รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา   อุ่นใจ
 
1. นางจันทรัสม์  สุรกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธันยพร   ยฆะเสม
 
1. นางสาววรรณี  โรจนพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวจันทกานต์  คะเรารัมย์
 
1. นางสาวจิตรวดี  วิรัตน์ตนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  อุ่นศิริ
 
1. นางจันทรัสม์  สุรกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงธัญสินี  ใหม่จันดี
 
1. นายไพบูลย์  วรรณภาวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวสาวิตรี  สุรินทร์
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไกรรัตน์
 
1. นางสาวบุษยา  ราศรีมิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. นายอมรเทพ  บุญเรือง
 
1. นางสุนันท์  บำรุงสิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. เด็กหญิงขลลิดา  บุญจรัญ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ฮามวัน
 
1. นางวัลลิกา  หวันวงศ์
2. นางแสงศรี  จันพิทักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกชกร  คุณสามารถ
2. นางสาวพรรณี   วงศ์สุข
 
1. นางสาวภคินี   ยืนยง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 1. เด็กชายธนัญชัย  นพวงศ์
 
1. นางจันทนา  ธรรมสะเร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธนัชพร   สีผาย
 
1. นางสาวนารีรัตน์  พงษ์จรูญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์กำภู
2. เด็กหญิงธิดาพร  วงกำภู
3. เด็กหญิงปณิตา  แอกประโคน
 
1. นางรัชนี  ศรีโสภา
2. นายวรรธนะ  สังสะนะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงสมหญิง  สุขสำราญ
2. นางสาวสุวนันท์  แสวง
3. นางสาวเกศินี  อินทศรี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เบ้าโชติ
2. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงนัทมล  สิริศักดิ์ธนารักษ์
2. เด็กหญิงอรยา  ไทยประเสริฐ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ถานะ
 
1. นางสาวลัดดา  เต๋จ๊ะ
2. นายอัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกนกวรรณ  สาคร
2. นางสาววราภรณ์  ภูดีทิพย์
3. นางสาวศิโรรัตน์  ขุนทอง
 
1. นางสาวสูญญตา  หรือเสือ
2. นายอัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  คนหมั่น
 
1. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายพงศ์พัทธ์  สาสีทา
2. นางสาวพรรณธิภา  ทองตา
 
1. นางสาวศตนันท์  จันทร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงประวาชินี  เลศธนู
 
1. นางดอกไม้   รอดพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายณัฐพงษ์  ยุวรรณศรี
 
1. นายอัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   แซ่เติน
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ตันยะกุล
3. เด็กหญิงสุธินี  ทิพวัน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ยั่งยืน
2. นางสาธิกา  โกติรัมย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวณิชกานต์  สารีวงค์
2. นางสาวพนิดา  วงค์กำภู
3. นายเกียรติศักดิ์  โสผล
 
1. นางณัธดา  วรรณโวหาร
2. นายมณฑล  นำพะวา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  รักมิตร
2. เด็กหญิงอรทัย  แก้วคำ
3. เด็กหญิงอรวีร์  ชีวาจร
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายภัทรพงศ์  ลิมปวัฒนะ
2. นายวันทา   กำลัง
3. นายสิทธิชัย   เทพเดช
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายจักรินทร์  เกตุมา
2. เด็กชายธีระพัฒ   เตียงกูล
3. เด็กชายศิรชัช  แซ่เติน
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายชัยรัตน์  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
2. นายสุรศักดิ์  แสงซา
3. นายอมรเรศ  โทอรัญ
 
1. นางสาวบุษดี  จันทะสุระ
2. นางสาวรจนีย์  ไชยศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยศโชติ
2. เด็กหญิงภานิดา   ใหม่บุญมี
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   บัวทอง
 
1. นางภาวิณี   เลิศสำรวยพันธุ์
2. นางสุจิตรา   วรพุฒ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวอรยา  ตั้งเพิ่มพูนสมบัติ
2. นางสาวเกศแก้ว  ผ่านเมือง
3. นางสาวเสาวนีย์  ภาคิณ
 
1. นางลดาวัลย์  ศรีพนมธนากร
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายกฤษณะ  ผ่อนสุข
2. เด็กชายชัยเสรี  วิทยประภารัตน์
 
1. นางสาวกฤษดา  วรรณขาม
2. นางสาววันเพ็ญ  แสงมาศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวกาญจนา  ชาโท
2. นางสาวศิริวรรณ  เสนาบัว
 
1. นางสาวนุชนารถ  กาจีนา
2. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เนตรพิภพ
2. นายสิทธิชัย  จันโสดา
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายวัชรงค์  ยะนันทร
2. เด็กชายสนธยา   สุดชื่น
 
1. นายธวัชชัย  กุนเสน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายจิรวัฒน์  สืบแสง
2. นายชัยวัฒน์   ปอสูงเนิน
3. นายวรพงศ์  รัตนชน
 
1. นายดิษฐวัฒน์  เดชาธนไพบูลย์
2. นายธวัชชัย   กุนเสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายชินนวัฒน์  มีภู่
2. นายประสิทธิ์  หงส์จันทา
3. นายวันชัย  หงษา
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
2. นางไสว  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาภา  ทวีผล
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุขพราย
3. เด็กหญิงศรัญญา  นิลสินธุ์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ชามะเริง
5. เด็กหญิงอารีญา  สมเงิน
 
1. นายพัระพัฒน์  นพรัตน์
2. นายโกมล  แก่นแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายกิตติธเนศ  โชติศิริธนธรณ์
2. นางสาวปิยธิดา  พรรณนา
3. นางสาวมณฑกานฑ์  จิรศิลป์
4. นางสาวลลิตา  ศรีสมบัติ
5. นายศุภชัย  สุขสำราญ
 
1. นางฉวีวรรณ  คงเจริญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ธัญญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุนิศา  ใหม่พึ่ง
3. เด็กหญิงอทิตยา  ตันพงษ์
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ  มีดี
5. เด็กหญิงเมธาวี  จำปาวัน
 
1. นางมณฑา   มหะพรหม
2. นายวัชรดล  สกุลวลีธร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกนกวรรณ  แจ่มศรี
2. นางสาวชนิกานต์  วชิรวงศ์ภิญโญ
3. นางสาวธิดาพร  โพศิริ
4. นางสาวมาริสา  สุวรรณะ
5. นางสาวอารียา   บุญมาก
 
1. นางสาววรารัตน์   เขินประติยุทธ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายทัชทร  มณีวงค์
2. นางสาวทิพยรัตน์  บุราณรมย์
3. นางสาวภัทรวรรณ  ปะระใจ
4. นายวัฒนชัย  คำแก้ว
5. นายสิรวิชญ์  จันทวงศ์
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  วงศร
2. นายชยานันท์  คำวิเชียร
3. นายดนุพล  บุญญาพิทักษ์
4. นางสาวทักษิณา  เพ็ญศรี
5. นางสาวนฤมล  เนาว์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงนัสศิยานันท์  จานนอก
7. นายนิติพงษ์  ปานทอง
8. นางสาวนิพาพร  สุดสน
9. นายประดิพัทธ์  เกิดมงคล
10. นางสาวพรนภา  อุทุมพร
11. นายพลังชัย  พาลึก
12. นายพิเชษฐ  เศียรกระโทก
13. นางสาวรัชนีกร  เสียงล้ำ
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  เนื่องจำนงค์
15. นางสาววันนา  วิทนา
16. เด็กหญิงศุภาวดี  มุ่งดี
17. นางสาวสุดธิดา  พันชนะ
18. นางสาวอรพรรณ  ทองเชิดฉัตร
19. นางสาวอรวรรณ  วรรณกิจ
20. นายเจตดิลก  เสียงล้ำ
 
1. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
2. นางสาวยาภรณ์  หมื่นหาญ
3. นางวิภาดา  พรรษาดวงชอุ่ม
4. นายสมภพ  ดวงชอุ่ม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายภาคิน  สีดาน้อย
 
1. นายอาทิตย์  พัดขุนทด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาววิจิตราภรณ์  ทองเล็ก
 
1. นางสาวยาภรณ์  หมื่นหาญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อิ่มปรีชา
2. เด็กชายอัครวินท์  ดีมุข
 
1. นายวัชรดล  สกุลวลีธร
2. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายวรวัฒน์  รักษาชาติ
2. นางสาวอักษราภัค  แสงเจริญ
 
1. นางสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจีราพัชร์   รัตนธนวัชร์
2. นางสาวณิชา  ทองธราดล
3. นางสาวปัทมา  วงศ์แสนสุข
4. นางสาวพนิดา   เทพสาตรา
5. นางสาวพัชรี  ดุลนิมิตร
6. นางสาวพิจิตรา  เดชนคร
7. นางสาวพิมพ์ชนก  บุญช่วย
8. นางสาวภัสราภรณ์   โกกะอินทร์
9. นางสาววนิดา  แก้วคำฟู
10. นางสาวสุชาดา  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางซองทรัพย์   นนทเกษม
2. นางสาวศรีสุข  เข็มมุข
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งไหม  สุจริต
2. เด็กหญิงขวัญดาว  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจันทิมา  ก้อนสำริทธิ์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมภิพงษ์
5. เด็กหญิงณัฐพร  สุขเจริญ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเจริญ
7. เด็กหญิงณิชา  หงษ์ทอง
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งอรุณศรี
9. เด็กหญิงปวีณา  ทองประดิษฐ
10. เด็กหญิงวาสนา  สุขหอม
11. นายศรายุทธ  นาคพันธ์
12. เด็กหญิงสกุลเกล้า  ก้อนสำริทธิ์
13. เด็กหญิงอภัสรา  เซี่ยงหว่อง
14. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พ่วงศิริ
15. นางสาวเสาวลักษณ์  หาญประเสริฐ
 
1. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
2. นายสันติ  มงคลแสน
3. นางสาวสุกัญญา  เรืองเกษตร
4. นางอังคณา  นาเจริญ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงจิตติมา  อาจจุฬา
2. เด็กหญิงศศิวิภา  พิมพิไสย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สาลีหอม
 
1. นายสุรเชฎฐ์  จันทัน
2. นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวธัญสิริ  อิทธิโชติ
2. นางสาวนิโลบล  ศรีลาดเลา
3. นางสาววราภรณ์  พรมพิบาล
 
1. นายสุรเชฎฐ์  จันทัน
2. นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงนาตนภา  คงทน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  โคตรสุโพธิ์
 
1. นายสุรเชฎฐ์  จันทัน
2. นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวศศิพร  ประภาแก้ว
2. นางสาวศิริพร  บุตรเพรา
 
1. นายนัทวุฒิ  ทิพนันท์
2. นางบังอร  จินดางาม
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ชายดี
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาววราพร  พานวงค์
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันทร์  เรืองประพัฒน์
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายอำนวย  คงมี
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  แดงเจริญ
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายอาคเนย์  มณฑา
 
1. นายวิรัช   ศรีประเสริฐ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนภรณ์  มิ่งเมือง
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายสหรัฐ  เทียบศรี
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงพรพิชชา  พันธุ์เพ็ง
2. เด็กชายวิวัฒน์  สุขจิตร์
 
1. นางสาวปิยรัฎธ์   ปู่ทา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงดารุณี  จงอบกลาง
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชมพูนุช  พยอมหอม
 
1. นายวิรัช   ศรีประเสริฐ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เบ้านอก
2. เด็กหญิงลัดดา  นาคพงษ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุเสนา
 
1. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธัญญลักษณ์  กรัตพงษ์
2. นางสาวปนัดดา  อารีรอบ
3. นางสาวมาลีวัลย์   ศรีเสม
 
1. นายวิรัช   ศรีประเสริฐ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติพงศ์  พุฒตาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายสัญชัย   งอยปัดพันธ์
 
1. นางสมบูรณ์   เทียนปัญจะ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายทัตเทพ   ตันพานิชกุล
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร 1. เด็กชายธนฉัตร  เชื้อสายภิญโญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายศรายุท  สังข์วรดี
 
1. นายอิทธิพล  เดี่่ยวกลาง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เพียรงาน
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาววิลาวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤติยา  วรรณุสิทธิ์
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เล่าใช้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดาวใส
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาววิลาวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกนกนิภา  บุญมาก
2. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรีบุญ
3. เด็กชายธีรพล  อยู่เณร
4. เด็กชายนรภัทร  กลิ่นหอม
5. นางสาวนัยน์ปพร  เนินภู
6. เด็กชายปริญญา  สายสังข์
7. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  พูลสวัสดิ์
8. นางสาวยุพิน  จันทร์หลุย
9. เด็กชายวันชัย  บูชา
10. เด็กชายวัลลพ  สมละ
11. นางสาวศิริพร  บุญรักษา
12. เด็กชายศุภกรณ์  สิ่วทอง
13. นางสาวสกุลรัตน์  แก้วอุย
14. นางสาวสุพัตรา  วาจาดี
15. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสำราญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายชัยรัตน์  แสงสาร
2. นายชโนดม  ไพรดี
3. นายณัฐพล  ก่อนกี้
4. เด็กชายณัฐพล  แก้วคำรอด
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ดาเลิศ
6. เด็กชายประทุม  กะโห้
7. เด็กชายพนาชัย  สินสุพรรณ์
8. นายศรายุท  สังข์วรดี
9. นางสาวสมหทัย  ทองมา
10. นายสหรัฐ  ธรรมะ
11. นายอำพล  จำปาทอง
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
2. นายอิทธิพล  เดี่่ยวกลาง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกวีรัตน์  จิตรสำราญ
2. นางสาวขวัญกมล  บุญธรรม
3. นายคุณากร  ศาสตร์เจริญ
4. เด็กหญิงจิตติมาศ   จงสมจิตต์
5. เด็กหญิงจินดาพร  ปองสันเทียะ
6. นางสาวจุฬาลักษณ์   แก้วประสาน
7. นางสาวชนานันท์  บุญเลิศ
8. นางสาวชนิกานต์   งามประยูร
9. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขเทพ
10. นายชิษณุพงศ์  วิลัยพันธ์
11. นางสาวญาดา  ทองจันทร์
12. เด็กชายณัฐพล  วุฒิมากูล
13. เด็กหญิงดารารัตน์  เทพมงคล
14. เด็กหญิงธนัชชา  มะโนมัย
15. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยะนะโชติ
16. นางสาวประภาพร  วัยเจริญ
17. นางสาวปรีดานันท์  พะหะมาต
18. เด็กหญิงปัญฑารีย์  บุญเถื่อน
19. เด็กหญิงปาริฉัตร  ธิยาเวช
20. เด็กชายปุณณวิช  เทพมณี
21. นางสาวภัทรปภา  เนมียะ
22. เด็กชายภาณุเดช  จันทร์ศรี
23. เด็กหญิงยลรดา  กอบทรัพย์
24. นายวงศกร  คะประเวศ
25. นายวรวัฒน์   คณากูล
26. เด็กชายศรายุทธ  เกตุอุ่น
27. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นามบุญลือ
28. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนชม
29. นางสาวสิตานัน  มณีสุวรรณ
30. เด็กหญิงสุฑามาศ   ขุนแก้ว
31. นางสาวสุภาวิตา  หมอกแก้ว
32. นางสาวสุมินตรา  อิ่มอุไร
33. นายอนันตชัย  สุขมา
34. เด็กหญิงอรนิชา  ไทยนาพา
35. เด็กชายอรรณพ  วันเทวิน
36. นางสาวอิงชนก   ประสาตร์
37. นายเกรียงไกร  พาเจริญ
38. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชูชวน
39. นางสาวเพชรอักษร   เพ็งบุบผา
40. นายเสรี  พรหมจารี
 
1. นายนวพล  จุลมณฑล
2. นางสาวนิด  ดอนมอญ
3. นายปวีณ  โคนะโร
4. นายศักดิ์เกษม  จันทร์สิริกุล
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ชาภักดี
2. นางสาวกัญญรัตน์  คงมี
3. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุนทร
4. นางสาวคณิศา  คำแฝง
5. นางสาวจุฑามณี  ศรีชาญ
6. นางสาวจุติพร  พิมพ์ทรัพย์
7. นางสาวฉัตรแก้ว  เปรื่องวิชา
8. นางสาวชญานี  ศรัทธาธรรม
9. นางสาวชลีพร  สุภาผล
10. เด็กชายฐิทติพงษ์  วันเพ็ญ
11. นายธนาวัฒน์  บุญเนตร
12. นายธนิศร์  ทองคำ
13. นายนธีธร  สมมิตร
14. เด็กหญิงนภาพร  ศรีทุนา
15. นายนัฐวุฒิ  คณะสุข
16. นางสาวนัทมน  คงลอย
17. นางสาวปณิตา  คำแฝง
18. เด็กหญิงปทุมวรรณ  ท่าหิน
19. นางสาวปนัดดา  ทัพเล็ก
20. นายปรัชญา  กิจนาค
21. นางสาวปริญญา  พะวงศ์รัมย์
22. นายปรีชา  ไชยสุข
23. เด็กชายปาลนินน์  แซ่กอ
24. นายพนมศักดิ์  นิ้มน้อย
25. นางสาวภคินี  พงศ์สีดา
26. เด็กหญิงมาริสา  มีประเสริฐ
27. นายวสันต์  โฉมศรี
28. นางสาววิภาพร  เขียนงิ้ว
29. นางสาววิลาสินี  เพชรเลิศ
30. นางสาวศศิธร  เสมทรัพย์
31. นางสาวศศินิภา  ห้องแก้ว
32. นายสราวุธ  ดวงจิตร
33. นางสาวสำราญ  โพธธิวัต
34. นายสุภัค  อรุณรัตน์
35. นายอดิศร  อยู่ยัง
36. นางสาวอธิการ  เกตุสุวรรณ
37. เด็กหญิงอริสา  วิบูลศักดิ์
38. นางสาวออระวี  มณีรัตน์
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  มีชัย
40. นางสาวเจนจิรา  เห็นสุข
 
1. นายจิรพันธ์  อ้นขวัญเมือง
2. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
3. นายวรพงษ์  เจริญผล
4. นายอารักษ์  กำพุธ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกวีรัตน์  จิตรสำราญ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายกนกพล  ปฐมพลพรมงคล
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  นิลประดับ
 
1. นายโกมล  แก่นแก้ว
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวสุภาพร  อาจหาร
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ค้างแสง
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอรยา  ตุ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอรยา  ตุ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวอรญา  งามทรัพย์มณี
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายอิทธิพงศ์  วงศ์กลม
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  กล่อมอู่
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  นิ่มนวล
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงเนตรณรินทร์   ชาติวงษ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอรวรรณ  คือประโคน
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
95 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกุลธิดา  ดาน้อย
2. นายฐาปกรณ์  โชคเหมาะ
3. นายนัชรินทร์  อาจหาญ
4. นางสาวพัชรา  นามด้วง
5. นายศักรินทร์  เกาะกวาง
6. นางสาวอารียา  วรวิเศษ
7. นางสาวเสาวรส  ภูมิคอนสาร
8. นายไกรศร  อิ่มกลาง
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
2. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวชลดา  แก้วคำ
2. นางสาวณัฐริกา  ตันติวงษ์
3. นางสาวผกาทิพย์  แพทอง
4. นางสาวมินตรา  หมายดี
5. นางสาวสุวิมล  บัวพันธ์
6. นางสาวเกษรา  นิดร
 
1. นางศิริวรรณ  ผลเจริญสมบูรณ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีหาพงษ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วินสา
3. เด็กหญิงวิริยา  วงษ์เทศ
4. เด็กหญิงศุภกาญจน์  สท้านไผท
 
1. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวนลินี  ทวีธนวิกัย
2. นางสาวปวีณ์ศยา  ยัคลา
3. นางสาววรัญญา  พึ่งเกษม
4. นางสาวสิริรัตน์  ครองสกุล
 
1. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นพรัตน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัททุม
3. เด็กหญิงกานดา  อนุเวช
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณไตรย์
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  กระจ่าง
6. เด็กชายนพกร  บุญตา
7. เด็กชายนพรัตน์  สุปะวา
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  สะกระโทก
9. เด็กหญิงมลิวัลย์  หมื่นพรม
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สมอ
11. เด็กหญิงศุภัสรา  ชัยศรี
12. เด็กหญิงสุธิมา  ปิงเมือง
13. เด็กหญิงสุภัสสร  พิมพ์ไสย์
14. เด็กหญิงสุวิมล  บัวแสงใส
15. เด็กชายเอกลักษณ์  นันทสูร
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
3. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
4. นายอัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวฉัตรชนก  เมฆอำนวย
2. นางสาวณัฏฐา  พินิจกุล
3. นางสาวณิชา  อยู่ทอง
4. นางสาวนิชาพรรณ  ดุลยสิทธิ์
5. นางสาวนิตยา  ทุมขันธ์
6. นางสาวรสริน  สันติมุนินทร์
7. นางสาววัชรีภรณ์  นิลศิริ
8. นางสาวศุภวรรณ  สุขสกุล
9. นายสุเมธ  กระแสโสม
10. นางสาวอมรรัตน์  รักแดง
11. นางสาวเกษราพรรณ  ภาคภูมิ
 
1. นางศิริวรรณ  ผลเจริญสมบูรณ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายชาคริต  เวียงบ่อแกพิทักษ์
2. นางสาวดวงฤทัย  ใจสะอาด
3. นายพิพัฒน์  ดีสุด
4. นายอติชาติ  แก้วนาดอน
5. นางสาวอารียา  พลพุทธา
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ตรงดี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมสาร
3. เด็กชายอรรถเชษฐ์  มั่นมี
 
1. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายจิรวัฒน์  ต่างสันเทียะ
2. นายนิรุธ  ธัญญาวุฒิ
3. นายศุภฤกษณ์  วระชุน
 
1. นายวิเชียร  รักษาทรัพย์
2. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงนภารัตน์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายบัณฑิต  หาโกสีย์
3. เด็กหญิงรัตนพร  พุดทัยมา
 
1. นางสาวกัญญา  สุเสนา
2. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวจิราภรณ์  โทอรัญ
2. นางสาวนุชเรศ  อาจหาญ
3. นางสาววันทกาญจน์  อ้อมวงศ์
 
1. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เนาว์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  สุขคีคึมบง
3. เด็กหญิงศิรินทรา  เช้งใช่
4. เด็กหญิงสนธยา  มณีเนตร
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สุพจนวดี
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  เนาแสง
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นายสรเทพ  แมนเมือง
3. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกาญจนา  สิงห์สนิท
2. นางสาวฑิมพิกา  ยวงวิภักดิ์
3. นางสาวภัทรสุดา  แสงสว่าง
4. นางสาวศิริรัตน์  ไชยวงศ์
5. นางสาวสุภัชชา  ผาสุก
6. นางสาวเกตุแก้ว  สิงห์สถิต
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นายสรเทพ  แมนเมือง
3. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 1. เด็กหญิงนริศรา  ครองสกุล
2. เด็กหญิงอธิติญา  พูลบุตร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ครองสกุล
 
1. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
2. นางอังคณา  สังสะนะ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกฤติกา  พิทยาวงศ์ฤกษ์
2. นางสาวซารีนา   มาลิลี
3. นางสาวณัฐริกา  ทิพยานนท์
 
1. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
2. นางเบญจา  เดชสุภา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงชนมน  แซ่โอว
2. เด็กหญิงนัฐภรณ์  อินพะวอ
3. เด็กหญิงวณัชพร  พะจันทร์
 
1. นายสรเทพ  แมนเมือง
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 1. นางสาวปรียารัตน์  พิสิฏฐ์พัฒฯธ
2. นายวิศรุต  ยศโชติ
3. นางสาวสรภัส  สมโภชน์
 
1. นางสุตาภา  สินสุวัฒนากุล
2. นางเพ็ญศรี  แก้วมณี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นันทสินธ์
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  พุทธรรม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นิวัตร์
 
1. นางณัทปภา  ทองมั่นคง
2. นางรดาทิพย์  อยู่สุข
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกมล  รินรักษา
2. นางสาวนันทนา  เขียววิจิตร
3. นางสาววรัญญา  เพชรนัน
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงกานติมา  ภูมิไธสง
2. เด็กหญิงนฤมล  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงศศิธร  สมศรี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นายพีรพันธ์  สมบัติหล้า
2. นางสาวสร้อยยุพิน  บุญยัสสะ
3. นางสาวเพ็ญศิริ  ถ้วนถี่
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงพรสุดา  จันทรา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  หอมหวล
3. เด็กหญิงสุปรียา  นนท์ศรีราช
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
2. นางวาสนา  พิมพ์ยงยาง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวนันทริกา  สุขมา
2. นางสาวพัชนิดา  คิดนอก
3. นางสาวรัชญา   อ่อนมณี
 
1. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
2. นางเบญจา  เดชสุภา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่สวัสดิ์
2. เด็กชายธรรมลักษณ์  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงนันทกา  กรัตพงษ์
 
1. นางกลิ่นผกา  วุฒิศักดิ์สถิตย์
2. นางมยุรี  เพิ่มพรศรี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ศาลางาม
2. นางสาววิภา  เท่าบุรี
3. นางสาวเบญจพร  เกษร
 
1. นางสาวปธิญยา  สีหะนันท์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  นักเจริญ
2. เด็กชายโชคอนันต์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายภูวดล  ผูกโอสถ
2. เด็กชายหรรษธร  พันธุ์ธรรม
 
1. นางสาวกฤษณา   ชะระจำนงค์
2. นางสรัญญา   จำปาทอง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  สนโศรก
2. นางสาวสิรินยา  พ่วงศิริ
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพศ  เจริญพร
2. เด็กชายจักรกฤษ  สุขขะ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายคงศักดิ์  คะวิลัย
2. นายทรงวุฒิ  ศรีวัฒนะ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
2. นายธีระ   วรรณเกตุศิริ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สอนจันทร์
2. เด็กหญิงปณิดา  ไทยจำนงค์
 
1. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
2. นายพรหมาสตร์   สุขสวัสดิ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทิพย์ดี
2. เด็กชายพิสิทธิ์  ฤทธิ์กองโพธิ์
 
1. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
2. นายลิขิต  จิตรขันตี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายอติวิชญ์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายอนุภาพ  นงค์จิตร์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกนกนิภา   เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวภัทราภรณ์  เรืองจาบ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์งาม
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. นายนคเรศ   อินทรักษา
2. นายวัชระ  นามครแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายชาญชนะ  สอนสุนทร
2. นายปัญญา  เทพสัตตา
 
1. นายพันธวีร์   หลงบางพลี
2. นายวสุพล  กระจ่าง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิ์สีแจ้ง
2. เด็กชายพัฒนายุ  โกสุระ
3. เด็กชายศุขภัทร  บุญเขียว
 
1. นายธีระ   วรรณเกตุศิริ
2. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์งาม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  บุรีรัตน์
2. นางสาวนภาภรณ์  พ่วงศิริ
3. นางสาวสุพัตรา  พรมนา
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
2. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายพงศกร  ดวงมณี
2. นางสาวสุจิตรา  ด้วงสำรวย
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นายสัญญา  ศรีสุลัย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายธนวินท์  โมรา
2. นายศรายุธ  เนตรพิภพ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ลาวิลาศ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายคมกฤช  ทองบุญชู
2. นายภานุพงศ์   แสนนนท์คำ
3. นายรัชต์พงษ์   ศรีทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์   หันยี่ไล้
2. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  ปลอดทอด
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปลอดทอด
3. เด็กชายอภิชิต  คำโพล้ง
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ค่ำนอก
2. นายพงศ์พัฒน์  พงศ์พุทธิไพบูลย์
3. นายสมชาย  วงษ์สิน
 
1. นายชูพงษ์  บุตรแก้ว
2. นายธนกร  ปลั่งกลาง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  หน่อจันทร์
2. นายวรวุฒิ  พรวนกระโทก
3. นายสุรวุฒิ  แผลวมัจฉะ
4. นางสาวสุรีกร  วิเศษชาติ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงญาณิษา  คุ้มเพื่อน
 
1. นางสาวพัชรา  มนต์กระจ่าง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวปิยวรรณ   สินสืบผล
 
1. นางสาวสมพิศ   เยอเจริญ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงนิรมล  ดาน้อย
 
1. นางสุนทรี  สอดศรี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายศุภมงคล  เรืองเดช
 
1. นางสาวสมจิตต์  เอี่ยมอาภรณ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   พรหมสถิตย์
 
1. นางสาววรารักษ์  จิตต์หมวด
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวอินทิวร  กิจจานุกิจวัฒนา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิทธิพล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชลิตา   โกกะอินทร์
 
1. นางสาววราภรณ์   สุดประเสริฐ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวปิติมารถ  วัชราพฤกษ์
 
1. นางชุลีพร  ริ้วทอง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงปานตะวัน  เข็มลาย
2. เด็กหญิงรุจิรางค์  บัวพราช
3. เด็กหญิงสาริกา  ศิลป์ประกอบ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  แห่งสมัย
5. เด็กหญิงไหมทอง  พุทธมงคล
 
1. Mr.Jole  Jr. Medina Catane
2. นางสาวศศิมาพร  หลักคำพันธ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวธัญญา  พรมโชติ
2. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
3. นายวิทวัท  ฉันสิมา
4. นายวุฒิพันธ์  สัจจนวน
5. นางสาวอัจฉรา  กัญญาโพธิ์
 
1. นางสาวภัคภิณญา  ภูมินทร์
2. นางสาววรรณภัสสร  สิมศิริวัฒน์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ทองบัว
 
1. นางสาวปวีณา   แสงสุวรรณ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอริสรา  ประทุมจิตร์
 
1. นางสาวพรนภัส  ธนโชครุ่งเจริญ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่จึง
2. เด็กหญิงอดิวรรณ  ห้าวหาญ
 
1. นางสาวกันย์ชิสา  โพธิ์ทอง
2. นายวิชิต  บุรัตน์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวปณัชฌา  มงคล
2. นางสาววัลย์วิสา   นวลวงค์วิน
 
1. นางสาวชญาดา   ขยันคิด
2. นางละออ   บูรณะภักดี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นิวัตร
2. เด็กชายคำพล  บุญมาก
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เจนลพ
4. เด็กชายวิทยา  ทิพยานนท์
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดาววันนา
6. เด็กชายสิทธิพล  คำตรา
7. เด็กชายอดิเทพ  แสงทอง
8. เด็กชายเศรษฐกิจ  ศรียา
 
1. นายองค์การ  กอน้อย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกิตติศักดิ์   คะอะนันท์
2. นายจักรพงษ์  เทียนวงค์
3. นายจักรพันธ์   มุสิกอุดมสิน
4. นายธีรภัทร  วรรณุสิทธิ์
5. นายธีรวัฒน์  รัตนวงษ์
6. นางสาววัศยา  ต๊อดแก้ว
7. นายสรวิศ  พิเศษธนกิจกุล
8. นายสุรัตน์  พูลสวัสดิ์
9. นางสาวอรวรรณ  เทพกิฬา
10. นายเจษฎาศักดิ์  อุลังกา
 
1. นายมานิต  คงเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์  มีพงศ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายจักรพันธุ์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงจิราพัชร   พึ่งเกษม
3. เด็กหญิงนัทติยา  แก้วคำ
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวรัชนี  มณฑลผลิน
2. นางสาวฤทัยกาญจน์  โอสถานนท์
3. นางสาววันวิศา   ส่องแสงจันทร์
 
1. นางสายันห์  นาน้ำเชี่ยว
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงฐิติยา  วรรณประเวศ
2. เด็กหญิงวีรญา  ยะรังษี
3. เด็กหญิงสิรภัทร   บุญเรือง
 
1. นางสายันห์   นาน้ำเชี่ยว
2. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวจิราพัชร  ช้ำเกตุ
2. นางสาวบุศรินทร์  ถ้วยงาม
3. นางสาวสุพรรษา  คล้ายเมือง
 
1. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงนุภาพร  ชาญนอก
2. เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรวิจิตร
 
1. นางสาวกันย์ชิสา  โพธิ์ทอง
2. นายธีระศักดิ์  กัญจนา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาววิภาวี   เข็มเฉลิม
 
1. นางสาววาสนา   จินารักษ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงสุดาวดี  แนวสา
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  เข็มเฉลิม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประชุม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวสุทธิดา  แนวสา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประชุม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ประเสริฐโสภณ
 
1. นางสาวจิตรวดี  วิรัตน์ตนะ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวอนุศรา  บานวงษ์
 
1. นางสาวจิตรวดี  วิรัตน์ตนะ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายอนุสรณ์   เนาวลักษณ์
 
1. นางสาวสุภาพร   เอียงประคอง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกาญจนา  กว้างนอก
 
1. นายวิเชียร  ชูชื่น
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายจักรกฤษ  เสวีวัลลภ
 
1. นางสมรส  กอน้อย
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงจินตนา  ทองขาว
 
1. นางสมรส  กอน้อย
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายธเนตร  แก้วคำ
 
1. นายประเมิน  วงษ์มิตรแท้