สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.85 ทอง 7 1. นางสาวนภาพร  คำแผง
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายํธันวา  วงษ์สวรรค์
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงตะคล้อ
2. เด็กหญิงพิยดา  สารมะโน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุ่มพ่วง
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
2. นายประกิจ  สงข์ขำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  จันทร์สุระคล
2. นางสาวนพวรรณ  แซ่นิ้ม
3. นายเจตนา  ภู่เปี่ยม
 
1. นางพิมพ์มาศ  ณรงค์
2. นายวีรพล  ช้อยกิ่ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลณิชา  นุ้ยปลี
2. นายธนวัฒน์  คอบุตร
3. นายนฤบดี  ขำเดช
4. นายพิทยา  ทองเอี่ยม
5. นายอภิศักดิ์  เมืองมา
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
2. นางสาวลัดดา  เหลาทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวทิพวรรณ  เอี่ยมคุ้ม
2. นายธนาวุฒิ  เพ็งภู่
3. นางสาวนพวรรณ  ทุยหุน
4. นางสาวปวีณา  เรืองครุฑ
5. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีคำ
 
1. นางสาวลัดดา  เหลาทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกาญจนา  รอดย้อย
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุนิสา  รักกัน
2. เด็กชายเมธี  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เจริญวิทย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายพรเทพ  มีอะนันท์
2. นางสาวเจนจิรา  เม่นสุวรรณ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เจริญวิทย์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกามาศ  อยู่คง
2. เด็กหญิงเปรมิกา  ภู่เทศ
 
1. นางการเกตุ  อาจผึ่ง
2. นางพรศรี  วัฒนะเขตการณ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายธีรวุฒิ  สายท่าเสา
2. นางสาววิมล  ทวีเขตกร
 
1. นางการเกตุ  อาจผึ่ง
2. นางพรศรี  วัฒนะเขตการณ์
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวสตรีรัตน์  เที่ยงจิตต์
 
1. นายทิฆัมพร  สุวรรณภาพ
 
13 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาพรรณ  ล่าชิด
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
14 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  อ่วมรอด
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนละมูล
3. นางสาวนิรชา  เอี่ยมเทียม
4. นางสาวรัตนาพร  กิ่มเกิด
 
1. นางสาวรัชดาพร  วณิชยกุล
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวศรุตา  ชาตรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  ทองงามขำ
3. นางสาวอรพรรณ  ร่างวิจิตร
 
1. นางสาวจีรวรรณ  เสลา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 1. นายตยาคี  เพ็ชรสีม่วง
2. นายปรีชา  เบิกใจ
 
1. นางสาวขวัญตา  แสนสุด
2. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงหนาท
 
1. นางสายฝน  ศักดิ์สิริโกศล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโยษิตา  น้อยหวอย
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชระ  หมั่นบรรจง
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
20 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุจรี  กสิกรณ์
 
1. นางสาววลีวัลย์  สุขขัง
 
21 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  แสงเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พูลเณร
 
1. นางสาววลีวัลย์  สุขขัง