สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัญญวัต  พานพงษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85.74 ทอง 6 1. นางสาวสุรางคณา  ตันอุดม
 
1. นางวรรณสิริ  สุขดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐนิชา  งามวงษฺ์
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.98 ทอง 5 1. นางสาวศิริวรรณ  สังข์ป้อม
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาลิสา  เภตรา
 
1. นางสุรดา  ภคภูติวัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนทกานติ์  บุญแตง
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรมเกตุ
 
1. นางสาวศศิธร  รอดย้อย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงผกามาส  ม่วงเกษม
2. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  โพธิ
 
1. นางสาวประไพ  จั่นยาว
2. นางสุภางค์  ศรีนวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวพร  ปานทอง
2. นางสาววราภรณ์  ไฝกิ่ง
 
1. นางสาวประไพ  จั่นยาว
2. นางสุภางค์  ศรีนวล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  กิตติวิทยนันท์
 
1. นางสาวสมใจ  ยิ้มเพ็ง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอชิรญา  โชติพนัส
 
1. นางเพ็ญแข  หลิกาพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 4 1. เด็กชายจิรายุ  เกิดพิทักษ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลนิกร
3. เด็กหญิงชนากานต์  เข็มจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  อ่ำจำรูญ
2. นางสาวธิดา  คล้ายจันทร์
3. นางสาวพัชราพร  เพ็งมาก
 
1. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพนธ์  ภู่เหล็ก
2. เด็กชายอภิเษก  เจียวัฒนะ
 
1. นางสาวกรรณิกา  โสมชัย
2. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ช่อเข็ม
2. นายฤทธิชัย  ถมยา
 
1. นายวีระ  กล่ำรักษ์
2. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  แสนวิเศษ
 
1. นางอัจฉรา  ประวัติกล้า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุฒ  ไวว่อง
 
1. นางทวี  ทับบุรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  วัดเข่ง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เฉลิมจิตร
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  จารุพันธ์
 
1. นางธนภร  ฮุ้นสกุล
2. นายไฉน  ม่วงแก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์นิธิ  วงษ์โพธิ์ขอม
2. นางสาวนิรัชพร  โชติพนัส
3. นางสาวเขมมิกา  ก้อนทอง
 
1. นางดวงนภา  พวงทอง
2. นางสาวอรุณี  ทองมาก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลลดา  ด้วงช้าง
2. เด็กหญิงชาริยา  รักธัญการ
3. เด็กหญิงมาติกานต์  ช้างแก้ว
 
1. นางประดิษฐา  ร่มโพธิ์
2. นายศักดา  เดชมา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  โตโทน
2. นางสาวณัฐกฤตา  แย้มพรม
3. นางสาวอารีรัตน์  กรานวงษ์
 
1. นางสาวภัทรดา  ชูทอง
2. นางสาวยุพิน  เกตุดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  แสนนาไต้
2. เด็กหญิงศรีจุฬาลักษณ์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอภิสรา  แพน้อย
 
1. นางประดิษฐา  ร่มโพธิ์
2. นายศักดา  เดชมา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 1. นางสาวกันยารัตน์  นาคทองดี
2. นางสาวปิยะวรรณ  อินธะนะ
3. นายศิลา  สุรินทร์
 
1. นางสาวอรุณี  ทองมาก
2. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชุติมา  แจ้งอุบล
2. เด็กหญิงพิทยารันต์  เขตตรีจักร์
3. เด็กหญิงไกลวัลวลัย  เดชพจน์
 
1. นางสาวภัทรดา  ชูทอง
2. นางสาวยุพิน  เกตุดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจงลักษณ์  มากบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  พรมภักดี
3. นางสาวอัจฉรา  กล่อมยงค์
 
1. นางดวงนภา  พวงทอง
2. นางสาวอรุณี  ทองมาก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงชนาภา  ไข่นิล
 
1. นางสาวยุพิน  เกตุดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิริชัย  ไทยเขียว
2. นายเด่นตะวัน  รอดลี
 
1. นางสาวอรุณี  ทองมาก
2. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคมกริช  วิชิตพันธ์
2. นายคิมหันต์  เสมเหลือง
3. นายเมธี  จำนงคำ
 
1. นางสาวยุพิน  เกตุดี
2. นายไฉน  ม่วงแก้ว
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกฤติยา  เทียนบาง
2. เด็กหญิงชีวาพร  สังข์เรือง
3. เด็กหญิงนภัสสร  ชาตะสุภณ
4. เด็กหญิงนันทินี  มงคลองผล
5. เด็กหญิงพิมานมาศ  แซ่อึ้ง
 
1. นางรัชดาภรณ์  สังข์เรือง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญชนก  สอาดศรี
2. นางสาวชมทิศา  ยี่วิชัย
3. นางสาวณิชกานต์  รักษาสวัสดิ์
4. นางสาวธันยพร  ยิ้มจันทร์
5. นางสาวภัทรวดี  แตรมาก
 
1. นายโสภณ  จำรัส
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โสภณวัชรพันธ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  จีวีระ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สำนึกดี
4. เด็กหญิงเจนจิรา  เสมา
5. เด็กชายเจษฎากร  ปลั่งดี
 
1. นายประดิษฐ  โพธิ์สำราญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงนภา  ตุ้มโท
2. นางสาวปวันรัตน์  เปี่ยมห้อย
3. นางสาวปัทมพร  ปัทมะวิภาค
4. นางสาวรุ้งทราย  ด้วงช้าง
5. นางสาวใบเตย  วัดเข่ง
 
1. นางบุษกร  สมัครเขตการณ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  บาลี
2. นางสาวจิราพร  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวปาวียา  เอมอ่อน
4. นางสาวปุณยนุช  สนธิโพธิ์
5. นายศิราวุฒิ  ดีประสิษธิ์
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นายสมพร  แสงพงษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกนกศักดิ์  มั่นปาน
2. นายจักรพรรณ  ป้อมศิลา
3. นางสาวจันทร์ฉาย  พูลสวัสดิ์
4. นายณัฐชัย  แก้วงาม
5. นายนนทพัทธ์  เชาว์ฤทธิ์
6. เด็กชายพรรษวุฒิ  ปานเงิน
7. นายพัชรกร  เทพแก้ว
8. นางสาวมัลลิกา  พรมมิห์
9. นางสาวศิริลักษณ์  มีวงษ์
10. นายสมรักษ์  อบพล
11. นางสาวอมิตตา  จินดาบุตร
12. นายเกษมสันต์  น้อยแจง
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มั่งมี
 
1. นางพรรณี  เสือเขียว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงน้ำเย็น  เรืองสังข์
 
1. นางวันทนา  สุชาการ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.25 ทอง 5 1. นางสาวอรัญญา  สนสุวรรณ
 
1. นางสุภิรมย์  จาคสกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แสนวัน
2. เด็กชายศุทธิกร  ฤทธิ์กล้า
 
1. นางนิภา  มาใหญ่
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายภควันต์  รอดย้อย
2. นางสาววาสีนี  วันจันทร์
 
1. นางพรรณี  ไตรแสง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  สาแช
2. เด็กหญิงกัลยา  เต็มศักดิ์
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เก่งกสิกิจ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  จังพินิจกุล
5. เด็กหญิงญาณิศา  สุขพันธ์
6. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทำความชอบ
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กล่ำคุ้ม
8. เด็กหญิงรัชนีกร  คุ้มไพร
9. เด็กหญิงอภิลัดดา  สกุลงาม
10. เด็กหญิงอรนุช  บุญเพ็ง
 
1. นางนิตยา  โตแก้ว
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา  โตจำนงค์
2. นางสาวชุติกาญจน์  มหาขันตรี
3. นางสาวดวงกมล  ดวงพัตตรา
4. นางสาวนัฐการณ์  ขวัญศรี
5. เด็กหญิงนัฐณิชา  ปรุงใจ
6. เด็กหญิงน้ำเย็น  เริองสังข์
7. นางสาวบุญญิสา  สังข์อ่วม
8. เด็กหญิงพัชธียา  โตปาน
9. นางสาวมณฑกานต์  อิทธิฤทธิพันธ์
10. นางสาววรัญญา  เหมือนมา
11. นางสาววริษฐา  วันจันทร์
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วรพันธ์
13. นางสาววิชญาพร  ปิ่นทอง
14. นางสาวศรัญญา  เกษภูเขียว
15. นางสาวใบเตย  วัดเข่ง
 
1. นายฉลอง   ปานขวัญ
2. นายพงศ์วรุตม์  วงศ์สังวาลย์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาธานี
2. เด็กหญิงวริษฐา  รอดย้อย
3. เด็กหญิงอฑิตยา  สวัสดี
 
1. นายธงชัย  ชูมก
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมาศ  บุตรวิชา
2. นางสาวบุญนำ  ฤทธิ์กล้า
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุพรรณ
 
1. นายสมเกียรติ  พวงทรัพย์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงศ์  กรรณิกากลาง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ช้างแก้ว
 
1. นางประภา  ตั้งคำ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชไมภรณ์  สุพรรณ
2. นางสาวพรรณิภา  ไมล์โพธิ์
 
1. นางสาวรุจี  นันทมนตรี
 
45 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญา  ด้วงกลาง
 
1. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
 
46 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  ระรอกแก้ว
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วรพันธ์
 
1. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาสินี  ศักดิ์ทอง
 
1. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัลนุช  แจ่มนิยม
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์ดา  จีนอ่ำ
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรุษห์  จูชัง
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรพร  สวัสดี
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฎิทัศน์  คุ้มกอง
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
54 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  นาคเกิด
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรพร  สวัสดี
2. นางสาวจิราพร  โพธิ์แก้ว
3. นายปฎิทัศน์  คุ้มกอง
4. นายปรุษห์  จูชัง
5. นายภัทรชระ  มีชีพกิจ
6. เด็กหญิงวาริสา  เพตรา
7. นางสาววิชชุภาภรณ์  นครไทย
8. นางสาวศุกลภัทร  มีลักษณะ
9. เด็กชายสพลดนัย  เทพคำ
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะวงค์  กันท้วม
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
57 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณิตา  รอดย้อย
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนันท์  ผิวอ่อน
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฆะนอง  ต่วนชัย
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
60 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวฐานิตา  เกตุมา
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมุธิตา  ชิณโคตร
 
1. นายภาสกร  อินโท
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชชัย  ศรีแพ่ง
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  โพรงพรม
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คุ้มเขตร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขศึกพ่าย
3. เด็กหญิงภูรีพิไล  สุขใย
4. เด็กหญิงวิลาสินี  เพชรประยูร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เฉลิมเมือง
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมยา
 
1. นางทวี  ทับบุรี
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภา  ชนะกิจพิทักษ์กุล
2. นางสาวบุษยา  เชียงเงิน
3. นางสาวพิมพกานต์  ทรัพย์พลี
4. นางสาวภัทราวดี  ชาตะ
5. นางสาววันวิสาข์  พึ่งน้อย
6. นางสาวศิริลักษณ์  รักษาบุรี
7. นางสาวสิรีธร  เทียมทอง
8. นางสาวโสภณัฐ  กันอ่ำ
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรุงใจ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  คตหอย
4. เด็กหญิงทิพปภา  กลิ่นเอี่ยม
5. เด็กหญิงนุชนาท  ศรีโสภา
6. เด็กหญิงปนัดดา  พันพัว
7. เด็กหญิงวรรณิตา  รอดย้อย
8. เด็กหญิงศิริวิมล  วงษ์อินทร์
 
1. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อผกา  อินทรวานิช
2. นางสาวดวงหทัย  จันทร์สุนทร
3. นางสาวนิสารัตน์  เขตนิมิตร
4. นางสาวพชรวรรณ  จรรยารัตน์
5. นางสาวพัลย์สุภา  ฤทธิ์กล้า
6. นางสาวสิราวรรณ  พันธ์กลับ
7. นางสาวสุรางคณา  คงเจริญ
8. นางสาวอธิตยา  เนียมทอง
 
1. นางจินตนา  แจ้งอุบล
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุภาราญ
2. เด็กหญิงวาสนา  ยิ้มจันทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  หุ่นดี
 
1. นางจินตนา  แจ้งอุบล
2. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพโต
2. เด็กชายฉัตรชัย  คุ้มกล่ำ
3. เด็กหญิงณัฐชลิตตา  อินอิ่ม
4. เด็กชายศรัณย์พร  จันทร์แจ่ม
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทับอินทร์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  มั่นปาน
 
1. นางขวัญศิริ  เคารพธรรม
2. นางยุพิน  กล่ำรักษ์
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพร  สนธิกร
2. นายพัชรกร  เทพแก้ว
3. นายวรเมธ  รอดย้อย
4. นายวัชรพล  หมื่นกล้า
5. นางสาวศุธารา  นุ่นละออง
6. นางสาวอมิตตา  จินดาบุตร
 
1. นางขวัญศิริ  เคารพธรรม
2. นายพุฒิพงษ์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสายชล  ชูมก
2. นางสาวสุธินี  เพชรประยูร
3. นางสาวอารีรัตน์  เรืองขจร
 
1. นางขวัญศิริ  เคารพธรรม
2. นางนพพร  เขตการณ์
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  พุทธนาวงศ์
2. เด็กหญิงวรรวลัย  ฤทธิ์กล้า
3. เด็กหญิงสุภัสสร  มูลรัตน์
 
1. นายธงชัย  บุญเสริม
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญจิรา  ไทยเขียว
2. นางสาวณัฐริกา  ภู่เอี่ยม
3. นางสาวนิชาภา  พิริยะเวชากุล
 
1. นายธงชัย  บุญเสริม
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  บุญศรี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดำนิล
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  วัดเข่ง
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายภัทรภณ  อ่ำทิม
2. นางสาวสุธาสินี  ภู่ทอง
3. นายอภิวัฒน์  สนิกวาที
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางทิพภา  บุญชยศิริ
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  โพธิ์พล
2. เด็กหญิงวาสนา  ยวงเงิน
3. เด็กหญิงเกษสุดา  มาโต
 
1. นางจินตนา  แจ้งอุบล
2. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิณทิพย์  บุตรสะ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่วมสุข
3. เด็กหญิงอณัญญา  เทียนงาม
 
1. นางทิพภา  บุญชยศิริ
2. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  บุญงาม
2. นางสาวรวิภา  บุญเพ็ง
3. นางสาวลัลนา  จูเที่ยง
 
1. นางทิพภา  บุญชยศิริ
2. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัญญวัต  เทพทอง
2. เด็กชายเสกสรร  เผื่อนทิม
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นางสาวสุชาดา  คงครอง
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติณห์  อินโท
2. เด็กชายศุภกร  บุญเลิศ
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวิวัฒน์  กกสันเที๊ยะ
2. นายวิศรุต  เสาวรส
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชระ  คล้ายศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เดือนเพ็ญ
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตภาส  อินโท
2. นายกิติทัศน์  โสภณวัชรพันธ์
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นายมลชัย  ทรัพย์มาก
2. เด็กชายวรากร  คำมีมูล
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปทุมพร  สังข์เรือง
2. เด็กหญิงเวธกา  หิรัญพงษ์
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นางสาวสุชาดา  คงครอง
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 4 1. นางสาวสิรีธร  จันทร์นิล
2. นางสาวอุษา  วัดเข่ง
 
1. นายวิชัย  ชัยประทุม
2. นางสาวสุชาดา  คงครอง
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายชิติวรรณ  ริ้วพิทักษ์
2. นายอรรถพร  ม่วงโพธิ์เงิน
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  แดงสุนทรชัย
2. นางสาวณัฐฐาพร  อยู่สุข
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรราม  พุ่มพวง
2. นายสุวพัชร  สาโรจน์
3. นายเอกชัย  อินทร์เงิน
 
1. นายวิชัย  ชัยประทุม
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิปปกร  อิ่มมณี
2. เด็กชายอาภากร  ศิริเขต
3. เด็กชายเดชาพล  กลั่นแก้ว
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยชนะ  บานเย็น
2. นายรุ่งเรือง  ศรีบำรุง
3. นายเจนธรรม  สุขีถาน
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คล้ายวิมุติ
 
1. นางรัชฎาพร  อินทร์แสง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาลิตา  นามโสม
 
1. นางนิรัชรา  คำพุด
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสิริเพชร  บำเพ็ญบุณย์
 
1. นางสาวพิกุล  คุ้มผล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพัชราภรณ์  ลาภเกิน
 
1. นางสาวพิกุล  คุ้มผล
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรธาดา  เดชมา
 
1. นางพเยาว์  แสงสวิทย์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวศิริลักษณ์  มีวงษ์
 
1. นางพเยาว์  แสงสวิทย์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา  บัวชื่น
 
1. นางสาวพิกุล  คุ้มผล
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดลัลพร  น้ำเพ็ชร
 
1. นางนิรัชรา  คำพุด
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิกานต์  หม้อเหล็ก
2. นางสาวพิมชมพู  ไทยยิ้ม
3. นางสาวรัตติกาล  ศรีกล่อม
4. นางสาวรัตนาพร  ทับบุรี
5. นางสาววานิสสา  สุขจาด
 
1. นางภัทรธิรา  อินโท
2. นางอนุสรา  กาแสงพงษ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วันจันทร์
2. เด็กหญิงอารียา  บรรลือศิลป์
 
1. นายภาสกร  อินโท
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐศุภร  แสงสว่าง
2. นางสาวสุทธินี  เนียมทอง
 
1. นายภาสกร  อินโท
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรณินท์  แจ้งอุบล
2. นายตติยะ  ขุนพิทักษ์
3. นายปัณณธร  ปทุมานนท์
4. นายปิยะ  พึ่งเรียน
5. นายสุรศักดิ์  นัยเนตร
6. นายเฉลิมราช  ยอดดำเนิน
 
1. นายฉลอง  ปานขวัญ
2. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีนวล
3. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  สิงห์ดา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ระลอกแก้ว
3. เด็กหญิงอัจจิมา  บุญงาม
 
1. นายศตวรรษ  ศรีภิรมย์
2. นางสุภางค์  ศรีนวล
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.97 ทอง 4 1. นางสาวรักษิณา  สิงหา
2. นางสาวอชิรญาณ์  สายสุข
3. นางสาวอินทิรา  ทองบ่อ
 
1. นายศตวรรษ  ศรีภิรมย์
2. นางสุภางค์  ศรีนวล
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุชญา  ฤทธิ์กล้า
2. เด็กหญิงเสาวภาพรรณ์  เข็มเพ็ชร
 
1. นายโช  กาบเครือ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายณัฐพล  โชติทอง
 
1. นายโช  กาบเครือ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุฒทรัพย์
2. เด็กหญิงสิมิตา  ภู่เกิด
 
1. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวลัดดาวัลย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  สิงห์ดา
2. เด็กหญิงศุจิราภัทร์  พงษ์ชัยอินทร์
 
1. นางวรรณสิริ  สุขดี
2. นางสาวศศิธร  รอดย้อย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวรรณา  เปี่ยมมนัส
 
1. นายศตวรรษ  ศรีภิรมย์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญธร  เก่งกสิกิจ
 
1. นางสาวคนึง  รักสันติศานติ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวรินทร์  เพ็งมาก
 
1. นางคนึง  รักสันติศานติ
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชนาฎ  ไทยเลิศ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ทองอยู่
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวภา  คงพุ่ม
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชนาฎ  ไทยเลิศ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
118 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รักซ้อน
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตินักรบ  ฉิมพลี
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
120 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรรจนียา  มั่นปาน
2. นางสาวอารียา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  หอมรส
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
121 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เขียวศรี
2. เด็กหญิงเฉลิมพร  โพธิ
 
1. นางสาวสมใจ  ยิ้มเพ็ง
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รักซ้อน
2. เด็กชายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางอนุสรา  กาแสงพงษ์
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
123 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เขียวศรี
2. เด็กหญิงเฉลิมพร  โพธิ
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ใบเอี่ยม
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรรจนียา  มั่นปาน
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวภา  คงพุ่ม
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีโชค  สุขล้ำ
2. เด็กชายธีรภัทร  ทิมห้อย
3. เด็กชายอนันต์  จูสิงห์
 
1. นายพงศ์วรุตม์  วงศ์สังวาลย์
2. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ