หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 กลุ่ม1
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์,โรงเรียนวิสุทธรังษี, โรงเรียนเทพมงคลรังษี, โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี

[ ทั้งหมด   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง เจ้าคุณปัญญา 21 พ.ย. 2556 08.30-15.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 10022 21 พ.ย. 2556 08.30-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 100 ปี 21 พ.ย. 2556 08.30-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 08.30-16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 100 ปี 21 พ.ย. 2556 08.30-16.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์กีฬา ชั้น 2 ห้อง ศูนย์กีฬา 21 พ.ย. 2556 08.30-16.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์กีฬา ชั้น 2 ห้อง ศูนย์กีฬา 21 พ.ย. 2556 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 3 ญสส ชั้น 3 ห้อง 331,332,333 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 50
08.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 3 ญสส ชั้น 3 ห้อง 331,332,333 21 พ.ย. 2556 08.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 4 ห้อง 241,242,243 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 4 ห้อง 244,245,246 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 3 ญสส ชั้น 3 ห้อง 334 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 1 ภปร. ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 1 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 226 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 225 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 221 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคาร 2 หลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 221 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี โบสถ์วัดเทวสังฆาราม ห้อง โบสถ์วัดเทวสังฆาราม 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
08.30-16.30
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้องสมุด 50 ปี ท.ม.ร. 21 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้องสมุด 50 ปี ท.ม.ร. 21 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 3 ห้อง 322 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 3 ห้อง 323 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 4 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 4 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 7 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 8 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ลานลมโชย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ลานลมโชย 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง TO BE NUMBER ONE 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร5 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
38 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
39 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
40 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
41 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
42 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
43 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
44 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
45 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
46 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00
47 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00
48 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00
49 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00
50 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00
51 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00
52 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00
53 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00
54 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โสตเฉลิมพระเกียรติ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
55 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โสตเฉลิมพระเกียรติ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
56 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โสตเฉลิมพระเกียรติ 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00
57 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โสตเฉลิมพระเกียรติ 21 พ.ย. 2556 13.00 -16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ลานกีฬา 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ลานกีฬา 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ลานกีฬา 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ลานกีฬา 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้องนาฏศิลป์ (ลานกีฬา) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้องนาฏศิลป์ (ลานกีฬา) 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สวนพฤกษศาสตร์(ลานกีฬา) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สวนพฤกษศาสตร์(ลานกีฬา) 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ลานกีฬา 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ลานกีฬา 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์2 21 พ.ย. 2556 08.30-13.30
12 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์3 21 พ.ย. 2556 08.30-11.30
13 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 21 พ.ย. 2556 13.30-16.30
14 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 21 พ.ย. 2556 08.30-11.30
15 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 (ห้อง ม.1/5) 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
09.00 เป็นต้นไป
17 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
09.00 เป็นต้นไป
18 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
09.00 เป็นต้นไป
19 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
09.00 เป็นต้นไป
20 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง ห้องโสตฯ 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง ห้องโสตฯ 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Sear 1 21 พ.ย. 2556 9.00-16.30
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 40
9.00-16.30
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 10021 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 21 พ.ย. 2556 13.00-16.30
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 551 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 551 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สนามกีฬา 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สนามบาสเกตบอล 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ม.1/2,2/7 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ม.3/7 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ม.4/5 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ม.1/1,1/2 21 พ.ย. 2556 09.00-15.00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ม.5/5 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ม.3/4 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ม.3/6 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ม.3/1,3/2 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ม.3/3 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ม.1/4 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ม.1/5 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ม.1/6 21 พ.ย. 2556 13.00 เป็้นต้นไป
16 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สนามกีฬา 21 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]