หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร จันทราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร สุขสำแดงโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปราโมทย์ ล่ำสันโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ เดชกรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ์ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
7. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวันทนา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรียอร สุขสัมฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอัมราภรณ์ อยู่ชาโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นางพวงเพ็ญ เปล่งปลั่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพัชรภรณ์ ทดแทนโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุขุมาภรณ์ มลทองโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสุภางค์ ศรีนวลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา วงศ์ถวิลกุลโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
7. นางสมใจ เอื้ออนุสรณ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร อาชาศรัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกษกนก มีแดนไผ่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธัญสินี ศรีทรงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายปราโมทย์ ล่ำสันโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสิรตี ชัยเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นายสุธนชัย ปานเกลียวโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
7. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา อ่ำบุญโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ รอดย้อยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวสุภิชฌาย์ แก้วขาวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุษา ปุยอ๊อดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวประไพ จั่นยาวโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
7. นางเสาลักษณ์ แสงไชยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางประภา พูลวงศ์โรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แร่จั่นโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวศิน คล้ายแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสุรดา ภคภูติวัฒน์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุภิชฌาย์ แก้วขาวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ จุลเชาวน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
7. นางเกตุกนก สุขสำราญโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางวันทนา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายพจน์ ผิวศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นายจรรยงค์ พุ่มมูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวสุดาวดี ไพพิบูลย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพวงเพ็ญ เปล่งปลั่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางใกล้รุ่ง ทัศนะพงษ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพัชรี วังกานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางพัชรภรณ์ ทดแทนโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
7. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายศตวรรษ ศรีภิรมย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ล่ำสันโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัมราภรณ์ อยู่ชาโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิยนันท์ เอกอินทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายวศิน คล้านยแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นางพวงเพ็ญ เปล่งปลั่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ แสงไชยโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเพ็ญสินี ทองคำเภาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวรวรรณ ฉ่ำมากโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายจรรยงค์ พุ่มมูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา อัตพุฒ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ เฌรแตงโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา จันทราโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางดารารัตน์ ชูจิตโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมใจ ยิ้มเพ็งโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางวัฒนา วังบุญโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
7. นางถาวร ตันศิริโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย บุษบงค์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข หลิกาพันธ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิรัตน์ แสงสิมมาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา บัวศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางซ่อนกลิ่น ภู่ประดิษฐ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวนลินทิพย์ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
7. นายเกื้อกูล ส่งศิริโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสุธีรา บัวสุนทรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวไพลิน ตุ่มทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรณัส แพรดำโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นายวิชา พัฒนชัยวิทย์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ หอมรสโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม อินวารีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ โพธิ์ขำโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัศมี ทองแว่นโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวรนุช ปานบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวเพียงพฤทธิ์ ชุ่มชวยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสุธีรา บัวสุนทรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางไพลิน ตุ่มทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรณัส แพรดำโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นายวิชา พัฒนชัยวิทย์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ หอมรสโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม อินวารีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรนุช ปานบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางรัศมี ทองแว่นโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางทิพวรรณ โพธิ์ขำโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเพียงพฤทธิ์ ชุ่มชวยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนลินทิพย์ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางวรรณา เวียงแก้วโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางวรรณทนารัตน์ สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางวรนุช อยู่เล่ห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ดีประสิทธิ๋โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายฝน อยู่กรุงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายวีระ กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรดา ศรีเอี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ศรีเอี่ยมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพา แดงสกุลโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศรีสถาพร สุพรรณกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ ธาดาวัตรภรณ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมยศ งามเนตร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางศมาพร เทียมโคกกรวดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยพร บุญครอบโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิรดา ศรีเอี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางณัฐพร อ่ำรอดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเจรฺิญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางอัจฉรา ประวัติกล้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ ฉินนานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธรภร ฮุ้นสกุลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวมณฑา ปานทองคำโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พวงทองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสมปอง ปานเอมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นายอำนาจ หรุ่มรื่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายยงชัย ศิริพรกิตติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ทองมากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุพจน์ อ่ำรอดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจิตตราภรณ์ ธรรมแพทย์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวสมปอง ปานเอมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเบญญาภา จิวประเสริฐโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางลักขณา กสิกรรมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวีรพล ช้อยกิ่งโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางนงนุช อินมณีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อยโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางพชรมน นวลดีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางนันท์นภัส ปาริยะประเสริฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
8. นางน้ำฝน อินทร์แสงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
9. นางจำรัส หาพรหมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวีรพล ช้อยกิ่งโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางนงนุช อินมณีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อยโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางรุ่งรัตน์ พึ่งพิทยะนันท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางนันท์นภัส ปาริยะประเสริฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
8. นางน้ำฝน อินทร์แสงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
9. นางจำรัส หาพรหมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา คงฤทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมลชิรา รอดแพทย์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายกิตติ แสงสุวรรณโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมมาต ยุซิโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายคํานวณ มุสิกลายโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางประภาศรี คำสะอาดโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
7. นายกฤษณ์หิรัญ นิคมทองสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางจันทนา คงฤทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มาศ ณรงค์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวมลชิรา รอดแพทย์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายกิตติ แสงสุวรรณโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมมาต ยุซิโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมคิด พึ่งพวกโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางประภาศรี คำสะอาดโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
8. นายกฤษณ์หิรัญ นิคมทองสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
9. นางนพมาศ โพโตโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพเยาว์ พันธ์รอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรดา รังษีโรจนสมบัติโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสายฝน มาภรณ์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวพรศรี เพ็งถาวรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวมะนิสา สารวิกโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางจรุญลักษณ์ บุตรศรีโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นายธานี เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
9. นางนัยนา พรตด้วงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวพเยาว์ พันธ์รอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายฝน มาภรณ์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพรศรี เพ็งถาวรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวมะนิสา สารวิกโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางจรุญลักษณ์ บุตรศรีโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิตรดา รังษีโรจนสมบัติโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นายธานี เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
9. นางนัยนา พรตด้วงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชำเลียง เทพพักทันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชยา อินทร์น้อยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ พรรณแสงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิตินัย สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์รักษ์ หิรัญแย้มโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
7. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชำเลียง เทพพักทันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชยา อินทร์น้อยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ พรรณแสงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิตินัย สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์รักษ์ หิรัญแย้มโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
7. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา สุหงษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะฉัตร แสงศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ภูมิยิ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ วัฒนานันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภาศินี แสงขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายศักดา เดชมาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวีระ สีเข้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายไฉน ม่วงแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษ์ไทยโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายปรีชา ตุ้มโทโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายอานนท์ วัฒนานันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ผุดผ่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายไฉน ม่วงแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษ์ไทยโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายปรีชา ตุ้มโทโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายสมชาย เรืองทัพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางนิษฐิ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัชดาภรณ์ สังข์เรืองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวรลักขณ์ พึ่งละออโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร ยอดดำเนินโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายดรัสวัต เจนวิทย์การโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางนารี เจนสาริกรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวใกล้รุ่ง จันทร์ศรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณี เสือเขียวโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิจิตรา รสวงษ์ไพศาลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายพรชัย กสิกรรมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ โพธิ์สำราญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมลักษณ์ แสงนาคโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ โมราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ มาศิริโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรวรรณ มณีเนตรโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเบญจรัตน์ ขุนศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวประภาพร เทียนชัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุษกร สมัครเขตการณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ โมราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางวรรณภา คำสอนโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุดมลักษณ์ แสงนาคโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นายชาติพสิษฐ์ บุญโกโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
7. นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ฉ่ำมากโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมพร แสงพงษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายส สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายโสภณ จำรัสโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ทับอินทร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณา สุขสังข์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรณนิภา ขวัญเผือกโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรรณี มารศรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายโสภณ จำรัสโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ทับอินทร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางธมลวรรณ บุญโรจนวัฒน์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรัติศัย ช่วงโพธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรางค์ สุวรรณชาตรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันทนา สุชาการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรวรรณ จากสูงเนินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางภัทธิรา ฮวบสวรรค์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรัตนา ไพศาลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางอุบลวรรณ เวชสถิตย์ธรรมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุภิรมย์ จาคสกุลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางประทุม เจริญก่อบุญมาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางภัทธิรา ฮวบสวรรค์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางนฤมล พงศ์เสาวภาคย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิภา มาใหญ่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พวงชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. ว่าที่พันตรีภาสกร รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางณภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางประมวลศรี เรืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นางแก้วกัลยา สังขมุรินทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ไตรแสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พวงชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. ว่าที่พันตรีภาสกร รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางณภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระครูปราโมช พรมจันทร์ วิสุทฺโธโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โตแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนพดล ชาวนาผลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ชันตะโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายกฤษณะ สินธุประเสริฐโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ์ โพธิ์เหลืองโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ รักศรีสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ ไหลล้นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายฉลอง ปานขวัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายจักรพงษ์ ฉายประทีปโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายบารมี คงฤทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยยา เพ็งนิ่มโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ จินะโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย ชูมกโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนิกูล พุ่มสมุทธโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรศิลป์ เพ็ชรสุกใสโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นายก้าน เทียมโคกกรวดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสมนึก เรืองโพธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิหาร ใจแสนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวรุจี นันทมนตรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายไพรัตน์ อินทร์แสงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายบุญมา ม่วงพูลโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางสาวประเทือง ชิ่นเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
7. นางกุลวดี ม่วงพูลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุวัจชัย ฉายประทีปโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมหาชาติ อินทร์เงินโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสามารถ ฮวบสวรรค์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายปกรณ์ ธงศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจำเรียง ไซฉายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางประภา ตั้งคำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
7. นายไพฑูรย์ อินโทโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พวงทรัพย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภุมรี รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางการเกตุ อาจผึ่งโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย พูลสมบัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายเสกสรร ไทยยิ้มโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. สิบเอกประทีป ทองเอมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณพลพงศ์ ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานันท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายณพลพงศ์ ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานันท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางประภัสสร นิ่มพญาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางประภัสสร นิ่มพญาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางประภัสสร นิ่มพญาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววจีถ์พร โพธิ์ทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางประภัสสร นิ่มพญาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววจีถ์พร โพธิ์ทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานันท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นายอุกฤษฎ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฎ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางประภัสสร นิ่มพญาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานันท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฎ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางประภัสสร นิ่่มพญาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานันท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายณพลพงศ์ ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประภัสสร นิ่มพญาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายณพลพงศ์ ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประภัสสร นิ่มพญาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายชุมพล เป้าเอี่ยมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล เป้าเอี่ยมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายอวบ อู๋หนูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายอวบ อู๋หนูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นายอวบ อู๋หนูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นายอวบ อู๋หนูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายชุมพล เป้าเอี่ยมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมพล เป้าเอี่ยมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ เลิกเทศโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายกษม บํารุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ เลิกเทศโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายชุมพล เป้าเอี่ยมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายศศิธร ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววริศรา พรมศาสตร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา อัฏฏะวัชระโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวรัชดาพร วณิชย์กุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววริศรา พรมศาสตร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร วณิชย์กุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวนิตยา อัฏฏะวัชระโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววริศรา พรมศาสตร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชดาพร วณิชย์กุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา โพธิ์อ่องโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อัฏฏะวัชระโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววริศรา พรมศาสตร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร วณิชย์กุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชดาพร วณิชย์กุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาววริศรา พรมศาสตร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร วณิชย์กุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางสาววริศรา พรมศาสตร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิตยา อัฏฏะวัชระโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา โพธิ์อ่องโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา อัฏฏะวัชระโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร วณิชย์กุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววริศรา พรมศาสตร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวจันจิรา โพธิ์อ่องโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร วณิชย์กุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา อัฏฏะวัชระโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
6. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายวินัย คำวิเศษโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
2. นางจินตนา แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวินัย คำวิเศษโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ ตั้งศิริภรณ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอัครินทร์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
2. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอัครินทร์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
2. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสมปอง แตงสันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางขวัญศิริ เคารพธรรมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายมนตรี อารีรอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางอัมพร รอดไรโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางสุชิรา บัวคงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
7. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางขวัญศิริ เคารพธรรมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายมนตรี อารีรอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางอัมพร รอดไรโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางสุชิรา บัวคงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
7. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายชินเทศ ยศปัญญาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ แก่นมั่นโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิการ์ รงค์ทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางวัชรินทร์ โมราโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวิชาญ คงเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายชินเทศ ยศปัญญาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ แก่นมั่นโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายวิชาญ คงเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ รงค์ทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ โมราโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายธงชัย บุญเสริมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอุทิศ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
7. นายพัฒนา สอนสุขโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายธงชัย บุญเสริมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอุทิศ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
7. นายพัฒนา สอนสุขโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวสันธีนี บำรุงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
2. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพภา บุญชยศิริโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกนกพร วิบูลย์วัฒน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวอาจิรา ภานุฑัตโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางทิพภา บุญชยศิริโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสันธีนี บำรุงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางทิพวัน สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันศุภา หัสดินศุภกฤษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ กิปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางทิพวัน สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันศุภา หัสดินศุภกฤษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ กิปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิวพร ด้วงช้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางคณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
2. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางคณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางทิพวรรณ ภูสุภาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประไพ คงสมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
2. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางนิตยา เพชรจั่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมุทิตา สําเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์เพ็ชรโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายรุฒธิพงษ์ อภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุฒธิพงษ์ อภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์เพ็ชรโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมุทิตา สําเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46ประธานกรรมการ
2. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา แสนสุดโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
7. นายวิเชียร หุ้มไหมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ชัยประทุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมกมล จ๋วงพานิชโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวาที เจียงผาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมกมล จ๋วงพานิชโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวาที เจียงผาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ชัยประทุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิชา ตันเสถียรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเทือง พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวมุทิตา สําเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตน์บดี สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร หุ้มไหมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาววรรษมน เกิดเสมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญชัย ดำคำสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุลโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธรรมชาติ อเนกพงษ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิศากร เก่งกสิกิจโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางธารทิพย์ ฉัตรวิริยาวงศ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพชรา ขยันการนาวีโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางรัชฎาภร อินทร์แสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุลโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ เทพรัตน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิศากร เก่งกสิกิจโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางธารทิพย์ ฉัตรวิริยาวงศ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพชรา ขยันการนาวีโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางรัชฎาพร อินทร์แสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย์ ใจแสนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวพิกุล คุ้มผลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเตือนใจ แสวงสุขโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ จูชวนโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศริญญา กองคูณโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางมยุรีย์ ใจแสนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวพิกุล คุ้มผลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายทิวา พวงลําใยโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ จูชวนโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศริญญา กองคูณโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
7. นายสุรินทร โรจนอุดมวุฒิกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ธนัคฆเศรณีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชรี สุวรรณโชติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางพเยาว์ แสงสวิทย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเตือนใจ สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมิตตา รัตนพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางวันทนีย์ สีเข้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางอัญชุลี ทองดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอุทุมพร เลิศปรีชาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ธนัคฆเศรณีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายฝน ศักดิ์สิริโกศลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายสมบัติ ทองดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ คำขาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางวันทนีย์ สีเข้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวพิมพ์อนงค์ ศรีเดชโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ จันทร์อ่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ผิวทิพากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรารัตน์ เหลืองวิไลโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวประเทือง แย้มจันทร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา วรรณอาภาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางกัญญา กอบกาญจนสินธุโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ จันทร์อ่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิลักษณ์ ธรรมกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรารัตน์ เหลืองวิไลโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวประเทือง แย้มจันทร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจินทิมา วรรณอาภาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางกัญญา กอบกาญจนสินธุโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางภัทรธิรา อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางเจริญรัตน์ โภคสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายศตวรรษ ยาวิเศษโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสมพิศ ธาระรสโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางภัทรธิรา อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางนิติภัทร์ โตปลอดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายศตวรรษ ยาวิเศษโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. Mrs.Liu Xiangโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. MissChen Meng Yaโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. Mrs.Liu Xiangโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. MissChen Meng Yaโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายภาสกร อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพนมพร อยู่ชังโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภาพรรณ สุขุประการโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางธิดารัตน์ นครโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายสุรินทร์ โรจนอุดมวุฒิกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพนมพร อยู่ชังโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิติพล สดรัมย์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นครโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางกัลยา ผิวทิพากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ ศรีนวลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายบุญมา ม่วงพูลโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์เพ็ชรโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางชุติมา ประทีปพรศักดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ จันทร์อ่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายวิชาญ คงเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นายบุญมา ม่วงพูลโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นายฉลอง ปานขวัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชูชาติ ฉ่ำมากโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ มาศิริโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ทองไทยโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ เวชสถิตย์ธรรมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายส สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาลโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางปราณี ยอดดําเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์เพ็ชรโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวคนธ์ โทบุราญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวศริญญา กองคูณโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
7. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา บรรณทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ประทีปพรศักดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวศริญญา กองคูณโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
7. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศรีวรวรรณ ฉ่ำมากโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรุ่งนภา ผิวศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางเพ็ญสินี ทองคำเภาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ขำมาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางแสงจันทร์ เดชกรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุดใจ ล่ำสันโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณสิริ สุขดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสมจิตร จันทราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
7. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันดี มีทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวปัทมา แป้นขำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวมนฤดี แสงอรุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศริญญา กองคูณโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
7. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันดี มีทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนฤดี แสงอรุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา แป้นขำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวศริญญา กองคูณโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
7. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายโช กาบเครือโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสวี วัตถุสินธ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทราวรรณ ทรัพย์เหมือนโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางกันยา โพธิ์กล่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัณฐมณี ไกรเพ็ชรโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ยศสมบัติโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายโช กาบเครือโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสวี วัตถุสินธ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางกันยา โพธิ์กล่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวัชชา สุราฤทธิ์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ยศสมบัติโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางปุญยนุช เอกศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจณา ใจแสนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกล็ดเพชร ศิลาอ่อนโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณีกิจ โพพันทะราชโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางสาวมะยุรี หอมเนียมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา โสมชัยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์ เอกศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทวี ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริมา แสงสิมมาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธะวัตร์ ทัดเนียมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวอุบล มะนาวหวานโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฐัติมา บุญเพิ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางประภา พูลวงศ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุธนชัย ปานเกลียวโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ จุลเชาวน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นายกฤษฎา แร่จั่นโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
7. นางสุทัศษา อินมณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ นิ่มทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ปุยอ๊อดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา วงศ์ถวิลกุลโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายพุฒ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สละชีพโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภาวรรณ ชังชั่วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อนโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายพุฒ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สละชีพโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ ชังชั่วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี ไตรแสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีภาสกร รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา พวงชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
7. นางนภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี ไตรแสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีภาสกร รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา พวงชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
7. นางนภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี ไตรแสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีภาสกร รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา พวงชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
7. นางนภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี ไตรแสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุนันทา พวงชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีภาสกร รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
8. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี ไตรแสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีภาสกร รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา พวงชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
7. นางนภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]