สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74.98 เงิน 11 1. นายกันตนพ  นาเจริญ
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 5 1. นางสาวอินทิรา  เชยสาคร
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73.83 เงิน 4 1. นายกิตติพศ  โกทัน
2. นางสาวธันยพร  ท้วมศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
2. นายไพศาล  อยู่ชา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายติรวัฒน์  คำเพ็ง
2. นายอาชวินทร์  สวนจั่น
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์
2. นางสาวเพียงพฤทธ์  ชุ่มชวย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนลธวัฒน์  เกิดเล็ก
 
1. นางสาวอรณัส  แพรดำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวปวันรัตน์  เกิดเล็ก
 
1. นางสาวเพียงพฤทธ์  ชุ่มชวย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.9 เงิน 6 1. เด็กชายธนพงษ์  จิตร์จรูญ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยอดเมือง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รูปคม
 
1. นางสาวมลชิรา  รอดแพทย์
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.1 เงิน 6 1. นางสาวกมลวรรณ  ครังนุ่ม
2. นางสาวกำไร  เรืองขำ
3. นางสาวพรนภา  จันทร์สุเทพ
 
1. นางสาวจิตรดา  รังษีโรจนสมบัติ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.25 เงิน 6 1. นางสาวกฤษณา  ประสพสิน
2. นางสาววนิดา  คำสอน
3. นางสาววราภรณ์  สงเคราะห์
 
1. นางสาวกันต์สินี   รัตนเดชานาคินทร์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 12 1. นายปกาสิทธิ์  เกตุหนู
2. นายพีรพล  ทิมวัฒนชัย
 
1. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภานนท์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์