สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86.68 ทอง 5 1. นางสาวกนกเพชร  แก้วสมบัติ
 
1. นางศรีวรวรรณ  ฉ่ำมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพ็งภู่
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุตรนาท  ดอนแนไพร
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เงินคำ
3. เด็กหญิงมธุรินทิพย์  รุ่งกิจนุกูล
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคบัว
2. เด็กหญิงรัญชริฎา  เนตรวิจิตร
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชมบุญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเกตุ
2. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัญญา  สมบูรณ์
2. นางสาวสกาวรัตน์  กิตติวรรณ์
3. นางสาวสุวรรณี  มะลิทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเกตุ
2. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เนตรวิจิตร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ดีประสิทธิ์
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ห้อยฟัก
2. เด็กชายมาโกโตะ  สุวะ
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพเก้า  โมกล้า
2. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกษร
3. นายภวิศ  หอมขจร
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวร  เงินเรืองโรจน์
2. นายธเนศ  วาจาสุวรรณ
3. นายศุภชัย  ปานทองคำ
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิกา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีรักษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วแพทย์
4. เด็กหญิงวาสิตา  วอเพชร
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันทธรรม
 
1. นายชูชาติ  ฉ่ำมาก
2. นายพรชัย  กสิกรรม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  คำสุภาพ
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงจันทร์  ขำคม
 
1. นายชูชาติ  ฉ่ำมาก
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวเต็ม
2. เด็กชายภูริทัศน์  ชำนาญยิ่ง
 
1. นางประมวลศรี  เมืองวงษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพรัตน์  แสงพันธุ์ไม้
2. นายภาณุวัฒน์  เรียบทวี
 
1. นางประมวลศรี  เมืองวงษ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรมน  อาจพันธ์
2. นางสาวศิริพร  ดอกกุหลาบ
 
1. นายบุญมา  ม่วงพูล
2. นายมหาชาติ  อินทร์เงิน
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิรา  ศรีโมรา
2. นางสาวสุวพัชร  วอเพ็ชร
 
1. นายบุญมา  ม่วงพูล
2. นายมหาชาติ  อินทร์เงิน
 
17 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  ดอนแนไพร
2. นายคเนศ  วงษ์ชัยยา
3. นายชัยรัตน์  ยิ้มย่อง
4. เด็กชายณัชพล  ทองรัก
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชิงทอง
6. นางสาวดาวนภา  ทนนชัย
7. เด็กชายดุลยวัต  คำปก
8. นางสาวทัศนีย์  อ่วมสิน
9. นายธนวัฒน์  ยิ้มย่อง
10. เด็กชายธนากร  นิลดีสระน้อย
11. นายธนาทร  ทาประดิษฐ์
12. นางสาวธีรกานต์  แสงไกร
13. นายธเนศ  วาจาสุวรรณ
14. เด็กชายนภดล  แสนหาญ
15. นายนฤทล  คำแก้ว
16. นางสาวนฤมล  สอนใจดี
17. นายนัฐวรรณ  ชัยโชคอำนวย
18. นางสาวนันทวัน  สมคำ
19. นางสาวประภัสสร  ทับทิมทอง
20. นางสาวพรรณิภา  ถานะ
21. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกษร
22. นายภูสิทธิ์  เส้งเต๋
23. นายมณเฑียร  ขำกล่ำ
24. เด็กชายรัฐกานต์  ทองวันศรี
25. เด็กชายวรินทร์  เซ่งเทียน
26. เด็กชายศราวุธ  ต่ายจิต
27. เด็กชายศิลปชัย  แก้วสีงาม
28. นายศิวพงษ์  พลเล็ก
29. นายสิทธิศักดิ์  นาคบัว
30. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
31. นางสาวสุนิสา  พูลเหลือ
32. นายสุรพงษ์  บุญนิ่ม
33. นางสาวเกตุวดี  ดอนไพรธรรม
34. เด็กชายเทพทัด  บางกระ
35. นายโยธิน  คำหอม
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นายชุมพล  เป้าเอี่ยม
3. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
4. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
18 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
 
1. นายชุมพล  เป้าเอี่ยม
 
19 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวพรรณิภา  ภานะ
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
20 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวพรรณิภา  ภานะ
 
1. นายชุมพล  เป้าเอี่ยม
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  มาโต
2. นางสาวจริยา  วงษ์ชัยยา
3. นางสาวจิราพร  เทียนพิทักษ์กุล
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์รักษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ปิ่นประเสริฐ
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพดล  ทิพย์ดี
2. นายวีรวัฒน์  อินทพันธ์
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวจันทนาพร  มาคะวงศ์
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกณิศรินทร์  สงล่า
2. นางสาวทศพร  อ่อนเหล็ก
3. นางสาวภาพิมล  เทียบคุณ
4. นางสาววรรณวรินทร์  กุญชร ณ อยุธยา
5. นางสาวเพรชสายชล  ผ่องใส
 
1. นายศตวรรษ  ยาวิเศษ
2. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีกระจ่าง
2. เด็กหญิงณัฐฌา  สิทธิไพโรจน์สกุล
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  วัชรศักดิ์เวช
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาทินี  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวสุณัฐธิดา  ยอดดำเนิน
3. นางสาวสโรชา  นุ่มจันทร์
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำมนต์  ค้าธัญญะ
 
1. นางวรรณา  เวียงแก้ว
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  อยู่พรม
 
1. นางสาวประภาพร  เทียนชัย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลธี  สระทองล้อม
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม