หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 กลุ่ม1
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์,โรงเรียนวิสุทธรังษี, โรงเรียนเทพมงคลรังษี, โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเฉลิมพล จิณแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นางประวีณา ดอนโบราณ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
3 นางสาววราภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
4 นางสาวปภัสรา แจ่มใส ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
5 นางสาวภิญญาพัชญ์ คุ้มญาติ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
6 นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนสุข ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
7 นางสาวพรรำไพ เครื่องจันทร์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
8 นายศุภชัย สาลี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
9 นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยคำ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
10 นายภัทรพล อรุณ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
11 นางสาวปิยะนันท์ งานจัตุรัส ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
12 นางสาวอรทัย สุขเกษม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
13 นางสาวกุลณิศา บัวปรอท ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
14 นางสาวสุภาพร เกษตรลักษมี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
15 นางสาวณัฐธยาน์ นามฉ่ำ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
16 นางสาวอลิสา ป่วนเดช ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
17 นางสาววรา น้อยเกตุ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
18 นางสาวอุทุมพร โคกแก้ว ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
19 นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
20 นายชาคริต วัดจินดา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
21 นางสวจิรวดี ผ่องใส ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
22 นางสาวสุพัตรา สุขศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (ศิลปะ)
23 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการการอำนวยการ (ศิลปะ)
24 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
25 นายประมวล ศรีบูจันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
26 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
27 นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
28 น่างเบ็ญจมาศ เหลืองสด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
29 นายนิพนธ์ สำแดงเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
30 นางนุชนาถ สอนสง รองผุ้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
31 นายธงชัย บุญน่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
32 นายไพฑูรย์ มีอินทร์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
33 นางกฤษณา อารีย์ชน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
34 นายพีรพงศ์ ปลาสกุล ครูโรงรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
35 นางสาวธัญญา อานามวงษ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
36 นางสาวสมลักษณ์ แก้วระย้า ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ (ศิลปะ)
37 นายเสนอ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการ (ศิลปะ)
38 นางประไพ นิลพานิช ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คระกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ศิลปะ)
39 นางประไพ นิลพานิช ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
40 นายไพฑูรย์ มีอินทร์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
41 นางกฤษณา อารีย์ชน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
42 นายพีรพงศ์ ปลาสกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
43 นายชัยรัตน์ ชูชาติ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
44 นายธนนันท์ กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
45 นายโกสินทร์ พันธุมเสน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
46 นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
47 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
48 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
49 นายณัฏฐชัย ประสูตินาวิน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
50 นางสาวอังคณา ฉันทวโร ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
51 นางสาวธัญญา อานามวงษ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
52 นางสาวสมลักษณ์ แก้วระย้า ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว และรายงานผลการแข่งขัน (ศิลปะ)
53 นายสุทัศน์ ไคลมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประสานงานการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด
54 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการอำนวยการ
55 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ
56 นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการ
57 นายธงชัย บุญน่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการ
58 นางสาวถนอมศรี ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการ
59 นายนิมิตร ศรีสิทธิชูชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการ
60 นายกิตตินันท์ จันทร์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ
61 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ
62 นายอังคาร เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง กรรมการอำนวยการ
63 นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กรรมการอำนวยการ
64 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการ
65 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง กรรมการอำนวยการ
66 นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการอำนวยการ
67 นายอรรถวุฒิ ภมะราภา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการ
68 นางสาวสาลินี ไตลังคะ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการ
69 นายกษิณ พงษ์พิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 8 กรรมการอำนวยการ
70 นางรัถถา นิยมพลอย เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
71 นายอนุชา รัศมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
72 นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
73 นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
74 ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการจัดสถานที่
75 นายไพศาล อนุกูล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดสถานที่
76 นางกาญจนา ยศตระกูล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
77 นางมณีรัตน์ กาลสุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
78 นางปาณิสรา ลัดดากุล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
79 นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
80 นางสาวพรรณภา แสงหิรัญ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
81 นางสาวเบญจวรรณ แจ่มกระจ่าง ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
82 นางสาววรรณวรา ศรีเริ่มสกุล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
83 นางสาวเกศวดี เหลืองประมวล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
84 นางสาวสุฑามาศ แปลกดอนแฝก โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
85 นางสาวประภัสสร พรหมชนะ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
86 นางสาวธนวรรณ ยอดเรือน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
87 นางสาวสุวรา เอกจีน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
88 นางสุธีรา ลั่นซ้าย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
89 นางรัตนา พงษ์พิทักษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
90 นางสาวอรรธิกา มงคลสมัย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
91 นางสาวฉัตรแก้ว พรหมมา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
92 นางสาวนฤมล เวชศาสตร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
93 นายธีรภัทร์ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
94 นางสาวสุธาสินี เถามานกูล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
95 นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
96 นางวรรณวิมล คีรีวงศ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
97 นางสาวพัชรี สรวยล้ำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
98 นางสาวรังสิมา อร่ามเรือง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
99 นางลักขณา รัตนพิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
100 นางสาวสุรีรัตน์ กองนิมิตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
101 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
102 นางสุดทัย ลอยเมฆ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
103 นายสัญญา ศรีพิพัฒน์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
104 นางสาววิวาห์ แสงปัญญา ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
105 นางสาวณัฐกานต์ เฉลิมกุล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
106 นายเสกศักดิ์ สุยสุทธิ์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
107 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
108 นายเฉลิมพล จิณแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
109 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
110 นายอังคาร เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
111 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
112 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
113 นางรัถถา นิยมพลอย เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
114 นางสุธีรา ลั่นซ้าย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
115 นางรัตนา พงษ์พิทักษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
116 นางสาวอรรธิกา มงคลสมัย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
117 นางสาวฉัตรแก้ว พรหมมา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
118 นางสาวนฤมล เวชศาสตร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
119 นายธีรภัทร์ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
120 นางสาวสุธาสินี เถามานกูล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
121 นางสาวสุรีรัตน์ กองนิมิตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว (วิทยาศาสตร์)
122 นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
123 นางวรรณวิมล คีรีวงศ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
124 นางสาวพัชรี สรวยล้ำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
125 นางสาวนรัญภรณ์ ดาวเจริญพร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการอำนวยการการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
126 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัณ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการอำนวยการการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
127 นางสาวสุพิชชา สาตรา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการอำนวยการการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
128 ว่าที่ ร.ต. ปิยวุฒิ สมบุญ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการอำนวยการการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
129 นางพรศิริ รัตนบำรุง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการอำนวยการการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
130 นางชลากร บูรณธนานุกิจ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการอำนวยการการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
131 นางวรรณา สกุลวัฒนะ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการอำนวยการการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
132 นายวิกรานต์ แก้วพารา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการอำนวยการการแข่งขัน(ภาษาต่างประเทศ)
133 นายพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
134 นายอนันต์ สกลภักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
135 นายชนินทร์ คูนาเอก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
136 นายสุวิทย์ มณีวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
137 นายอนุชิด อรรถานิธี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
138 นายชาตรี จำปาศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
139 นายไชยพร มะลิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
140 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
141 นางชวนชม จันทร์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
142 นายโอภาส เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
143 นายนรายุทธ แสงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
144 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
145 นายวิทวัส ฉันธรอาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
146 นายบพิตร เสตะเมธากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
147 นายสมหมาย สว่างศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
148 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
149 นางศุภวรรณ แย้มมา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
150 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
151 นายนรายุทธ แสงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
152 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
153 นายไชยพร มะลิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
154 นายวิชา ถาวรศิริ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
155 นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
156 นางสาวอัมพร หวานใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
157 นางสาวภูชิดา เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
158 นางวีณา นาคะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
159 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
160 นางบุญญพร ท่านกเอี้ยง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันงานอาชีพ
161 นายจเร สกุลวัฒนะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันงานอาชีพ
162 นายสมนึก แสงนรินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันงานอาชีพ
163 นายสุนทร ทองสุขใส ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลางการแข่งขันงานอาชีพ
164 นายสุรพล พลอยนิล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการกลางการแข่งขันงานอาชีพ
165 นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ คณะกรรมการกลางการแข่งขันงานอาชีพ
166 นายโอภาส เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการกลางการแข่งขันงานอาชีพ
167 นางศุภวรรณ แย้มมา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการแข่งขันงานอาชีพ
168 นายไชยพร มะลิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการกลางการแข่งขันงานอาชีพ
169 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
170 นางจันทร์ศิริ ชูวา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
171 นายณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานคณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
172 นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
173 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร กระดีทอง ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
174 นายจรัญ มูลจันทร์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
175 นายสุริยะ บินซอและฮ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
176 นางสาวกาญจนา ดอกกะถิน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
177 นางพรทิพย์ จานแก้ว ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
178 นางจิราพร บัวลอย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
179 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการแข่งขันหุ่นยนต์
180 นายคำรณ คล้ายเจ๊ก ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสนามหุ่นยนต์
181 นายธนภณ ใจอุ่น ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสนามหุ่นยนต์
182 นายวิรัตน์ พานทอง ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสนามหุ่นยนต์
183 นายสิทธิชัย ศรีสรากรณ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสนามหุ่นยนต์
184 นายอังคาร เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
185 นางสุปรียา เย็นเยือก รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการแข่งขัน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
186 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการแข่งขัน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
187 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการแข่งขัน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
188 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขัน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
189 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการแข่งขัน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
190 นางจริยา กังสนานนท์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการแข่งขัน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
191 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ งานจราจร และรักษาความปลอดภัยการแข่งขัน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
192 นายสุทีป วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ งานจราจร และรักษาความปลอดภัย (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
193 นายอนุกูล นากสุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ งานจราจร และรักษาความปลอดภัย (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
194 นายธนชาติ ดอกรัก ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ งานจราจร และรักษาความปลอดภัย (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
195 นายภาณุ กรุนกรุด ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ งานจราจร และรักษาความปลอดภัย (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
196 นายดำรง ผลมะขาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ งานจราจร และรักษาความปลอดภัย (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
197 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
198 นางนภา อุ่นใจ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
199 นางสาววันเพ็ญ บ่อทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
200 นางสาวนันทวัน รสหวาน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
201 นางวัลลภา ขนุนทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
202 นางจริยา กังสนานนท์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
203 นางสมพร เพ็งผล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงิน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
204 นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงิน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
205 นางอมรรัตน์ กลิ่นแก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
206 นางสาวทัศน์มิรา เกษสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถาม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
207 นางสาวศศิวิมล ส่งกุล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถาม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
208 นายพลวัฒน์ จารุมา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถาม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
209 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
210 นายธงไชย ศุภมานพ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
211 นายภาษิต กาญจนธีรักษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
212 นายธีรณัฎฐ์ แห้วเพชร ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
213 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
214 นายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
215 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
216 นางมลิวัลย์ กลำพบุตร ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
217 นางสุภาภรณ์ ศรีสันต์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
218 นางกมลชนก เรืองเดช ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
219 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
220 นางสาวนาตยา จันทร ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
221 นางปราศรัย พลอยเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
222 นายสุเมธ กังสนานนท์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
223 นางสุวิมล ขัติยสุรินทร์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
224 นางสาวขวัญเนตร นิลเขียว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
225 นางสุปรียา เย็นเยือก รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
226 นายกวีวงษ์ วงษ์อัยรา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
227 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
228 นายธีรณัฎฐ์ แห้วเพชร ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
229 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
230 นางวันทนา จิณแพทย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
231 นางศรินทิพย์ ดุษฎีพฤฒิพันธ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายพยาบาล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
232 นางสาวสมใจ เชรษฐศิริ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
233 นายธงชัย บุญน่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
234 นางสาวถนอมศรี ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
235 นายณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(ภาษาไทย)
236 นางสาวมัยลา ศรีโมรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(ภาษาไทย)
237 นายไพโรจน์ สุภาษิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(ภาษาไทย)
238 นายธีระพล เมฆวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน(ภาษาไทย)
239 นายขนาน ชิตณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม.8 คณะกรรมการอำนวยการ(ภาษาไทย)
240 นางณพิชญา เพชรพิมล ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการ(ภาษาไทย)
241 นางสายฟ้า มัทนารมยกิจ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอำนวยการ(ภาษาไทย)
242 นางณพิชญา เพชรพิมล ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
243 นางสายฟ้า มัทนารมยกิจ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
244 นายไชยวัฒน์ กาญจนฉายา ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
245 นางสาวจรัสศรี จอนเจิดสิน ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
246 นางหฤทย์ชวัน บุษบงค์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
247 นางอุไร วงศ์เทียมจันทร์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
248 นางวรางศ์รัตน์ วงศ์วิทยกำจร ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
249 นางรำเพย อนันตชัยลิขิต ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
250 นางสุนีย์ บุญราช ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
251 นางเอมอร กัดสระ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
252 นางสาวนิตยา แก่นพุฒ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
253 นายขนาน ชิตณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม.8 คณะกรรมการประสานงาน(ภาษาไทย)
254 นายชยพล เพชรพิมล ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการประสานงาน(ภาษาไทย)
255 นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงาน(ภาษาไทย)
256 นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
257 นายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา รองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
258 นายชนะ อปราชิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
259 นายศักดา ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
260 ดร.ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
261 นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
262 นายกนก พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
263 นางพัชรา ดีหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
264 นางสุภาพ สิทธิสังข์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.๘ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
265 นายไชยพร มะลิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
266 นางวราภรณ์ จึงสุวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
267 นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
268 นายรังสรรค์ คงเพ็ชรศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
269 นางวันเพ็ญ รัตนโอภา ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
270 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
271 นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
272 นายอรุณ แห้วเพ็ชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
273 นายจิตเสน เหล็งหวาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
274 นางมุกดา วันเย็น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
275 นายจเร วัฒนะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
276 นางชวนชม จันทร์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
277 นางภาวิณี เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
278 นายสมเดช จันทราวุฒิ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
279 นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
280 นายสุกิจ ภู่ไพโรจน์ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
281 นายนิฐิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
282 นายนฤสิทธิ์ ตันสุวรรณ ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
283 นางสาวจันทร์ดี เต่อเน่อ ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
284 นายสราวุธ ขันแก้ว ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
285 นางสาวฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
286 นายสมเจต บุญมี ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
287 ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์ ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันแอโรบิก
288 นายอนุชา รัศมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยความสะดวกอาคารและสถานที่ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
289 นายอรรถวุฒิ ภมะราภา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยความสะดวกอาคารและสถานที่ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
290 นางสาวสาลินี ไตลังคะ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยความสะดวกอาคารและสถานที่ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
291 นางพัชนี แม้นทิม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยความสะดวกอาคารและสถานที่ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
292 นายธีรพล วุฒิเนตร ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยความสะดวกอาคารและสถานที่ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
293 นางสาวศุลีพร วงศ์ภาณุวัฒน์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการบันทึกภาพและจัดเตรียมอุปกรณ์ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
294 นางสาวบุษรา สังวาลเพชร์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการบันทึกภาพและจัดเตรียมอุปกรณ์ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
295 นายอากร จำปี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการบันทึกภาพและจัดเตรียมอุปกรณ์ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
296 นายอนุชา รัศมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการบันทึกภาพและจัดเตรียมอุปกรณ์ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
297 นายนิมิตร ศรีสิทธิชูชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
298 นางสุรีย์ ลิมพวัฒน์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
299 นางสุดา วงศ์ระพี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
300 นางสาวณัฐธัญ ลิ้มเจริญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
301 นางอรวรรณ สุขวัฒนาการ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สุขศึกษาและพลศึกษา)
302 นางหฤทยา วิเศษรจนา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สุขศึกษาและพลศึกษา)
303 นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ศรี ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สุขศึกษาและพลศึกษา)
304 นางศุลีพร อินทแสน ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สุขศึกษาและพลศึกษา)
305 นางสาวสาลินี ไตลังคะ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สุขศึกษาและพลศึกษา)
306 นายสวัสดิ์ เจริญบุญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
307 นางปณิตา เจริญบุญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
308 นายอัครเดช มีช้าง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
309 นายธีพล วุฒิเนตร ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
310 นายศิริชัย จิระจีรังชัย ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล (สุขศึกษาและพลศึกษา)
311 นางสาวณัฐธัญ ลิ้มเจริญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล (สุขศึกษาและพลศึกษา)
312 นางสาวสาริวรรณ มิสกริม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายประเมินผล (สุขศึกษาและพลศึกษา)
313 นางน้ำทิพย์ สุวรรณฉิม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายประเมินผล (สุขศึกษาและพลศึกษา)
314 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
315 นายอนุชา รัศมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
316 นายอภิชัย เล้าอารีย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
317 นางสาวศศิธร ปวุฒินันท์ ครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม กรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
318 นายอดิศร์ พงษ์พัว ครูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
319 นายสันต์ พรหมผลิน ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
320 นายบัณฑิต ดอกเข็ม ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
321 นายวีระวัฒน์ พินิจธนสาร ครูโรงเรียนประชามงคล กรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
322 นายสมเดช จันทราวุฒิ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
323 ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์ ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
324 นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
325 นางภาวิณี เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการตัดสินการประท้วง (สุขศึกษาและพลศึกษา)
326 นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตร และสรุปผล (สุขศึกษาและพลศึกษา)
327 นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตร และสรุปผล (สุขศึกษาและพลศึกษา)
328 นางพรทิพย์ จานแก้ว ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตร และสรุปผล (สุขศึกษาและพลศึกษา)
329 นางจิราพร บัวลอย ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตร และสรุปผล (สุขศึกษาและพลศึกษา)
330 นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
331 นายนิมิตร ศรีสิทธิชูชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
332 นายอรุณ แห้วเพ็ชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
333 นายสมนึก แสงนรินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
334 นางบุญญพร ท่านกเอี้ยง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
335 นายชาน กวางทอง นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
336 นายสุวินัย ฟักช้าง นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
337 นางศุภวรรณ แย้มมา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
338 นางปัทมา บัวขม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
339 นางสาวอรวรรณ นิตย์แสวง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
340 นางดวงจิตร สินธุวณิชเศรษฐ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
341 นางสาวนิดหน่อย สอนใจ นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
342 นางสาวน้องเล็ก สอนใจ นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
343 นางพิณทิพย์ วิริยธรรมเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
344 นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
345 นายวิชา ถาวรศิริ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
346 นางสาวอัมพร หวานใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
347 นางสาวภูชิดา เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
348 นางวีณา นาคะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
349 นายประคอง รักษาศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
350 นางมณีรัตน์ กาลสุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
351 นางดวงฤทัย ช่วงชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
352 นางสาวอรอุมา แซ่เล้า ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
353 นางสาวประภัสศร เทียมทัศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
354 นางสาวดวงเดือน กาญจนเพิ่มพูน เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
355 นางสุจิฬา ไก่แก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
356 นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
357 นายสมพล โครพ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
358 นายกรวิก เอ็นดูรัศมี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
359 นายสมนึก แสงนรินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
360 นายชัชพล ศิริกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
361 นางสาวอรอุมา แซ่เล้า ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
362 นางสาวสิริอาภา ห่วงทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
363 นางสาววิภาดา พงษ์สระพัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
364 นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
365 นางสาวนิติมา รุจิเรขาสุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
366 นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
367 นางกฤษณา เนื่องปฐม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
368 นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
369 นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
370 นายทวี ตะโคตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
371 นางสาวยุพา พุทธเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
372 นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
373 นางสาววิลาสินี ทวีผดุง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
374 นางสาวปิยนุช ปลาอ่อน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
375 นางสาวประภัสศร เทียมทัศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
376 นางสาวสุกัญญา นาคอ้น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
377 นางสาวมณทิชา แตงอ่อน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
378 นางสาวรัตติยา คำประชา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
379 นางสาวทัศนียา ชื่นเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
380 นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
381 นายชัยศรี ก้านอินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
382 นางสาววิภาดา พงษ์สระพัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
383 นางสาวยุพา พุทธเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
384 นายจิตเสน เหล็งหวาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
385 นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
386 นางรัตนา เจียมบุญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
387 นางนิดา รักษาทรัพย์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
388 นางจรรยา โพธาราเจริญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
389 นายวีระพล เขมะวิชานุรัตน์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
390 นายสุทัศน์ จันทุ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
391 นางสาวสุดารัตน์ นาคทั่ง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
392 นางวิภาภร เมนะคงคา ครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
393 นางสาวนิตยา พัมนมาศ ครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
394 นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
395 นางสาวสุนทรี เหมฬา ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
396 นายจักรวรรดิ์ สุขสมัย ครูโรงเรียนประชามงคล กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
397 นางมรณกร สุทธิแสน ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
398 นางวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8 กรรมการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
399 นางสาวกรรณิการ์ จัทร์สิริโรจน์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์)
400 นางแสนดี วัยวัฒนะ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์)
401 นายนิธิวิทย์ ปูรณะสุคนธ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์)
402 นางสาวธนญา นพมาฒ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์)
403 นางสาววรมา สิงห์คะนอง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์)
404 นางศยามล มีช้าง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์)
405 นางสาวธาริณี ศักดิ์สงคราม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์)
406 นางสาวผุสดี นาคจำแลบง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์)
407 นายอัครเดช มีช้าง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์)
408 นางสาวถนอมศรี ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการอำนวยการ (คณิตศาสตร์)
409 นางศรัญญา บุญมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการประสานงาน (คณิตศาสตร์)
410 นายสุทัศน์ จันทุ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
411 นายจเร สกุลวัฒนะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
412 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการการประมวลผล(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]