สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีรชน  บางศิริ
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74.98 เงิน 11 1. นายกันตนพ  นาเจริญ
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนา  โพธิ์นาง
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.92 ทอง 6 1. นางสาวอมรรัตน์  มาก๋ง
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 5 1. นางสาวอินทิรา  เชยสาคร
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  สวนจุ้ย
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปทิตตา  บัวทิม
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติพัฒน์  สิงหา
2. เด็กหญิงกุลนิษ  หงษ์ทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
2. นายไพศาล  อยู่ชา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73.83 เงิน 4 1. นายกิตติพศ  โกทัน
2. นางสาวธันยพร  ท้วมศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
2. นายไพศาล  อยู่ชา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุยงค์
 
1. นางสาวเพียงพฤทธิ์  ชุ่มชวย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนิชธาวัลย์  ศรีผ่อง
 
1. นายเกื้อกูล  ส่งศิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนายุทธ  เกตุตระกูล
2. เด็กชายพิพัฒน์  อิ่มเพ็ง
3. เด็กชายรัฐชัย  ประคุณหังสิต
 
1. นางสาวอรณัส  แพรดำ
2. นางสาวเพียงพฤทธ์  ชุ่มชวย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจารุวรรณ  ทองทรัพย์
2. นายจุมพล  เข็มเพชร
3. นายอภิสิทธิ์  หมื่นจบ
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์
2. นางสาวเพียงพฤทธ์  ชุ่มชวย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายติรวัฒน์  คำเพ็ง
2. นายอาชวินทร์  สวนจั่น
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์
2. นางสาวเพียงพฤทธ์  ชุ่มชวย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนลธวัฒน์  เกิดเล็ก
 
1. นางสาวอรณัส  แพรดำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวปวันรัตน์  เกิดเล็ก
 
1. นางสาวเพียงพฤทธ์  ชุ่มชวย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.9 เงิน 6 1. เด็กชายธนพงษ์  จิตร์จรูญ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยอดเมือง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รูปคม
 
1. นางสาวมลชิรา  รอดแพทย์
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.1 เงิน 6 1. นางสาวกมลวรรณ  ครังนุ่ม
2. นางสาวกำไร  เรืองขำ
3. นางสาวพรนภา  จันทร์สุเทพ
 
1. นางสาวจิตรดา  รังษีโรจนสมบัติ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 7 1. นายวรวิทย์  ปลูกทรัพย์
2. นายอภิวัฒน์  หวังถวิล
3. นายเอกภาพ  ศรีบุญเรือน
 
1. นายศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพกร  มงคลยุทธ
2. เด็กหญิงมินตรา   มณฑา
3. เด็กชายเจษฎาพร  ติ่งตา
 
1. นางสาวจิตรดา  รังษีโรจน์สมบัติ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.25 เงิน 6 1. นางสาวกฤษณา  ประสพสิน
2. นางสาววนิดา  คำสอน
3. นางสาววราภรณ์  สงเคราะห์
 
1. นางสาวกันต์สินี   รัตนเดชานาคินทร์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงหา
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  นาหัวหนอง
4. เด็กหญิงศิริพร  บัวเจริญ
5. เด็กหญิงเจนนิสา  บุญช่วย
 
1. นายสุจิณ  หร่ายลอย
2. นายไพศาล  อยู่ชา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลดา  น้อมวิเศษ
2. นางสาวนัฐยาพร  ลัดดา
3. นางสาววรุณศิริ  จงศิริ
4. นางสาวอภิณญา  โพธิ์เปี่ยม
5. นางสาวเอมิกา  มะแป้น
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
2. นายสุจิณ  หร่ายลอย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์หลำ
2. เด็กหญิงวรินทร  จงศิริ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  อยู่สวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุณิชชา  สิเนรุราช
5. เด็กชายไตรมาศ  พลายวงษ์
 
1. นายส  สุชัยรัตน์
2. นายสุจิณ  หร่ายลอย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  ผู้ยิ้ม
2. นางสาวพรชนก  เสือนิล
3. นางสาวพิมพิไล  บุญฤทธิ์
4. นางสาวสุทธดา  สวนจุ้ย
5. นางสาวอมิตรา  มันพุท
 
1. นายส  สุชัยรัตน์
2. นายสุจิณ  หร่ายลอย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธุวานนท์  บัวนิน
2. นายปกาสิทธิ์  เกตุหนู
3. นายภูริชัย  พูลเอี่ยม
4. นายวุฒิชัย  แปกระโทก
5. นายอลงกรณ์  จุ้ยแก้ว
 
1. นายส  สุชัยรัตน์
2. นายสุจิณ  หร่ายลอย
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  สูงงาม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พัวพิทักษ์ชัย
3. นายชัยยา  อยู่ชุ่ม
4. นายณัฐพล  ตันหยง
5. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นนิ่ม
6. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์หลำ
7. นางสาวธันยาพร  แสงกระจ่าง
8. นางสาวนันทวัน  ด้วงน้อย
9. นางสาวนันทิพร  เอี่ยมพลอย
10. นางสาวปริชาติ  คล้ายแจ่ม
11. เด็กหญิงวรินทร  จงศิริ
12. เด็กหญิงวิชญาดา  อยู่สวัสดิ์
13. นางสาววิรัญชนา  ชังเมือง
14. นางสาวสายธิดา  อยู่แจ่ม
15. เด็กหญิงสุณัชชา  สิเนธราช
16. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์วิเชียร
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกิดเสม
18. นางสาวอัญมณี  เรืองมี
19. เด็กชายไตรมาตร  พลายวงษ์
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
3. นายส  สุชัยรัตน์
4. นายสุจิณ  หร่ายลอย
5. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หิรัญพานิช
 
1. นายส  สุชัยรัตน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอภิสรา  สำรีดี
 
1. นายสุจิณ  หร่ายลอย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัสสร  ขำพิพัฒน์
2. เด็กชายรัชตะ  ชัยบุรินทร์
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริชาติ  ศิริพันธ์
2. นายอานนท์  เรืองบุรพ
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกนันท์  เนตรมะลิ
2. นางสาวกัญญ์วรา  สรรค์ประสิทธิ์
3. นางสาวกุลณัฐ  เจิมขุนทด
4. นางสาวนุชวรา  อ่อนเหล็ก
5. นางสาวพรชิตา  โตประเสริฐ
6. นางสาวมนัสวี  บญหลักคำ
7. นางสาววราภรณ์  ทิมอุบล
8. นางสาวสิริรัตน์  เอี่ยมพลอย
9. นางสาวสุฑารา  สรรชัยเสริมพร
10. นางสาวเยาวลักษณ์  รื่นสด
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  อ่อนจ้าย
2. เด็กหญิงนิธินาถ  ขุนเหล็ง
 
1. นายชัยยา  เพ็งนิ่ม
2. นางอุไรวรรณ  โพธิ์เหลือง
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมยุรี  เกิดสิน
2. นางสาวศศิประภา  แสงหงษ์
 
1. นายชัยยา  เพ็งนิ่ม
2. นางอุไรวรรณ  โพธิ์เหลือง
 
36 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัญวิสา  ท่าหิน
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
37 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญชิตา  พ่วงทอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จุนจั่น
3. นางสาวกุลณัฐ  เจิมขุนทด
4. นางสาวจิตรตระการ  มโนมัยนฤนาท
5. นายจิตริน  มั่งคั่งสง่า
6. นางสาวฉัตรศิริ  สุขสงวน
7. นางสาวชลธิชา  ยวงเงิน
8. นายฐิติพงษ์  แจ้งดี
9. นางสาวฐิติมา  กล่อมจันทร์
10. นายฐิติวัสส์  ปิ่นอยู่
11. นางสาวดลนภา  ฟักนุ่ม
12. เด็กชายธนชิต  คุ้มปรางค์
13. เด็กชายธนาวุฒิ  พงษ์ทรัพย์
14. นางสาวธิโรชา  อยู่สวัสดิ์
15. เด็กหญิงนนทนันท์  เงินหอม
16. นางสาวนิฐิรา  ชื่นนิ่ม
17. นางสาวปณิดา  นวลคำ
18. นางสาวปาริชาติ  ศิริพันธ์
19. นางสาวพัชรี  ศรีชาติ
20. นายภูวดล  จันทร์วิเชียร
21. เด็กหญิงรัชนา  โพธิ์นาง
22. นางสาวลดาวัลย์  ดาราภา
23. นายวงศกร  บุญลี้
24. นางสาววชิราภรณ์  ท่าหิน
25. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  แก้ววันทา
26. เด็กหญิงศิริพร  บัวเจริญ
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิณแสง
28. เด็กหญิงศุภานิช  สุภาลักษณ์
29. เด็กหญิงสรันรัตน์  อยู่รอด
30. เด็กชายสัญชัย  สอนเกตุ
31. นางสาวสิริรัตน์  เอี่ยมพลอย
32. นางสาวสุฑารา  สรรชัยเสริมพร
33. เด็กหญิงสุทธินันท์  รอดชัย
34. นางสาวสโรชา  ชื่นจิตร์
35. เด็กชายอนุภัทร  อ่องสอาด
36. นางสาวอรทัย  ปานคร้าม
37. เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วใส
38. นางสาวเกษวริน  จิ๋วแหยม
39. นายเอกพงษ์  พ่วงคุ้ม
40. เด็กชายโยธวาทิต  สินอำพล
 
1. นายทวุธชัย  ทันอิ่ม
2. นายธรรมนูญ  ศรีเถื่อน
3. นายพนธกร  ฤทธิ์ทอง
4. นายฤทธวัฒน์  ปานคร้าม
5. นายวัลลภ  สินอำพล
6. นายสิทธิกร  แสงหงษ์
7. นายอัครินทร์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
8. นางอุไรวรรณ์  โพธิ์เหลือง
 
38 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลดาวัลย์  ดาราภา
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
39 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปทิตตา  บัวทิม
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
40 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลดาวัลย์  ดาราภา
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทุมมา
2. เด็กชายชูศักดิ์  ประเสริฐกุล
 
1. นายสรรเสริญ  ภู่เพ็ชร
2. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายสาธิต  มะละ
2. นางสาวสโรชา  ภู่สำเภา
 
1. นายสรรเสริญ  ภู่เพ็ชร
2. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายจาตุรงค์  ช้างโต
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ขวัญเผือก
 
1. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนวิทย์  โพธิรัง
2. นายนิรุทธ์  คล้ายโฉม
 
1. นายสรรเสริญ  ภู่เพ็ชร
2. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวสกาวรัตน์  ตุ้มทอง
2. นายเทพทัต  หล้าปา
 
1. นางสาวนิรชา  ศิริวิโรจนกุล
2. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 12 1. นายปกาสิทธิ์  เกตุหนู
2. นายพีรพล  ทิมวัฒนชัย
 
1. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลิมปพนาทอง
 
1. นางนิศากร  เก่งกศิกิจ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 6 1. นางสาววันเพ็ญ  ทองพ่วง
 
1. นางนิศากร  เก่งกศิกิจ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภานนท์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวแก้วมงคล  แสงประชุม
 
1. นางนิศากร  เก่งกศิกิจ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  ผิวเณร
 
1. นางภัทราวรรณ  ทรัพย์เหมือน
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปวีณา  ทองทรัพย์
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปุณยวีร์  พรรโณภาศ
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณมาศ  ศิริปริชยากร
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐาธิดา  ทองเต็ม
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์เพชร
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
2. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชนาภา  เจียมภูเขียว
2. นายศราวุธ  เกื้อสัง
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
2. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชนา  โพธิ์นาง
2. เด็กหญิงรัตณาภรณ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิรินพัตร์  ม่วงเงิน
 
1. นางสาวมนัญขยา  ชัยประสิทธิ์
2. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยยา  อยู่ชุ่ม
2. นางสาวปวีณา  ฉิ่งเชิด
3. นางสาวอมรรัตน์  มาก๋ง
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
2. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิบูลย์ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  แสนคุณเมือง
 
1. นางภัทราวรรณ  ทรัพย์เหมือน
2. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธิณี  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  มั่งมี
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายธนธรณ์  จันทร์เจริญ
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์