สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ชูจิตร
 
1. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90.44 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐธิดา   อ่อนสอาด
 
1. นางปรียอร   สุขสัมฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.72 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไม้ตะเภา
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.54 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ใหญ่วงศ์
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  มั่นพุด
 
1. นางประภา  พูลวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพรพิพัฒน์  เกษสาคร
 
1. นางประภา  พูลวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ปั้นเนตร
 
1. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวธันวาพร  อ่อนฤทธิ์
 
1. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  แป้นโพธิ์
2. เด็กชายยศกร  จันทร
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
2. นางประภา  พูลวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบวรรัตน์  นุ่มทนงค์
2. นางสาวมนฑกานติ  พุทธโกศัย
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
2. นางประภา  พูลวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  สินสนอง
 
1. นางสาวขวัญนภา   ปั้นฤทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 11 1. นายธิติวุฒิ  อินทร์ขำ
 
1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายวสุพล  บัวโพช
2. เด็กชายสหรัตน์  บุญสิงมา
 
1. นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์
2. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวรัชนีกร  วันทอง
2. นางสาวอารีรัตน์  ราชบัณฑิต
 
1. นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์
2. นางเพ็ญศรี  หงน์อ่อน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายนาวิน  จันตะเภา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีเอี่ยม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายพงศธร  นพงัน
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีเอี่ยม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 8 1. นางสาวนิศามณี  สุขเกิด
2. นางสาวประภัสสร  พูลพุฒ
3. นางสาวเมธาพร  กรุดเจียม
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
2. นางนงนุช  อินมณี
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นางสาวปัทมา  สุขสว่าง
2. นางสาวสุมาลี  ยอดเกิด
3. นางสาวอังคณา  แตงเทศทอง
 
1. นางนงนุช  อินมณี
2. นางพิกุล  แย้มเจิม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกุลธิดา  อยู่มาลัย
2. นางสาวณัฐมน  พุทธรักษา
3. นางสาวนฤมล  คำน้อย
 
1. นางสาวสมปอง  ปานเอม
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัดดา  ลี้เกื้อกูล
2. นางสาวนภัส  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ตันทรัพย์
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
2. นางสมปอง  ปานเอม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฝ่ายค้า
2. เด็กชายตระกาาร  พิกุลทอง
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุทัศน์  คุ้มเขต
2. เด็กชายอานนท์  ครอบสวย
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.18 เงิน 7 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  บุญอ่อน
 
1. นายวิเชียร  ยอดดำเนิน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายปิยะภัทร  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงยศกร  พลสวัสดิ์
 
1. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายคมสันต์  อิงบุญ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ภู่โต
 
1. นางจิรวรรณ  มณีเนตร
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกร  ใจสงค์
2. นางสาวสริตา  แย้มสุข
 
1. นายสุวัตชัย  ฉายประทีป
 
27 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเฉลิมชัย  โพธิ์เกษม
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
28 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐฎ์  บัวประดิษฐ์
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
29 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัชชา  ลี้เกื้อกูล
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
30 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวภัทรวดี  ทันตะเภา
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
31 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ดี
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
32 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสโรชา  มะณีไสย
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
33 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวัชรินทร์  สำเภาทอง
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
34 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสโรชา  มณีไสย
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
35 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  ลี้เกื้อกูล
2. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ดี
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
2. นางภัทราพร  พรหมตระกูล
 
36 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ดี
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
37 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นายสิรภพ  แดงไผ่
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
38 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แพร่หลาย
2. เด็กชายสุทิวัส  นุ่มทนงค์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  โพธิ์เกษม
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
2. นางภัทราพร  พรหมตระกูล
 
39 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  โพธิ์ศรี
2. นายศุภชัย  ปัทมสูต
3. นางสาวเบญญาภร  สิทธิ์น้อย
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
2. นางภัทราพร  รหมตระกูล
 
40 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  สีฟุ้ง
2. นายจักรกฤษณ์  ยิ้มฉาย
3. เด็กหญิงจิราภา  ขำคำ
4. นายญาณันธร  สง่าเมือง
5. เด็กหญิงณัดดา  ลี้เกื้อกูล
6. เด็กชายธนกรณ์  โพธิ์บ่าย
7. เด็กชายธนชัย  สังข์แย้ม
8. เด็กหญิงธันวาพร  อ่ออนฤทธิ์
9. นายธีรชัย  เกยพยา
10. เด็กหญิงนภัส  แซ่ย่าง
11. นางสาวนวรัตน์  กีตา
12. นางสาวนันทินี  สีนิน
13. เด็กหญิงปนัฐดา  เพ็ชรอินทร์
14. เด็กหญิงประภัสสร  มั่นพุต
15. นายปวีณ  มุสิพรหม
16. นางสาวปัญญาพร  สิทธิ์น้อย
17. เด็กหญิงยศกร  พลสวัสดิ์
18. นางสาวระพีพร  ลาพิมล
19. เด็กหญิงวรรณวิสา  แป้นโพธิ์
20. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วยวง
21. นายวัชระ  เที่ยนลั้ม
22. เด็กหญิงศศิวิมล  แตงโพธิ์
23. นายสรวิชญ์  สีสุข
24. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พิศนอก
25. เด็กหญิงสุนิสา  ขำคำ
26. นายสุเมธ  ตองอ่อน
27. เด็กหญิงหทัยกานต์  บุญนำมา
28. นางสาวเกสรา  ป้อมจันทร์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ชมรอด
2. นางสาวสมปอง  ปานเอม
 
41 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรุ่งศักดิ์  บุญมา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ชมรอด
 
42 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวหทัยกาญจน์  จั่นช้อย
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ชมรอด
 
43 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรุ่งศักดิ์  บุญมา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ชมรอด
 
44 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายญาณันธร  สง่าเมือง
2. นายธนศักดิ์  คำอ่อน
3. นายรุ่งศักดิ์  บุญมา
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขเสมอ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขเสมอ
3. เด็กหญิงลลิตา  อ่ำอำพล
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาล  ทุ่งแฝก
2. นางสาวเกสรา  ป้อมจันทร์
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุรากร
2. เด็กชายพีรพล  แตงโพธิ์
3. เด็กหญิงโสภณัฐ  ฤทธิ์เติม
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขวดทอง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยมาศ
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สังอ่ำ
2. เด็กหญิงสิตานันท์  พวงมณี
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายฐนชอบ  รื่นรวย
2. นายวิทยา  พัดดำ
 
1. นางสาวอินทิรา  น้อยอ่าง
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รามขำ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  อินทร์หอม
 
1. นางสาวอินทิรา  น้อยอ่าง
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 1. นายศุภกฤษ  สุเมธโอฬาร
2. นายอภิสิทธิ์  แซ่หว่อง
 
1. นางสาวอินทิรา  น้อยอ่าง
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอภิรยา  แย้มเจิม
 
1. นางฐิติรัตน์  จูชวน
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรชนก  อิมะไชย
 
1. นางฐิติรัตน์  จูชวน
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชญา  เดชาฐิรโชติ
 
1. นางอัญชุลี  ทองดง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวยลตะวัน  สินสนอง
 
1. นางอัญชุลี  ทองดง
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  พุทธโกสัย
 
1. นายสมบัติ  ทองดง
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.83 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐานิดา  บัวประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐมล  โตน้อย
3. เด็กหญิงวนิดา  ศุภนคร
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.84 เงิน 9 1. นางสาวสุนิสา  ประสม
2. นางสาวสุวัชนีย์  ยงยิ่งยืน
3. นางสาวเจนจิรา  แตงเทศทอง
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงวิชญาณี  แก้วเต่า
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวอารยา  สิทธิสาริกิจ
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีศักดา
2. เด็กหญิงบุญนพิน  แก่นนาคำ
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลิตา  บุญธรรม
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แตงโพธิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วยวง
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรังสิมันต์  เนตรนุช
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวแช่ม
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายวทัญญู  กุลเผือก
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก