หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสถาพร พระแท่นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจรัสศรี จอนเจิดสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสถาพร พระแท่นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจรัสศรี จอนเจิดสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางภาวินี บุญพาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางมาณี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสายฟ้า มัทนารมยกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางภาวินี บุญพาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางมาณี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสายฟ้า มัทนารมยกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไร วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราพร นิยะบุญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางประภา ทั่วจบโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอุไร วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราพร นิยะบุญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางประภา ทั่วจบโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติโชติ ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
4. นายสมชาติ ตรียินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นางหฤทย์ชวัน บุษบงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายฐิติโชติ ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
4. นายสมชาติ ตรียินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นางหฤทย์ชวัน บุษบงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา สันทัดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางพรศรี ชุติมาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางอโนทัย จิตบุญโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา สันทัดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางพรศรี ชุติมาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางอโนทัย จิตบุญโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ พละศักดิ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรภัทร เชียงทองโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ เลาหะพิจิตรพงค์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิรตี ศรีเหราโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นางณัฎฐา เนาวเรศโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นางสาวดวงกมล สืบศักดิ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
7. นางกมลฉัตร โล่สุวรรณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นายศิวภาคย์ ยินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
9. นายเอกราช สมบูรณ์โรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
10. นางกิตธีรา กอสุนทรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวอโนชา ไคลมีโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางนิรมนต์ จงเจริญโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
13. นางอำพา ปลาทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
14. นางสาวศิริพร ยางศิลาโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
15. นางจันทนา เล้าอารีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
16. นางสาวสุนีย์ โพธิ์กาวิลโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
17. นายวิชัย ภิรมย์เชยโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
18. นางคุณัญญา ภักดีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
19. นางลักขณา ประสมทรัพย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวสุชาดา รักคงโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
21. นางสาววิลาวรรณ สุวรรณประเสริฐโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
22. นายเจริญ โพธิ์ทองโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
23. นายชาตรี ศรีสุขโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
24. นางสาวสุชาดา รักคงโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
25. นางสาวรัตนา เจียมบุญโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ปิตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนนทกานต์ แก้วเรืองโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายปิยวิทย์ เหลืองระลึกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดชโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
5. นายบุญเลิศ ทองหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นายอัครพล จ้อยทองมูลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางพัฒนา โพศาราชโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการ
8. นายสาธิต อุตสาหะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวภัททิรา ศุภมาศโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
10. นางธีรนุช ฉิมฉลองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายนิติพันธ์ ฉิมสุนทรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
12. นางสาวสายชล เรียงสันเทียะโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
13. นางสาวกัญญาภัค สมนามโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
14. นางสาวดวงกมล สืบศักดิ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
16. นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
17. นางแพร สมใจเพ็งโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางวรรณี แก้วอุปการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
19. นายประคุณ สาระศาสินโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
20. นายถาวร กราบขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
21. นางสาวรัตนา เจียมบุญโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เจนโกศลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางกฤติยา กริ่มใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณนิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางสาวประภัสศร เทียมทัศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. นางนทีกานต์ สระทองอ่อนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางมธุรส ไก่แก้วโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางศศิชา ทรัพย์ล้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางยาใจ เหมือนว้าโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พันทิมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสาวศิริพร คล่องจิตต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา กริ่มใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวประภัสศร เทียมทัศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายธงชัย เจนโกศลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายมธุรส ไก่แก้วโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางยาใจ เหมือนว้าโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิกเษกกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พันทิมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นายศิริพร คล่องจิตต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุวิทยา เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ มีมั่นโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการ
3. นางสาวยลดา ทองคำโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชมณียเขตกรรมการ
4. นางดุษฏี เนาวรัตน์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ จินดานิลโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ นาคทั่งโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ชนก ปทุมธนรักษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ บุญศรีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นายนริศ ไชยแก้วโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสดิ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
6. นายกฤษฏา หวังดีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสดิืโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ นาคทั่งโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
2. นางนทีกานต์ สระทองอ่อนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันธ์จิลา ห้วยหงส์ทองโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาววิพาดา พุทธาโรงเรียนท่ามะกาวิยาคมกรรมการ
5. นางสาวภรธิดา ชัยรัตน์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
7. นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคงโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
8. นายสุทัศน์ จันธุโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอุดร มีทรงโรงเรียนราชประชามงคลกรรมการ
3. นายนภดล เขียววิราชโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเดชา เชียงคาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมาลี กกอู่โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวชลธิชา โต้ะน้อยโรงเรียนบ่อพลองรัชดาพิเษกกรรมการ
8. นางสาวเอกปภาดา ปกรณ์พิมุขโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เรียบเจริญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา นาคอ้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ แสงสินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายวสันต์ สมุทรสาครโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ สีหานาจโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
6. นางการะเกษ อ่อนแก้วโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
7. นายสานิต เชียงทองโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา เวชรังษีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายสันติ สีมาโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นายวรวิทย์ กิตติชัยโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ คุ้มเดชโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพีรยา ทรัพย์หล่ำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
6. นางสาวพจนา พลชัยโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ภาณุพินทุโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรินยา พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิณต์จุฑา ใจหาญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางสาวมนสิชา ต่างประเสริฐโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนิภาพร ประชากุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มารอดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นายนพพร แสงอาทิตย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนิชนันท์ จันหอมโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา หนูขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา สุขมากโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมยุรา บุญมากโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ใจคลายโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นายฐิติวุฒิ สงบจิตโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพินรุ่ง สอดศรีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี ละว้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริอำพร ปินตาเชื้อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยนุช ปลาอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายยุทธนา ฉุยเนยโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสมถวิล โพธิสารโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางโสภี สิงห์จันทร์โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางวิเรืองรัตน์ แก้วกองโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวดี พุทสอนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงไกร จันหอมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพนาไพร ศิริรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรรณรัตน์ บุญมีโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปริตา อินทรกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นายวิศรุต ศรีนวลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมนึก มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต น่วมจาดโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพรพีระ สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ ซาไขโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายปิยพงศ์ หนูดำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธ์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายอนุชา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นางรุ่งนภา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ อินทรสกุลโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)กรรมการ
5. นายสิงหา แซ่เล้าวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นายคทายุทธ์ เจริญลักษณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายสุรินทร์ ภักดีวิไลเกียรติโรงเรียนพนมทวนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธ์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายอนุชา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นางรุ่งนภา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ อินทรกุลโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)กรรมการ
5. นายสิงหา แซ่เล้าวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นายคทายุทธ์ เจริญลักษณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายสุรินทร์ ภักดีวิไลเกียรติโรงเรียนพนมทวนพิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี วิเศษโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปรีดา แจ่มศรีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจะณี เนียมจันทร์โรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรายุทธ ชะเกตุโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนรุ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางภาณี เพ็งลาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางทรรศนีย์ สัปปุริสสกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวาสนา หิรัญโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นายบุญทิ้ง สืบเทพโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
5. นางยุพดี ทิพย์บำรุงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภัทรานิษฐ์ วงศ์วัชรมงคลโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ไสยะหุตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวรุจิเรศ ชลินศรีโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางสาวเขมณัฎฐ์ รักษ์สุวรรณโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายไชยยศ คชินทรโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอภิษฐา สวนเข้มโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมรา ชวนขยันโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสุนิดา พรานขุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางอรัญยา ปิยพันธ์ืโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา เกตพันธ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สนฉัตรทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีกรรมการ
3. นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายปริญญา แทวแดงโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ นรดีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
6. นายสุจริต เชาวรักษ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางมลิวัลย์ กลำพบุตรโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
8. นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียวโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอัณณ์ชญาน์ ประสมทรัพย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ประสิทธิ์ศิลป์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนา ตะพังโรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ กองจำปาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวเนืองนิตย์ มหามาตร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวนริศรา มงคลยศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
7. นายนภดล เล็กบางโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวเอมอร จันทรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวรรธน์ แสงมาลาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งนภา คงเพ็ชรศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายธีรธร ปรัชญรัตน์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรมิดา แสงจันทร์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จงเจริญโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภรณ์ ทับทิมทองโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เดชมากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางทัศนีย์ ระเบียบแหวนโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจันทนา ศรีบูจันดีโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ชูช่วยโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ สืบบุญโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา พงษ์ลักษมาณาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางพิณทิพย์ วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวรสสุคนธ์ มุขเงินโรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐ เมืองอู่โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางภันทิญา ปานดำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร ว่องไวโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรรณภา งอกนาวังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ ทรัพย์แก้วยอดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางนงนุช สมรูปโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิลาวรรณ์ ปั้นหุ่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติมา รักอาชาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจีกานต์ หว่านพืชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางกนกรดา สนามบุตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นายเดชา หงส์เวียงจันทร์โรงเรียนหนองปรือกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ศรีสันต์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
6. นางสาวอ้อยใจ ธาตุทองโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้วโรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิตเสน เหล็งหวานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางอรพินท์ ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางศุภกร เพ็ชรเพียรโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
5. พระครู สิริกาญจนาภิรักษ์วัดทุ่งมะสังกรรมการ
6. นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางศิริวรรณ เสวกฉิมเจ้าพนักงานชำนาญงาน สพป. กจ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา บุรเนตรศึกษานิเทศก์ สพป. กจ เขต 1กรรมการ
3. นางพัชรี สุภาพโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
4. นายสฤษ สวัสดิ์พานิชโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวสุวลี บัวแก้วการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ดอกเข็มโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช เพิ่มทองโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นายชินทัศ เหลืองประมวลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเทวราช ชูประเสริฐโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชมณียเขตกรรมการ
5. นายสุวิทย์ จำนงค์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
6. นายนพรัตน์ นิลเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร จันทร์หอมโรงเรียนกาญจนนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปวีณา ปูชะพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิระ ประกอบโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต ลำใยรุ่งเรืองโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางภาวิณี เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย เล้าอารีย์โรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นายไพศิษฐ์ ทองบรรเทิงโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายยุทธพล ไสยวิจีณโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชมณียเขตกรรมการ
5. นางสาวรัชชนันท์ ชัยรักเกียรติโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
6. นายพรพระกาฬ ทองแก้วโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
7. นางนีรนารถ โรจน์รัตนพลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นางสาวศศิธร ปวุฒินันท์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอดิศร์ พงษ์พัวโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ศิริกระแสร์เพียรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองสุข ทองไพรวรรณโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ปานดำรงโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนินทร์เดช กุลสุวรรณโรงเรียนกาญจนนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางนภา อุ่นใจโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
7. นายบุญรอด พุดทองโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายสุริยันต์ อิ่มรัตน์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวอังคณา ภวชโลธรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชมณียเขตกรรมการ
10. นายสันต์ พรหมผลินโรงเรียนกาญจนนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคงรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทับวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลุ่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอุณผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคงรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลือสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิทสุทธรังษีกรรมการ
5. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
5. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
6. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
6. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิระพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนืฃท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายวัชระ ฉายแก้วโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้าดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลือสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเข้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เหลืองสดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจระเจ้เผือกกรรมการ
7. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางประภัสสร สุวรรณประทีปโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ เกยรติศิริผู้เชี่ยวชาญดนตรีสากลรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน แตงวงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางประภัสสร สุวรรณประทีปโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน แตงวงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายสมาน แตงวงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายสมาน แตงวงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายสมาน แตงวงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายสมาน แตงวงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบจมาราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตต์จำลองครูโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิวัฒน์ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองครูโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมครูโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิฒน์ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองครูโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองครูโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองครูโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภนิมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมาราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ สำเนียงแจ่มโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
4. นางสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา อารีย์ชนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ สำเนียงแจ่มโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
4. นางสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา อารีย์ชนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ สำเนียงแจ่มโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
4. นางสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา อารีย์ชนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ สำเนียงแจ่มโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
4. นางสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา อารีย์ชนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ สำเนียงแจ่มโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
4. นางสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา อารีย์ชนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ สำเนียงแจ่มโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
4. นางสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา อารีย์ชนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ สำเนียงแจ่มโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
4. นางสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา อารีย์ชนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ สำเนียงแจ่มโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
4. นางสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา อารีย์ชนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางปภัสสร สุวรรณประทีปโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริผู้เชี่ยญชาญดนตรีสากลรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน แตงวงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางปภัสสร สุวรรณประทีปโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริผู้เชี่ยวชาญดนตรีสากลรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน แตงวงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางศรีไว มหาพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิสูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายพัตนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศรีไว มหาพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายพัตนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิสูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพิมล ปิตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางปัณน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นางละเมียด อ่อนเบาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลา แซ่ปังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพิมพิมล ปิตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางปัณน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นางละเมียด อ่อนเบาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลา แซ่ปังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ศุภวิชญ์ธัญธรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ แก้วมณีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุมาพร เพ่งผลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ศุภวิชญ์ธัญธรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บ่อผลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุมาพร เพ่งผลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสาคร แก้วอุปการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางปัณน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นายพัตนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายชัยยุทธ ทิศาวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางปัณน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นายพัตนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิตร์ คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำปี เอกฉันท์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิ เกิดสุขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางเวชิตา บางแก้วโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางงามนิตย์ แก้วด้วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ ทิศาวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิตย์ อินาลาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายปราณยุต นราแก้วโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุทธิ เกิดสุขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายประเมิน โพธิ์หอมโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด กังวาลทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
3. นางบุญญพร ท่านกเอี้ยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสารี่ เบญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางละเอียด กังวาลทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
3. นางบุญญพร ท่านกเอี้ยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นายสารี่ เบญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ชิดชอบโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางอมรฤดี จินดาปััตย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางนิรมล คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางศรีไว มหาพรหมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา ชิดชอบโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางอมรฤดี จินดาปััตย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุรภา เดชพงษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางนิรมล คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางพิมพิมล ปิตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ แซ่วุ่นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปรีดี สมอโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ แซ่วุ่นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปรีดี สมอโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางนวรัตน์ ลำพุทธาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด กังวาลทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ นิมิตรเกาะโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
3. นางบุษบา ใจแก้วโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะฯกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางนวรัตน์ ลำพุทธาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด กังวาลทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ นิมิตรเกาะโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
3. นางบุษบา ใจแก้วโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะฯกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกชนม์ มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเอก บัวตูมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายพีระพงษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายฆเนศจ์ นามสุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร คล้ายเจ๊กโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสมคิด สุวรรณรัฐโรงเรียนประชามงคล กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟักโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวงศกร คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ ยังดีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิชญาภา สีมาโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ดาวเจริญพรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ ระวังนามโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จับจิตต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนันทนา วิราศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสถาปนิก ศิริทรัพย์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี อุทธยานวรรธนะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ กันเพ็งโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสมหญิง ศรีนิล โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ อินเกตุโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายวารินทร์ ทองผามณีรัตน์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นายประทวน ทองโสภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปวีณา เกษมโสตรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางวีณา นาคะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร กระดีทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนัชชา ธรรมชาติโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ดอกเข็มโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่มโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นายประภาส สาระศาลินโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ชะโลธรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลอม สิงห์จันทร์ โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ
4. นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุนัน สุกุลธนาศรโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีเขต ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยากรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ โรงเรียนประชามงคล กรรมการ
4. นายวรนนท์ เจนวิชชุโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
5. นายประกิต เกศูนย์ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ศรีนวลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรินภา ชูศรีโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
4. นายธีระ แสงศิริ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ สาเล็ก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล บุตรโคษาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการ
3. นางศิวพร คล้ายเจ๊ก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายโกเมศ โตอินทร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปรัตถกร วิเชียรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ยอดพานิชวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุลวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายยุทธนา นพดาราวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายพินิต ชุมภูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายโกเมศ โตอินทร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปรัตถกร วิเชียรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ยอดพานิชวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุลวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายยุทธนา นพดาราวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายพินิต ชุมภูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ บุญศิริวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ประนอมศิลป์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายนิรันดร์ เชยโตวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
8. นายไพศาล ยันตะนะ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
9. นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
10. นายปรีชา สมบัติภิญโญวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
11. นายอักฆรา ปลื้มกะมลวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนกรรมการ
12. นายศิวกานต์ ศรีวารีวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ บุญศิริวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ประนอมศิลป์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายนิรันดร์ เชยโตวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
8. นายไพศาล ยันตะนะ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
9. นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
10. นายปรีชา สมบัติภิญโญวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
11. นายอักฆรา ปลื้มกะมลวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนกรรมการ
12. นายศิวกานต์ ศรีวารีวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ ยอดพานิชวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
2. นายพินิต ชุมภูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายโกเมศ โตอินทร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กรรมการ
4. นายปรัตถกร วิเชียร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กรรมการ
5. นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุลวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กรรมการ
6. นายยุทธนา นพดาราวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กรรมการ
7. นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Amir SR. Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.John Alexander Rennieโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Shaun Driscollโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. Mr.Elbie Brooks โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล ส่งกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
7. นางสาวยุพา งามขำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชระ ศรีฐานโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. Mr.John Alexander Rennieโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
10. Mr.Alex Tuseru Singhกรรมการ
11. นางสาวจิตติพร ใจคำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
2. Mr.Amir SR. Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.John Alexander Rennieโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Shaun Driscollโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. Mr.Elbie Brooks โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล ส่งกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
7. นางสาวยุพา งามขำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชระ ศรีฐานโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. Mr.John Alexander Rennieโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
10. Mr.Alex Tuseru Singhกรรมการ
11. นางสาวจิตติพร ใจคำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางยุวดี วงษ์น้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Lottoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายอาณัฐ ไตรศรีวิรัตน์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสุวรรณา สำแดงเดชโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางภัทฐินี เพ็งสุขโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นายปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนินน์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยฯกรรมการ
8. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
10. MissKelsey E. Kalbererโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
11. Mr.Paul Lottoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
12. นางอรพินท์ มณีวงศ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
13. นางอรพินท์ มณีวงศ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางยุวดี วงษ์น้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. Mr. Paul Lottoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. MissKelsey E. Kalbererโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายอาณัฐ ไตรศรีวิรัตน์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสุวรรณา สำแดงเดชโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางภัทฐินี เพ็งสุขโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นายปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนินน์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยฯกรรมการ
9. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
11. MissKelsey E. Kalbererโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
12. Mr.Paul Lottoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
13. นางอรพินท์ มณีวงศ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รุจิวงศาสินโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissJanice L. Franciscoโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. Mr.Mark Ian Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissMarjovelle Judanโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. MissCatheline P. Noโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางปัทมาวสี กอธงทองโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
9. นางอิสรีย์ จิตอมรพรรณนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร รุจิวงศาสินโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissJanice L. Franciscoโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. Mr.Mark Ian Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissMarjovelle Judanโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. MissCatherline P. Noโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางปัทมาวสี กอธงทองโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
9. นางอิสรีย์ จิตอมรพรรณนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. Mr.Banks Smithโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวอัชปาณี นนทสุตโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางระวีวรรณ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา เกตุแดงโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วก่ำโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรพิตร์ ไพรบึงโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อยโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
11. นางสาวอัชปาณี นนทสุตโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
12. Mr.Daniel Lebenliesกรรมการ
13. MissAngie Remesnกรรมการ
14. นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. Mr.Banks Smithโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวอัชปาณี นนทสุตโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางระวีวรรณ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา เกตุแดง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วก่ำโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรพิตร์ ไพรบึงโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
10. นายวราภรณ์ อ่อนน้อยโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
11. นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
12. นางสาวอัชปาณ๊ นนทสูตโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
13. Mr.Daniel Lebenliesกรรมการ
14. MissAngie Remesnกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา ใจเย็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสุรางค์ ทองเงินโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. MissMichelle Hoโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. Mr.Levi Epino Dalidaโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชกรรมการ
5. Mr.Jessie M. Ordonioโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. Mrs.Candida M. Dapon โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นางสาวภัทรพร วัชรโชติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสุธีรา ร่วมชมรัตน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
9. นางรุ้งทิพย์ ผ่องใสโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นางสาวภัทรพร วัชรโชติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
11. นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเบญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Missveronica Mc Claffertyโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. MissLeah Dimalalaunโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. Mrs.Glenda Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางยุพา ชูศักดิ์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นายธนภูมิ หิรัญลักษณ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชกรรมการ
8. นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
9. Mr.Vicente A. Adolโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางวัชราภรณ์ อังสถิตย์อนันต์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอำไพ สมประสงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. Mr.Nicolas Ponsโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. Mr.Copin Davidโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ดาววีระกุลโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
6. นางอำไพ สมประสงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางวิรัลพัชร เครือเมฆโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวลาวัณย์ เนตรสว่างโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลาวัณย์ เนตรสว่างโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
3. MissZhou Jinโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Lin Hui Wenโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. MissWang Linโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. MissLiao Yanfei โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไวโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นางสาวชุติมา อิทธิสังวรโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. MissWang Yagiongโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. MissWei Shuangโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. MissLiu Silinโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายกิรพัฒน์ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ ส่งกลิ่นโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นางสาวชุติมา อิทธิสังวรโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
9. MissWang Yagiongโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
10. Mr.Shih Ying-Chin โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่อง โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางสาวกุลนิศา บัวปรอท โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอังคนา รักษ์วงษ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางพิมพ์รัชฎา ภัทรวีระภักดีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวจีราพร เชิ้อวัฒนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางสาวกุลนิศา บัวปรอทโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอังคนา รักษ์วงษ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางพิมพ์รัชฎา ภัทรวีระภักดีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวจีราพร เชิ้อวัฒนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ จงเจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mrs.Snezana Markarnovicโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.Ryan Kempโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางจันทนา คำอนุกูลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
6. นางสาววรัทย์ธยาน์ ช้างเผือกโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายนิรชัย แก้วบัวดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
8. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
9. นางจันทนา คำอนุกูลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
10. นายปรัชญา คงถาวรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ จงเจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mrs.Snezana Markarnovicโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.Ryan Kempโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางจันทนา คำอนุกูลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
6. นางสาววรัทย์ธยาน์ ช้างเผือกโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายนิรชัย แก้วบัวดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
8. นางสาวฐิติรัตน์ สมรูปโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Ryan Kempโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
10. นายปรัชญา คงถาวรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]