สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายวัชรินทร์  ใจธานี
 
1. นางพัชรภรณ์  ทดแทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารทิพย์  เลื่อนสกุล
 
1. นางพัชรภรณ์  ทดแทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคสังข์
 
1. นางพัชรภรณ์  ทดแทน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.98 เงิน 9 1. นางสาวกมลวรณ  เล็กอึ่ง
 
1. นางอัมราภรณ์  อยู่ชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงนรกมล  พึ่งมาก
2. เด็กหญิงุชุติมา  ทับโพธิ์
 
1. นางพัชรภรณ์  ทดแทน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายขอบเขต  ดาราโพธิ์
 
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 7 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เอี่ยมพุ่ม
2. เด็กหญิงพุธธิดา  แจ้งท้วม
3. เด็กหญิงสริตา  เสือทัพ
 
1. นายกิตติ  แสงสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 1. นายวิสุทธิพงษ์  จันโท
2. นายอนุชา  เรืองทัพ
3. นางสาวเมธาพร  หนูไทย
 
1. นายนิตินัย  สายสวรรค์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 10 1. นางสาวธณัฐฌา  หาญปราบ
2. นางสาวธิตินันท์  เจียกสอาด
3. นางสาวสุธัญญา  เขม้นเขตกิจ
 
1. นางคารมณ์  จงจงประเสริฐ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภาพิมล  จันทร์อิ่ม
2. เด็กหญิงภาวินี  ยังแหยม
3. เด็กชายมนตรี  จิ๋วเจริญ
4. เด็กหญิงวิมุตา  อยู่สุข
5. เด็กหญิงศุภสุดา  ไทยโอสถ
 
1. นางวันเพ็ญ  มาศิริ
2. นางสุวรรณา  สุขสังข์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.34 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์อ่อน
 
1. นางสุวรรณา  สุขส้งข์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.25 ทอง 7 1. นางสาวจารุวรรณ  เกิดพิทักษ์
 
1. นางสุวรรณา  สุขสังข์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงวารุณี  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงศรายุทธ  ด้วงเลี้ยง
 
1. นางวรลักขณ์  พึ่งละออ
2. นางวันเพ็ญ  มาศิริ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวขนิษฐา  ดอกกุหลาบ
2. นายมหรรนพ  นาคชุ่ม
 
1. นางวรลักขณ์  พึ่งละออ
2. นางสุวรรณา  สุขสังข์
 
15 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  เอี่ยมลออ
 
1. นายสถิตย์  ช้างพลายบัว
 
16 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวสุชาดา  เกิดโถ
 
1. นายสถิตย์  ช้างพลายบัว
 
17 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นายชัยธวัช  ปานดำ
 
1. นายสถิตย์  ช้างพลายบัว
 
18 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. นายวรายุ  จรัสสัน
 
1. นางเครือวัลย์  อ่อนศรี
 
19 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฤกษ์ดี  คงพิภาค
 
1. นางเครือวัลย์  อ่อนศรี
 
20 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิชัย  สุขสำราญ
 
1. นางเครือวัลย์  อ่อนศรี
 
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทรา  มีมุกข์
 
1. นายสายชล  โพธิ์ตุ่น
 
22 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวิณีย์  ทองวัน
 
1. นายสายชล  โพธิ์ตุ่น
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวันสิทธิ์  พินิจจันทร์
2. นายเบญจพล  โอราชา
 
1. นายประเทือง  พุ่มพฤกษ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สวัสดี
 
1. นางสมพิศ  ธาระรส
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสวรรณ  รอดทอง
 
1. นายเตือนใจ  สายสวรรค์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวสุวรรณษร  เพ็ชร์หนู
 
1. Mrs.liu  xiang
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลพัตร  โพธิ์อ่อง
2. นางสาวศมน  ใจศิริ
 
1. นางธารทิพย์  ฉัตรวิริยาวงศ์
2. นางสมพิศ  ธาระรส
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐชยา  แท่นขำ
 
1. นางธารทิพย์  ฉัตรวิริยาวงศ์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฐกานต์  ฉิมกรด
 
1. นางสมพิศ  ธาระส