สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยนาทพิทยาคม 60 24 11 95 95 12 5 1 112
2 คุรุประชาสรรค์ 31 30 18 79 79 14 9 6 102
3 ราชประชานุเคราะห์ 46 27 8 14 49 54 12 9 4 75
4 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 11 11 10 32 33 12 4 4 49
5 หันคาพิทยาคม 9 21 17 47 52 10 5 5 67
6 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 9 12 11 32 30 15 8 4 53
7 สรรพยาวิทยา 7 2 9 18 20 12 5 11 37
8 สาครพิทยาคม 3 7 7 17 21 13 12 7 46
9 ห้วยกรดวิทยา 3 5 6 14 16 6 9 3 31
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 2 1 0 3 4 3 0 1 7
11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1 8 3 12 15 7 3 5 25
12 บุญนาคพิทยาคม 1 5 1 7 9 8 4 2 21
13 ชยานุกิจพิทยาคม 1 1 1 3 2 9 3 2 14
14 วัดสิงห์ 0 6 5 11 19 12 6 10 37
15 ศรีสโมสรวิทยา 0 3 8 11 13 12 3 8 28
รวม 165 144 121 430 462 157 85 73 704