สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77.9 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภาวรินทร์  กองบุญมา
 
1. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.95 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลตรี  ไทยรัตนกุล
2. เด็กชายพิชชากร  บุญปก
3. เด็กหญิงภานุมาศ  สิงห์สม
 
1. นางพชรมน  นวลดี
2. นางสาวสมคิด  พึ่งพวก
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงแววปราชญ์  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  นาคสังข์
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษภรณ์  จันหา
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐพร  การภักดี
2. นางสาวเปรมกมล  อ่อนสอาด
 
1. นายอุเทน  สุขสิงห์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 1. นายวงศธร  วิทยวราวัฒน์
2. นายอัษฎาวุธ  มั่นคง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์เพ็ชร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชาวม่วงขวัญ
 
1. MissChen  Mengya
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทอน
2. เด็กหญิงนิชชนิภา  หอมวงษ์พานิช
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนภสร  น้ำจันทร์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว