รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์,โรงเรียนวิสุทธรังษี,โรงเรียนเทพมงคลรังษี,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี,โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวี  ชาวนาดอน
 
1. นางสุวลักษณ์  แจ้งแสดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุภาวิณีย์  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วสาสุข
 
1. นางสาววันลิษา  ขำอิ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. นางสาวกนกกาญจน์  อมติรัตน์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชยคำวัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงโสธิยา  ศรีลาคำ
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. นางสาวราตรี  สุขมา
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชยคำวัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักนาม
 
1. นายสมชาติ  ตรียินดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพิมผกา  วันนา
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทัพใจหาญ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงศ์พัฒนา
 
1. นายกฤษณะ  เสาพรม
2. นางวันดี  สุขห่วง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายกอบเกียรติ  สอนใจ
2. นางสาวณัฐฎา  จงโชตินาการ
 
1. นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวริษา  ขาวผ่อง
 
1. นางสาวอุรุชา  จิรพัฒน์ธาดา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายกันตินันท์  ลี้ตระกูล
 
1. นางดารารัตน์  ศรีธงไชยะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   สนตุ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เดชเดชา
3. เด็กหญิงนาริน  ทองล้อม
 
1. นางกฤติยา  กริ่มใจ
2. นางสุนทรี   เหมฬา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรกนก  สุภาพ
2. นางสาวจารุวรรณ  เอกฉันท์
3. นางสาวภานุมาส  ทองนุ่ม
 
1. นางอรวรรณ  จินดานิล
2. นางสาวอโนชา  ไคลมี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงพันธกานต์  สุรเนตร
 
1. นางสาวมาลี  กกอู่
2. นางสุนทรี   เหมฬา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายธนกฤต  พุ่มพินิจ
2. นายศรัณย์  วิเศษสิงห์
 
1. นางธีรนุช  ฉิมฉลอง
2. นายสบโชค  สุรเนตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายสุชาติ  กิงยะมาตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษกร  อินทราพงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายรุ่งสว่าง  ถิ่นแสนไกล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษกร  อินทราพงษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 99.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์แป้น
2. เด็กหญิงสลิลรัตน์  ถิ่นทุ่งทอง
3. เด็กหญิงสายฝน  กลมเกลี้ยง
 
1. นางศิริพรรณ  เรียบเจริญ
2. นางสาวอุดม  ปานสอาด
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายณัฏฐ์ดนัย  เกียรติวรารดิศ
2. นางสาวฤชาภร  จันทร์สุวรรณ
3. นายโชติวัฒน์  ศรีเพชรดี
 
1. นางสาวจิรนันท์  ฮวยแหยม
2. นางเพลินจันทร์  จันทะบุตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมมุติ
2. เด็กหญิงวิภาวี  ทับสิงห์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แจ่มถนอม
 
1. นางสรินยา  พรหมมา
2. นางสาวอารีรัตน์  คุ้มเดช
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชไมพร  สุภาพ
2. นายณัฐพล  แซ่อึ้ง
3. นางสาวปวีณา  วงษ์เสมา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กล้าสืบการ
2. นางสาวมลระวี  ช่วงชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ทองดี
3. เด็กหญิงวะสา  รุ่งทิวาพรชัย
 
1. นางสาวยุวดี  พุทสอน
2. นายเจษฎา  ศรีนวล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  สังข์ทอง
2. นายสุรธัช  นกพลับ
3. นายอิทธิวัฒน์  ตันติปิธรรม
 
1. นายฐิติวุฒิ  สงบจิต
2. นางประวีณา  ดอนโบราณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรญาวรรณ  จุ่นอยู่
2. เด็กหญิงปุญญิศา  บัวผุด
3. เด็กหญิงภัคจิรา   คงนิยม
 
1. นางสาวพรรำไพ  เครื่องจันทร์
2. นายเกรียงไกร  จันหอม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธนัทดา  พิกุลจินดารัตน์
2. นางสาววันนิสา  เจริญศิริกาญจน์
3. นายศุภนิมิต   สุขอินทร์
 
1. นางสาวพรรำไพ  เครื่องจันทร์
2. นายเกรียงไกร  จันหอม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินญา  โนด้วง
2. เด็กหญิงสุชานาถ  สีสำลี
 
1. นายธวัชชัย  วิเศษสิงห์
2. นางสาววราภรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปนัดดา   เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวพรรณกร  สุวรรณสิงห์
 
1. นายนกกูล  รักษี
2. นางวารุณี  กล่อมจิตร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายปวัตร  สุทธิบุตร
2. เด็กชายวีรพงศ์  เชาว์ทัศน์
 
1. นายเจษฎา  ศรีนวล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนพดล  ทองนุ่ม
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ฐากูรณรงค์ฤทธิ์
 
1. นายสมพงษ์  น้อยพันธุ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  รัตนากรสุวรรณ
2. นายนลธวัช  ไพรสี
3. นายวิชิต  คุ้มกัน
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นายเจษฎา  ศรีนวล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายจงสมเกียรติ  โตเย็น
2. นายณัฐวุฒิ  กอรักงาม
3. นายศิลาพันธ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นายเจษฎา  ศรีนวล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  สว่างเมฆ
2. เด็กหญิงมัทวัน  หิรัญกุล
3. เด็กหญิงศรันยา  แขกนวม
4. เด็กหญิงอัญฑิกา  บัวงาม
5. เด็กหญิงเวธนี  สอนกระต่าย
 
1. นางกันหา  อินจีน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  หลังโสภา
2. นายชาญนนท์  แก้วบุญเพิ่ม
3. นายดนุรุจน์  ปานเพชร
4. นางสาวผกามาศ  อ่อนละออ
5. นายภาณุวัฒน์  พรมเพียงช้าง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  สืบบุก
2. นายไชยยศ  คชินทร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายปิติ  เซี่ยงเจ็น
2. เด็กหญิงพรอรัญญา  ไพรหาญ
3. เด็กหญิงรััตนาภรณ์  สุวรรณกูฎ
4. เด็กชายอานนท์  บุญเพ็ง
5. เด็กชายเจษฎา  พาอ้อ
 
1. นางพะเยาว์  คงยืน
2. นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายฐิตวันต์  บุญไมตรีสัมพันธ์
2. นายธีรเดช  รักดี
3. นางสาววันวิภา  ไพรวัน
4. นางสาวศุภนัน  ปานทอง
5. นางสาวเนตรนภา  เจริญสุข
 
1. นางอภิษฐา  สวนเข้ม
2. นางเมตตา  รัตนอารีกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 73.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  น้อยเกตุ
2. เด็กชายภควัฒน์  บุญวัย
3. เด็กชายอนุวัฒน์เมธี  เกียรติศิริ
4. นางสาวเนตรนภา  วงศ์วิลาส
5. เด็กชายเอกกมล  มีทรัพย์
 
1. นางอภิษฐา  สวนเข้ม
2. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกกรณ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กลีบสัตบุตร
3. เด็กหญิงกัญธิมา  วังกุ่ม
4. เด็กชายจิรัษย์  อุดม
5. เด็กหญิงฉัตรติญา  พัฒนมาศ
6. เด็กชายณัฐวัตร  พิกุลทอง
7. เด็กชายนพสินท์  พงษ์ไพบูลย์
8. เด็กหญิงบุษบา  แก้วบัวดี
9. เด็กชายภานุพงษ์  จิตนิยม
10. เด็กชายภูริพัฒน์  สิทธิสร
11. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  วิเศษสิงห์
12. เด็กชายวสุธร  โกมารทัต
13. เด็กชายวินัย  คงอาจหาญ
14. เด็กชายวิศิน  พุทธพงษ์
15. เด็กชายวิศิษฐ์  เหรียญทอง
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แต่แดงเพชร
17. เด็กชายศุภกร  ชั่งกุล
18. เด็กชายศุภนัฒฐ์  สุญาณวนิชกุล
19. เด็กชายสหรัตน์  เกียรติไพบูลย์
20. เด็กชายสุรเชษฐ์  ชนะเลิศ
 
1. นางสาวกาญจะณี  เนียมจันทร์
2. นางสาวณัฎฐกานต์  กำเหนิดสมุทร
3. นางสาวพจนา  ตะพัง
4. นางสาวรสสุคนธ์  มุขเงิน
5. นางสาวสุมาพร  กลีบทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ซุ่นสงค์
 
1. นางเรวดี  สุขอร่าม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  จิตต์น้ำใจ
 
1. นางศิริกุล  มูลทองทิพย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายพิธพล  โพธิพิพิธ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คำพิมพ์
 
1. นางนงนุช  สมรูป
2. นางสาวเอมอร  จันทร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปาณิสรา  เบ็ญพาด
2. นายศุภกิตติ์  คงดี
 
1. นางสาวนิติกาญจน์  วัดจินดา
2. นางสาวสาวิตรี  เฮงทิ้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา  อนุศักดิ์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จงรุจิโรจน์ชัย
3. นางสาวพรพรรณ  ศรีนวล
4. เด็กหญิงมนัสพร  ไพรวัลย์
5. เด็กหญิงวิมลสิริ  พ่วงอารมย์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่วมชมรัตน์
7. นางสาวศุภมาส  ศรพรหม
8. เด็กหญิงอทิตยา  ใจแก้ว
9. นางสาวเบญญา  อินทะนิล
10. เด็กหญิงไหมฟ้า  จันทร์ต่าย
 
1. นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ
2. นางเฉิดโฉม  ลอยพโยม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เปรมศรี
2. เด็กหญิงณัฐธรียา  คำศรี
3. เด็กหญิงธนพร  ปักษี
4. เด็กหญิงธัญญเรศ  เพชรจักร
5. เด็กหญิงนฤมล  ประเปรียว
6. เด็กหญิงปนิดา  มาเทศ
7. เด็กหญิงพรนิภา  โสลุน
8. นางสาวรัชนก  ลิ้มอารีย์
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อัศววิทยานนท์
10. เด็กหญิงวราวรรณ  อ้นสืบสาย
11. นางสาวศานตมล  เสือใจ
12. เด็กหญิงศิริพร  เอี่ยมแพร
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทองเปลว
14. เด็กหญิงหัทยา  เพ่งผล
15. เด็กหญิงอังคณา  ขุมทอง
 
1. นางสาวปวีณา  ปูชะพันธ์
2. นายมนัส  ทับทิมชัย
3. นายรัตฐพล  รุจิเรขอภิรักษ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พรหมมา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิ์ใบ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ด้วงปลี
 
1. นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์
2. นางสุธีรา  สุกใส
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวนภัสส์กมล  จันทร
2. นางสาวสุวดี  นาสวนกนก
3. นางสาวอรนลิน  พึงพิพัฒน์
 
1. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์
2. นางสาวพิไลลักษณ์  ประทาพันธ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ปาละพันธ์
2. เด็กหญิงรสา  บุญกอ
 
1. นางสาวปวีณา  ปูชะพันธ์
2. นายมนัส  ทับทิมชัย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวพนิตตา  บำรุงบุญ
2. นางสาวอภิญญา  พงษ์ศักดิ์
 
1. นางสาวปวีณา  ปูชะพันธ์
2. นายมนัส  ทับทิมชัย
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สังขปัญญา
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายณัฐพล  กรอนสุขอรุณ
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวนาลี  จิตไพรงาม
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวสมฤดี  ผาภูมิกบูร
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จั่นทอง
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายธนกร  สุกนาค
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผิวงาม
 
1. นายอำนาจ  ประทุมทาน
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  สระทองขน
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉิมเม่น
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงยุพาพรรณ  กรมดี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวตุ๊กตา  -
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์  เซี่ยงว่อง
2. เด็กหญิงน้องก้อย  -
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีนวล
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ประทาพันธ์
2. นางศศินันท์  เสนแก้ว
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวติตี  -
2. นางสาวรพีพร  นงลักษณ์
3. นายวรพงษ์  บ้านกลางชื่นกมล
 
1. นางศศินันท์  เสนแก้ว
2. นายเสวย  เสนแก้ว
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายอดิศร  ยาจันทร์
 
1. นายทิพากร  สมพงษ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายกรฤทธิ์  โลห์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรันย์ลักษณ์  สุขอินทร์
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุภาพร  ศรีสมรทอง
 
1. นายสรายุทธ  อ้อแย้ม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกฏ  ภูมี
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมิรินทร์  เพียรทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสกุลณา  ทองปลอด
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐาภรณ์  มีจั่น
 
1. นายธนนันทฺ์  กลั่นบุศย์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายดนัย  สุขใจ
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายกรฤทธิ์  โลห์
2. นายคชาภรณ์  สุขเกตุ
3. นายต้นตระกาล  ทับศรี
4. เด็กชายธันยบูรณ์  กิมเขียว
5. นายนัฒพร  แสงทอง
6. เด็กชายพรทวี  ม้วนอ้อม
7. เด็กชายวัจน์กร  ศรีสุวรรณ์
8. นายสิริ  ว่องไว
9. เด็กชายสุชาติ  สุวรรณประทีป
10. นายอภิสิทธิ์  แดงสะอาด
11. เด็กชายอัครพล  โลห์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญภัทร  สนตุ้ม
2. นางสาวกาญจนา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงกาญจนา  ด้านคำมี
4. นายกิตติพัฒน์  เกิดโภคา
5. นายกิตติภูมิ  ปั้นหยัด
6. นายกิตติภูมิ  ชูเลิศ
7. เด็กหญิงจีรวรรณ  พรหมา
8. นายชัชวาลย์  นิโครธา
9. นายชานน  อุ่นวงศ์
10. เด็กหญิงญานิศา  สมหวัง
11. นายณัฐพงษ์  มณีวงษ์
12. เด็กชายตะวัน  ศรีมันตะ
13. นายธนกาญจน์  บุญอุ้ม
14. นางสาวธิดาวดี  ประทุมสูตร
15. นายธีระยุทธิ์  สมคิด
16. นายปฏิพัทธิ์  แต่แดงเพชร
17. เด็กหญิงพนิดา  ตะพัง
18. เด็กหญิงพรรณิภา  คำวงษ์
19. นายพลิศร์  แสงอากาศ
20. เด็กหญิงพันธกานต์  เหมือนคำ
21. นายภัทราวุธ  ศรีรุ่งเรือง
22. เด็กหญิงมัทนา  สิทธิสร
23. เด็กหญิงมัลลิกา  ลำใย
24. นางสาวรสสุคนธ์  วาโฉม
25. นางสาวรุจิรา  เฮงศิริ
26. นายรุ่งโรจน์  คล้ายคลัง
27. นายวรมัน  วงษ์แก้ว
28. นายวราวิทย์  ศรีเหรา
29. เด็กหญิงสิริธร  แดงละมูล
30. เด็กหญิงสุตาภัทร  รื่นดอนไพร
31. นางสาวสุนิษา  เสือเขียว
32. เด็กหญิงสุภัสรา  นันทสังข์
33. นางสาวอภิญญา  พันธกุล
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  กัณฑ์สังข์
35. เด็กหญิงอาริญา  ชำนาญเรือ
36. นายเจตวัฒน์  ธรรมสอน
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกชุน
38. นายเพชรรัตน์  รุ่งเรือง
39. นายเสกสรรค์  สุกร
40. นายไตรภพ  สอนใต้
 
1. นายชาตรี  ชะโลธร
2. นายนฤดล  โพธิ์ทอง
3. นางสาวพจนา  ตะพัง
4. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
5. นายวรพงษ์  สุขเจริญพร
6. นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์
7. นางสาวอรวรรณ  จินดานิล
8. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกณิกา  สืบด้วง
2. เด็กหญิงกรกฏ  อินทร์คำ
3. นายกฤษดา  แดงสะอาด
4. นายกิตติพัฒน์  ศรีเจริญ
5. นายจิรวัฒน์  เดชคำภู
6. เด็กหญิงชลิตา  โพธิรามไทย
7. นายชัยยศ  แสนสุข
8. นายฐิติพร  วิวัฒน์บุตรสิริ
9. นายต้นตระกาล  ทับศรี
10. เด็กหญิงทาริกา  เจือจันทร์
11. เด็กหญิงธมนวรรณ  สะสม
12. เด็กหญิงธิติยา  ไทรสังขละธิติสิน
13. เด็กหญิงนุชยา  อินทะไชย
14. นายปฏิภาณ  แสงบุญ
15. นางสาวปภ้สสร  เนื่องจากนิล
16. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อินทร์วัฒน์
17. เด็กหญิงปัณรส  ลำดวน
18. เด็กหญิงปูเปรี้ยว  คชมนต์
19. นายพล  บัวงามผาทอง
20. นายพัฒนพงศ์  ทองจินดา
21. เด็กหญิงพิชชาภา  ไหลตวงธนา
22. เด็กชายพิทักษ์  ส้มมีศรี
23. นายพิทักษ์  วันเกิด
24. เด็กหญิงพิมพ์ประพร  สีมา
25. นางสาวพิสชา  ลำดวน
26. เด็กหญิงรจเลข  วงษ์ษา
27. เด็กชายศตนัน  อาจารย์
28. นางสาวศุภิสรา  ทะเกิงกุล
29. เด็กหญิงสมพิศ  สกุลสวนดอก
30. นางสาวสมศรี  จงครองไพร
31. นายสิริ  ว่องไว
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทร์วัฒน์
33. นายสุบิน  จันสอน
34. นายอนุชา  ดวงมาลา
35. นายอนุพงษ์  ทศพิศไพรศาล
36. เด็กหญิงอภิญญา  สามา
37. เด็กหญิงอภิญญา  ทองล้วน
38. นางสาวอุบลรัตน์  ชูชาติ
39. นายเสาเอก  บิณติอินทร์
40. เด็กหญิงแก้วตา  -
 
1. นายกชกร  ปู่เถา
2. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
3. นางวริศรา  วงค์มุสิก
4. นางสาวอิศราภรณ์  พันธ์ธีรศรี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนัย  พู่ทรงชัย
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. นายอัศนัย  ลื่่นโป่ง
 
1. นายธานี  เพิกเฉย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภศิริ  ศรสินชัย
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกณิกา  สืบด้วง
 
1. นายกชกร  ปู่เถา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายมกรา  แจ่มวงษ์
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายอนุพงษ์  ทศพิศไพรศาล
 
1. นายกชกร  ปู่เถา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอลิชา  ชวนชื่น
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวพิสชา  ลำดวน
 
1. นายกชกร  ปู่เถา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชวน  คมขำ
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  กู้อัจฉริยกุล
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  อายุยง
 
1. นายกษมา  นิลบดี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  ธรรมรงค์สุข
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนัย  พู่ทรงชัย
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายศุภมิต  สุขอินทร์
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดารียา  อ่อนศรี
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวภัทราภรณ์  แคโอชา
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พิมพิรัตน์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พานทอง
3. เด็กหญิงพนิดา  แย้มพวง
4. เด็กหญิงภรกนก  ลิขิตธนานันท์
5. เด็กชายวงศกร  กลิ่นถือศิลป์
6. เด็กหญิงวีรยา  นาทรา
7. เด็กชายสุพจน์  ศรีนวล
8. เด็กชายอาทิตย์  ดีเยาว์
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายจักรพันธ์  ศรีนวล
2. เด็กหญิงจันทกานต์  พิมพ์พิรัตน์
3. นางสาวนฤมล  บุหงาวิลาสินี
4. เด็กหญิงพนิดา  แย้มพวง
5. เด็กหญิงภรกนก  ลิขิตธนานันท์
6. นายภานุเดช  สังข์ประเสริฐ
7. นายรัตนศักดิ์  สุขอิ่ม
8. เด็กหญิงวีรยา  นาทรา
9. นางสาวสุปราณี  อ่อนน้อย
10. นายเพชรดนัย  ผิวผ่อง
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ลีพร้อม
2. เด็กหญิงจินดา  ปลาพันธ์
3. เด็กหญิงภัคจิราภร  จันทร์โฮม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีราจันทร์
5. เด็กหญิงศิริพร  ยมจันทร์
6. เด็กหญิงสุภัค  บุญญาสถิตสถาพร
7. เด็กหญิงเสาวภา  เส่งสุ่น
8. เด็กหญิงเสาวภาคย์  เส่งสุ่น
 
1. นางสาวจำปี  แสงเพลิง
2. นางสาวอิศราภรณ์  พันธ์ธีรศรี
3. นางสาวเดือนฉาย  แก้วบั
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวนิตย์ติยา  นรภัทรธารา
2. นางสาววารุณี  สังขวิมล
3. นางสาวสุรีรัตน์  แดงสิงห์
4. นางสาวอภิรมย์  โปยกัก
5. นางสาวอุบลรัตน์  ชูชาติ
 
1. นางสาวกุสุมา  รอดภัย
2. นางสาวจำปี  แสงเพลิง
3. นางสาวอิศราภรณ์  พันธ์ธีรศรี
4. นางสาวเดือนฉาย  แก้วบังเกิด
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญไทย
2. เด็กหญิงจันทนิภา  ลีพร้อม
3. เด็กหญิงธนัชพร  สุขอุดมศักดิ์
4. เด็กหญิงนรมน  ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงภัคจิราภร  จันทร์โฮม
6. เด็กหญิงภัททิรา  พิมพ์ทอง
7. เด็กหญิงมุฑิตา  ตุ้มนิลกาล
8. เด็กหญิงมุฑิตา  เซ็นเครือ
9. เด็กหญิงศิริพร  ยมจันทร์
10. นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์นิล
11. เด็กหญิงสุภัค  บุญญาสถิตสถาพร
12. เด็กหญิงเสาวภา  เส่งสุ่น
13. เด็กหญิงเสาวภาค  เส่งสุ่น
 
1. นางสาวจำปี  แสงเพลิง
2. นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์นิล
3. นางสาวอิศราภรณ์  พันธ์ธีรศรี
4. นางสาวเดือนฉาย  แก้วบังเกิด
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวพรรนุษา  โจนอ่างน้ำ
3. นางสาวภาวิณี  ถิ่นเขาเหล็ก
4. นางสาวเบญจนาท  เตชะโคบุตร
5. นางสาวเบญจนี  เตชะโคบุตร
6. นางสาวใบเฟิร์น  ปักขิพันธ์
 
1. นางสาวพฤกษา  ภุมรินทร์
2. นายเอก  บัวตูม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายปกรณ์พงษ์  สุกนาค
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  มะหาโชติ
3. เด็กชายอนนท์  กระต่ายทอง
4. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พ่วงเพชร
5. นางสาวเกษรินทร์  มั่งลิ้ม
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
2. นายสมพร  พ่วงเพิ่ม
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  สืบกีรติ
2. เด็กชายธนาธิป  สืบกีรติ
3. เด็กชายสมภพ  อยู่ยงดี
 
1. นางปัณน์ญะพัทธ์  ชินวัฒนกาญจน์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายคมสันต์  พุฒิเอก
2. นายฐาปกรณ์  เสือผู้
3. นายอัครเดช  พรมชนะ
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พันจุ้ย
 
1. นายพิศิษฏ์  ศุภวิชญ์ธัญธร
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวจันจีรา  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายจิรวัฒน์  ชาวจีน
3. นางสาวจิราภรณ์  ลือกุลวัฒนชัย
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นางอรัญญา  สนิทปัญญาวุโธ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงจันทรัตน์  จิตธรรม
3. เด็กหญิงวรรณนารี  วันนะ
4. เด็กหญิงอรัญญา  อร่ามวัตร์
5. เด็กหญิงอริศรา  ใจอารีย์
6. เด็กหญิงอังคณา  แก้วไพร
 
1. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
2. นางอุทัยวรรณ   ตีรณเวคิน
3. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวซออู้  -
2. นางสาวปัทมา  ขุณรงค์
3. นางสาวพลอย  ภูโต
4. นางสาวพิมพ์ชนก  คล้ายเมือง
5. นางสาววิภาดา  เวียงคำรัก
6. นางสาวสุชาดา  พันซ้อน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  วิษณุวงศ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงลักษิกา  ทองผาภูมิปฐวี
3. เด็กหญิงสร้อยทอง  สุขสถาพรชัย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  เถาว์ทิพย์
2. นางอรุณี  ศรีสิทธิชูชาติ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวจันจิรา  หมายเกี่ยวกลาง
2. นางสาวพัชรินทร์  นาจันทร์ทัด
3. นางสาวอำพร  บัวทอง
 
1. นางสาวจิดาภา  โพระดก
2. นายมานะ  ปานน้อย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีสุกลาม
2. นางสาววรรณิศา  หวองเจริญพานิช
3. นางสาวสายพิณ  คอดี
 
1. นายนิตร์  คล้ายแดง
2. นายปราณยุต  นราแก้ว
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายบุญเดช  ทองเปราะ
2. นายมานะ  ไทรสังขศิริพงษ์
3. นายแพะ  -
 
1. นายประเสริฐ  คานภู่
2. นายพิพัฒน์พงค์  ท้าวยศ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิง สุทิพร   นาคนาคา
2. เด็กหญิงมณฑิตา  บูรณะสมบัติ
3. เด็กชายสุชานนท์   บุญมี
 
1. นางปราณี   เทพเทียน
2. นางสาวไพเราะ   กาฬภักดี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภรณ์  ครุพานิช
2. นางสาวณิชมน  แย้มสรวล
3. นางสาวเบญจวรรณ   วงศ์วิลาส
 
1. นางปราณี   เทพเทียน
2. นางอภิษฐา   สวนเข้ม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจตุพร  หนองกุ่ม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมชนะ
3. เด็กหญิงชนิตา  จันทฤทธิ์
 
1. นายนิตร์  คล้ายแดง
2. นางนิรมล  คล้ายแดง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวปทุมมา  รุ่งเรือง
2. นางสาวศันสนีย์  พลอยพริม
3. นางสาวอจิรภาส์  วังกุ่ม
 
1. นางอาภรณ์  ย้อยดี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีราพร   จันทร์ดี
2. เด็กหญิงวิภาดา   บัวจันทร์
3. เด็กหญิงเข็มเพชร ประพล   ประพล
 
1. นางอุทัยวรรณ   ตีรณเวคิน
2. นางสาวไพเราะ   กาฬภักดี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา   เกิดสุข
2. นางสาวพรรณธิวา   ฉิมเมือง
3. นางสาวสุดารัตน์  ทองแฉล้ม
 
1. นางอุทัยวรรณ   ตีรณเวคิน
2. นางสาวไพเราะ   กาฬภักดี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดวงนภา  จันทอน
2. นางสาววราลี  สระทองอ้วน
3. นางสาวศิริพร  คำวงศ์
 
1. นางนิรมล  คล้ายแดง
2. นางมาลา  แซ่ปัง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนงลักษณ์  อุดมสุข
2. นางสาวนรีรัตน์  ดีคำ
3. นางสาวภาวิณี  อ่อนตีบ
 
1. นางนิรมล  คล้ายแดง
2. นางมาลา  แซ่ปัง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สอนสง
2. เด็กชายพสิษฐ์วัชรพล  ชาวเจริญ
 
1. นายวัฒนา  ปลาตะเพียนทอง
2. นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธงศิริชัย  คล้ายคลึง
2. เด็กชายวัชระ  ชนประเสริฐ
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
2. นางสาวเยาวเรศ  กันเพ็ง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายขจร  โพธิ์มหาโภช
2. นายศวัสกร  เที่ยงธรรม
 
1. นายประกิต  เกศูนย์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายปกรณ์พงษ์  สุกนาค
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  วังปลาทอง
 
1. นางเสาวนีย์  คูณทา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 46.25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายยุทธนา  บุตรเกตุ
2. นายสุทธิพงษ์  ศรีประทุม
 
1. นางเสาวนีย์  คูณทา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เครือลี
2. เด็กชายวรรธนกร  แร่มี
 
1. นายนพดล  สายเทียน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายวีระพันธ์  จันทะมูล
2. เด็กชายศราวุธ  สืบดา
 
1. นายจิระวัฒน์  เจริญโพธิ์
2. นายเกริกเกียรติ  อินเกตุ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำจู
2. เด็กหญิงอวิภา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวนุจรินทร์  เกียรติอมรเวช
2. นางสาวอังคณา  ฉันทวโร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายจารุกิตต์  สายสอาด
2. นายอนุวัตร  ว่องชิงชัย
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นางสาวอังคณา  ฉันทวโร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บริรักษ์
2. นายเชาวลิต  ใจมุ่ง
 
1. นางจิรภา  ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  บุญสุข
2. นางสาวธนาภรณ์  นาคอ้น
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายกรกช  รามสูตร
2. เด็กชายชูศักดิ์  ศิริวัฒน์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  เที่ยงธรรม
 
1. นางวิภาภรณ์  เอกจิต
2. นายเกริกเกียรติ  อินเกตุ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  ขันธ์ทอง
2. นางสาววราพร  เมฆปั่น
3. นางสาวอาทิตยา  นางจุ่น
 
1. นางจิรภา  ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายพรหมมินทร์  โชคสมอทอง
2. นายมณฑล  โชคสมอทอง
 
1. นางดวงสมร  อปราชิตา
2. นายเจษฎา  ศรีนวล
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  วิหก
2. เด็กหญิงวิลาสินี  กลั่นบุศย์
3. เด็กชายสิทธิโชค  ปรึกษาทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายนภัทร  เห็นดี
2. นายบดินทร์  สร้อยคำ
3. นายเอื้ออังกูร  สนิทปัญญาวุโธ
 
1. นายธนวิชญ์  มีล้อม
2. นายอาทิตย์  ทองอ่อน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปวริศร์  ภุมรินทร์
2. เด็กชายภาษิต  ฉิมพงษ์
3. เด็กชายลัทธพล  ชงกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายสมพงษ์  น้อยพันธุ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายกนต์ธร  สุกใส
2. นายกิตติศักดิ์  พยัคฆวงค์
3. นายชัยวุฒิ  แต่แดงเพชร
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางสุธีรา  สุกใส
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวลักขณา  ฉิมเพชร
2. นายวุฒิชัย  วิเศษสิงห์
3. นางสาวสุภาพร  นันทะมิตร
4. นางสาวอัญชลีกร  เรืองศิริ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางมาลา  แซ่ปัง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงอมิตตา  เพชรกล้า
 
1. MissPauline  May Edang
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวปภัสสร  จำเล
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวลังกา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิชญา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวยุภา  เกิดศิริ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายศรันยู  ก้านอินทร์
 
1. นางภัทฐินี  เพ็งสุข
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร์  มหามงคล
 
1. MissRazelyn M.  Divinagracia
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  คำหอมกุล
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  นกดำ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงอ่อน
 
1. นายสุภลักษณ์  เหมือนเขียว
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายโชติวัฒน์  ศรีเพชรดี
 
1. นางเฉิดโฉม  ลอยพโยม
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริโก
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ปัญญาลิขิตอุดม
3. เด็กหญิงพรลภัส  ไทยธัญญพาณิช
4. เด็กชายวรวิทย์  เจิมจรุง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีวิชัย
 
1. นางคำแพง  บุญคุ้ม
2. นางพรทิพา  อินทจักร์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกฤษติกานต์  เซี่ยงเจ๊น
2. นางสาวนภาพร  จนากร
3. นางสาวลดาวัลย์  วงษ์ปัญญา
4. นางสาวศรินทร  อุยตระกูล
5. นางสาวอโรชา  เจิมจรุง
 
1. นางสาวศรีรัตน์  กลั่นบุศย์
2. นางเบ็ญจลักษณ์  เย็นประสิทธฺ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายศิริวัฒน์  ขำทรัพย์
 
1. นายวุฒิชัย  เนียมหอม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปภัทรา  พู่พันธุ์
 
1. นางจงรัก  บูรณธนานุกิจ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเซินเซิน  แซ่เต๋ง
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ต่าย
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นายอรรถพล  นกทอง
 
1. นายนพดล  คเชนทร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  นาคอ้น
2. เด็กหญิงจิรฐา  ศิริวงษ์วิไลชาติ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  นามฉ่ำ
2. นายเคบอย  ผัดศิริ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวนารีรัตน์  ตาละคำ
2. นางสาวสุนิสา  เรือทอง
 
1. นางสาวจีระนันท์  จับใจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวลังกา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สีดา
2. เด็กชายจักษุ  พรหมเจดีย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจคงหาญ
4. เด็กชายพันธิตร  ภู่แก้ว
5. เด็กชายวิศรุต  เชื้อโพล้ง
6. เด็กชายอำพล  เชื้อวงษ์
7. เด็กชายอิทธิพล  แยกรัง
8. เด็กชายเอกชัย  พันปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมล  นิลโรจน์
2. นายเกษม  ธีรสุนทรานันท์
3. นายไชยยศ  คชินทร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  มีหวาน
2. นายนพดล  ผาภูมิสุโข
3. นายพิชัย  โชคชัยอัมรินทร์
4. นายมหาชัย  ไทรสังขเชวงสิน
5. นายสุรศักดิ์  บัวจันทร์เหลือง
6. นายอุดม  มยุรา
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
2. นายพิพัฒน์พงค์  ท้าวยศ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พิพัฒน์กิจถาวร
2. นางสาวณัฐกมล  น้อยเกตุ
3. นางสาวน้ำฝน  สำเนียงเล็ก
4. นางสาวพรพรรณ   จันทร์พูล
5. นางสาวมาริษา  กิตติเวช
6. นายรัตฐพล  รุจิเรขอภิรักษ์
7. นางสาวศรสวรรค์  พงษ์พัว
8. นายศุภนิมิต  สุขอินทร์
9. นายสรศักดิ์  สังฆภัณฑ์
10. นางสาวเบญจรงค์  แสงแพร
 
1. นางสาวสุกานดา  สุทธิวิวัฒน์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิยมสุข
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองบ้านโข้ง
3. เด็กหญิงธิดาพร  ดอกระกำ
4. เด็กหญิงพรพิมล  ปิยะพันธ์
5. เด็กหญิงเรณุกา  บัวเขียว
 
1. นางกฤติยา  กริ่มใจ
2. นางสาวชัชชญา  กลั่นบุศย์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวชลธิชา  สุขสำราญ
2. นางสาวพัชรี  ใจดีเลิศ
3. นางสาวมะลิวัลย์  จันทร์เขต
4. นางสาวสุนารี  ไผ่ศิลาผาภูมิ
5. นางสาวเสาวรรณ  เกษตรการค้า
 
1. นางช่อทิพย์  อินทรักษา
2. นางปุณยนุช  ทองสุข
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  ตะพัง
2. เด็กหญิงปนัดดา  มั่นใจ
3. เด็กหญิงวัลย์นภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางกาหลง  ดอกพรม
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกันติยา  ลี้ตระกูล
2. นายปฏิภาณ  สันทัด
3. นางสาวเจนจิรา  เปรมจิต
 
1. นางสาวพลิมา  อุตตโรพร
2. นางอภินันท์  สีสันต์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปานวาด  ด้วงปลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  โตแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สังข์แก้ว
 
1. นางกาหลง  ดอกพรม
2. นางสาวสุพรรณา  จันทร์แย้ม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายคุณาวุฒิ  เกตุประทุม
2. นางสาวธัญญารัตน์  เกษร
3. นางสาวนวลนภา  คงสิน
 
1. นางกาหลง  ดอกพรม
2. นางสาวสุพรรณา  จันทร์แย้ม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  สุนทรสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ปาลวัฒน์
 
1. นางนาตยา  ศรสุวรรณ
2. นางสาวยุภา  เกิดศิริ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายสรศักดิ์  ประจำเมือง
 
1. นางนาตยา  ศรสุวรรณ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กาแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาสินี  พึ่งฟอง
 
1. นางสาวเสาว์ณี  วงศ์พัฒน์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายบริพัตร  นิตย์ประเสริฐ
 
1. นายถาวร  กราบขุนทด
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กหญิงชลทิชา  วงษ์ดารา
2. เด็กชายภนดล  จำรูญ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พันมูล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายสุภัทร  ธรรมประกอบ
 
1. นายภัทรพล  อรุณ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์วารี  นุ่มสิน
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เลาหะวิจิตรพงค์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทับทรวง
2. เด็กหญิงกรพินธ์  นาคะพันธ์
3. เด็กชายกฤษดา  วันฉวี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันลีลา
5. เด็กหญิงกัญญาเกศ  สีสะอาด
6. เด็กหญิงจรรจิรา  ทองกัลยา
7. เด็กหญิงจันจิรา  เขียนอักษร
8. เด็กหญิงจินตพร  สั่งสอนอานต์
9. เด็กหญิงจิราภรณ์  โสรักนิต
10. นายชนกานต์  ภู่เปลี่ยน
11. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์ใบ
12. เด็กหญิงชลธิชา  เชียงชะนา
13. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกิด
14. เด็กหญิงชะวรลัทธิ์  วรสิงห์
15. เด็กชายชัยชนะ  มอญเกิ้ง
16. เด็กหญิงชุติมา  ทึงขำ
17. เด็กหญิงณัฏฐิรา  จันทร์ดี
18. นายณัฐกิตต์  นันมา
19. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่างเหล็ก
20. เด็กหญิงณัฐพร  มูลเมือง
21. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษา
22. เด็กชายตรีภพ  เรีอนทอง
23. เด็กชายธนธรณ์  จำปาอินทร์
24. เด็กชายธีรพงษ์  ไพรวัน
25. เด็กชายนภดล  รอดจำปา
26. เด็กหญิงนิตยา  บุตรเลี่ยม
27. เด็กชายนิพนธ์  ปลาทอง
28. เด็กหญิงน้องน้ำผึ้ง  มัฆมาน
29. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะโนรมย์
30. เด็กหญิงบริมาส  ตินานพ
31. เด็กหญิงบุษกร  เฮงจู
32. เด็กหญิงปฐมพร  ศรีจันทร์อ่อน
33. เด็กหญิงปภาวดี  บุญน้อย
34. เด็กหญิงประภารัตน์  สายค้ำ
35. เด็กหญิงผนาวรรณ  ปะกัณหา
36. เด็กหญิงผุสชา  เขาเขียว
37. เด็กหญิงพนิดา  แท่นเครือ
38. เด็กหญิงพรชิตา  แอบท้องไทร
39. เด็กหญิงพรพิมล  วันทอง
40. เด็กหญิงพรรณาราย  น้ำใจสุข
41. เด็กหญิงพันวษา  เกตุมอญ
42. เด็กชายพีรภัทร  ปีสิงห์
43. เด็กหญิงพุธิตา  นินทะ
44. เด็กหญิงภรรณนิกา  อินทร์อยู่
45. เด็กชายภาคภูมิ  ไหวไว
46. นายภาณุวัฒน์  สาลี
47. เด็กหญิงภาวิณี  บังใบ
48. นายมนตรี  อินทร์อยู่
49. เด็กหญิงมัลลิสา  มาลัย
50. เด็กชายมีชัย  ชินสุข
51. เด็กหญิงรศญา  เครือมาก
52. เด็กหญิงรัชฎพร  มะหาโชติ
53. เด็กหญิงรุ่งรวี  ชัยรัตน์
54. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิตจำนงค์
55. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สวัสดิ์รักษา
56. เด็กหญิงลัดลดา  ป้องสวย
57. เด็กหญิงวรรณิภา  ทายา
58. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสังวรณ์
59. เด็กหญิงวรินทร  ธูปหอม
60. นายวันชนะ  ทองยินดี
61. นายวาทกาญจน์  ศรีพิพัฒน์
62. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แป้นน้อย
63. เด็กหญิงศิริพร  ลิ้มประเสริฐ
64. เด็กหญิงศิริพร  พวงมาลัย
65. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนระวัง
66. เด็กหญิงศิริวรรณ  วังปลาทอง
67. เด็กหญิงศิริัลักษณ์  รูปงาม
68. เด็กหญิงศุภาภรณ์  ผู้มีศิลป์
69. เด็กชายสัญญา  เอมรัตน์
70. เด็กหญิงสายธาร  บุญโต
71. เด็กหญิงสิริมา  เหมือนละม้าย
72. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอกเมฆ
73. เด็กหญิงสุกัญญา  เชียงกา
74. เด็กชายสุขประเสริฐ  สนนาค
75. เด็กหญิงสุทินธร  คล้ายจินดา
76. เด็กหญิงสุธิดา  แย่มน้อย
77. เด็กหญิงสุปรียา  ป้ายนอก
78. เด็กหญิงสุวนันท์  บัวงาม
79. เด็กหญิงสุวิมล  นะสินวงษ์
80. เด็กชายอดิศร  จั่นทอง
81. เด็กชายอภิสิทธิ์  เขาเขียว
82. เด็กหญิงอลิษา  วัณโณ
83. เด็กชายอานนท์  กระต่ายทอง
84. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์มี
85. เด็กหญิงเจนจิรา  มาลัย
86. เด็กหญิงเรวดี  มีล้อม
87. เด็กหญิงเรวดี  สัมฤทธิ์
88. เด็กชายเอกรัตน์  ชื่นทวี
89. เด็กหญิงแพรววิลัย  ปีสิงห์
90. เด็กหญิงโสธิญา  ศรีลาคำ
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
2. นางสาวณชลนิภา  จันทร์ทยุง
3. นายนพดล  เล็กบาง
4. นางมะลิดา  นิยมศักดิ์
5. นายสมพร  พ่วงเพิ่ม
6. นางสุชาดา  ชาวนาดอน
7. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
8. นางเสาวนีย์  คูณทา
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวอมรรัตน์  เชืองศิลป์
 
1. นางประภา  ทั่วจบ