สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษบงค์  อ่ำทุ่งพงษ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ชมสน
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  โห้วงศ์
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวปัญญารัตน์  พระสนชุ่ม
2. นางสาวมณีรัตน์  สุขจันทร์
3. นายสาธิต  พันละภะ
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรินยา  ใจหลัก
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สารภาค
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสาวสุรีย์รักษ์  หิรัญแย้ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  เสลารัตน์
2. นายสุวิทย์  บุญส่ง
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสาวสุรีย์รักษ์  หิรัญแย้ม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  เกษประทุม
2. นางสาวธารินี  คงบัว
3. นายพงศธร  หวานจริง
4. นางสาวพรพิมล  อุทรศรี
5. นางสาวอุดมลักษณ์  ภิญโย
 
1. นางประทุม  เจริญก่อบุญมา
2. นางสุภาภรณ์  ศรีวารีรัตน์
 
6 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  เติมทองชัย
 
1. นางประภัสสร  นิ่มพญา
 
7 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  แพทย์พินิจ
 
1. นางประภัสสร  นิ่มพญา
 
8 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวคริษฐา  จันทร์แดง
 
1. นางประภัสสร  นิ่มพญา
 
9 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสหชัย  บุญกร
2. นายสหชาติ  บุญกร
3. นายอรรถพล  นวนพยา
 
1. นางประภัสสร  นิ่มพญา
2. นายมานพ  โลเกตุ
 
10 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรสิช  แข็งเขตการณ์
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
11 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวญาณิศา  ศรีกรด
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พรายบุญ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นิลฉ่ำ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เณรแตง
2. นางสาวมณีกิจ  โพพันทะราช
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิรวิทย์  สิบแก้ว
 
1. นางสาวมณีกิจ  โพพันทะราช