รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 กลุ่ม1
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์,โรงเรียนวิสุทธรังษี, โรงเรียนเทพมงคลรังษี, โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงภาสินี  สุภาพ
 
1. นางสาวกิติพร  พลศร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวดุจกมล  นพถาวร
 
1. นางพรทิพา  สุตภวา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  กระหวาย
 
1. นางลดารัตน์  วารีศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาววรัญญา  แจ้งสว่าง
 
1. นางสายฟ้า  มัทนารมยกิจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายชนกนันท์  อบมาลี
 
1. นางวรรณนิภา  อารักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวสโรชา  กวางไพร
 
1. นางพัชราพร  นิยะบุญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงปุณณดา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวกิติพร  พลศร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกันยารัตน์  สำราญฤกษ์
 
1. นางอารีย์  นะเสือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   บุตดา
2. เด็กหญิงรัตนกร   ยางเดิม
 
1. นายชยพล   เพชรพิมล
2. นางสุวนี   บุญน้อม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวภัทรพร  พรมพิมาร
2. นางสาวอินนทิตา  บัวบาน
 
1. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายฐานวัฒน์  สุเชาว์อินทร์
 
1. นางสุดใจ  พละศักดิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายศุภณัฐ  สนธิชัย
 
1. นางขวัญแก้ว  มีเหมือน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐนันท์  รวมชมรัตน์
2. นางสาวอัจฉรา  รุ่งแจ้ง
3. นางสาวโมนัย   บุญรอด
 
1. นางสาวกชพรรณ   ศรีภูมมา
2. นายสาธิต   อุตสาหะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกาญจน์   แกมไทย
2. เด็กชายคามิน  ประกอบ
3. เด็กชายสรวิศ  ศรีทวี
 
1. นายธงชัย   เจนโกศล
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวณลิลรัตน์  เนื่องภิรมย์
2. นางสาวศุภรัศมิ์  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟักขำ
 
1. นางสาวประภัสสร  เทีนมทัศ
2. นางสาวยุพา  พุทธเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงพนารัตน์   พนานุสรณ์ศิลป์
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  วอนเพียร
 
1. นางสาวเกษรินทร์   อ่อนนาค
2. นางสาวเกสร   พุทธรักษา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกมณฑ์เทพ   วรรณา
2. นายณัฐพล  ชัยศักดานุกูล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   ปทุมธนรักษ์
2. นางสาววนานุช  แวงอุ้ย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอศัลยา   อุ่นธวัชนัดดา
 
1. นางสาวสามชม   หอมจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวรัชนี  ระวัง
 
1. นายปิยวิทย์  เหลืองระลึก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คำจริง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วิริยะพงศ์พัฒนะ
3. เด็กหญิงวัลภา  เหลืองวัฒนวิไล
 
1. นายวสันต์  สมุทรสาคร
2. นางสาวศุภัสรา  ด้วงปลี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายจิรโชติ  ธนานุกุล
2. นางสาวดลพร  รุ่งวิไลเจริญ
3. นางสาวศรัณยา  ภัคพาณิชย์
 
1. นางสุธีรา  ลั่นซ้าย
2. นางสาวสุรีรัตน์  กองนิมิตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายคัคเนศ  สุทธิรัตน์
2. เด็กชายภาดา  กาญจนภิญพงศ์
3. เด็กหญิงมาลินี  ตันธนะชัย
 
1. นางสุรีย์พร  เลิศไฃย
2. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวปรารถนา  ขำขุด
2. นางสาวสริดา  บัวทอง
3. นายอดิศักดิ์  กระต่าย
 
1. นางสาวนิติมา  รุจิเรขาสุวรรณ
2. นางสาวปิยนุช  ปลาอ่อน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายนรวิชญ์  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายปวเรศ  นนทสุต
3. เด็กชายพิริยากร  ไกรบำรุง
 
1. นางนิภาพร  ประชากุล
2. นางสมถวิล  โพธิสาร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายจิรวัฒน์  ศรีกุศลานุกูล
2. นายณัฐนันท์  ตันศิริ
3. นางสาวพัชร์ชัญญา  ศิริเหลืองทอง
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นางสาวแสงดาว  สืบด้วง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกองแก้วทิพย์  ปฐมโอสถ
2. เด็กหญิงภควดี  มหาพรหม
3. เด็กหญิงแพรวา  อินทมาลา
 
1. นางสาวฤทัย  นิลพวง
2. นางสาวไอศวรรค์  ป้องพา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวทัศนียา  นักรู้
2. นางสาวธัญญรัตน์  ว่องไว
3. นางสาวพรนภัส  กาญจนศรีสกุล
 
1. นางสาวดารารัตน์  ปุณณะการี
2. นางสาวสุพรรณี  ธนวิริยะพันธุ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงจาฏุพัจน์  วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงปาลิกา  ตั้งบุญดวงจิตร
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายสุทัศน์  ไคลมี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวชาญดา  เอ่งฉ้วน
2. นางสาวชุติกาญจน์  ตั้งวรนันท์สกุล
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นายปิยพงศ์  หนูดำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายภาณุพงศ์  หูแก้ว
2. เด็กชายอนุรักษ์  แม้นจิต
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายธงชัย  ไชยพาพิมพ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อินหนู
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายกิตติธัช  ตันเรืองศรี
2. นางสาวณัฐวดี  ทองอินทร์
3. นายอัษฎาวุธ  ยุมังกร
 
1. นายวิรัช  เนียรภาค
2. นายเจริญ  มีเหมือน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรกมล  รสหวาน
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีกิตติพงศ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  คามะนา
4. เด็กหญิงธัญญาณ์ภัช  กลัดงาม
5. เด็กหญิงภััคธีมา  เทียมเมฆา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกชพรรณ  สังขานวม
2. นางสาวปภัสสร  ลำดวล
3. นางสาวพรพิชชา  ชมภู่
4. นางสาวอภัสรา  ชำนาญกำหนด
5. นางสาวเต็มสิริ  โพธิ์สิทธิ์
 
1. นายทวี  ตะโคตร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายชาญณรงค์  ผิวทองอ่อน
2. เด็กชายณัฐพล  อ่อนสนิท
3. เด็กชายพนาดร   เพชรไทย
4. เด็กชายวงศภัสสร์  ศักดิ์เรืองงาม
5. เด็กชายสุขกาญจน์  คงใจ
 
1. นางจุรีพร  ปราบสุธา
2. นางสาวพะนอ  ทัดสวน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกมลฉัตร  ธีระกุล
2. นางสาวกานติ์ชนิต  วชิรพันธ์วิชาญ
3. นางสาวจรรยาศิริ  วงศ์ธนเศรษฐ
4. นางสาวฐิติชญา  แตงโต
5. นางสาวรมิดา  คุ้มภัย
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เกิดกำธร
2. นางอมรา  ชวนขยัน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายพรชนก  จุลจำเริญทรัพย์
2. นายพีระพงษ์  เฉิดฉวีวรรณ
3. นายภัธรนันท์  สุขบุตร
4. นายรวิศ  โพธิ์ศิริ
5. นายรัตตพันธ์  พ่วงธรรมรงค์
 
1. นางจุรีพร   ปราบสุธา
2. นายธีรเสฎฐ์  โพธิ์นิล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกรองทอง  ใจบุญ
2. นางสาวคัทลียา  เพียรชนะ
3. นางสาวณัฐชา  ยอดประทุม
4. นางสาวณัฐมน  ยิ้มแย้ม
5. นางสาวธนพวรรณ  จงเจริญ
6. นายธนโชติ  งิ้มงาม
7. นางสาวนภัสสร  สวัสดีดวง
8. นายนริศ  นิติกรวรากุล
9. นางสาวนิลภัทร  กุมภาษี
10. นายพลนเรศวร์  มโนรมย์
11. นายวรุตม์  กระต่าย
12. นายศตวรรษ  ตันเจริญ
13. นายสมหวัง  ชำพาลี
14. นางสาวสลิตา  บ่อเพทาย
15. นางสาวสโรชา  คำมล
16. นางสาวเกศินี  กลิ่นถือศีล
17. นางสาวเพ็ญพิชชา  ศรีสมรักษ์
18. นางสาวเมตตา  อัครพันธ์ไพโรจน์
19. นางสาวเสาวธาร  พรมท้วม
 
1. นางสาวมลธิวา  สิงขรรักษ์
2. นางสาวมัยลา  ศรีโมรา
3. นางสาวลักษณา  ถิ่นผาแดง
4. นางสาวสมรัตน์  มาเอี่ยม
5. นางสาวเนืองนิตย์  มหามาตร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 72.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลวรรณ  คล้อยเจริญ
2. นางสาวกวิสรา  เพ็ชรเจริญ
3. นางสาวกัญญารัตน์  วิเชียรโชติ
4. นางสาวกานต์ทิตา  คงสุคนธ์
5. นางสาวคุณัญญา  สิงห์สกุล
6. นางสาวญาสุมินท์  ทองเจริญ
7. นางสาวทิพย์กัญญา  เหมะธุลินทร์
8. นางสาวธนภรณ์  คุรุจินดามัย
9. นางสาวธนาภรณ์  ชัมพาลี
10. นางสาวประภัสสรา  เรียงรวบ
11. นางสาวภคพร  มณีวงศ์
12. นางสาวภานุมาศ  จงกลกลาง
13. นางสาววรินทร  พงษ์สำราญกุล
14. นางสาวศิรินภา  จิตรอ่ำ
15. นางสาวศุภิสรา  ตัณศิลา
16. นางสาวสุญาณี  แซ่ลี้
17. นางสาวสโรชา  เที่ยงธรรม
18. นางสาวเกวลิน  บุญเกิด
19. นางสาวเพ็ญทิพย์  เงินเหรียญ
20. นางสาวเมธิญาณ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวชุติมา  รักอาชา
2. นางสาวปัทวรรณ  เชื้อชาย
3. นางสาวมัยลา  ศรีโมรา
4. นางสาววรรณภา  งอกนาวัง
5. นางสาวศิวรรจน์  ศิริรัตน์
6. นางสมคิด  อ่อนศรีบุตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เฉลียว
 
1. นางกมลชนก  เรืองเดช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาววนิดา  แย้มลา
 
1. นายปรีชา  ใคร่ครวญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุปะวะโรทัย
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  หมดทุกข์
 
1. นางสาวชุติมา  รักอาชา
2. นางสาววรรณภา  งอกนาวัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายภานุพงษ์  เลิศมณีทวีทรัพย์
2. นางสาวศุภธิดา  พวกอิ่ม
 
1. นางสาวชุติมา  รักอาชา
2. นางสาววรรณภา  งอกนาวัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญานิศา  อนุกุล
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เขาถ้ำทอง
3. เด็กหญิงดุจตะวัน  จูงาม
4. เด็กหญิงนุชนาฎ  หอทอง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ศาลาคำ
6. เด็กหญิงวารัญทรา  กรีประกอบ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  สีสันต์
8. เด็กหญิงสุพิชญาณ์  ณัฏธ์เมธี
9. เด็กหญิงอัญชิสา  วุฒิสม
10. เด็กหญิงอโรชา  เงินบาท
 
1. นางสาวชุลีพร  บัวเจริญ
2. นางอรพินท์  ลำดวล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ห่วงเอี่ยม
2. นางสาวชนิสรา  ไม้สูงดี
3. นางสาวชลธิพร  จีนาภักดิ์
4. นางสาวณัฐกาญจน์  โตเนตร
5. เด็กหญิงธนันฑิตา  กวดขัน
6. นางสาวธัญญารัตน์  ตฤณเกษม
7. เด็กหญิงบุศรัตน์  ศิริหลวง
8. นางสาวพิทยา  กล้ามกระโทก
9. เด็กหญิงพิทยา  วรศรี
10. นางสาวภัสสร  เสริมปัญญา
11. นางสาวภัสสร  เพิ่มวงศ์
12. นางสาวศุภานัน  โอภาสวัตนกุล
13. เด็กหญิงเชิญขวัญ  จันทร
14. นางสาวเบญจรัตน์  พรมวงษ์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ซุ่มทรัพย์
 
1. นางสาวทิวาพร  วงศ์คำดี
2. นายอนุชา  รัศมี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรพิสิฐ  พงษ์สกุล
2. เด็กหญิงพลอย  ดีคล้าย
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เนรมิธนกุล
 
1. นางสาวจินตนา  หนองปิงคำ
2. นายประวิทย์  ไทยพุทรา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจีราวรรณ  สังขไพรวรรณ
2. นางสาวนลินทิพย์  ใจชุ่ม
3. นางสาวพลอยไพลิน  ครองยุทธ
 
1. นางสาวจินตนา  หนองปิงคำ
2. นางวลัยพรรณ  จันทร์หอม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณทริกา    จบไพร
2. เด็กหญิงพจนี   สามร้อยงาม
 
1. นายวชิระ   ประกอบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์   ปานดำรงค์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวรุ่งนภา  นาสวนกิตติ
2. นายศริพันธุ์  เซี่ยงหว็อง
 
1. นางวันทนา  จิณแพทย์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอภิสรา   นำประเสริฐ
 
1. นางกัลยาณี  จารุจินดา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพุทธมาพร   พูลเพิ่ม
 
1. นายสมศักดิ์   บุญพา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  สุนันต๊ะ
 
1. นายกำพล  กิ่งทอง
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวสุคณธา  กฤติยาวงศ์
 
1. นางทิพวรรณ  วรรณา
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิชยา  จันทร์สว่าง
 
1. นายสมศักดิ์   บุญพา
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพรทิพย์  เพียรทอง
 
1. นายสมศักดิ์   บุญพา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  คงชมสุข
 
1. นายสมศักดิ์   บุญพา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวญานิกา  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมศักดิ์   บุญพา
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายฤทธิ์เทพ  ศิวิไล
2. เด็กหญิงอรปรียา  คำพล
 
1. นางสาวณฤดี  ลั่นซ้าย
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญชนก  จักษุเดชรัชน์
 
1. นายสมศักดิ์   บุญพา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวนนทิยา  ตำนานวาลย์
 
1. นายสมศักดิ์   บุญพา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดุสิตา  บัวบาน
2. เด็กหญิงพนิดา  มาลัย
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  พลซา
 
1. นางกัลยาณี  จารุจินดา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายวัฒนะ  อำนวย
2. นายศุภดิษฐ์  ดอกเรียง
3. นายสัญชัย  โชคเทอดธรรม
 
1. นางทิพวรรณ  วรรณา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวสุภาดา  บุราณรมย์
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงวารี  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายพรเทวา  จรัสพันธ์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  วันเชิด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาพิมพ์  กรุนกรุด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รจนากร
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัชราพร  ศรีสุข
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  เอกสาร
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรวิศรา  เหล้าเพชร
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายสิริพงศ์  แพทย์วงษ์
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรัติยา  ยืนนาน
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายธนภัท  อินทะบุตร
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอาชาณีย์  วิเศษสิงห์
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวอภินันท์  การกระสัง
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงบุญรักษา  เที่ยงตรง
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐมน  พยุงดี
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
80 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายสิริพงศ์  แพทย์วงษ์
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาพิมพ์  กรุนกรุด
2. นางสาวชนัญญา  หล่อจิต
3. นางสาวณัฐมน  พยุงดี
4. นางสาวนิภาวรรณ  พวงแก้ว
5. นางสาวนิรชา  หล่อจิต
6. นางสาวลัดดาวัลย์  เอกสาร
7. นางสาวสิรินัดดา  กระแจะจันทร์
8. นางสาวอรุณรัตน์  พรหมมา
 
1. นายขวัญเมือง  อรชร
2. นายณรินทร์  ชำนาญดู
3. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กรุนกรุด
2. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
3. เด็กชายจักรพงษ์  บุญมี
4. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทองอินทร์
5. นายชัยรัตน์  วงศาโรจน์
6. นางสาวดวงดาว  รักสาทรสิทธิ
7. นายธนภัท  อินทะบุตร
8. นายปรัชญา  หงษ์ทอง
9. นายพรเทวา  จรัสพันธ์
10. เด็กหญิงพัชรภา  การพันธุนิตย์
11. นางสาวพัชรี  พุ่มนาค
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลำ้เลิศ
13. นางสาวสุปัญญา  ทองมอญ
14. นางสาวสุพัตรา  จิณแพทย์
15. นายเมธา  โอภาสทิพยากร
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกุลเดช  ภูมิโคกรักษ์
2. นายจิรภัทร  ทับทิมใส
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  จตุรวิทยาภรณ์
4. เด็กชายณัฐพล  กิจอรุณโชค
5. เด็กชายธีธัช  ฉีดจันทร์
6. นายปิยพงศ์  ยอดดอน
7. เด็กชายพรชัย  สุขเจริญประเสริฐ
8. เด็กชายวงศ์ธาดา  ณ ลำพูน
9. นายวุฒินันท์  นาฎสกุล
10. นายสรวิชญ์  จันทร์ตรี
11. นายสิริพงศ์  แพทย์วงษ์
12. เด็กชายเมธัช  กล่อมกำเนิด
 
1. นายคติ  หงษ์วิไล
2. นายประยุทธ  จงศักดิ์สวัสดิ์
3. นางวรวลัญช์   ยิ้มใหญ่หลวง
4. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลชนก  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงกรองแก้วทิพย์  ปฐมโอสถ
3. นางสาวกานต์สิริ  ยกทองมา
4. เด็กหญิงกีต้าร์  บาสัก
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  จิณแพทย์
6. เด็กหญิงชนัญธิดา  เสียงหวาน
7. เด็กหญิงญานิกา  ชื่นบาล
8. เด็กหญิงณัฐฐา  กำแพงแก้ว
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่างประดับ
10. นางสาวธรณ์ธันย์  ตันโสดเจริญ
11. นางสาวธัญชนก  สุวรรณบุปผา
12. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตนิยม
13. นางสาวธิดา  สดใส
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไกรทอง
15. นางสาวนุชจรี  เปลี่ยนสมุทร
16. เด็กหญิงน้ำฝน  นัดกลิ่น
17. นางสาวบุญฑริกา  จรูญรัตน์
18. เด็กหญิงปพิชญา  ภูษณะพงษ์
19. เด็กหญิงพรพิมล  เขมานุเชษฐ์
20. นางสาวพรหมภัสสร  บุญกรี
21. นางสาวพัชชา  จันทร์สุข
22. เด็กหญิงพิชยารัศมี  ประเสริฐตันติกุล
23. เด็กหญิงภัทราพร  ชัยชนะ
24. เด็กหญิงภัสสร  คงกระพันธุ์
25. เด็กหญิงภารดี  เศวตร์ตนเสถียร
26. นางสาวมนธิดา  เรือนงาม
27. เด็กหญิงมาติกา  เรไร
28. เด็กหญิงมินตรา  ทรัพย์แสนดี
29. เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์เรือง
30. เด็กหญิงวรางคณา  มุสิกา
31. นางสาววิภาวัลย์  เทียนทอง
32. นางสาวศิริลักษณ์  นันทตา
33. นางสาวสุชานาถ  ทองสุก
34. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีเงินวิเชียร
35. นางสาวสุพจรีย์  พวงมาลัย
36. เด็กหญิงอนัญญา   งิ้วงาม
37. นางสาวอมรรัตน์  พลอยมุกดา
38. เด็กหญิงเกศชริน  ศรีมูล
39. เด็กหญิงเบญญากร  พรมภิมาน
40. นางสาวไพลิน  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายขวัญเมือง  อรชร
2. นายคณิศร  ศรีอระพิมพ์
3. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
4. นางณปภัช  สนธิสว่าง
5. นายณรินทร์  ชำนาญดู
6. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
7. นางสาวมัยลา  ศรีโมรา
8. นายไพโรจน์  สุภาษิต
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญลดา  ถะเกิงผล
2. เด็กชายชาคริต  พันธ์แก้ว
3. นายทัศวิน  ประพฤติถ้อย
4. นายธนพงษ์  ใครหอม
5. เด็กชายนที  สว่างเนตร
6. นายนรินทร์ธร  เจริญแสน
7. นายนุจรินทร์  วัจนะ
8. เด็กหญิงบุษบา  หินอ่อน
9. นายปรมาภรณ์  ร่มโพธิ์รี
10. นายประมาณ  บุญเส็ง
11. นางสาวปิยะดา  ตะเวียงน่าน
12. เด็กหญิงพรพิมล  อุดม
13. นางสาวพิมพ์กมล  พุทธธรรม
14. นายภคพงษ์  ศรบัว
15. นางสาวภารดี  นาคหลิม
16. เด็กหญิงมยุรี  ไม่ปรากฎนามสกุล
17. นายรัชตะ  ราชการดี
18. นายวันชัย  ไกรทอง
19. นายวันเฉลิม  คล้ายวันเพ็ญ
20. เด็กชายศรราม  ศรีจู่
21. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  พุทธวงษ์
22. เด็กชายสมพร  ปิ่นแก้ว
23. นางสาวสุจิตรา  จันทรังษี
24. นางสาวสุดารัตน์  คชรัตน์
25. เด็กหญิงสุพัตรา  จำปาศรี
26. เด็กหญิงสุภิญญา  ศรีเจริญ
27. เด็กหญิงสุรีย์  คนดี
28. เด็กหญิงหงษาวดี  จันทร์ทอง
29. นายอนุสรณ์  ครามครัน
30. เด็กหญิงอวิตา  ทาสี
31. เด็กหญิงเกวลี  จันทร์สอาด
32. นางสาวเล็ก  ไม่ปรากฎนามสกุล
 
1. นางสาวจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
2. นางทัศนีย์  จันโทมา
3. นายธนพงศ์  อุไรศรี
4. นายพนัส  ประกายวิชากุล
5. นายสรายศ  จันโทมา
6. นางสาวเจนจิรา  คูณโกทา
7. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
8. นายไพรัตน์  สระพรม
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 1. เด็กชายเอกพัน  ศรีทับทิม
 
1. นายสุรชัย  ใจจง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายสิริพงศ์  แพทย์วงษ์
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิตา  ปทุมวัน
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวปิยะพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายพิชิต  คำลักษณ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรัชชานนท์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. นายเกียรติศักดิ์  จุเฉย
 
1. นางสุกัญญา  โครพ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปทิตตา  อินทรโสภา
 
1. นายสมพล  โครพ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวศิระประภา  อายุยงค์
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายณัฎฐกนก  เปลี่ยนขำ
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายพิษณุ  ชัยเจริญ
 
1. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงปิยะพร  สมมุติ
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์    
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสัตยา  พรามสุภา
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายปาณชัย  วงษ์วิริยานุกฤต
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงชญาณี  เชื้อทอง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวมัญชรี  น้อยบาง
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชมล  ศรีลานันท์
2. เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์  บรรเทาพิษ
3. เด็กหญิงกิตติญา  เอื้อวงศ์อารีย์
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   สีทองสุก
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เขาถ้ำทอง
6. เด็กหญิงดุจตะวัน  จูงาม
7. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชูชื่น
8. เด็กหญิงนัฏชนก  ธิรงค์ประดิษฐ์
9. เด็กหญิงนุชนาฎ  หอทอง
10. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิลปพงษ์
11. เด็กหญิงพรชิตา  เรืองจรูญ
12. เด็กหญิงพรนิภา  ถาวันดี
13. เด็กหญิงพรพิมล  รัตนสิริวัฒนกุล
14. เด็กหญิงพรรณพนัช  จิตรจำเริญ
15. เด็กหญิงพรหมพร  กาญจนภิญพงศ์
16. เด็กชายรวิศรา  ชัยนเรศ
17. เด็กหญิงรัตนาวลี  มีลาภ
18. เด็กหญิงสุพัตรา  มะลิวัลย์
19. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีทอง
20. เด็กหญิงอรพรรณ  พุ่มแหยม
21. เด็กหญิงอรวรรณ  พุ่มแหยม
22. เด็กหญิงอารียา  พุทรา
23. เด็กชายอารีรัตน์  แซ่ตัน
24. เด็กหญิงแสงระวี  ควรหาร
 
1. นายขวัญเมือง  อรชร
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นายณรินทร์  ชำนาญดู
4. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
5. นายพิชิต   คำลักษณ์
6. นางสาวมัยลา  ศรีโมรา
7. นายศิริชัย  ตรีตรานนท์
8. นายไพโรจน์   สุภาษิต
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวขวัญจิรา   ภารตรัตน์
2. นางสาวขวัญฤดี  แจ้งนิล
3. นางสาวจริยา  หุตะกมล
4. นางสาวชนาภา  ปลาทอง
5. นางสาวชลธิชา  พูพวง
6. นางสาวฌัชญา  พรหมชนะ
7. นางสาวญาดา  บัวหลวง
8. นางสาวณัฐศิณา  ศรีเมือง
9. นางสาวนริศรา  คงหนองลาน
10. นางสาวนัชชา  เพ็งสว่าง
11. นางสาวนันทิชา  อินทรประเสริฐ
12. นางสาวนันทิชา  ชูโต๊ะ
13. นางสาวนีรนุช   รอดด้วง
14. นางสาวปิยรัตน์  ปานคีรี
15. นางสาวรัตนา  สารพัดสามารถ
16. นางสาววรดา  รุ่งเรือง
17. นางสาววลัยนุช  ใบบัว
18. นางสาววัลย์ชนก  กิจบุญชู
19. นางสาวศรุตา  สมานทรัพย์
20. นางสาวศศิกาญจน์  แสงนาค
21. นางสาวศิริรัตน์  อรุณทอง
22. นางสาวสุนันฐิณีย์  สิงห์คา
23. นางสาวอธิติยา  เวชเพิ่ม
24. นางสาวเบญญา   ปานโต
25. นางสาวแสงจินดา  รัตติโชติ
26. นางสาวโชษิตา  พรมลัทธิ์
 
1. นายขวัญเมือง  อรชร
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นายณรินทร์  ชำนาญดู
4. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
5. นายพิชิต  คำลักษณ์
6. นางสาวมัยลา  ศรีโมรา
7. นายศิริชัย  ตรีตรานนท์
8. นายไพโรจน์   สุภาษิต
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรชนก  ม่วงศรี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงฐิติภา  โพธิ์เงิน
4. เด็กชายฑบิน  วังขนาย
5. เด็กชายวัชรากร  เขียวชอุ่ม
6. เด็กชายสราวุธ  ฮวบสกุล
7. เด็กหญิงสาวิตรี  เจริญผล
8. เด็กหญิงเกศิณี  อุฬูทิศ
 
1. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวชุติมา  เหตะโยธิน
2. นางสาวณัฐนันท์  ชำนาญ
3. นายทศพล  ฤกษ์สำเร็จ
4. นายปรัชญา  สงวนศักดิ์
5. นายพิทยากร  รัตนวรรณ
6. นายพิเชษฐ์  เมืองเก่า
7. นางสาววริยา  ช้างเพชร
8. นางสาวอาภาภรณ์  เสนาบุตร
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา  ประชานิยม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงจงลักษณ์  ประยูรไทย
2. นางสาวฉัตรี  แย้มเลี้ยง
3. เด็กหญิงรัชนี  คูหา
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วแกมทอง
5. เด็กหญิงสริตา  ทองเม้า
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ปาน
7. เด็กหญิงอรอุมา  ทองสุข
8. เด็กหญิงอารีภรณ์  มังกะโรทัย
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นายวิสุตร  ปัญญาชัยรักษา
3. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ฤกษ์สง่า
2. นางสาวจีราภา  โจววิทูรกิจ
3. นางสาวดารารัตน์   ไชยมาตย์
4. นางสาวพนิดา  ตาละคำ
5. นางสาวลินดา  สระทองอ่อน
6. นางสาวศิราภรณ์   นาบู่
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นางสาวพนารัตน์   พิมพ์พัฒน
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  พุทธชู
3. เด็กหญิงชุติมา  ม่วงบังยุง
4. เด็กหญิงนิรชา  ภูดีทิพย์
5. เด็กหญิงมาธวี  เปียสนิท
6. เด็กหญิงสุภาษิณี  ศรีทอง
7. เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิ์เงิน
8. เด็กหญิงสุวนันท์  วัลลา
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา   ประชานิยม
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  ตาละคำ
2. นางสาวลินดา  สระทองอ่อน
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นางสาวพนารัตน์   พิมพ์พัฒน
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกมลรัตน์  อยู่พ่วง
2. นางสาวฉัตรี  แย้มเลี้ยง
3. นางสาวทิพย์เรณู  อนันตเดโชชัย
4. นางสาวธมลวรรณ  เป็ดทอง
5. เด็กหญิงนลินาสน์  ภูทอง
6. นางสาวมณีกาญจน์  จันทร์แป้น
7. นางสาวยุวันดา  จันทร
8. เด็กหญิงรัชนี  คูหา
9. นายวัฒนา  พรรณวรรณ์
10. นายสราวุฒิ  ประสพผล
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ปาน
12. นางสาวสุพรรษา  แก้วขาว
13. เด็กหญิงอารีภรณ์  มังกะโรทัย
14. นางสาวเจนจิรา  เปี่ยมหน้าไม้
15. นายเมธา  โอภาสทิพยากร
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นายวิสุตร  ปัญญาชัยรักษา
3. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เลิศสุทธิไกรศรี
2. เด็กหญิงขวัญลักษณ์  เลิศหงิมภูกนก
3. เด็กหญิงคลีนัช   อำมภักดิ์
4. เด็กหญิงณัฎฐกันย์  จีนสกุลดี
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ป้อมชัย
 
1. นายคณิศร  ศรีอระพิมพ์
2. นางภาวดี  จิตตามัย
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  ฉิมพลี
2. นางสาวสายธาร  เกิดศรีประเสริฐ
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
2. นายเอกชัย  ก้านเหลือง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงดารารัตน์  อำนวยทรัพย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สมรูป
3. เด็กหญิงโสภิดา  บุญจง
 
1. นายนคร  เรืองศรี
2. นายสิทธิชัย  ศรีสรากรณ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  อรภักดี
2. นายวิชัย  จันทร์เขียว
3. นายวิชาญ  คงคา
 
1. นายศุภเดช  พุ่มพยอม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรัตนพร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์   บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงเมธาวี   เต้มีย์
 
1. นางปราณี   บุญทวีบรรจง
2. นางสุรภา   เดชพงษ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนกฤต   ทองดอนแต้ม
2. นายภานุพงศ์  ขุนดินพิทักษ์
3. นายสิทธินันท์  สังข์ทอง
 
1. นางชลากร  บูรณธนานุกิจ
2. นายอนุรักษ์  ศรีไตรรัตน์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรองทอง    รัตนวงษ์ชัยโย
2. เด็กหญิงจิรันดา   รณฤทธิ์เดชา
3. เด็กหญิงนิชากร   แพงป้อง
4. เด็กหญิงน้ำฝน    คร้ามพยุงจิต
5. เด็กหญิงปิยกาญ    จันทฤทธิ์
6. เด็กหญิงศิรินภา    กลั่นหอม
 
1. นางนวรัตน์    ลำพุทธา
2. นางอัญชัน    สุวรรณชูโต
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกัญณิฌา  พรจิดาศิล
2. นางสาวจุติมา  ประชาฉาย
3. นายธนนนท์  จงเจริญ
4. นางสาววณิชยา  ประพันธ์
5. นางสาวสิรีธร  ขวัญอ่อน
6. นางสาวเบญญาภา  แสงจันทร์
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐพร   แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงวันดี   กาญจนวัฒนกิจ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แช่โง้ว
 
1. นางสาวพิณกาญจน์   อรรถอนันต์
2. นางวิจิตรา    เศรษฐกร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกัลญาพร  แดงเพ็ชร
2. นางสาวนิสารัตน์  จรูญรัตน์
3. นางสาวสรัลชนา  ดีหอม
 
1. นางศรีไว  มหาพรหม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรพฤษา  ประภากมล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พลรัตน์
3. เด็กหญิงอริศรา  หมวดเอ่น
 
1. นายสมบูรณ์  บุญกอง
2. นายสุนทร  ทองสุขใส
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนฤดี  พุฒฟัก
2. นางสาววิภาวี  พัฒนพฤษชาติ
3. นายเอกชัย  ยี่รัญศิริ
 
1. นายสมบูรณ์  บุญกอง
2. นายสุนทร  ทองสุขใส
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐวัลย์   ธนส่งเสริม
2. เด็กหญิงณิชกานต์   จันรักษ์
3. เด็กหญิงสุธินี   โคกแก้ว
 
1. นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์
2. นางวิจิตรา  เศรษฐกร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกุสุมา  ชลอทรัพย์
2. นางสาวอัษราณีย์  สุกุลธนาศร
3. นางสาวเกวรี  มีทรัพย์
 
1. นางศรีไว  มหาพรหม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนลินรัตน์   สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุชาดา   มีประสพ
3. เด็กหญิงอทิตยา    สืบศักดิ์
 
1. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร
2. นางศรีรัตน์  ศิริโฉม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลชนก   บุญเพ็ง
2. นางสาวริสา    พิกุล
3. นางสาวอรฉัตร   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์
2. นางศมนศรณ์   ศีลแดนจันทร์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สีวังราช
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  มาลัย
3. เด็กหญิงสกลสุภา  หนามแดง
 
1. นางผ่องรัตน์  เพ็งประเดิม
2. นางสาววริษฐา  แสงพระอินทร์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวดลนภา   คำทอง
2. นางสาวดาวเรือง    วิเศษสิงห์
3. นางสาวสรัญญา   พุ่มน้อย
 
1. นางวิจิตรา  เศรษฐกร
2. นางศรีรัตน์  ศิริโฉม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิติภา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เจริญผล
 
1. นางบุญญาพร  ท่านกเอี้ยง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชัยทัต  บุญนำ
2. นางสาวฐาปนี  สุวรรณรังษี
3. นายภูริวัศ  เกียรตินฤยุทธ
 
1. นางชลากร  บูรณธนานุกิจ
2. นายอนุรักษ์   ศรีไตรรัตน์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชญานิศ   แต่แดงเพชร
2. นางสาวอัจฉริยา   ไผ่สอาด
 
1. นางสาวชนกชนม์   มีน้อย
2. นางสาวรังสิมา   คูหามงคล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ชุ่มบุญชู
2. เด็กชายบัญชา  แซ่อัง
 
1. นายวิชา  ถาวรศิริ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายปิยณัฐ  บุญนราพิทักษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เจริญกิจ
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธวัลพร    เขียวสาคร
2. เด็กหญิงปัทมนันท์   จุ้ยใจตรง
 
1. นางสาวนฤมล  จับจิตต์
2. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวคุณัญญา    รอดทัศนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    โปธาตุ
 
1. นางสาวนฤมล  จับจิตต์
2. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ   พันธุวาสิฏฐ์
2. เด็กหญิงระพี   สารภาพ
 
1. นางสุปราณี  อุทยานวรรธนะ
2. นางสาวอมรรัตน์    สีสายชล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชพร   หลวงศิลป
2. เด็กหญิงวรรณศร   สุขเสวบัณฑิต
 
1. นายปริญญา   เหลืองแดง
2. นางสาวอมรรัตน์  สีสายชล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรรณศร   ศรีชัย
2. เด็กหญิงไพลินรดา   กิจตระกูลรัตน์
 
1. นายปริญญา  เหลืองแดง
2. นางสาวรังสิมา  คูหามงคล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชัญญานุช    เพชรนิล
2. นางสาวพรพิมล   แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายปริญญา  เหลืองแดง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชพรรณ   ณ น่าน
2. นางสาวธัญญลักษณ์    โคกแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  จับจิตต์
2. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายสุเจตน์  ตันเจริญ
2. นายอสิ  บากา
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาวเนาวรัตน์  จันทร์สวัสดิ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงคุณธิดา  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงปิยะบุตร  นันทเกษมกาญจน์
3. เด็กหญิงสุนันทนิจ  โตยะบุตร
 
1. นางสาวอรอุมา  แซ่เล้า
2. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวธนัณญา  เหลืองกัลยาณคุณ
2. นายบุญวิเศษ  แซ่ฮ้อ
3. นางสาวภิญาดา  เพ็ชรชาลี
 
1. นายวิชา  ถาวรศิริ
2. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวธิติกาญจน์   จินดา
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วศรีเมือง
 
1. นายคณิต  ชูลาภ
2. นางศิวพร   คล้ายเจ๊ก
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายคณิน  นวมหอม
2. เด็กชายธีรยุทธ  บุตรพิมพ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เกื้อกูลศิลป์
 
1. นายสมปอง  ผ่องใส
2. นางสุกัญญา  โครพ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายวิพล  หงษาครประเสริฐ
2. นายศุภโชค  เอี่ยงอ่อน
3. นายไกรฤทธิ์  หงษาครประเสริฐ
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
2. นางสุภาวดี  พิลา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายณัฐนันท์  เจริญใจ
2. เด็กชายพิริยะ  วิริยะ
3. เด็กชายสฤษเดช  เอี่ยมละออ
 
1. นายภาษิต  กาญจนธีรักษ์
2. นายยุทธนา  ดอกบุก
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. นายณัฐกานต์  ลิขิตธนานันท์
2. นายนัฏฐพงษ์  นุชนุ่ม
3. นายพิภพ  พันหุ่น
 
1. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส
2. นายสมปอง  ผ่องใส
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. นายธนศิลป์  ศรีนิล
2. นายวัฒนา  พิลาหลวง
3. นายสดาวุธ  ศรีนิล
4. นายอภิวัฒน์  ปิ่นจุ
 
1. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส
2. นายสมปอง  ผ่องใส
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงอภิสรา  จงวนิชย์
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. นางสาวเมย์  เนียม
 
1. นางสาวณัฐพร  โพทอง
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ทักษิณ
 
1. Mr.Banks  Smith
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายญาณณวัฒน์  กนกเสริมทรัพย์
 
1. Mr.Shaun   Emsley
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนนันท์  เชื้อฮ้อ
 
1. Mr.Jeroland  Celino
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวอวิกา  บัววัฒนา
 
1. Mr.Alipio  Lerazan
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายรัฐนันท์  วานิกร
 
1. MissKelsey  Kalberer
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลชนก  บัวศิริ
 
1. MissJennifer  Martinez
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นวมดี
2. เด็กหญิงธนัชชา  สบายยิ่ง
3. เด็กหญิงวริศรา  รัศมีธรรมโชติ
4. เด็กหญิงวิวรรยา   คากามิ
5. เด็กหญิงแพรพลอย  ทับทิมไทย
 
1. Mr.Alipio  Lerazan
2. นายจรัส  ไตรบุญ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวขวัญลานนา  เจตน์ทยากร
2. นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มมาตร
3. นางสาวณิชา   แต้มทอง
4. นางสาวปัณณพร  เสนามนตรี
5. นายภูมินทร์  มานุจำ
 
1. Mr.Christopher   Calalang
2. MissMonette  Maranog
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวนรีกานต์  บริสุทธิ์
 
1. นางอำไพ  สมประสงค์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงศิริณัฐ  สรรสม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวบุณณดา  คุ้นเคย
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอัครเดช  ชูประยูร
 
1. นางสาวจีราพร   เชื้อวัฒนา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายพงษ์ภัณฑ์  นามประดิษฐ์กุล
 
1. นางสาวทัดชา  อินทร์เนื่อง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายพชร  สินชัย
2. เด็กชายราชัน  เดอบราน
 
1. Mr.Amir  Madani
2. นางภัทรานิษฐ์  วงศ์วัชรมงคล
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพิม  บุญยงสรรค์ชัย
2. นายลายคราม  เลิศศักดิ์สิริ
 
1. Mr.Rolan  Jaleco
2. นายจรัส  ไตรบุญ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนรัตน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายชานนท์  เอี่ยมหนู
3. เด็กชายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  จิตรีญาติ
5. เด็กชายรชต  อึ้งวัฒนะไพศาล
6. เด็กชายวีรยุทธ  ว่องประเสริฐ
7. เด็กชายศุภวิชญ์  ฐิติชัยธนาเลิศ
8. เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้นเคย
 
1. นางนุชนาถ  สอนสง
2. นางปณิตา  เจริญบุญ
3. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวฐิตาภา  ไสยะหุต
2. นายณัฐภาส  อาจสุ่น
3. นางสาวณัฐมน  พรรณบัตร
4. นางสาวนวพร  จิตตั้งสกุล
5. นายพชร  อมรชัยยาพิทักษ์
6. นายพิชาเชษฐ์  พันธุ์พรหมา
7. นายพีรสิชฌ์  เื้อื้อสุขนุกูล
8. นางสาวศุภวรรณ  กันกง
9. นางสาวสุชัญญา  สมบูรณ์
10. นายแดนไทย  พลเภรี
 
1. นางสาวดวงพร  ปิ่นตุรงค์
2. นายประกาส  ประชากุล
3. นางสาวลาวัลย์  น้อยอยู่
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจรรยาณี  ยี่สุ่นลี
2. นางสาวพชรพรรณ  ชัมพาลี
3. นางสาวภัทริน  พัฒมะณี
4. นางสาววรุณศิริ  เล้าสวย
5. นางสาวสาลินี  พุกประเสริฐ
 
1. นางสุนีย์  ศรีแก้ว
2. นางสาวเกษร  ศรีบูรณากาญจน์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.34 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัลลา
2. เด็กชายพินิพันธ์  คำอินทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  คำทำ
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79.34 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวจิรายุ  ไหลธรรมนูญ
2. นางสาวญาดา  มีนาง
3. นางสาวณัชรินทร์  สุขสม
 
1. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
2. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจินตนา  มีช้าง
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีทอง
 
1. นายชยพล  เพชรพิมล
2. นางสุนีย์  บุญราช
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาววราภรณ์  ช้างเขียว
2. นางสาววิชญาพร  ปลีบุตร
3. นางสาวไอญาดา  อาชวพิสิฐ
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกวี  การอำนวย
2. เด็กหญิงปริมมิตรา  บุญเส็่ง
 
1. นางคำหยาด  ขุนรัีตน์
2. นางจุฑาทิพย์  พจนา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายวิโรจน์  ศรีเผือก
 
1. นางรุ่งวนา  สุดจิตต์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาชัยรักษา
2. เด็กหญิงนันทพร   เหล่าดิ้ม
 
1. นางสาวณัฏฐนิช   วางที
2. นางสาวพัชรี  แก้วสลับสี
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายประพันธ์  กล้าสืบการ
 
1. นางสาวพิชานันท์  จันทมัด
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนารากร  อยู่บุญ
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  เทียมเมฆา
 
1. นางสุจิฬา  ไก่แก้ว
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายยงยุทธ  นิลกาญจน์
 
1. นางสุจิฬา  ไก่แก้ว
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายณัฐปธัญ   ดาวเรือง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   เมฆจินดา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกานต์ธิดา   ป้อมสกุล
 
1. นางสาวณัฏฐนิช   วางที