รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดชัยนาท
ณ . โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่๘ - ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายบัญญวัต  พานพงษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐธิดา   อ่อนสอาด
 
1. นางปรียอร   สุขสัมฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  หร่ายลอย
 
1. นางสมจิตร  จันทรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ใหญ่วงศ์
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวาลิสา  เภตรา
 
1. นางสุรดา  ภคภูติวัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  จันทรสุนทร
 
1. นางสาวดวงพร  อาชาศรัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายธนาธิป  ชัยราช
 
1. นายจรรยงค์  พุ่มมูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจิรติกาล  ลาภสุวัจนานนท์
 
1. นางพวงเพ็ญ  เปล่งปลั่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายประภากร  คล้ายสมาน
2. เด็กหญิงพีรนันท์  น้อยท่าทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รักษ์ตัว
2. นางสาวรุ่งนภา  ขำมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวภัทราณี  น้อยท่าทอง
2. นายศุภโชค  เสือน้อย
 
1. นางสุทัศษา  อินมณี
2. นางเพ็ญพรรณี  สุวรรณาลัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายยศกร  ชาญณรงค์
 
1. นางจิตรา  อัตพุฒ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายอภิเดช   ตุนวัฒน์กิจเจริญ
 
1. นายสมชาย  บุษบงค์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายธงรบ  ภักดีรักษ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  เจนเขตต์การณ์
3. เด็กชายศิรภัทร  ปลิวมา
 
1. นางรุญณี  ศรีภูธร
2. นางสุธีรา  บัวสุนทร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  อ่ำจำรูญ
2. นางสาวธิดา  คล้ายจันทร์
3. นางสาวพัชราพร  เพ็งมาก
 
1. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายชนาภัทร  พัฒนชัยวิทย์
2. เด็กชายหรรษธร  ฟักบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์  เอกศิริ
2. นางสาวศิริรัก  อินทร์ไทยแสง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายศิวัช  รัตนนาคินทร์
2. นายอาชานนท์  ทัพวัตร์
 
1. นางวรนุช  อยู่เล่ห์
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงกลัด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงเวธกา  ธาราภูมิ
 
1. นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายวรุฒ  ไวว่อง
 
1. นางทวี  ทับบุรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิรณา  ผาคำ
2. เด็กหญิงปภาวี   ปานพรหม
3. เด็กหญิงสุขิตา  วงศ์แก้ว
 
1. นางพอใจ  บุษบงค์
2. นางอาภรณ์  ฉินนานนท์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์นิธิ  วงษ์โพธิ์ขอม
2. นางสาวนิรัชพร  โชติพนัส
3. นางสาวเขมมิกา  ก้อนทอง
 
1. นางดวงนภา  พวงทอง
2. นางสาวอรุณี  ทองมาก
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจงกลนี  ไกรเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรรณปพร  วิทยวราวัฒน์
3. เด็กชายวรเศรษฐ์  วิศิษฏานนท์
 
1. นางพชรมน  นวลดี
2. นางสาวสมคิด  พึ่งพวก
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  รัตนวิจิตร
2. นางสาวธยานี  เลิศฤทธิขจร
3. นางสาวปรียาพรรณ  เขียวอินทร์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  หนูประเสริฐ
2. นางสาวรวิภา  ป่าไผ่
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  วิทยานุสรณ์
2. เด็กชายพีรทัช  อินมณี
3. เด็กหญิงอรุณกมล  พลับจีน
 
1. นางจันทนา  คงฤทธิ์
2. นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  หนูเถื่อน
2. นายชาญณรงค์  ธนาไทสงค์
3. นายสุธิศักดิ์  หอมยามเย็น
 
1. นายคำนวณ  มุสิกลาย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กหญิงทิพกร  มงคลยุทธ
2. เด็กหญิงมินตรา   มณฑา
3. เด็กชายเจษฎาพร  ติ่งตา
 
1. นางสาวจิตรดา  รังษีโรจน์สมบัติ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวจารุกัญญ์  มาภรณ์
2. นายพระนาย  ศรีเสมาเมือง
3. นางสาวพีรยา  ทนช่างยา
 
1. นางสาวจิรภัทร  กรุมรัมย์
2. นางสาวมะนิสา  สารวิก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  วิทยาโอภากุล
2. เด็กชายวีรภัทร  ทรัพย์อินทร์
 
1. นางสาวมณฑา  ปานทองคำ
2. นางสุดารัตน์  พรรณแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายสิริชัย  ไทยเขียว
2. นายเด่นตะวัน  รอดลี
 
1. นางสาวอรุณี  ทองมาก
2. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายวัฒนพงษ์  เหล่าเทียนไชย
2. นายอนิรุต  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายจักกฤษ  แสงสกุล
2. เด็กชายวัฒนา  อยู่โต
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายนพเก้า  โมกล้า
2. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกษร
3. นายภวิศ  หอมขจร
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายณัฐวร  เงินเรืองโรจน์
2. นายธเนศ  วาจาสุวรรณ
3. นายศุภชัย  ปานทองคำ
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนาวี  ขำเดช
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งพ่วง
3. เด็กหญิงอังษณา  คชวัฒน์
4. เด็กหญิงอายธิยา  บุตรดี
5. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยเพชร
 
1. นางบงกช  กลัดสุข
2. นายวิชัย  จาดพุ่ม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชันษา  สุขไพศาล
2. นางสาวประภัสสร  ตันยา
3. เด็กชายสตรีรัตน์  วารี
4. นางสาวอานันทิยา  แสงสว่าง
5. นางสาวอินทุกร  แตงกลิ่น
 
1. นายวิชัย  จาดพุ่ม
2. นางสาวใกล้รุ่ง  จันทร์ศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงชนิตาภา  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปี่ยมสิน
3. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงพิกุล  พรจรัสศรี
5. เด็กชายเทวราช  ขาวจตุรัส
 
1. นางสุนันทา  พวงชาติ
2. นางสาวสุรางค์  ทางดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  แสงเย็น
2. นายภัทราวุธ  โตจีน
3. นายรัชชานนท์  อุราเจริญ
4. นางสาววิชุลดา  บำรุงปรีชา
5. นายเจษฎากร  อยู่กัน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  หร่ายลอย
2. นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  บาลี
2. นางสาวจิราพร  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวปาวียา  เอมอ่อน
4. นางสาวปุณยนุช  สนธิโพธิ์
5. นายศิราวุฒิ  ดีประสิษธิ์
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นายสมพร  แสงพงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  หอมเนียม
2. เด็กชายจิรภัทร  บุญชื่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่โคว้
4. นายณัฐพล  แก้วปอย
5. นางสาวธนพร  ค้าธัญญะ
6. นายธนาวุฒิ  จักปั่น
7. นางสาวธาริยา  นาตรีชน
8. นายธิติวุฒิ  สังข์ประสิทธิ์
9. นางสาวนิจจารีย์  เรืองชัง
10. เด็กชายพฤษชาติ  อินทะยัง
11. เด็กหญิงมัทนี  นิลกำแหง
12. นายวัทธิกร  คุ่ยจาด
13. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลเทียนทอง
14. เด็กชายศุภกาญจน์  รัตนพัฒน์
15. เด็กหญิงอวรรยา  จันทร์ครุฑ
 
1. นางทิวาพร  เรือนภู่
2. นายธวัช  ดีดิษฐ์
3. นางพรรณี  มารศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวกนกพร  สูงงาม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พัวพิทักษ์ชัย
3. นายชัยยา  อยู่ชุ่ม
4. นายณัฐพล  ตันหยง
5. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นนิ่ม
6. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์หลำ
7. นางสาวธันยาพร  แสงกระจ่าง
8. นางสาวนันทวัน  ด้วงน้อย
9. นางสาวนันทิพร  เอี่ยมพลอย
10. นางสาวปริชาติ  คล้ายแจ่ม
11. เด็กหญิงวรินทร  จงศิริ
12. เด็กหญิงวิชญาดา  อยู่สวัสดิ์
13. นางสาววิรัญชนา  ชังเมือง
14. นางสาวสายธิดา  อยู่แจ่ม
15. เด็กหญิงสุณัชชา  สิเนธราช
16. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์วิเชียร
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกิดเสม
18. นางสาวอัญมณี  เรืองมี
19. เด็กชายไตรมาตร  พลายวงษ์
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
3. นายส  สุชัยรัตน์
4. นายสุจิณ  หร่ายลอย
5. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  คำสุภาพ
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวดวงจันทร์  ขำคม
 
1. นายชูชาติ  ฉ่ำมาก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แสนวัน
2. เด็กชายศุทธิกร  ฤทธิ์กล้า
 
1. นางนิภา  มาใหญ่
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวนริสรา  ศรีเกษม
2. นายภาณุ  สีตบุตร
 
1. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
2. นางแก้วกัลยา  สังขมุรินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชนัญญา  เลิศหงิม
2. นางสาวธิตินันท์  อินทร์สันต์
3. นางสาวธีรัชดา  โม้เกิด
4. เด็กหญิงนฤมล  เพ็งทิม
5. นางสาวนุชวรา  บุญรุ่ง
6. นางสาวปนัดดา  มหาภู่
7. นางสาวพรพรรณ  พูลทอง
8. นางสาววนิดา  บุญพ่วง
9. นางสาวสุวพัชร  สุขสำราญ
10. นางสาวอาภัสรา  ไชยมหาวัน
 
1. นางบงกช  กลัดสุข
2. พระอาจารย์ปราโมช  วิสุทโธ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทัพเสลา
2. นางสาวกันตนา  โพธิ์แย้ม
3. เด็กหญิงจันทภา  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงจันทภา  มั่นพัฒนาการ
5. เด็กหญิงชลลดา  ก๋ากาศ
6. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่เฮ่อ
7. นางสาวณชา  รัตนขจรศักดิ์
8. เด็กหญิงนัฏสวรรณ  แซ่ยั้ง
9. เด็กหญิงฝนทิพย์  สว่างพันธ์
10. เด็กหญิงวรรณภรณ์  แซ่หมี
11. เด็กหญิงวัชรา  วัยชัยรุ่งฤจี
12. เด็กหญิงวิชชุดา  เกษพิจิตร
13. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ม้า
14. เด็กหญิงสุทัตตา  จงเจริญ
15. เด็กหญิงอรณา  กวินวาณิช
 
1. นางสาวจำเรียง  ไซฉาย
2. นายฉัตรชัย  พูลสมบัติ
3. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
4. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล   นาคพงศ์
2. เด็กชายภูมินทร์   ยิ้มศรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา   แพรศรี
 
1. นายบารมี  คงฤทิธ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวนฤมาศ  บุตรวิชา
2. นางสาวบุญนำ  ฤทธิ์กล้า
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุพรรณ
 
1. นายสมเกียรติ  พวงทรัพย์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  กรรณิกากลาง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ช้างแก้ว
 
1. นางประภา  ตั้งคำ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทัดดาว  โห้ช้ำ
2. นางสาวสุกัญญา  ราดำ
 
1. นายก้าน  เทียมโคกกรวด
2. นายวิหาร  ใจแสน
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงอดามาส  ชูศรี
 
1. นางสาววจีถ์พร  โพธิ์ทอง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐฎ์  บัวประดิษฐ์
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุดมณี
 
1. นายพรเจตน์  ยอดนาค
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายธีรภัทร  แจ้งมณี
 
1. นายอำนาจ  ไชโย
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายชฑาวรรษ์  คนซื่อ
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เภตรา
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วเปรม
 
1. นายพรเจตน์  ยอดนาค
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวขวัญกมล  หนูแก้ว
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลัทพร  นุ่มฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขันบุตร
 
1. นางสาววจีถ์พร  โพธิ์ทอง
2. นายสมบัติ  เอี่ยมสอาด
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายเศรษฐนันท์  พรประเสริฐสินธุ์
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายศักดิ์ดา  จีนอ่ำ
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายทัสมา  โต๊ะอาดำ
2. เด็กชายปิ่นพงศ์  ตระกูลสว่าง
3. เด็กชายอลมกรณ์  โพธิ์หลวง
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นายพรเจตน์  ยอดนาค
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวธัญญรัตน์  อมฤก
2. นายปิยะพล  จีราพันธ์
3. นายอมรทัศน์  ยานะ
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นายสมบัติ  เอี่ยมสอาด
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 1. นายวรายุ  จรัสสัน
 
1. นางเครือวัลย์  อ่อนศรี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บัวเดช
 
1. นายสิทธิโชค  ทิพเกสร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณณพัต  จันทร์คล้าย
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายปรุษห์  จูชัง
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายจตุรพร  สวัสดี
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กหญิงวัญวิสา  ท่าหิน
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายปฎิทัศน์  คุ้มกอง
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายนลธวัช  ยอดขุดทด
 
1. นายสิทธิโชค  ทิพเกสร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวเจนจิรา  นาคเกิด
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายจตุรพร  สวัสดี
2. นางสาวจิราพร  โพธิ์แก้ว
3. นายปฎิทัศน์  คุ้มกอง
4. นายปรุษห์  จูชัง
5. นายภัทรชระ  มีชีพกิจ
6. เด็กหญิงวาริสา  เพตรา
7. นางสาววิชชุภาภรณ์  นครไทย
8. นางสาวศุกลภัทร  มีลักษณะ
9. เด็กชายสพลดนัย  เทพคำ
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวกัญชิตา  พ่วงทอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จุนจั่น
3. นางสาวกุลณัฐ  เจิมขุนทด
4. นางสาวจิตรตระการ  มโนมัยนฤนาท
5. นายจิตริน  มั่งคั่งสง่า
6. นางสาวฉัตรศิริ  สุขสงวน
7. นางสาวชลธิชา  ยวงเงิน
8. นายฐิติพงษ์  แจ้งดี
9. นางสาวฐิติมา  กล่อมจันทร์
10. นายฐิติวัสส์  ปิ่นอยู่
11. นางสาวดลนภา  ฟักนุ่ม
12. เด็กชายธนชิต  คุ้มปรางค์
13. เด็กชายธนาวุฒิ  พงษ์ทรัพย์
14. นางสาวธิโรชา  อยู่สวัสดิ์
15. เด็กหญิงนนทนันท์  เงินหอม
16. นางสาวนิฐิรา  ชื่นนิ่ม
17. นางสาวปณิดา  นวลคำ
18. นางสาวปาริชาติ  ศิริพันธ์
19. นางสาวพัชรี  ศรีชาติ
20. นายภูวดล  จันทร์วิเชียร
21. เด็กหญิงรัชนา  โพธิ์นาง
22. นางสาวลดาวัลย์  ดาราภา
23. นายวงศกร  บุญลี้
24. นางสาววชิราภรณ์  ท่าหิน
25. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  แก้ววันทา
26. เด็กหญิงศิริพร  บัวเจริญ
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิณแสง
28. เด็กหญิงศุภานิช  สุภาลักษณ์
29. เด็กหญิงสรันรัตน์  อยู่รอด
30. เด็กชายสัญชัย  สอนเกตุ
31. นางสาวสิริรัตน์  เอี่ยมพลอย
32. นางสาวสุฑารา  สรรชัยเสริมพร
33. เด็กหญิงสุทธินันท์  รอดชัย
34. นางสาวสโรชา  ชื่นจิตร์
35. เด็กชายอนุภัทร  อ่องสอาด
36. นางสาวอรทัย  ปานคร้าม
37. เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วใส
38. นางสาวเกษวริน  จิ๋วแหยม
39. นายเอกพงษ์  พ่วงคุ้ม
40. เด็กชายโยธวาทิต  สินอำพล
 
1. นายทวุธชัย  ทันอิ่ม
2. นายธรรมนูญ  ศรีเถื่อน
3. นายพนธกร  ฤทธิ์ทอง
4. นายฤทธวัฒน์  ปานคร้าม
5. นายวัลลภ  สินอำพล
6. นายสิทธิกร  แสงหงษ์
7. นายอัครินทร์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
8. นางอุไรวรรณ์  โพธิ์เหลือง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชนินทร์   เนตรเชย
2. นางสาวชัญญานุช  นาควัน
3. นายณัฐกิตต์   แก้วเกิด
4. เด็กชายณัฐกุล   ด้วงช้าง
5. นางสาวณัฐตะวัน   ยอดอ่อน
6. เด็กชายตรีทเศศ   โพธิ์ตุ่น
7. นายทักษิณ   พึ่งนุ่ม
8. นายธนรัตน์   เอี่ยมเย็น
9. นายธัญญลักษณ์   ทับเปีย
10. เด็กหญิงนภัสสร   อิ่มพรหม
11. เด็กหญิงนันทวัน   เกษมวัฒนา
12. นางสาวนิตยา   คุ้มชนะ
13. นางสาวนีรนุช   คำหล่อ
14. นายนุกูล   เต๊ะเปีย
15. เด็กหญิงบัญฑิตา   ฤทธิเรืองเดช
16. นายบุญฤทธิ์   กรุษฉ่ำ
17. นายพงศธร  จันทร์สนิท
18. นายพรมงคล   แพรดำ
19. นายภาณุพงศ์   โพโต
20. เด็กชายภูริณัฐ   วิชาชู
21. นางสาวรุจาภา   ฤทธิเรืองเดช
22. นางสาวรุ่งทิพย์   จิ๋วอ่อน
23. เด็กหญิงวรางคณา   ท่าหิน
24. นางสาวศิราวรรณ   จันทร์บรรจง
25. นางสาวศุภกรณ์   อ่ำดอนกลอย
26. เด็กชายสุทธิชัย   พันธุรัตน์
27. นายสุนทรไชย   กรัดกระยาง
28. นายสุรภาพ   โพธิ์ตุ่น
29. นายอนวัช   ถึงทรัพย์
30. เด็กหญิงอนัญญา  เนตร์นิยม
31. เด็กชายเจตน์ธิติ   แก้วเขียว
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายปิยะวงค์  กันท้วม
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายเอกราช   ช้างนุ่ม
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
 
1. นายชุมพล  เป้าเอี่ยม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐนันท์  ผิวอ่อน
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายสหภพ  สุริยเดช
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  แตงโพธิ์
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววิภาพร   สกุลเทียนทอง
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายสหภพ  สุริยเดช
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงอนัญญา   เนตร์ตนิยม
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววิภาพร   สกุลเทียนทอง
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัชชัย  ศรีแพ่ง
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกษร
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัชฌิมา   ชีวะไทย
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวลดาวัลย์  ดาราภา
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รอดแจ้ง
2. เด็กชายทศวรรษ  โพธิ์อ่อน
3. เด็กชายนราฤทธิ์  หุ่นชา
4. เด็กหญิงนุชวลา  จันทร์เจริญ
5. เด็กหญิงวิลาสินี  จวนชัยนาท
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาลี
7. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์เจริญ
8. เด็กชายอาทิตย์  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวจันจิรา  โพธิ์อ่อง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เซียน้อย
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขน้อย
3. นายปฏิภาณ  จอมนก
4. เด็กหญิงปิยมาส  นิ่มสวัสดิ์
5. นายวัชระ  พึมขุนทด
6. นางสาววิไลวรรณ  กองแก้ว
7. นางสาวสุวิมล  กระจายสี
8. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญนาค
 
1. นางนิตยา  อัฏฏะวัชระ
2. นางสาววิชิดา  ตึ้งเจริญ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชนันท์  ไตรยะสุทธิ์
2. เด็กหญิงธัญสินี   เกตุดี
3. เด็กหญิงยวิษฐา  พวกมียิ่ง
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เข็มเฉลิม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานสุข
6. เด็กหญิงเกตนิกา  น้อยระแหง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
2. นางนงลักษณ์   งามสูงเนิน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก   ภู่ชัย
2. นางสาวนพิชญา   ชี้แจง
3. นางสาวปทิตตา   กลิ่นขาว
4. นางสาวปภาพิณฑ์   สุวรรณปัทม
5. นางสาวภัทรินทร์   ปานนิล
6. นางสาวเมขลา   หนูแก้ว
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
2. นางนงลักษณ์   งามสูงเนิน
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คุ้มเขตร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขศึกพ่าย
3. เด็กหญิงภูรีพิไล  สุขใย
4. เด็กหญิงวิลาสินี  เพชรประยูร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เฉลิมเมือง
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมยา
 
1. นางทวี  ทับบุรี
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธนาภา  ชนะกิจพิทักษ์กุล
2. นางสาวบุษยา  เชียงเงิน
3. นางสาวพิมพกานต์  ทรัพย์พลี
4. นางสาวภัทราวดี  ชาตะ
5. นางสาววันวิสาข์  พึ่งน้อย
6. นางสาวศิริลักษณ์  รักษาบุรี
7. นางสาวสิรีธร  เทียมทอง
8. นางสาวโสภณัฐ  กันอ่ำ
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรุงใจ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  คตหอย
4. เด็กหญิงทิพปภา  กลิ่นเอี่ยม
5. เด็กหญิงนุชนาท  ศรีโสภา
6. เด็กหญิงปนัดดา  พันพัว
7. เด็กหญิงวรรณิตา  รอดย้อย
8. เด็กหญิงศิริวิมล  วงษ์อินทร์
 
1. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวช่อผกา  อินทรวานิช
2. นางสาวดวงหทัย  จันทร์สุนทร
3. นางสาวนิสารัตน์  เขตนิมิตร
4. นางสาวพชรวรรณ  จรรยารัตน์
5. นางสาวพัลย์สุภา  ฤทธิ์กล้า
6. นางสาวสิราวรรณ  พันธ์กลับ
7. นางสาวสุรางคณา  คงเจริญ
8. นางสาวอธิตยา  เนียมทอง
 
1. นางจินตนา  แจ้งอุบล
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายพงศธร  ต้นแทน
2. นายพงศ์พัทธ์  พูลวงษ์
3. เด็กหญิงวิชาญาดา  คงทรัพย์
4. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์กระจ่าง
5. นางสาวเบญจวรรณ  คล้องช้าง
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
2. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายพิชัยภูษิต  ฤทธิ์ชัยเจริญ
2. นายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
3. นายยุทธนา  โชคขวัญยืน
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายฑวัฒชัย  มุจริทร์
2. นายวิชาญ  แซ่กือ
3. นายเฉลิมวงศ์  ขจรศักดิ์เลิศ
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงฐิติชยา  คีรีมนัสกุล
2. เด็กหญิงมาริษา  ทรงสวัสดิ์วงษ์
3. เด็กหญิงรุจิพร  แซ่หว้า
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาววสุธา  เสนาทัศนเสถียร
2. นางสาววาสนา  แสนโซ้ง
3. นางสาวอำภาภรณ์  ทองคำขาว
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงนภา   แซ่ว้าน
2. เด็กหญิงวรินทรา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงว้าง  แซ่เฮ่อ
4. เด็กชายสุชัจจ์  จังพินิจกุล
5. เด็กหญิงอภิษฎา  พั่ณพัฒนาการ
6. เด็กหญิงแสงเดือน  กิ่งเพชรเสรีชน
 
1. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายมนตรี  อารีรอบ
3. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
2. นายธีรไนย  แซ่ม้า
3. นางสาวพรพิมล  กวินวานิช
4. นายรักษิต  วัฒนายั่งยืน
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศึกษาชาติ
6. นางสาวเฉลิมศรี  เพ็งถาวร
 
1. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายมนตรี  อารีรอบ
3. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เปี่ยมห้อย
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  อ่อมจุก
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลับจุ้ย
 
1. นายภานุวัฒน์  แก่นมั่น
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นางสาวนภัสจันทร์  นาคชุ่ม
2. นางสาวพรชิตา  ชัยจันทร์
3. นางสาวลลิตา  กลิ่นแมน
 
1. นายภานุวัฒน์  แก่นมั่น
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายก่อเกียรติ  มหาเสนา
2. นายศุภกฤษณ์  ชัยสงคราม
3. เด็กชายเดชาพล  แซ่เล่า
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นายอุทิศ  บริสุทธิ์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลวรรณ  สินตะมะ
2. นางสาวปภัสสร  สีวันนา
3. นางสาวอภิญญา  พิทักษ์เกชา
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาดา  บุญศรี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดำนิล
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  วัดเข่ง
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤษณา  วงษ์อัยการ
2. นางสาวรุ่งนภา  ภารรัศมี
3. นางสาวสุธิรา  ทิกิ๊ว
 
1. นางจุฑาทิพย์  พงษ์พิทักษ์
2. นางเจือจันทร์  คำขาว
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงนิธกานต์  สิงหฬ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงพิศรส  อินชา
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวธนนันท์  ไล้เวียน
2. นางสาวธนัญญา  ท้วมเอื้อ
3. นางสาวอรนุช  อารมณ์สวะ
 
1. นางทิพวรรณ  ภูสุภา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาส  เงินช้าง
2. เด็กหญิงนุชนารถ  เณรผึ้ง
3. เด็กชายวัลวดี  ด้วงทรัพย์
 
1. นางสาวจินตนา  เรือนแป้น
2. นายวิเชียร  หุ้มไหม
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวนิภาพร  บุญงาม
2. นางสาวรวิภา  บุญเพ็ง
3. นางสาวลัลนา  จูเที่ยง
 
1. นางทิพภา  บุญชยศิริ
2. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงวิรดา  ถนอมวงษ์ศรี
3. เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลอ
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวปราณี  มั่นพัฒนาการ
2. นางสาวปราณี  แซ่กือ
3. นายวีรัช  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายบัญญวัต  เทพทอง
2. เด็กชายเสกสรร  เผื่อนทิม
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นางสาวสุชาดา  คงครอง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายซุบบาคาน  ปาทาน
2. เด็กชายอนุศิษย์  เหล่าพร
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายทีปกร  ซิ่วอยู่
2. นายมงคล  เกิดคำ
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายธีรัชชัย  กลิ่นขจร
2. เด็กชายนิพนธ์  คะเชนเนียม
 
1. นายวาที  เจียงผา
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายณัฐพล  โตจีน
2. นางสาวพรพรรณ  ไพโรจน์
 
1. นายวาที  เจียงผา
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวีรญา  ทรงพิสิษฐโภคิน
 
1. นายสมชาย  พันธ์ทรัพย์
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายชนินทร์  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงนนทวรรณ  ชมนก
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพนธ์  จวงอิน
2. เด็กชายอจลวิชญ์  คชพันธุ์
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรัตนกร  สีโสด
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงษ์ธัญญะ
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ   ช่วยสืบวงษ์สา
2. นางสาวญานิกา   คำฝอย
 
1. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ภิรมย์วัฒนา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายชิติวรรณ  ริ้วพิทักษ์
2. นายอรรถพร  ม่วงโพธิ์เงิน
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงวาสนา  ทรงพิสิษฐโภคิน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงเฟิร์น  หงษ์ศรีเมือง
 
1. นางชุติมา  เจริญโพธิ์
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวณัฎฐธิดา  ทองโฉม
2. นายนพเก้า  กุลาวงษ์
3. นางสาวสุนชฎาพร  วงศ์ลา
 
1. นางชุติมา  เจริญโพธิ์
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชนาภา  แดงสุนทรชัย
2. นางสาวณัฐฐาพร  อยู่สุข
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายยงกิต  แพ่งสภา
2. เด็กชายวศิษฐ์  สุขผล
3. เด็กชายไพศาล  โฉมเชิด
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ประยูรเจริญชัย
2. นายนิธิ  รัตนศิริแสงโชติ
3. นายศุภเศรษฐ์  ภู่ประดิษฐ์
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายมงคลฉัตร  วังเวง
2. นายวรวุฒ  ม่วงสด
3. เด็กชายเตชิด  อุปริมวงศกร
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะลุน
2. นายณัฐวัฒน์  แจ้งถิ่นป่า
3. นายอรรถพล  หมีหริ่ง
 
1. นางสาวสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  นกไทย
2. นายธนพล  คำปล้อง
3. นายพัฒนะ  เล้าประเสริฐ
4. นายยุทธนา  บุญนาค
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรภา  อินทรเกษตร
 
1. นางปณิตา  พรรณพัชรา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวมานิกา  คำแก้ว
 
1. นางศลิษา  รัตนนาคินทร์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายหลักชัย  ทองเปรม
 
1. นางมนัสวี  วัตถุสินธุ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายศุภากร  บุญกาญจน์วนิชา
 
1. นางศจี  โรจนอุดมวุฒิกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  เพ็งนิ่ม
 
1. นางสาวพิมพ์อนงค์  ศรีเดช
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉริยา  จันทรภาค
 
1. นางพัชรี  สุวรรณโชติ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะมน  ปิยทวีสุข
 
1. นางกัลยา  ผิวทิพากร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวภวรัญชน์  พินิจจันทร์
 
1. นางศศิลักษณ์  ธรรมกุล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกณิศรินทร์  สงล่า
2. นางสาวทศพร  อ่อนเหล็ก
3. นางสาวภาพิมล  เทียบคุณ
4. นางสาววรรณวรินทร์  กุญชร ณ อยุธยา
5. นางสาวเพรชสายชล  ผ่องใส
 
1. นายศตวรรษ  ยาวิเศษ
2. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สันติวิภารัตน์
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายนัชนันท์  นครคง
 
1. MissChen  Mengya
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวปุณมาศ  ศิริปริชยากร
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษชล  บัวพุ่ม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เมฆพัฒนาภิญโญ
 
1. นายสุรินทร์  โรจนอุดมวุฒิกุล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวณัชริดา  ทรัพย์โตทิม
2. นายสุพศิน  หมื่นกล้า
 
1. นางสาวสุดาพร  ฉัตรปิยานนท์
2. นายเกรียงไกร  ไทยประเสริฐ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ   พินทอง
2. เด็กชายณัฐนนท์   แจ้งศิราเวช
3. เด็กชายณัฐพงศ์   ทองเชียว
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปั้นจันทร์
5. เด็กชายทัศน์พล   พงษ์รัตน์
6. เด็กชายธนพล   วอเพร็ช
7. เด็กชายปฏิภาณ   พลยิ่ง
8. เด็กชายไกรสรณ์   ต่ายเกิด
 
1. สิบเอกประทีป  ทองเอม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายจรณินท์  แจ้งอุบล
2. นายตติยะ  ขุนพิทักษ์
3. นายปัณณธร  ปทุมานนท์
4. นายปิยะ  พึ่งเรียน
5. นายสุรศักดิ์  นัยเนตร
6. นายเฉลิมราช  ยอดดำเนิน
 
1. นายฉลอง  ปานขวัญ
2. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีนวล
3. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกนกวรรณ  อินอำนวย
2. นายธนิษฐ์  แซ่กือ
3. นางสาวมะลิวัลย์  สืบศักดิ์วงศ์
4. นางสาวศิรินภา  เอี่ยมลออ
5. นายอนุสรณ์  ทรงสกุลแก้ว
6. นางสาวเบ๊า  ภูมิวงษ์
7. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูมรินทร์
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
2. นางวรนุช  ปานบุตร
3. นางสาวศิริลักษณ์  ติ๋วสุวรรณบวร
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงลักคณา  แร่ถ่าย
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เงินพิมพ์
5. เด็กชายไทย  ย่างสกุลดี
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
2. นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกาญจนา  สินนันโน
2. นางสาวจิรินรัตน์  แซ่ย่าง
3. นางสาวพิชญา  ดวงแก้ว
4. นางสาววิภาวี  อุชม
5. นางสาวสินิทรา  หนูภักดี
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
2. นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราญ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  อิ่มกรุง
2. เด็กหญิงนิธิพร  ใจเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุธินี  วัสธูป
 
1. นางนิรชรา  โมรา
2. นางสมจิตร  จันทรา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  สัตย์สูง
2. นายชวลิต  ช้างสาร
3. นางสาวณิชารี  คามสุภาพ
 
1. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
2. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  ใจเย็น
2. เด็กชายปกป้อง  จิวตระกูล
3. เด็กชายศรัณญ์  ยิ้มเกลี้ยง
 
1. นางสาวมนฤดี  แสงอรุณ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  กลัดทรัพย์
2. นางสาวลัทธวรรณ  จุ้ยเปี่ยม
3. นางสาวสไบทิพย์  ทิวาวงศ์
 
1. นางสาวมนฤดี  แสงอรุณ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงรักษิณา  ครุธช่างทอง
 
1. นางมนัสวี  วัตถุสินธุ์
2. นางสาวสายรุ้ง  ธรรมถาวร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวสุธิณี  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายชวนากร  สระทองเอก
2. เด็กชายศุภณัฐ  ด่านนิรภัย
 
1. นางสาวจิราพร  จึงสมเจตไพศาล
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงกลัด
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวน้ำมนต์  ค้าธัญญะ
 
1. นางวรรณา  เวียงแก้ว
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาทิพย์  พงษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงสมัชญา  คำมุงคุล
 
1. นางสมใจ  เอื้ออนุสรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  นิ่มทอง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวสุวรรณา  เปี่ยมมนัส
 
1. นายศตวรรษ  ศรีภิรมย์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญธร  เก่งกสิกิจ
 
1. นางสาวคนึง  รักสันติศานติ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายชลธี  สระทองล้อม
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวนุชนาฎ  ไทยเลิศ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ทองอยู่
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวเสาวภา  คงพุ่ม
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวนุชนาฎ  ไทยเลิศ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รักซ้อน
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาตินักรบ  ฉิมพลี
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนุจรี  กสิกรณ์
 
1. นางสาววลีวัลย์  สุขขัง
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวอรรจนียา  มั่นปาน
2. นางสาวอารียา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  หอมรส
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เขียวศรี
2. เด็กหญิงเฉลิมพร  โพธิ
 
1. นางสาวสมใจ  ยิ้มเพ็ง
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รักซ้อน
2. เด็กชายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางอนุสรา  กาแสงพงษ์
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  แสงเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พูลเณร
 
1. นางสาววลีวัลย์  สุขขัง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ปรางปิยนันท์
 
1. นางสาวมณฑา  ปานทองคำ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ใบเอี่ยม
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวอรรจนียา  มั่นปาน
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวเสาวภา  คงพุ่ม
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายทวีโชค  สุขล้ำ
2. เด็กชายธีรภัทร  ทิมห้อย
3. เด็กชายอนันต์  จูสิงห์
 
1. นายพงศ์วรุตม์  วงศ์สังวาลย์
2. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ