สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณพร  ทับทิม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จุลเชาวน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่มัว
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ล้ำเลิศ
 
1. นางจุไรพร  พันธ์ทรัพย์
2. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประทุมมา  ศักดิ์ดา
2. นางสาวพิรญาณ์  ระโหฐาน
3. นางสาววนิดา  ครคง
 
1. นางสาววรนุช  ปานบุตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ติ๋วสุวรรณบวร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 1. นางสาวนวลจันทร์  กวินวานิช
2. นางสาววิรดา  แซ่มัว
3. นายอรรฆพร  ยิ้มเสน่ห์
 
1. นางสาวพรศรี  เพ็งถาวร
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัฒนพงษ์  เหล่าเทียนไชย
2. นายอนิรุต  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักกฤษ  แสงสกุล
2. เด็กชายวัฒนา  อยู่โต
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวถุงเงิน  ไม่ปรากฎนามสกุล
2. นางสาวพิมพ์นิภา  อาปู
3. นางสาวศรัญญา  อุ่นท่า
4. นางสาวอรพรรณ  เม่อแล
5. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาววรารัตน์  กล่อมจันทร์
2. นางสุนันทา  พวงชาติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตาภา  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปี่ยมสิน
3. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงพิกุล  พรจรัสศรี
5. เด็กชายเทวราช  ขาวจตุรัส
 
1. นางสุนันทา  พวงชาติ
2. นางสาวสุรางค์  ทางดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวบุญฑริก  ทับจ่าง
2. นางสาวรัธยา  อินเม่น
3. นางสาววรรณี  สมบัติรักษา
4. นางสาวศิริลักษณ์  สากุล
5. นางสาวสุดาลักส์  พ้นอ้น
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสุนันทา  พวงชาติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ปานไม้
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณเพ็ญศิริ  อินสุวรรณ
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หาญศิวโรจน์
2. เด็กชายชัย  ฤทธิ์คุณธรรม
 
1. นางสาวสดารัตน์  โมรา
2. นางสาวสุรางค์  ทางดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวพิศมัย  จันทร์คีรีรุ่ง
2. นายศุภกิจ  วิจารณ์ปรีชา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โมรา
2. นางสาวสุรางค์  ทางดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  กสิการณ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองช้าง
3. เด็กหญิงณิชกุล  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  เพ็งมา
5. เด็กหญิงภาพิมล  จินารักษ์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ขำอิง
7. นางสาววรดา  ดีจ้าย
8. นางสาวหัทยา  สีลา
9. นางสาวอารียา  แก้วมณี
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พุกเข้ม
 
1. นางสุนันทา  พวงชาติ
2. นางสาวสุรางค์  ทางดี
3. นางสาวสุุดารัตน์  โมรา
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทัพเสลา
2. นางสาวกันตนา  โพธิ์แย้ม
3. เด็กหญิงจันทภา  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงจันทภา  มั่นพัฒนาการ
5. เด็กหญิงชลลดา  ก๋ากาศ
6. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่เฮ่อ
7. นางสาวณชา  รัตนขจรศักดิ์
8. เด็กหญิงนัฏสวรรณ  แซ่ยั้ง
9. เด็กหญิงฝนทิพย์  สว่างพันธ์
10. เด็กหญิงวรรณภรณ์  แซ่หมี
11. เด็กหญิงวัชรา  วัยชัยรุ่งฤจี
12. เด็กหญิงวิชชุดา  เกษพิจิตร
13. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ม้า
14. เด็กหญิงสุทัตตา  จงเจริญ
15. เด็กหญิงอรณา  กวินวาณิช
 
1. นางสาวจำเรียง  ไซฉาย
2. นายฉัตรชัย  พูลสมบัติ
3. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
4. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงพลอยรินทร์  อุนนารัตน์
2. เด็กหญิงศิริพร  แสนโซ้ง
 
1. นางสาวจำเรียง  ไซฉาย
2. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธมลวรรณ  นิชดา
2. นางสาวปวีณา  ลาภบุญเรือง
 
1. นางสาวจำเรียง  ไซฉาย
2. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง
 
18 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกวินภพ  แซ่กือ
 
1. นายทวี  ศิลาพัฒน์
 
19 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมนตรี  ทรงสกุลแก้ว
 
1. นายทวี  ศิลาพัฒน์
 
20 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญทอง
 
1. นายทวี  ศิลาพัฒน์
 
21 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นายธนวันต์  แซ่กือ
 
1. นายทวี  ศิลาพัฒน์
 
22 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บัวเดช
 
1. นายสิทธิโชค  ทิพเกสร
 
23 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนลธวัช  ยอดขุดทด
 
1. นายสิทธิโชค  ทิพเกสร
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชัยภูษิต  ฤทธิ์ชัยเจริญ
2. นายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
3. นายยุทธนา  โชคขวัญยืน
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฑวัฒชัย  มุจริทร์
2. นายวิชาญ  แซ่กือ
3. นายเฉลิมวงศ์  ขจรศักดิ์เลิศ
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติชยา  คีรีมนัสกุล
2. เด็กหญิงมาริษา  ทรงสวัสดิ์วงษ์
3. เด็กหญิงรุจิพร  แซ่หว้า
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววสุธา  เสนาทัศนเสถียร
2. นางสาววาสนา  แสนโซ้ง
3. นางสาวอำภาภรณ์  ทองคำขาว
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภา   แซ่ว้าน
2. เด็กหญิงวรินทรา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงว้าง  แซ่เฮ่อ
4. เด็กชายสุชัจจ์  จังพินิจกุล
5. เด็กหญิงอภิษฎา  พั่ณพัฒนาการ
6. เด็กหญิงแสงเดือน  กิ่งเพชรเสรีชน
 
1. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายมนตรี  อารีรอบ
3. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
2. นายธีรไนย  แซ่ม้า
3. นางสาวพรพิมล  กวินวานิช
4. นายรักษิต  วัฒนายั่งยืน
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศึกษาชาติ
6. นางสาวเฉลิมศรี  เพ็งถาวร
 
1. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายมนตรี  อารีรอบ
3. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญา  บุปผาอมรศรี
2. เด็กหญิงณิช  ฤทธิ์คุณธรรม
3. เด็กหญิงวิลัย  แซ๋โซ้ง
 
1. นางประไพ  คงสมทอง
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาดา  แก้วศิริ
2. นางสาวธนวรรณ  ลอยเลิศ
3. นางสาวสิริพร  คชสีห์
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  มหาเสนา
2. นายศุภกฤษณ์  ชัยสงคราม
3. เด็กชายเดชาพล  แซ่เล่า
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นายอุทิศ  บริสุทธิ์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพรัตนย์  พันธ์เขียน
2. นางสาวพิมสร  ดาแก้ว
3. นางสาวศิริรักษ์  ม่วงสด
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นายอุทิศ  บริสุทธิ์
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนารีย์  ปรีรัตน์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงอารีญา  โคณะบาล
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  ยงกสิกิจ
2. นางสาวชลลดา  คงคำ
3. นางสาวสุริสา  พรมหญ้าคา
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นายอุทิศ  บริสุทธิ์
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธกานต์  สิงหฬ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงพิศรส  อินชา
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงวิรดา  ถนอมวงษ์ศรี
3. เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลอ
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปราณี  มั่นพัฒนาการ
2. นางสาวปราณี  แซ่กือ
3. นายวีรัช  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมชาย  แซ่เจียง
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  แซ่เล่า
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  สุขภิรมย์
2. นางสาวศรีวรรณ  องอาจ
 
1. นายรุฒธิพงษ์  อภัย
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรัชชัย  กลิ่นขจร
2. เด็กชายนิพนธ์  คะเชนเนียม
 
1. นายวาที  เจียงผา
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  โตจีน
2. นางสาวพรพรรณ  ไพโรจน์
 
1. นายวาที  เจียงผา
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวีรญา  ทรงพิสิษฐโภคิน
 
1. นายสมชาย  พันธ์ทรัพย์
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนินทร์  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงนนทวรรณ  ชมนก
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลี่ยมเคลือบ
2. เด็กหญิงพรรณราย  แสนท้าว
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ทรงพิสิษฐโภคิน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงเฟิร์น  หงษ์ศรีเมือง
 
1. นางชุติมา  เจริญโพธิ์
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐธิดา  ทองโฉม
2. นายนพเก้า  กุลาวงษ์
3. นางสาวสุนชฎาพร  วงศ์ลา
 
1. นางชุติมา  เจริญโพธิ์
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาววิมล  ศักดิ์สิรพันธ์
 
1. นายรุฒธิพงษ์  อภัย
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคลฉัตร  วังเวง
2. นายวรวุฒ  ม่วงสด
3. เด็กชายเตชิด  อุปริมวงศกร
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะลุน
2. นายณัฐวัฒน์  แจ้งถิ่นป่า
3. นายอรรถพล  หมีหริ่ง
 
1. นางสาวสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวพิมลวรรณ  ดิษอ่ำ
 
1. นายปฐมพงษ์  คำขาว
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  อินอำนวย
2. นายธนิษฐ์  แซ่กือ
3. นางสาวมะลิวัลย์  สืบศักดิ์วงศ์
4. นางสาวศิรินภา  เอี่ยมลออ
5. นายอนุสรณ์  ทรงสกุลแก้ว
6. นางสาวเบ๊า  ภูมิวงษ์
7. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูมรินทร์
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
2. นางวรนุช  ปานบุตร
3. นางสาวศิริลักษณ์  ติ๋วสุวรรณบวร
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงลักคณา  แร่ถ่าย
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เงินพิมพ์
5. เด็กชายไทย  ย่างสกุลดี
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
2. นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  สินนันโน
2. นางสาวจิรินรัตน์  แซ่ย่าง
3. นางสาวพิชญา  ดวงแก้ว
4. นางสาววิภาวี  อุชม
5. นางสาวสินิทรา  หนูภักดี
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
2. นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราญ