สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สงล่า
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86.68 ทอง 5 1. นางสาวกนกเพชร  แก้วสมบัติ
 
1. นางศรีวรวรรณ  ฉ่ำมาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงแสงตะวัน  สืบสีมา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.98 เงิน 8 1. นางสาวนพรัตน์  พบบ่อเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงศ์ถวิลกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพ็งภู่
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทรา  เหมศิริ
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงโสยาณัฐ  โพธิ์กุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงศ์ถวิลกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุพัชตรา  บุญมี
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงศ์ถวิลกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุธิตา  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงเกศวรี  รุ่งรัศมี
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐิเม  พงษ์อนันต์
2. นางสาวลาวัลย์  ภิรมย์นิ่ม
 
1. นางศรีวรวรรณ  ฉ่ำมาก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเชาว์วรรธน์  บรรทัด
 
1. นายวิรัตน์  แสงสิมมา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอชิราญาณ์  ใจแสน
 
1. นางสาวปราณี  สละชีพ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดอนไพรธรรม
2. เด็กหญิงณัฐชา  สุเยาว์
 
1. นางวรรณา  เวียงแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวกุลณัฐ  สกุณี
2. นางสาวจงรัก  ทรัพย์พัตร
 
1. นางวรรณา  เวียงแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนพล  คำศรี
 
1. นายวิรัตน์  แสงสิมมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวพรสวรรค์  ใจแสน
 
1. นางวรรณา  เวียงแก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุตรนาท  ดอนแนไพร
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เงินคำ
3. เด็กหญิงมธุรินทิพย์  รุ่งกิจนุกูล
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวน้ำทิพย์  อินทรชิต
2. นางสาวศิรินทา  รอดสถิตย์
3. นางสาวเบญจวรรณ  วงษ์พิชัย
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาภา  สระทองล้อม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกษสุริยงค์
3. เด็กหญิงอสมา  ทิพย์รักษ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 1. นางสาวจิตินันท์  จันทร์งาม
2. นางสาววิจิตรา  ทิพย์รักษ์
3. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงการกิจ
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ทองดี
2. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.57 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญา  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรัญญา  พายพัตร
3. เด็กหญิงสุธัญญา  แก้วศรี
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.44 เงิน 11 1. นางสาวกาญจนา  เทศเขียว
2. นางสาวสรัชชา  แซ่เจี่ย
3. นางสาวสาวิณี  สุขสำราญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ทองดี
2. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคบัว
2. เด็กหญิงรัญชริฎา  เนตรวิจิตร
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชมบุญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเกตุ
2. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัญญา  สมบูรณ์
2. นางสาวสกาวรัตน์  กิตติวรรณ์
3. นางสาวสุวรรณี  มะลิทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเกตุ
2. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำทับทิม
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  จีนจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุธิรา  ศรีโมรา
2. นางสาวสุวพัชร  วอเพ็ชร
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เนตรวิจิตร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ดีประสิทธิ์
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ห้อยฟัก
2. เด็กชายมาโกโตะ  สุวะ
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพเก้า  โมกล้า
2. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกษร
3. นายภวิศ  หอมขจร
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวร  เงินเรืองโรจน์
2. นายธเนศ  วาจาสุวรรณ
3. นายศุภชัย  ปานทองคำ
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิกา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีรักษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วแพทย์
4. เด็กหญิงวาสิตา  วอเพชร
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันทธรรม
 
1. นายชูชาติ  ฉ่ำมาก
2. นายพรชัย  กสิกรรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนพรัตน์  แสงพันธุ์ไม้
2. นางสาวสุพัตรา  สุจริต
3. นางสาวสโรชา  สุขสบาย
4. นางสาวอภิสรา  มะลิทอง
5. นางสาวอภิสรา  บัวมาก
 
1. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
2. นายพรชัย  กสิกรรม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  คำสุภาพ
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงจันทร์  ขำคม
 
1. นายชูชาติ  ฉ่ำมาก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวเต็ม
2. เด็กชายภูริทัศน์  ชำนาญยิ่ง
 
1. นางประมวลศรี  เมืองวงษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพรัตน์  แสงพันธุ์ไม้
2. นายภาณุวัฒน์  เรียบทวี
 
1. นางประมวลศรี  เมืองวงษ์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรมน  อาจพันธ์
2. นางสาวศิริพร  ดอกกุหลาบ
 
1. นายบุญมา  ม่วงพูล
2. นายมหาชาติ  อินทร์เงิน
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิรา  ศรีโมรา
2. นางสาวสุวพัชร  วอเพ็ชร
 
1. นายบุญมา  ม่วงพูล
2. นายมหาชาติ  อินทร์เงิน
 
39 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  ดอนแนไพร
2. นายคเนศ  วงษ์ชัยยา
3. นายชัยรัตน์  ยิ้มย่อง
4. เด็กชายณัชพล  ทองรัก
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชิงทอง
6. นางสาวดาวนภา  ทนนชัย
7. เด็กชายดุลยวัต  คำปก
8. นางสาวทัศนีย์  อ่วมสิน
9. นายธนวัฒน์  ยิ้มย่อง
10. เด็กชายธนากร  นิลดีสระน้อย
11. นายธนาทร  ทาประดิษฐ์
12. นางสาวธีรกานต์  แสงไกร
13. นายธเนศ  วาจาสุวรรณ
14. เด็กชายนภดล  แสนหาญ
15. นายนฤทล  คำแก้ว
16. นางสาวนฤมล  สอนใจดี
17. นายนัฐวรรณ  ชัยโชคอำนวย
18. นางสาวนันทวัน  สมคำ
19. นางสาวประภัสสร  ทับทิมทอง
20. นางสาวพรรณิภา  ถานะ
21. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกษร
22. นายภูสิทธิ์  เส้งเต๋
23. นายมณเฑียร  ขำกล่ำ
24. เด็กชายรัฐกานต์  ทองวันศรี
25. เด็กชายวรินทร์  เซ่งเทียน
26. เด็กชายศราวุธ  ต่ายจิต
27. เด็กชายศิลปชัย  แก้วสีงาม
28. นายศิวพงษ์  พลเล็ก
29. นายสิทธิศักดิ์  นาคบัว
30. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
31. นางสาวสุนิสา  พูลเหลือ
32. นายสุรพงษ์  บุญนิ่ม
33. นางสาวเกตุวดี  ดอนไพรธรรม
34. เด็กชายเทพทัด  บางกระ
35. นายโยธิน  คำหอม
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นายชุมพล  เป้าเอี่ยม
3. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
4. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
40 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
 
1. นายชุมพล  เป้าเอี่ยม
 
41 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวพรรณิภา  ภานะ
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
42 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  ดอนแนไพร
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
43 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวพรรณิภา  ภานะ
 
1. นายชุมพล  เป้าเอี่ยม
 
44 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ 1. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกษร
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
45 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรรณิภา  ภานะ
 
1. นายชุมพล  เป้าเอี่ยม
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีกระจ่าง
2. เด็กหญิงรสรินทร์  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงเบญญา  ยันสาด
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  มาโต
2. นางสาวจริยา  วงษ์ชัยยา
3. นางสาวจิราพร  เทียนพิทักษ์กุล
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกาญจนพนธ์  สุดใจ
2. เด็กชายณัฐพล  เบี้ยวเหล็ก
3. เด็กชายทนงศักดิ์   อยู่ยอด
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายทิวานนท์  วัดวาศ
2. เด็กชายนิติเทพ  บัวเต็ม
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์รักษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ปิ่นประเสริฐ
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพดล  ทิพย์ดี
2. นายวีรวัฒน์  อินทพันธ์
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวสุนันท์  แหล่งสนาม
 
1. นางเตือนใจ  แสวงสุข
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุบลวรรณ  ดอนปัญญาไพร
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวจันทนาพร  มาคะวงศ์
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกณิศรินทร์  สงล่า
2. นางสาวทศพร  อ่อนเหล็ก
3. นางสาวภาพิมล  เทียบคุณ
4. นางสาววรรณวรินทร์  กุญชร ณ อยุธยา
5. นางสาวเพรชสายชล  ผ่องใส
 
1. นายศตวรรษ  ยาวิเศษ
2. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาริกา  อิ่มน้อย
2. นางสาวสิราวรรณ  มาลัยสุริยา
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.17 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวิมลฉัตร  จันทวิมล
2. เด็กหญิงศุภนิดา  มีมาก
3. เด็กหญิงอรวรรณ  โตรื่น
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.85 เงิน 5 1. นางสาวฐิตินันท์  เปี่ยมน้อย
2. นางสาวทัศนีวรรณ  พูลเณร
3. นางสาวเพียงพร  เทศเขียว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
2. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีกระจ่าง
2. เด็กหญิงณัฐฌา  สิทธิไพโรจน์สกุล
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  วัชรศักดิ์เวช
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาทินี  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวสุณัฐธิดา  ยอดดำเนิน
3. นางสาวสโรชา  นุ่มจันทร์
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศภัทร  กาฬชร
2. เด็กหญิงวิรฎา  ทุมโยมา
 
1. นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายพีรวัฒน์  ศรีทิวงศ์
 
1. นางศตวรรษ  ยาวิเศษ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำมนต์  ค้าธัญญะ
 
1. นางวรรณา  เวียงแก้ว
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  อยู่พรม
 
1. นางสาวประภาพร  เทียนชัย
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลธี  สระทองล้อม
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม