สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.98 ทองแดง 13 1. นางสาวศศิภา  ก้อนทอง
 
1. นางนงนุช  จันทร์สวาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 6 1. นางสาววิรดา  ศรีน้อย
2. นางสาววิลาสินี  กลิ่นคุ้ม
 
1. นางนงนุช  จันทร์สวาท
2. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายวีรภัทร  จงเจริญ
2. นางสาวเพชรลดา  บุญสุวรรณ
 
1. นางณัฐณิชาช์  บุญมาก
2. นายพุฒ  ก้อนทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวพัชชา  ศรีเถื่อน
 
1. นายพุฒ  ก้อนทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิชัย  จุ้ยแจ้ง
2. นายเผดิมยศ  คุ้มกอง
 
1. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
2. นายสุเมธ  ราชประชุม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  มะณีเนตร
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ภุมมา
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ไทยยิ้ม
2. เด็กชายอนุรักษ์  รักซ้อน
3. เด็กหญิงอินทุกร  อินทร์กลัด
 
1. นางนงนุช  จันทร์สวาท
2. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิราพรรณ  ปันใจลือ
2. เด็กหญิงสิริยากร  โตอ่อน
 
1. นางณัฐณิชาช์  บุญมาก
2. นายพุฒ  ก้อนทอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเถื่อน
 
1. นางณัฐณิชาช์  บุญมาก