สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 9 1. นางสาวปุณยวีร์  เขียวรี
 
1. นางใกล้รุ่ง  ทัศนะพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  ชัยราช
 
1. นายจรรยงค์  พุ่มมูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายคมปกรณ์  จันทร์โพธิ์
 
1. นางใกล้รุ่ง  ทัศนะพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนฤมล  ระดมทอง
2. นายภัทรพล  พุ่มมูล
3. นางสาวศิริมา  แจ้งมณี
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายทศพร  พานเที่ยง
2. นางสาวพรเพ็ญ  อยู่กรุง
3. นายเทพทัต  เพ็ขรักษ์
 
1. นางสาวจำเนียร  ศรีเหลือบ
2. นางนันศุภา  หัสดินศุภกฤษ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายปรัตถกร  บุญลี้
2. นางสาวศิริยากร  ไชยเชษฐ
 
1. นางสาวจำเนียร  ศรีเหลือบ
 
7 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  แจ้งมณี
 
1. นายอำนาจ  ไชโย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 27.2 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงช่อชมภู  ขำแก้ว
2. เด็กหญิงพภพร  ท้วมวงษ์
 
1. นายศักดิ์ขริน  เพ็ชรจั่น
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สุขจันทร์
2. เด็กชายธเนศ  เรือนบัว
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์  จิตจำนงค์
 
1. นางสาววรรษมน  เกิดเสม
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบริพัตร  แย้มเลี้ยง
2. นายพนา  เกิดแก้ว
3. นายเมธา  จรูญวิทยา
 
1. นางสาววรรษมน  เกิดเสม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุสรา  ภารวิจตร
2. นางสาวพิชณัฐ  เคียงวงศ์
 
1. นางธิดารัตน์  นคร