สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสหชาติ  บริบูรณ
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุุษรา  ปานแก้ว
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศศิธร  รอดรัตน์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เณรแตง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชลลดา  บุตรเนียม
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธีระพงษ์  เสี่ยนจัตุรัส
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมุกตาภา  วัฒนเกษกร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอรทัย  ขามเทศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กันปี
2. เด็กหญิงฐิติยา  อินทโชติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
2. นางสาวศริญญา  กองคูณ