งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 072
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นายเนติพงษ์    เพ็ชรแสง
1. นายธนาธิป    ไตรพิทยกุล
2 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาพร    สอนสมนึก
1. นายอรรถพงษ์    ชมพักตร์
3 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. นายโกญจนาท    วิบูลย์เพ็ง
1. นายวัชระ    เปรมปรีดิ์
4 5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวอิ่มอัมพร    ปัจฉิมนันท์
1. นางฤดีกานต์    ถาวรรัตน์
5 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร    ซังเจริญ
1. นายเฉลิมชัย    เคลือบวิจิตร
6 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑาทิพย์    เอี่ยมสำอางค์
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
7 10 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นายวรุตม์    เอกอรุณ
1. นางสาวศุภรัสมิ์    ทองทา
8 11 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    โสรีกุล
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
9 17 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑาทิพย์    นาคสมบูรณ์
1. นางสาวนภัทร์    สังข์ทอง
10 18 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพรหม    ประคองวงค์ศรี
1. นายยศวริศ    รุ่งสอาด
11 21 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 2 1. นายก้องกิดากร    สุนทรวิภาต
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
12 22 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพร    โพธิ์เจริญ
1. นางสาวนิฤมน    ภิญโญ
13 25 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. นายพรพิพัฒน์    กงแก้ว
1. นายประดิษฐ์    เขียวฟู
14 27 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 1 1. นางสาวลัดดาวัลย์    เอกสาร
1. นายบรรเทิง    เหมือนชู
15 31 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 1 1. นางสาววรกานต์    คเชนชร
1. นายไสว    ขาวผ่อง
16 34 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. นายนวพล    ดำพิทักษ์
1. นางสาวสุภาภรณ์    คุ้มสวัสดิ์
17 35 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส    บุญเรืองรอด
1. นายมนตรี    แจ่มแจ้ง
18 40 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอัฐนิยา    ลายละเอียด
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
19 41 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตน์ติยา    วงศ์สวาสดิ์
1. นายนิพนธ์    กล่อมบรรจง
20 42 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นายปกรณ์พงศ์    วงศาโรจน์
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    ภาสดา
21 46 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิวรักษ์    สีเงิน
1. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
22 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวสาวิตรี    เวหนะรัตน์
1. นางสาวนุชสรา    โพธิ์พิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................