หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสถาพร พระแท่นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจรัสศรี จอนเจิดสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ แจ้งแสดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสถาพร พระแท่นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจรัสศรี จอนเจิดสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางภาวินี บุญพาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางมาณี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสายฟ้า มัทนารมยกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางภาวินี บุญพาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางมาณี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณศรี บงกชโสภิชโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสายฟ้า มัทนารมยกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไร วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราพร นิยะบุญโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางประภา ทั่วจบโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอุไร วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราพร นิยะบุญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางประภา ทั่วจบโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติโชติ ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
4. นายสมชาติ ตรียินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นางหฤทย์ชวัน บุษบงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายฐิติโชติ ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสมชาติ ตรียินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นางหฤทย์ชวัน บุษบงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา สันทัดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางพรศรี ชุติมาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางอโนทัย จิตบุญโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา สันทัดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางพรศรี ชุติมาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางอโนทัย จิตบุญโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณี แก้วอุปการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย แก้วบังเกิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวจำปี แสงเพลิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนฉาย แก้วบังเกิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวจำปี แสงเพลิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาววิพาดา พุทธาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาววิพาดา พุทธาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เรียบเจริญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา นาคอ้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ แสงสินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายวสันต์ สมุทรสาครโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ สีหานาจโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
6. นางการะเกษ อ่อนแก้วโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
7. นายสานิต เชียงทองโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา เวชรังษีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายสันติ สีมาโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นายวรวิทย์ กิตติชัยโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวพีรยา ทรัพย์หล่ำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวพจนา พลชัยโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ คุ้มเดชโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ภาณุพินทุโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรินยา พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิณต์จุฑา ใจหาญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางสาวมนสิชา ต่างประเสริฐโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนิภาพร ประชากุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มารอดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นายนพพร แสงอาทิตย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนิชนันท์ จันหอมโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา หนูขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา สุขมากโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมยุรา บุญมากโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ดร.เกศทิพย์ พานาสันโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ใจคลายโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นายฐิติวุฒิ สงบจิตโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพินรุ่ง สอดศรีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี ละว้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริอำพร ปินตาเชื้อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยนุช ปลาอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายยุทธนา ฉุยเนยโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสมถวิล โพธิสารโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางโสภี สิงห์จันทร์โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางวิเรืองรัตน์ แก้วกองโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวดี พุทสอนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงไกร จันหอมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพนาไพร ศิริรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรรณรัตน์ บุญมีโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปริตา อินทรกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นายวิศรุต ศรีนวลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมนึก มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต น่วมจาดโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพรพีระ สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ ซาไขโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายปิยพงศ์ หนูดำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธ์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายอนุชา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นางรุ่งนภา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ อินทรสกุลโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)กรรมการ
5. นายสิงหา แซ่เล้าวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นายคทายุทธ์ เจริญลักษณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายสุรินทร์ ภักดีวิไลเกียรติโรงเรียนพนมทวนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธ์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายอนุชา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นางรุ่งนภา รุ่งคณาวุฒิวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ อินทรสกุลโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)กรรมการ
5. นายสิงหา แซ่เล้าวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. นายคทายุทธ์ เจริญลักษณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นายสุรินทร์ ภักดีวิไลเกียรติโรงเรียนพนมทวนพิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพะเยาว์ คงยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอภิษฐา สวนเข้มโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายธิติวัฒน์ ประทีปปัญญพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวาสนา พงศ์ลักษมาณาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวาสนา พงศ์ลักษมาณาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี ภูฉลาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี ภูฉลาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวนุจรี สาธุรัมย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา จันทร์ประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ ประทาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจรี สาธุรัมย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ ศิริกระแสร์เพียรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ ประทาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประมวล ศรีบูจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประมวล ศรีบูลจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประมวล ศรีบูลจันดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทศพล ภูวมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทศพล ภูวมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทศพล ภูวมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทศพล ภูวมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทศพล ภูวมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสาคร นนทารักษ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนันทนา วิราศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศ กันเพ็งโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Amir SR. Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.John Alexander Rennieโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Shaun Driscollโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. Mr.Elbie Brooks โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นายวัชระ ศรีฐาน โรงเรียนหนองตากยาฯกรรมการ
7. นางสาวยุพา งามขำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวศศิวิมล ส่งกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
9. นางสาวจิตติพร ใจคำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Amir SR. Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.John Alexander Rennieโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Shaun Driscollโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. Mr.Elbie Brooks โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นายวัชระ ศรีฐาน โรงเรียนหนองตากยาฯกรรมการ
7. นางสาวยุพา งามขำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวศศิวิมล ส่งกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
9. นางสาวจิตติพร ใจคำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางยุวดี วงษ์น้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Lottoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. MissKelsey E. Kalberer โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายอาณัฐ ไตรศรีวิรัตน์ อุดมสิทธิศึกษา กรรมการ
5. นายสุวรรณา สำแดงเดชโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางภัทฐินี เพ็งสุขโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นายปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนันท์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยฯกรรมการ
9. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการ
11. นางภัทฐินี เพ็งสุขโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
12. นางอรพินท์ มณีวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางยุวดี วงษ์น้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Lottoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. MissKelsey E. Kalberer โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายอาณัฐ ไตรศรีวิรัตน์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา สำแดงเดชโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางภัทฐินี เพ็งสุขโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นายปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนันท์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยฯกรรมการ
9. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการ
11. นางอรพินท์ มณีวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รุจิวงศ์ศาสน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissJanice L. Francicoโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. Mr.Mark Ian Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissMarjovelle Judanโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. MissCatherline P. No โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี กรรมการ
6. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
7. นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กรรมการ
8. นางปัทมาวสี กอธงทองโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
9. MissMarjovelle Judanโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
10. นางอิสรีย์ จิตอมรพรรณนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร รุจิวงศ์ศาสน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissJanice L. Francicoโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. Mr.Mark Ian Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissMarjovelle Judanโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. MissCatherline P. Noโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี กรรมการ
6. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
7. นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กรรมการ
8. นางปัทมาวสี กอธงทองโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
9. นางอิสรีย์ จิตอมรพรรณนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. MissMarjovelle Judanโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2. Mr.Banks Smithโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวอัชปาณี นนทสุตโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
4. นางระวีวรรณ กิ่งทอง โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา เกตุแดง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วก่ำ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรพิตร์ ไพรบึงโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย โรงเรียนประชามงคล กรรมการ
11. นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2. Mr.Banks Smithโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวอัชปาณี นนทสุตโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
4. นางระวีวรรณ กิ่งทอง โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา เกตุแดง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วก่ำ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรพิตร์ ไพรบึงโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
11. นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา ใจเย็นโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสุรางค์ ทองเงิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
3. MissMichelle Ho โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. Mr.Levi Epino Dalida โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช กรรมการ
5. Mr.Jessie M. Ordonioโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ
6. MissCandida M. Dapon โรงเรียนประชามงคล กรรมการ
7. นางสาวภัทรพร วัชรโชติ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสุชีรา ร่วมชมรัตน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ
9. นางรุ้งทิพย์ ผ่องใส โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
10. Mr.Jessie M. Ordonioโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
11. นางยุพา ชูศักดิ์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
12. นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเบญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
3. Mr.Rudyrick G. Nepacenaโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ
4. Miss Leah Dimalalaunโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
5. Mrs.Glenda Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. Mr.Vincent A. Adolโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
7. นางยุพา ชูศักดิ์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรรมการ
9. นายธนภูมิ หิรัญลักษณ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช กรรมการ
10. นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
11. นางยุพา ชูศักดิ์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
12. นางวัชราภรณ์ อังสถิตย์อนันต์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอำไพ สมประสงค์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. Mr.Nicolas Danis Benisponsโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. Mr.Copin Davidโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
4. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ดาววีระกุลโรงเรียนพนมทวนพิทยาคาร กรรมการ
6. นางวิรัลพัชร เครือเมฆโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวลาวัณย์ เนตรสว่างโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. MissZhou Jinโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Lin Hui Wen โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
4. MissWang Lin โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ
5. MissLiao Yanfeiโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไวโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี กรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นางสาวชุติมา อิทธิสังวร โรงเรียนประชามงคล กรรมการ
9. MissZhou jinโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
10. นางจิรพาภรณ์ สถิตในธรรม โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. MissWang Yagiongโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. MissWei Shuangโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. Miss Liu Silinโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายกิรพัฒน์ กิ่งทอง โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ ส่งกลิ่นโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นางสาวชุติมา อิทธิสังวร โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
9. Mr.Shi Ying-Chin โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางสาวกุลนิศา บัวปรอท โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวอังคนา ลักษ์วงษ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
7. นายนุชรีย์ ทิมวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กรรมการ
8. นางสาวกุลณิศา บัวปรอทโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่อง โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางสาวกุลนิศา บัวปรอท โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวอังคนา ลักษ์วงษ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กรรมการ
8. นางสาวกุลณิศา บัวปรอทโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ จงเจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mrs.Snezana Markarnovic โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.Ryan Kempโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวจันทนา คำอนุกูล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาววรัทย์ธยา ช้างเผือก โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
7. นายนิรชัย แก้วบัวดี โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
8. นางสาววรัทย์ธยาน์ ช้างเผือกโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายปรัชญา คงถาวร โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ จงเจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mrs.Snezana Markarnovic โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. Mr.Ryan Kempโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวจันทนา คำอนุกูล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาววรัทย์ธยา ช้างเผือก โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
7. นายนิรชัย แก้วบัวดี โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
8. นางสาววรัทย์ธยาน์ ช้างเผือกโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายปรัชญา คงถาวร โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางนรางกูร สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอภินันท์ สีสันต์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอภินันท์ สีสันต์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวยุภา เกิดศิริโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางนาตยา ศรสุวรรณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาววิพาดา พุทธาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย สาลีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]