หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรพล ขยันการนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
2 นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
3 นายจำเนียร คชประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
4 นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
5 นายบำเหน็จ ทิมคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
6 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
7 นายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
8 นายทนุธรรม ชัยบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
9 นางสาววสุกานต์ ธีรภัทรกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
10 นายเกษม เกตุดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
11 นายประเสริฐ เงินเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
12 นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
13 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
14 นายดุสิต เอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
15 นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและเลขานุการ
16 นายสมพงษ์ สุวรัชชุพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานอนุกรรมการอำนวยการ
17 นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานอนุกรรมการอำนวยการ
18 นางอัจฉรา วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อนุกรรมการอำนวยการ
19 นายมงคล มีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท อนุกรรมการอำนวยการ
20 นายปัญญา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา อนุกรรมการอำนวยการ
21 นายประทุม จุ่นเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา อนุกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวกัณหา ปิ่นเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ อนุกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวอรรจน์ชญาณ์ พิมพาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม อนุกรรมการอำนวยการ
24 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อนุกรรมการอำนวยการ
25 นางวิไลวรรณ ทองไทย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสาครพิทยาคม อนุกรรมการอำนวยการ
26 นางพชรมน นวลดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหันคาพิทยาคม อนุกรรมการอำนวยการ
27 นางประภัสสร นิ่มพญา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา อนุกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ สพม 5 อนุกรรมการอำนวยการ
29 นางชิวาภรณ์ รัตนศีล ศึกษานิเทศก์ สพม 5 อนุกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวพัชร์รัชฎ์ แสงมณี ศึกษานิเทศก์ สพม 5 อนุกรรมการอำนวยการ
31 นายทิวา พวงลำไย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม อนุกรรมการอำนวยการ
32 นายธะวัตร ทัดเนียม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน อบจ อนุกรรมการอำนวยการ
33 นางวันทนา บัวทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา อนุกรรมการอำนวยการ
34 นางศรีสถาพร สุพรรณกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดสิงห์ อนุกรรมการอำนวยการ
35 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม อนุกรรมการอำนวยการ
36 นายอำนาจ หรุ่มรื่น หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ อนุกรรมการอำนวยการ
37 นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อนุกรรมการอำนวยการและเลขานุการ
38 นายสมพงษ์ สุวรัชชุพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน
39 นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน
40 นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน
41 นายปัญญา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน
42 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
43 นางทยาพร เอี่ยมงาม ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
44 นางสาวอุบล มะนาวหวาน ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
45 นางคารมณ์ จงประเสริฐ ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
46 นางสาวขวัญตา แสนสุด ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
47 นางวิไลวรรณ ทองไทย ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
48 นางศิริมา แสงสิมมา ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
49 นางอุทุมพร เลิศปรีชา ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
50 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
51 นายธวัตย์ ทัดเนียม ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
52 นางสาวนลินทิพย์ โพธิ์ตุ่น ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
53 นางอัจฉรา วิจิตรญาณพล ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
54 นางประภัสสร นิ่มพญา ครู กรรมการฝ่ายทะเบียน
55 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียน
56 นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียน
57 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการรับผลและรายงานผลการแข่งขัน
58 นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการรับผลและรายงานผลการแข่งขัน
59 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการรับผลและรายงานผลการแข่งขัน
60 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการรับผลและรายงานผลการแข่งขัน
61 นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ดูแลระบบระดับศูนย์การแข่งขัน จังหวัดชัยนาท
62 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ดูแลระบบระดับศูนย์การแข่งขัน จังหวัดชัยนาท
63 ปริญญา ภัทรนานากุล ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ดูแลระบบระดับศูนย์การแข่งขัน จังหวัดชัยนาท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]