์ธนาธิป  แก้วมูล
3. นางสาวรวงข้าว  ประชุมชน
4. นายวีรภัทร  สมบูรณ์
5. นายศุภชัย  พุ่มพวง
6. นายสกรรจ์  สุวินัย
7. นายสิทธิโชค  ติยวัฒน์
8. นางสาวสุมิตรา  เดชสวัสดิ์หิรัญ
9. นางสาวไข่มุก  โบค
 
1. นางภูษิตา  ดำรงศิลป์
2. นางสาววรรณทนา  สุจริต
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงนันธกร  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงพีรพัฒน์  เทียมทัศน์
3. เด็กหญิงศศิธร  โพธิเสน
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาววรรษมล  แก้วกา
2. นางสาวศันสนีย์  นาที
3. นางสาวสุพิชญา  หอมจันทร์
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา11 1. เด็กหญิงณิชชานันท์  ขันชัย
2. เด็กหญิงนัฏฐนันท์  นิลสนธิ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พุ่มชื่น
 
1. นางสาวรัชดา  ภูเหลี่ยม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา11 1. นางสาวพรเพ็ญ  ขุนพรม
2. นางสาวศิริปัญญา  กลิ่นโสภณ
3. นายสหรัฐ  สนธิโรจน์
 
1. นางสาวรัชดา  ภูเหลี่ยม
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายจักรวาล  ความชอบ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สันติวงษ์
 
1. นายปรวิทย์  มีศรี
2. นางสาวภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายวัชรพงษ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวกชนุช  นางาม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงธนัชญา  ธนะวรพันธุ์
2. เด็กหญิงอัญณิกา  โล่ห์วานิชย์เจริญ
 
1. นายเกรียงไกร  ยอดแก้ว
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวศิรประภา  ปราบชายแดน
 
1. นางสาวสุธีระวรรณ  สุตะโท
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลป้อ
2. เด็กชายอิสรายุทธ  เข็มจันทร์
 
1. นางศรุตา  นิจนิรันดร์กุล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายณภัทรพงศ์  ปรุงนิยม
 
1. นางศรุตา  นิจนิรันดร์กุล
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายนภนต์  จิรวิทยากุล
 
1. นางสาวภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายจักษ์ตรี  พวงผ่อง
 
1. นางสาวภณิตาภัทร  สิงห์ชัย